Program Zákon

Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8 , § 7 odst. 2 , § 18 odst. 4 , § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2 , § 33 odst. 2 , § 72 odst. 3 , § 74 odst. 1 , § 76 odst. 1 , § 78 odst. 1 , § 79 odst. 5 a § 87 :

ČL. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

2. V § 14 odst. 7 písm. a) se za slova "okamžitá hmotnost" vkládá slovo "nebrzděného ".

3. V § 14 odst. 7 písm. b) se slova "M3 a N3" nahrazují slovy "M 1 G a N 1 G ".

4. V § 16 odst. 1 písm. c) se v bodu 4 vypouští text pod písmenem c).

5. V § 16 odst. 1 písm. c) v bodu 5 se číslice "18,00" nahrazuje číslicí "18,75 ".

6. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

7. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

8. V § 24 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

9. V § 24 odstavec 7 zní:

"(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. ".

10. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

11. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

12. V § 35 se slova "směrnici 93/947/EHS" nahrazují slovy "směrnici 93/94/EHS ".

13. Příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDEL KATEGORIÍ M, N A O A PŘEHLED HOMOLOGAČNÍCH PŘEDPISŮ EHK A SMĚRNIC EHS/ES VZTAHUJÍCÍ SE NA VOZIDLA VŠECH KATEGORIÍ

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.
Tato část vyhlášky platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.
Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).
Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

PŘEDPISY EHK/OSN

1

Asymetrické světlomety

2

Žