Program Zákon

Zákon o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2 Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3 Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§4 Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek").
Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

§ 5 Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3 , správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3 , postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6 Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2 , 3 a 5 ).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2 ), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území české republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u české národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7 Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4 , vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8 Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení,

j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9 Řízení

V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 10 Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11 Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12 Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§ 14 Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2 .

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

PŘÍLOHA SAZEBNÍK

ČÁST I

Položka 1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

 

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav

Kč 300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

Kč 300

c) o prominutí příslušenství daně

Kč 1 000

d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

Kč 400

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

Kč 300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

Kč 300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle

Kč 1 000

h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní2)

Kč 1 000

i) o vydání povolení snížit zajištění spotřebních daní nebo upustit od jeho poskytnutí2)

Kč 200

j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2)

Kč 2 000

k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2)

Kč 200

l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

Kč 2 000

m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků2a)

Kč 1 000

n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu2a)

Kč 1 000

o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů 2a)

Kč 1 000

p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů2a)

Kč 1 000

q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p)

Kč 200

r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů

Kč 10 000

s) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů

Kč 10 000

t) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 33a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů

Kč 10 000

u) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 34a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů

Kč 10 000

v) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38nc zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů

Kč 10 000

w) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 47a zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty

Kč 10 000

2. Vydání potvrzení

 

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Kč 300

b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu

Kč 100

Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) této položky, je-li povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. , zákona č. 256/2000 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. , nebo podle zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
4. Poplatek podle bodu 1 písmene f) této položky vybírá správní úřad jen v případě řízení podle § 289 zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

Kč 20za každou matriční událost

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku

Kč 20každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c) Nahlédnutí do opisu z evidence rejstříku trestů

Kč 20

d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Kč 50za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

Kč 50za každou i započatou stránku

 

Kč 40na přinesené disketě

 

Kč 80na přineseném CD nebo ZIP

 

Kč 15za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu dokladu o registrovaném partnerství2b)

Kč 100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)

Kč 5za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Kč 100 za první stránkuKč 50 za každou další i započatou stránku

Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a) , jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

Kč 30za každou i započatou stránku

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecné prospěšné společnosti6) , založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

Kč 30za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

Kč 100

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)

Kč 1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)

Kč 500

Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. , pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8)

Položka 7

Přijetí žádosti o vydání

a) osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)

Kč 500

b) rozhodnutí o uznání způsobilosti nebo o uznání odborné kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)

Kč 2 000

c) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)

Kč 1 000

d) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až c) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)

Kč 500

Položka 8

a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky

Kč 100

b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství

Kč 100

c) Udělení státního občanství České republiky

Kč 10 000

Předmětem poplatku není
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
Zmocnění
Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.

Položka 9

a) Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný

Kč 30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci

Kč 500

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci

Kč 250

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

Kč 10 000

e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

Kč 10 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

Kč 5 000

Poznámka
Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Kč 50

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu

Kč 2 000

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a)

Kč 200

d) Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí

Kč 200

e) zápis do seznamu insolvenčních správců

Kč 5 000.

Poznámka
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26) , vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11

Vydání povolení změny

 

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

Kč 1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000

d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství2b ) před jiným než příslušným matričním úřadem

1 000

e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

500

Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné
osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.
Osvobození
Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

 

- na 1 den

Kč 30

- na 5 dní

Kč 50

- na 30 dní

Kč 70

- na 6 měsíců

Kč 100

- na 12 měsíců Kč

150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev

Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev

Kč 200

Předmětem poplatku není
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
Poznámka
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

 

- 1 rok

Kč 100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Kč 50

- 3 roky

Kč 200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Kč 100

- 10 let

Kč 500

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Kč 250

b) Povolení výkonu rybářského práva

Kč 2 000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)

Kč 50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)

Kč 200

c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států

Kč 100 000

d) Vydání licence k provozování zoologické zahrady12)

Kč 20 000

e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě

Kč 5 000

f) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)

Kč 200

g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

Kč 200

Poznámka
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

Položka 16

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

Kč 100

b) Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana

Kč 100

Předmětem poplatku není
Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Položka 17

1. Vydání stavebního povolení

 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty

Kč 300

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Kč 1 000

c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2

Kč 300

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními

Kč 300

e) ke stavbě řadových garáží

Kč 300
a 150 Kč za čtvrté a každé další stání,nejvýše Kč 2 500

f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e)

Kč 300

g) k drobným stavbám, a jejich změnám

Kč 300

h) k dočasným stavbám zařízení staveniště

Kč 300

i) ke stavě neuvedené v písmenech a) až h)
- k její nástavbě a přístavbě- k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu

Kč 3 000
Kč 2 500
Kč 1 000

2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14)

Kč 300

3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15)

Kč 1 000

4. Vydání povolení terénních úprav16)

Kč 1 000

5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem

Kč 10 000

Předmětem poplatku není
Písemné sdělení17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.
3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb. , zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. , zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb. , zákona č. 96/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. , zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. , zákona č. 405/2002 Sb. , zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.
5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.

Položka 18

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Kč 1 000

b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Kč 1 000

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.

Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby

Kč 500

b) Vydání povolení k odstranění stavby

Kč 100

Předmětem poplatku není
Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.17)
Poznámka
Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.

Položka 20

Místní šetření

 

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

Kč 100

b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech

Kč 150

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Kč 300

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.
Předmětem poplatku není
Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.

Položka 21

Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

 

a) Vydání povolení peněžité nebo věcné loterie podle § 2 písm. a) zákona ,
okamžité loterie podle § 2 písm. d) zákona a tomboly podle § 2 písm. b) zákona

10 %,

 

nejméně Kč 200

 

nejvýše Kč 10 000 000

b) Vydání povolení číselné loterie podle § 2 písm. c) zákona ,
sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona ,
sázkové hry podle § 2 písm. h) zákona ,
sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona ,
sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona , neboloterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 zákona za každý rok

10 %,

 

nejméně Kč 1 500

 

nejvýše Kč 10 000 000

c) Vydání povolení k provozování sázkových her podle § 2 písm. e) zákona , za každý výherní hrací přístroj

 

- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce

Kč 10 000

- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce

Kč 16 000

- nejdéle na 1 kalendářní rok

Kč 30 000

d) Vydání povolení k provozování sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona nebosázkové hry podle § 2 písm. i) zákona za každý rok

10 %

 

nejméně Kč 1 500

e) Vydání povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje podle § 19 odst. 4 zákona

Kč 1 000

f) Změna povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou podle § 19 odst. 4 zákona

Kč 2 000

Poznámky
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)

Kč 2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění

Kč 1 000

c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi ("povolení k restaurování"),21)
udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) neboudělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků23)

Kč 500

d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)

Kč 50

e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24)

Kč 25 000

f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb25)

Kč 100 000

g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25)

Kč 10 000

h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb

Kč 25 000

i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)

Kč 10 000

j) Udělení autorizace26a) (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace nebo dílčích kvalifikací) za každou kvalifikaci

Kč 1 500nejvýše však Kč 10 000

k) Prodloužení platnosti autorizace26a) uvedené v písmenu j)

Kč 500

Položka 23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

 

1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně,na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně

Kč 1 000

2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu

Kč 10 000

3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše

Kč 10 000

4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem

Kč 100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)

 

1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie

Kč 1 000

2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení

Kč 500

3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

Kč 10 000

4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení

Kč 500

c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28)

Kč 1 000

Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

Kč 1 000

b) Další ohlášení živnosti

Kč 500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

Kč 1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi

Kč 500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese

Kč 500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

Kč 500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

Kč 100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost

Kč 20 za každou i započatou stránku

i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona

Kč 50

Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna uvedená v písmenech e) a písm. g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 25

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

Kč 1 000

b) Změna rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

Kč 500

c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci

Kč 100

d) Zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

Kč 150

Předmětem poplatku není
1. Změna zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení a zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku.
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

ČÁST II

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti


Kč 300

Kč 500
Kč 800
Kč 500Kč 700

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

Kč 100

c) Vydání tabulky registrační značky

Kč 200 za každou tabulku

d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky

Kč 500 za každou tabulku

e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

Kč 50 za každou změnu

f) Vydání řidičského průkazu

Kč 50

g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu

Kč 10

h) vydání paměťové karty vozidla

Kč 700

i) vydání paměťové servisní karty

Kč 700

j) vydání paměťové karty řidiče

Kč 700

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)
4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30)
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.
4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti- typu vozidla nebo samostatného technického celku

Kč 2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

Kč 1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

Kč 500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii - vozidla nebo samostatného technického celku

Kč 2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

Kč 1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

Kč 500

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

Kč 2 000

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

Kč 1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

Kč 1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

Kč 500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)

Kč 50 za každý list

Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly

Kč 2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

Kč 1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole

Kč 300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

Kč 100

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů

Kč 1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

Kč 100

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)

Kč 200

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)

Kč 700

i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)

Kč 3 000

j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)

Kč 3 000

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly

Kč 3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly

Kč 500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí

Kč 1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí

Kč 300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí

Kč 200

Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč 500

b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč 1 000

c) Vydání průkazu zbraně

Kč 200

d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč 500

e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč 1 000

Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a) Vydání povolení k provozování střelnice

Kč 1 000

b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň

Kč 200

c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

Kč 100

d) Vydání povolení k vystavování zbraní

Kč 1 000

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)

Kč 10 000

b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31)

Kč 150

c) Ověřování zbraně 31) opatřené zkušební značkou

Kč 500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31)

Kč 100

e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31)

Kč 500

f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)

Kč 10 000

g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku31)

Kč 10 000

h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a o typové zkoušce pyrotechnického výrobku

50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně

Kč 300

j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31)

Kč 1 000

Položka 33

a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Kč 500

b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Kč 200

c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo

Kč 1 000

d) Vydání evropského zbrojního pasu

Kč 500

e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

Kč 100

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34

1. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše 2 měsíců

Kč 400

2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku

Kč 2 000

3. Vydání licence nebo změna licence32)

 

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

 

- za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy

Kč 300

- každou mezikrajskou linku

Kč 500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku

Kč 5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku

Kč 1 000

4. Vydání povolení 32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

 

a) k provedení jedné přepravy

Kč 1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav

Kč 4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

Kč 20 000

5. Vydání povolení 32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby

Kč 5 000

6. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

Kč 5 000

7. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele

Kč 10 000

Zmocnění
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 3 písmen b) a c) a bodů 4, 5, 6 a 7 této položky, popřípadě sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není
1. Změna licence uvedená v bodě 3 této položky provedená z podnětu správního úřadu.
2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.
3. Vydání licence nebo její změna uvedená v bodě 3 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

Položka 35

Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limityA. Ve vnitrostátní dopravě

 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

Kč 1 200

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně

Kč 2 500

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)

Kč 6 000

B. V mezinárodní dopravě

 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m

Kč 4 500

b) v ostatních případech

 

největší povolená hmotnost (v t)

do 60včetně

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150

I sazba v Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)

3-10

11 - 20

21 - 30

nad 30

II sazba v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

IIIsazba v Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

IV v případě tranzitní dopravy

Kč 25 000

Celkový poplatek I+II+III IV

Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36

a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

 

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní

Kč 100

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

Kč 500

- delší než 6 měsíců

Kč 1 000

b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy

Kč 1 000

c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

Kč 500

Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)

ČÁST III

Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky

Kč 200

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

Kč 150

c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě

Kč 200

d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři

Kč 300

e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebodoplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu

Kč 100

f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle

Kč 400

g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Kč 500

Poznámky
1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě

 

- malá plavidla do délky 5 m včetně

Kč 300

- malá plavidla nad délku 5 m

Kč 500

- přívozní plavidla

Kč 400

- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení

 

- o výtlaku do 15 t včetně

Kč 400

- o výtlaku nad 15 t

Kč 600

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu

Kč 100

c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu- určenému k přepravě nákladů

Kč 1 000

- neurčenému k přepravě nákladů

Kč 500

d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

Kč 500

e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle

Kč 100 za každý druh zařízení

Předmětem poplatku není
Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení

Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla

Kč 2 000

c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů

Kč 200

d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů

Kč 200

e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku

Kč 200

f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)

Kč 500

Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

;

a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi

Kč 2 000

b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí

Kč 5 000

c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště

Kč 2 000

d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu

Kč 1 500

e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu

Kč 1 000

f) Přijetí žádosti o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů34a)

Kč 1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.
2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
Předmětem poplatku není
Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.
Poznámky
1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.
2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky

Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti

 

- člena strážní služby

Kč 1 500

- důstojníka

Kč 2 000

- kapitána

Kč 3 000

- ostatních členů posádky lodě

Kč 1 000

- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty

Kč 500

c) Vydání potvrzení průkazu způsobilostinebo jeho výměna

Kč 400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

 

- důstojníka

Kč 2 000

- kapitána

Kč 3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený

Kč 400

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li

 

- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

Kč 10 000

- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m

Kč 15 000

- o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě")

Kč 100 000

- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

Kč 130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu

Kč 50 000

- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

Kč 65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

 

- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

Kč 5 000

- o rekreační jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m

Kč 10 000

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

 

- o námořní jachty

Kč 2 000

- o námořní lodě

Kč 10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachetvčetně potvrzení o vyřazení

Kč 2 000

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě

Kč 10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě

Kč 3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li- o námořní nebo rekreační jachty

Kč 1 000

- o námořní lodě

Kč 2 500

Položka 45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

 

- mezinárodní veřejné

Kč 15 000

- mezinárodní neveřejné

Kč 10 000

- vnitrostátní veřejné

Kč 5 000

- vnitrostátní neveřejné

Kč 3 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

10 %
sazby poplatků podle písmene a) tétopoložky

c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

- vyšší než 10 tun

Kč 30 000

- 10 tun a nižší

Kč 10 000

d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

- vyšší než 10 tun

Kč 1 500

- 10 tun a nižší

Kč 1 000

e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

- vyšší než 10 tun

Kč 1 500

- 10 tun a nižší

Kč 1 000

Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém a Leteckou záchrannou službu, jde-li o povolení provozovat heliporty.

Položka 46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště

Kč 5 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště

Kč 3 000

Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy

Kč 50 000

b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

 

- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším

Kč 15 000

- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20

Kč 50 000

c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi

Kč 15 000

d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení

Kč 1 500

Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností - vyšší než 10 tun

Kč 3 000

- 10 tun a nižší

Kč 1 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu

Kč 500

Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví.35)

Položka 49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Kč 10 000

b) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení

Kč 10 000

Položka 50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu

Kč 10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu

Kč 1 500

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie

Kč 500

- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie

Kč 1 500

Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

Kč 10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota

Kč 5 000

c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota

Kč 1 500

Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních

Kč 10 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti

Kč 10 000

c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna

Kč 1 500

Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

Kč 5 000

b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

Kč 1 500

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

 

A

B

C

D

E

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

-

-

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

-

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 55

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
d) Vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

 

F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500

Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
2. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu" pro letadlo, kterému bylo dříve vydáno osvědčení letové způsobilosti.
Předmětem poplatku není
Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu", nařídí-li přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti nebo vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v uvedené kategorii k provedení zkušebních letů, uplynula-li lhůta vyznačené platnosti v Osvědčení letové způsobilosti během doby provádění údržby nebo opravy, s výjimkou, kdy letadlo bylo předáno ke generální opravě nebo k údržbě, která svým rozsahem nahrazuje generální opravu.

Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem K )
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem L)
c) uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem M)
Pohonné jednotky

 

H

I

J

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

- pístové

6 000

3 000

3 000

- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

Vrtule a vrtulové jednotky

 

K

L

M

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- pevné dřevěné vrtule

1 000

500

500

- pevné kompozitové a kovové vrtule

2 000

1 000

1 000

- přestavitelné vrtule

3 000

2 000

2 000

- stavitelné vrtulové jednotky

5 000

3 000

3 000

Poznámky
1. Pohonnou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.
2. Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

 

a) součástí výstroje letadel

Kč 2 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

Kč 1 000

b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla

Kč 4 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

Kč 2 000

c) světelná zařízení a součástí soustav světelných zařízení

Kč 2 000

d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení- zařízení

Kč 2 000

- systém

Kč 4 000

e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel

Kč 4 000

f) pozemní zdroje energií pro letadla

Kč 2 000

g) letecké trenažéry

Kč 15 000

h) letecké simulátory

Kč 25 000

i) zařízení pro měření a vyhodnocování

 

brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť

Kč 2 000

j) zařízení určená pro přepravu nákladů na

 

palubě letadla

Kč 2 000

2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové
způsobilosti výrobků leteckétechniky k použití v civilním letectví

20%
sazby poplatků podle bodu 1.písmen c) až j) této položky

Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie

 

nebo o změně kategorie železniční dráhy

Kč 2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

 

- celostátní nebo regionální

Kč 10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky

 

s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m

Kč 3 000

- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší

Kč 1 500

- lanové

Kč 1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy

Kč 1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního

 

povolení k provozování dráhy

Kč 500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

 

- celostátní nebo regionální

Kč 10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

Kč 3 000

- lanové

Kč 1 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy

Kč 1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence

Kč 500

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidlana drahách

Kč 500

i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení
křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemiv úrovni kolejí nebo o jeho změně

Kč 500

j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení

Kč 1 000

Poznámka
Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících,tramvaje, trolejbusy

Kč 30 000

- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 15 000

- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah

Kč 10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36) bez ohledu na počet odchylek

Kč 2 000

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

Kč 100

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37)

Kč 50

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu

Kč 100

Poznámka
Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.37)

ČÁST IV

Položka 60

1. Vydání

 

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti

 

prováděné hornickým způsobem

Kč 1 000

- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti

 

prováděné hornickým způsobem

Kč 500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti

 

prováděné hornickým způsobem

Kč 1 500

- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti

 

prováděné hornickým způsobem

Kč 750

c) povolení k předávání a přejímání výbušnin

 

- o celkové hmotnosti do 25 kg včetně

Kč 100

- o celkové hmotnosti nad 25 kg

Kč 500

d) povolení ke zhotovování jednoduchých

 

trhavin

Kč 300

e) povolení trhacích prací

 

a ohňostrojné práce

Kč 300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby,

 

nezahrnuté v povolení uvedeném v

 

písmenu b)

Kč 300

g) povolení a stanovení odborných orgánů

 

a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky

 

a provádět zkoušky

Kč 300

h) povolení k používání typu důlního stroje,

 

zařízení nebo pomůcky

Kč 500

i) povolení k používání typu důlního přístroje

Kč 300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně

 

dobývacího prostoru

Kč 1 500

k) povolení38) k prvému použití výbušniny

 

v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

Kč 1 000

- změna povolení k prvému použití výbušniny

 

v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

Kč 500

2. Vydání rozhodnutí38)

 

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

Kč 2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl

Kč 1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

Kč 1 000

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

Položka 61

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin

Kč 1 000

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin

Kč 1 000

Osvobození
Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno rozhodnutí k žádosti o vydání povolení
a) k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem,
b) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely,
c) k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí,
d) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a exempláře pocházejícího z nebo určeného do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí,
e) k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž majitel cestuje na dobu ne delší než 3 měsíce dočasně z nebo na území České republiky.

Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky

Kč 20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky

Kč 200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

Kč 40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

Kč 400

e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

Kč 100

Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)

Kč 100 000

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)

Kč 10 000

Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)

Kč 3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)

Kč 1 000

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)

Kč 20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)

Kč 5 000

Položka 65

a) Přijetí žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu včetně kombinované žádosti

Kč 10 000

b) Přijetí žádosti o schválení dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu anebo změny emisních podmínek dluhopisu

Kč 5 000

c) Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu

Kč 3 000

d) Přijetí žádosti o povolení, aby emitent mající povinnost sestavovat účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku mohl uveřejnit, při plnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu, pouze jednu z účetních závěrek

Kč 2 000

f) Přijetí žádosti- o souhlas s obsahem nabídky převzetí kótovaných cenných papírů

Kč 5 000

- o souhlas s obsahem nabídky na odkoupení kótovaných cenných papírů

Kč 3 000

- o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení podílu v důsledku zvýšení základního kapitálu za účelem odvrácení úpadku společnosti nebo za účelem dosažení či udržení kapitálové přiměřenosti anebo jen za účelem zajištění závazku

Kč 1 000

- o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry oznamovací povinnosti

Kč 1 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení kótace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu akcií nebo při omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno nebo při zpřísnění omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno

Kč 1 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením omezeným

Kč 5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou akciovou společností při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě nerovnoměrného výměnného poměru

Kč 5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou účastí v této společnosti

Kč 5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněného nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti sloučením

Kč 5 000

Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
2. Od poplatků podle této položky je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

Položka 66

a) Přijetí žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti

Kč 50 000

b) Přijetí žádosti - o registraci vázaného pojišťovacího zprostředkovatele nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, anebo výhradního pojišťovacího agenta

Kč 2 000

- o registraci pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře

Kč 10 000

- o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí

Kč 10 000

- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně

Kč 20 000

- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny

Kč 20 000

- o schválení záměru fúze, rozdělení nebo změny právní formy pojišťovny nebo zajišťovny, nejde-li o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění

Kč 20 000

- o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo souhlasu s tvorbou jiné rezervy

Kč 5 000

- o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě než je stát Evropského hospodářského prostoru

Kč 5 000

c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti

Kč 1 000


 

d) Přijetí žádosti o

 

- povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 200 000

- povolení k provozování vypořádacího systému

Kč 100 000

- povolení k činnosti centrálního depozitáře

Kč 100 000

- povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky

Kč 50 000

- registraci investičního zprostředkovatele

Kč 2 000

- povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu

Kč 50 000

- povolení k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu na území České republiky

Kč 50 000

- povolení k vytvoření podílového fondu

Kč 20 000

- povolení k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu, vypořádacím systému, centrálním depozitáři, investiční společnosti a investičním fondu

Kč 1 000

- povolení pro obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, vypořádacího systému, centrálního depozitáře, investiční společnosti a investičního fondu k fúzi, převodu, zastavení nebo nájmu podniku,převodu obchodního jmění a změně právní formy

Kč 20 000

e) Přijetí žádosti o změnu povolení k

 

- činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 100 000

- provozování vypořádacího systému

Kč 50 000

- činnosti centrálního depozitáře

Kč 50 000

- činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu

Kč 10 000

- veřejnému nabízení cenných papírů zahraničníhospeciálního fondu v České republice

Kč 10 000

- činnosti obchodníka s cennými papíry, který
není bankou, nebo k poskytování investičníchslužeb prostřednictvím organizační složky

Kč 10 000

f) Přijetí žádosti o odnětí povolení uvedeného v písmenu d)

Kč 3 000

g) Přijetí žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním vedoucí osoby investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, vypořádacího systému, centrálního depozitáře, vedoucího organizační složky zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb a vedoucí osoba finanční holdingové osoby

Kč 1 000

h) Přijetí žádosti

 

- o povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností, investičních fondů, obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami nebo provozovatelů vypořádacích systémů, ke sloučení nebo splynutí burz cenných papírů, organizátorů mimoburzovního trhu a centrálního depozitáře

Kč 20 000

- o povolení ke sloučení nebo splynutí podílových fondů

Kč 5 000

- o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu

Kč 2 000

- o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu

Kč 1 000

i) Přijetí žádosti o schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry

Kč 3 000

Položka 67

a) Přijetí žádosti

 

- o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 50 000

- o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 50 000

b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

Kč 15 000

c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání

Kč 50 000

d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

 

- v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 10 000

- v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

Kč 3 000

- v přihlášce k provozování převzatého vysílání

Kč 10 000

Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna i do obchodního rejstříku.

ČÁST V

Položka 68

Zrušena ke dni 1.7.2008 novelou č. 182/2008 Sb.

Položka 69

a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků42)

Kč 5 000

b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe

Kč 2 000

c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití42)

Kč 1 000

d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku42)

Kč 1 000

e) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku42)

Kč 2 000

Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení42) k přemístění zvířete mimo včel- za jedno zvíře

Kč 50

- za více než jedno zvíře

Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)

 

- za jedno zvíře

Kč 50

- za více než jedno zvíře

Kč 100

Položka 71

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)

Kč 100

Položka 72

a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi 42)

200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)

500

c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem 42)

100

d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy42)

500

e) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo, IČ) ve schválení a registraci nebo v registraci

100

f) Registrace cirkusu42)

500

g) Změna registrace cirkusu42)

100

h) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)

200

i) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)

100

j) Vydání rejstříku míst konání cirkusu 42)

200

k) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)

100

Poznámky
1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona 42) .
2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.

a) Registrace soukromého veterinárního technika 42)

1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního technika 42)

100

c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42)

2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku 42)

3 000

e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti 42)

1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství 42)

200

g) Vydání povolení k usmrcení velkého farmového zvířete ve farmovém chovu použitím střelné zbraně42)

200

h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo,IČ) v povolení

100

Poznámky
1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.

Položka 74

a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

Kč 1 000

b) Vydání rozhodnutí43) o udělení akreditace uživatelskému zařízení k provádění pokusů na zvířatech

Kč 10 000

c) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)

Kč 200

d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43)

Kč 200

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti

Kč 200

Položka 75

Vydání rozhodnutí43) o udělení osvědčení pro chovná nebo dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely

Kč 5 000

Položka 76

a) Ověřování chmele hlávkového44)

Kč 250

za každých i započatých 1 000 kg

 

b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného44) za každých i započatých 1 000 kg

Kč 300

c) Vystavení odrůdového certifikátu

Kč 50

d) Provedení kontroly chmele při přebalení45) za každých i započatých 1 000 kg

Kč 150

Poznámky
1. Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
2. Poplatek podle písmen a), b) a d) této položky se vyměřuje po provedení ověřování nebo kontroly chmele.

Položka 77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)

Kč 250

b) Vydání prvního rozhodnutí 46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,

Kč 300za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)

c) Vydání rozhodnutí 46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno

Kč 500za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)

d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a)

Kč 1za každých započatých 10 m2

Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b) .

Položka 78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47)

Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47)

Kč 2 000

Položka 79

Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48)

Kč 10 000

Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení 49) na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz

Kč 500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely49a)

Kč 500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním49)

Kč 500

Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81

Přijetí žádosti o

 

a) registraci přípravku na ochranu rostlin49b) , obsahuje-li

 

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS

Kč 5 000

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS

Kč 6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)

Kč 1 000

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů.

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

 

a) registraci přípravku na ochranu rostlin49d)

Kč 500

b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)

Kč 200

Položka 83

Přijetí žádosti o

 

a) rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin49e)

Kč 300

b) změnu v registraci přípravku na ochranu rostlin, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f)

Kč 100

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin49f)

Kč 100

Položka 85

Přijetí žádosti o

 

a) povolení k použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g)

Kč 1 000

b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin49h)

Kč 1 500

Položka 86

Přijetí žádosti o

 

a) povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin49i)

 

- pro obchodní použití

Kč 1 000

- pro vlastní potřebu

Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely registrace49j)

Kč 100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k)

Kč 200

Položka 87

a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu

Kč 500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin

Kč 100

c) udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy

Kč 100

d) udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře

Kč 100

Položka 88

Přijetí žádosti

 

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)

Kč 1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 51)

Kč 100

c) o registraci odrůdy51)

Kč 2 000

d) o prodloužení registrace odrůdy51)

Kč 500

e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)

Kč 1 000

Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)

Kč 3 000

Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50)

Kč 500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)

Kč 1 000

c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50)

Kč 200

Položka 91

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50)

Kč 300

Předmětem poplatku není
Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

Položka 92

a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu

Kč 1 000

b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku

Kč 1 000

c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely

Kč 500

d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor

Kč 1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)

Kč 500

f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53)

Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách53)

Kč 1 000

h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53)

Kč 1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53)

Kč 1 000

Poznámka
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

Položka 93

a) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu 54)

20 000

b) Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu54)

1 000

c) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu54)

3 000

d) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54)

5 000

e) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu54)

1 000

f) Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby 54)

100

g) Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci 54)

500

h) Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produktu ke krmení54)

5 000

i) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)

5 000

Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).
2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

Položka 94

Přijetí žádosti

 

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)

Kč 3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)

Kč 500

c) o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Kč 1 000

Položka 95

Přijetí žádosti nebo návrhu56)

a) o povolení nebo dočasné povolení k uvedení biocidního přípravku na trh pro jeden typ biocidního přípravku

Kč 200 000

b) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro jeden typ biocidního přípravku

Kč 75 000

c) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro každý další typ biocidního přípravku

Kč 15 000

d) o změnu povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení

Kč 55 000

e) o povolení uvedení na trh biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením, který byl již povolen v jiném členském státě Evropských společenství (na základě vzájemného uznávání)

Kč 40 000

f) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku

Kč 600 000

g) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku

Kč 60 000

h) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku

Kč 3 900 000

i) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku

Kč 390 000

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)

Kč 30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)

Kč 10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)

Kč 5 000

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu.

ČÁST VI

Položka 97

1. Přijetí žádosti58)

 

a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

Kč 2 000

b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku

Kč 2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

Kč 1 000

2. Přijetí žádosti58)

 

a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku

Kč 2 000

b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku

Kč 2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku

Kč 1 000

Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98

Přijetí žádosti58)

 

- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků

Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře

Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby

Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín

Kč 2 000

Položka 99

1. Přijetí žádosti58) - o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků

Kč 2 000

- o rozšíření povolení distribuce

Kč 2 000

2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a) , jde-li o

 

a) nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek, nové indikace, nové lékové formy určené pro

 

nové indikace

Kč 20 000

b) nové lékové formy bez určení pro nové indikace, novou sílu

Kč 10 000

c) generika nebo nové velikosti balení

Kč 8 000

d) v ostatních případech

Kč 10 000

e) potraviny pro zvláštní lékařské účely

Kč 10 000

3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z důvodů rozšíření indikace, omezení stávajících podmínek úhrady nebo zvýšení úhrady58a)

Kč 20 000

4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady58a) v ostatních případech

Kč 10 000

Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Položka 100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek

Kč 5 000

b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, preklusorů a pomocných látek používaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek

Kč 1 000

c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny

Kč 500

d) Registrace59) výrobců, nebo vývozců nebo dovozců pomocných látek

Kč 3 000

e) Registrace59) osob uvádějících na trh pomocné látky

Kč 3 000

Položka 101

a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy

Kč 2 000

b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

Kč 20 000

c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu

Kč 30 000

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a)

Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a)

Kč 500

Položka 102

Přijetí žádosti o registraci nebezpečné látky61)

Kč 20 000

Položka 102A

Přijetí žádosti o

 

a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

Kč 500

b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk

Kč 500

c) registraci61a) linie lidských embryonálních kmenových buněk

Kč 500

d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b)

Kč 2 000

e) povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b)

Kč 2 000

f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b)

Kč 2 000

Osvobození
Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b) , kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb. , o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb. , o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII

Položka 103

Vydání úředního povolení k dovozu nebo vývozu nebo přepravě stanovených výrobků62)

Kč 500

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu stanovených výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
Poznámka
úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 104

a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem

Kč 20 000

b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky

Kč 1 000

c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu

Kč 1 000

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Položka 105

Udělenía) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží a technologií dvojího užití64)

Kč 500

b) mezinárodního dovozního certifikátu

Kč 500

Položka 105a

Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a)

Kč 500.

Položka 106

Vydání povolení65) a) k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů

Kč 200 000

b) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem 50 MWt a menším nebopracoviště IV. kategorie

Kč 300 000

c) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt

Kč 100 000

d) k uvedení reaktoru do 1. kritického stavu nebo do energetického spouštění anebo do zkušebního provozu

Kč 20 000

e) k uvedení reaktoru do trvalého provozu

Kč 200 000

f) k prvnímu zavezení jaderného paliva do reaktoru jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt

Kč 100 000

g) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Kč 3 000

h) k nakládání s jadernými materiály

Kč 1 000

i) k provozu pracoviště III. kategorie

Kč 3 000

j) k provozu pracoviště IV. kategorie

Kč 5 000

k) k uvádění radionuklidů do životního prostředí

Kč 1 000

l) k nakládání s radioaktivními odpady

Kč 1 000

m) k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu

Kč 1 000

n) k nakládání se zdroji ionizujícího záření

Kč 1 000

o) k dovozu nebo vývozu jaderných položek

Kč 500

p) k přepravě- velmi významných zdrojů ionizujícího záření

Kč 500

- jaderných materiálů

Kč 2 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky

Kč 1 000

r) k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany

Kč 1 000

s) k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků

Kč 1 000

Osvobození
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s.p. DIAMO.

Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů

 

a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren

Kč 100 000

b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů

Kč 100 000

c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny

Kč 50 000

d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumné jaderné reaktory

Kč 10 000

e) typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky

Kč 5 000

f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)

Kč 1 000

2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení

 

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření

Kč 5 000

b) ostatních zdrojů ionizujícího záření

Kč 1 000

3. Vydání osobního radiačního průkazu

Kč 50

Poznámka
Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.

ČÁST VIII

Položka 108

1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu

 

a) radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí

 

- radiotelefonních

Kč 400,-

- radiotelegrafních

Kč 600,-

- jiných vysílacích rádiových zařízení

Kč 400,-

b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách

 

- radiotelefonních

Kč 300,-

- radiotelegrafních

Kč 400,-

c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln

 

- radiotelefonních

Kč 300,-

- radiotelegrafních

Kč 400,-

d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu

Kč 400,-

2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti uvedeného v bodě 1

Kč 200,-

Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti

Kč 1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

Kč 500,-

Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé

Kč 200,-

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Kč 10 000,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4% z této částky, nejméně

Kč 200,-

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích

Kč 100,-

Poznámka
Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel

Kč 5 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel

Kč 500,-

Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)

Kč 7 000,-

- pro pevnou službu

Kč 5 000,-

- pro amatérskou radiokomunikační službu

Kč 500,-

- pro ostatní radiokomunikační služby

Kč 3 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

- pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)

Kč 500,-

- pro pevnou službu

Kč 500,-

- pro amatérskou radiokomunikační službu

Kč 200,-

- pro ostatní radiokomunikační služby

Kč 500,-

Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Položka 113

Zrušena ke dni 1.10.2005 novelou č. 361/2005 Sb.

Položka 114

Zrušena ke dni 1.10.2005 novelou č. 361/2005 Sb.

ČÁST IX

Položka 115

a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat- občanům mladším 15 let

Kč 600Kč 100

b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů- občanům mladším 15 let

Kč 1500Kč 1000

c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy

Kč 200

d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

Kč 100

e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče

Kč 50za každý zápis

f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci za každou změnu

Kč 50

g) Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat- cizincům mladším 15 let

Kč 600Kč 100

h) Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat- cizincům mladším 5 let

Kč 1 500Kč 1 000

Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 116

a) Povolení k pobytu cizinci

Kč 1 000

b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

Kč 500

c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

Kč 200

d) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu

Kč 1 000

e) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytuza účelem trvalého pobytu

Kč 500

f) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytuza účelem strpění pobytu na území

Kč 200

g) Změna v průkazu o povolení k pobytu

Kč 300za každou změnu

h) Vydání průkazu o povolení k pobytu

 

náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený

Kč 1 000

i) Vydání průkazu o povolení k pobytu

 

náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený

Kč 100

j) Přidělení rodného čísla cizinci

Kč 1 000

k) Vydání průkazu o povolení k pobytu

Kč 500

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a), b), d), e) a g) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a) , a od poplatku podle písmen d), g) a j) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o občana členského státu Evropské unie, o občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.
2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

3. Poplatek podle písmene k) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

Položka 117

Zrušena ke dni 21.12.2007 - viz § 14 Účinnost

Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

 

- vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C

Kč 1 000

- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C

Kč 300

b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky

EUR 60

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum

Kč 300

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů

Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza

Kč 300

f) Ověření pozvání cizince do České republiky

Kč 300

Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67),
c) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
f) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

Položka 118

a) Registrace námořnické knížky

Kč 50

b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel

Kč 200

ČÁST X

Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území

Kč 100

b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4

Kč 50

c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území

Kč 100

d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území

Kč 100

e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí

Kč 100

f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4

Kč 30

g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4

Kč 50

Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5) a Pozemkový fond České republiky, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)
4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je Pozemkový fond ČR.
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Kč 500

b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely

Kč 500
za každý návrhnejvýše v úhrnu Kč 5 000

Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu,69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu,68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace,5) jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu.71)
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)
Poznámka
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 121

a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Kč 10 000

b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů

Kč 3 000

Položka 122

a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Kč 1 000

b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů

Kč 500

c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů

Kč 1 000

d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady

Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů

Kč 6 000

Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD - GK020, položka podle celního sazebníku - 401220).

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem

Kč 150

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží

Kč 350

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží

Kč 350

ČÁST XI

Poznámky k části XI
1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.
2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.
3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

Kč 100za každou i započatou stránku

 

Kč 15
za každou i započatou stránku,je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

a) Přijetí žádosti

 

- o první prodloužení lhůty

Kč 200

- o každé další prodloužení lhůty

Kč 500

- o prominutí zmeškání lhůty

Kč 1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí

 

Úřadu průmyslového vlastnictví

Kč 1 000

c) Přijetí žádosti

 

- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)

Kč 600

- o zápis převodu

Kč 600

- o zápis licence

Kč 600

- o zápis zástavního práva

Kč 600

- o konverzi evropské přihlášky73)

Kč 600
za každý stát, do kteréhobude přihláška zaslána

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu

Kč 1 200

- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li)

 

výlučně původce (i)

Kč 600

b) Přijetí žádosti

 

- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou

Kč 800

- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky

 

včetně zpřístupnění oprav překladů

Kč 500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu

 

přihlášky vynálezu

Kč 3 000

- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok

Kč 500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu

 

- deset stran strojopisu

Kč 1 600

- za každou další stranu

Kč 100

e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu

Kč 2 000

- za zveřejnění oprav překladu

Kč 100

f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě

Kč 3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení

Kč 5 000

Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadádo rozsahu patentu

Kč 5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu

Kč 2 000

- evropského patentu

Kč 2 000

- dodatkového ochranného osvědčení

Kč 2 000

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci

Kč 1 500

Užitné vzory

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru

Kč 1 000

- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

Kč 500

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru

Kč 5 000

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku

Kč 2 000

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

Kč 6 000

Poznámky
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Průmyslové vzory

Položka 135

a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru

Kč 1 000

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

Kč 500

b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru

Kč 1 000

- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

Kč 500

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce

Kč 600

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce

 

pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

Kč 300

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru

 

z rejstříku

Kč 2 000

- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně

 

zapsaném průmyslovém vzoru

Kč 800

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru

 

- poprvé o 5 roků

Kč 3 000

- podruhé o 5 roků

Kč 6 000

- potřetí o 5 roků

Kč 9 000

- počtvrté o 5 roků

Kč 12 000

Poznámky
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Ochranné známky a označení původu

Položka 138

a) Přijetí přihlášky

 

- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

Kč 5 000

- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

Kč 10 000

- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy

Kč 500

b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného

 

označení do rejstříku

Kč 1 000

Položka 139

a) Přijetí žádosti

 

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky

Kč 2 500

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky

Kč 5 000

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky
podané po uplynutí ochranné doby, nejpozdějivšak do šesti měsíců od tohoto data

Kč 5 000

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky
podané po uplynutí ochranné doby, nejpozdějivšak do šesti měsíců od tohoto data

Kč 10 000

b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnostiochranné známky

Kč 2 000

Položka 140

Přijetí žádosti

 

- o mezinárodní zápis ochranné známky

Kč 2 500

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky

Kč 3 000

- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisuochranné známky

Kč 500

Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení

Kč 4 000

b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu

Kč 2 500

c) Přijetí návrhu na zrušení zápisuoznačení původu/zeměpisného označení

Kč 2 000

d) Postoupení žádosti o ochranu označenípůvodu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství

Kč 500

Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků

Kč 5 000

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových

 

výrobků z rejstříku

Kč 2 000

ČÁST XII KONZULÁRNÍ POPLATKY

Zmocnění k části XII
1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.
2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a), provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.
3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.
4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámky k části XII
1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.
2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1 : 1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,
b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1 : 1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Položka 144

Zrušena ke dni 21.12.2007 - viz § 14 Účinnost

Položka 144A

1. Přijetí žádosti o udělení

a) letištního víza - vízum typu A

EUR 60

b) průjezdního víza - vízum typu B

EUR 60

c) víza k pobytu do 90 dnů - vízum typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců)

EUR 60

d) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D

Kč 2 500

e) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D+C

Kč 2 800

2. Přijetí žádosti o udělení víza s omezenou územní platností - vízum typu B a C EUR 60
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
3. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.
4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.
5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění
1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem

Kč 5 000

Předmětem poplatku není
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu

Kč 750

Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)

4 % z vybrané peněžní částky
nebo peněžního ocenění dědictví
nejméně Kč 150nejvýše Kč 2 000

Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148

Úschova

 

- peněz, cenných papírů, vkladních knížeka jiných cenných předmětů

0,5 % z částky nebo ceny
předmětu za každý rok
Nejméně Kč 200Nejvýše Kč 20 000

- listin nebo spisů za každý rok

Kč 200

Předmětem poplatku není
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,

 

zejména smluv, závětí apod.

Kč 600

b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu

Kč 300

Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo
za uznání podpisu za vlastní za každý podpis

Kč 250

b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštnímatriky v Brně

Kč 125

c) Ověření otisku úředních razítek a úředníchpodpisů (superlegalizace)

Kč 600

d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů
(superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštnímatriky v Brně

Kč 300

e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů
na českých dokladech nebo listinách a ověřenílistiny (apostila) určených k použití v cizině

Kč 100

Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Položka 151

a) Ověření shody předloženého opisu,kopie, fotokopie s listinou

Kč 300

b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Kč 150

c) Ověření správnosti předloženého překladu

Kč 300

d) Ověření správnosti předloženého překladu
jde-li o doklad
určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštnímatriky v Brně

Kč 150

Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu

 

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku

Kč 600

b) z jazyka českého za každou i započatou stránku

Kč 650

c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každoui započatou stránku

Kč 1 000

d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jinýchznakových jazyků za každou i započatou stránku

Kč 900

Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Kč 300

b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listua jeho ověření

Kč 700

Předmětem poplatku není
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154

Změna

 

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

Kč 1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 155

a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů

Kč 150
za každou i započatou stránku
Kč 15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím stroji nebona tiskárně počítače

b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Kč 300 za první stránkuKč 150 za každou další i započatou stránku

c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

Kč 150

Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti kuzavření manželství v cizině

Kč 500

Položka 157

a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

Kč 1 200

- občanům mladším 15 let

Kč 400

b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnostianebo náhradního cestovního dokladu EU

Kč 400

c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče

Kč 200za každý zápis

d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat- občanům mladším 15 let

Kč 1 600Kč 1 100

e) Změna údajů o občanu, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče

Kč 150

f) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu

Kč 150

g) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka

Kč 200

Osvobození

Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Položka 158

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob

Kč 150

Poznámka
Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 159

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství

Kč 150

b) Vydání potvrzení o českém státním občanství

Kč 300

Položka 160

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzitzbraně nebo střeliva

Kč 500

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161

Potvrzení námořního protestu

Kč 600

Položka 162

Přijetí žádosti

 

a) o vydání povolení k pobytu

Kč 500

b) o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta)

Kč 1 000

c) o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta)

Kč 1 000

d) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů

Kč 200

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Kč 200

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU

ČÁST I

Předmět

Položka

Daňové nebo celní řízení

1

Nahlédnutí do matrik, živnostenského nebo leteckého rejstříku,
do opisu z evidence Rejstříku trestů,ohlášení změny trvalého pobytu

2

Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a dalšívydání matričních dokladů, ověření podpisu nebo otisku razítka

3 - 5

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

6

Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání,akreditační řízení a uznání odborné kvalifikace

7

Státní občanství

8

Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občanya řízeni podle zákona o zaměstnanosti

9

Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu

10

Změna jména a příjmení

11

Manželství

12

Lovecký lístek

13

Rybářský lístek

14

Povolení komoditní burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktiděa licence pro ZOO,

15

Duplikáty dokladů, občanské průkazy

16

Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí,změna užívání nebo odstranění stavby

17 - 20

Loterie a výherní hrací přístroje

21

Osvědčení, oprávnění k odborné činnosti, k obnově
kulturních památek, státní souhlas pro soukromé vysoké školy,řízení podle zákona o elektronickém podpisu

22

Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích

23

Živnostenská oprávnění

24

Registrace nestátních zdravotnických zařízení

25

ČÁST II

Vozidla, řidičské průkazy, technická způsobilost, autoškoly,STK a stanice měření emisí

26 - 29

Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivozbrojní průvodní listy

30 - 33

Povolovací řízení v silniční dopravě,zvláštní užívání pozemních komunikací

34 - 36

ČÁST III

Vnitrozemská plavba, námořní plavba

37 - 44

Letiště a letadla

45 - 57

Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla

58 a 59

ČÁST IV

Hornická činnost a geologický průzkum

60

Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů a rostlin

61

Puncovnictví

62

Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěžea o veřejných zakázkách

63 a 64

Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví nebo
v zajišťovací činnosti, registrace makléře, burzy cenných papírů,investiční společnosti, podílové fondy a poskytnutí státní záruky

65 a 66

Oprávnění k provozovánírozhlasového a televizního vysílání

67

ČÁST V

Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení,
registrace hospodářství a dopravce podle zákona o veterinárnípéči, registrace veterinárního technika.

68 - 73

Chov nebezpečných druhů zvířat a akreditace, osvědčeníchovného zařízení

74 a 75

Ověřování chmele, révové víno,

76 a 77

chovatelské podniky

78

Zemědělský veřejný sklad

79

Rostlino-lékařská péče, osvědčení,
registrace přípravků na ochranu rostlin a jejich změny,převod, dovoz rozmnožovacího materiálu

80 - 87

Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence,převod ochranných práv, zrušení ochranných práv

88 - 91

Pěstitelské pálení, osvědčení pro odborné činnostis houbami, ovocem, bramborami a tabákovými výrobky

92

Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva

93 a 94

Biocidní přípravky

95

ČÁST VI

Integrovaná povolení

96

Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

97 - 99

Povolení k vývozu a dovozu omamných látek a psychotropních látek

100

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy

101

Registrace, dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek anebezpečných chemických přípravků

102

ČÁST VII

Licence v zahraničním obchodě,obchod s vojenským materiálem

103 - 105

Řízení podle atomového zákona

106 a 107

ČÁST VIII

Poplatky v elektronických komunikacích

108 - 114

ČÁST IX

Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza, registrace námořnické knížky registrace výrobce nebo opravce měřidel

115 - 118

ČÁST X

Katastr nemovitosti

119 a 120

Emise skleníkových plynů

121

Řízení podle zákona o odpadech

122

Řízení před celními orgány

123 - 125

ČÁST XI

Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

126 - 143

ČÁST XII

Konzulární poplatky

144 - 163

Poznámky pod čarou

1) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 13 , 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních.

2a) § 23a , 33a , 60a , 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.

2b) Zákon č. 115/2006 Sb. , o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb. , o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

4) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb. , kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

8) Zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

10) Zákon č. 229/1992 Sb. , o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 158/2000 Sb. , o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů.

12) Zákon č. 162/2003 Sb. , o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

13) Zákon č. 276/2003 Sb. , o Antarktidě a o změně některých zákonů.

14) § 68 ,69 a 70 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15) § 71 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb.

16) § 71 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.

17) § 36 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

19) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

20) Například zákon č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 366/2001 Sb. , o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.

26) Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

26a) zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

27) Zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon č. 19/1997 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

30a) § 52c odst. 1 , 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.

30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.

30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

31) Zákon č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

33) Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

34) Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.

35) Zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb. , kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.

37) Zákon č. 266/1994 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

39) Zákon č. 539/1992 Sb. , o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

40) Zákon č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách.

42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

44) Vyhláška č. 325/2004 Sb. , k provedení zákona o ochraně chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb. , o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.

46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

47) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb. , o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

49) Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.

49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.

49d) § 34 zákona č. 326/2004 Sb.

49e) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.

49g) § 44 zákona č. 326/2004 Sb.

49h) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.

49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.

49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.

50) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

51) Zákon č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

52) Zákon č. 61/1997 Sb. , o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.

53) Zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

54) Zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

55) Zákon č. 156/1998 Sb. , o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

56) Zákon č. 120/2002 Sb. , o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 297/2008 Sb.

57) Zákon č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

58) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

58a) zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

59) Přílohy č. 10 a 11 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.

60) Zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

60a) Zákon č. 148/2003 Sb. , o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).

61) Zákon č. 356/2003 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

61a) Zákon č. 227/2006 Sb. , o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

61b) Zákon č. 296/2008 Sb. , o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

62) Zákon č. 228/2005 Sb. , o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.

63) Zákon č. 38/1994 Sb. , o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.

64) Zákon č. 594/2004 Sb. , jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

64a) Zákon č. 38/2008 Sb. , o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

66a) zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

67) Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

68) Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

69) Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

71) Vyhláška č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

72) Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

73) Sdělení 69/2002 Sb. m. s. , o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2.
§ 35b zákona č. 527/1990 Sb. , o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 56/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. XIX

K zákonu se váže novela č. 130/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. IV

K zákonu se váže novela č. 297/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. VI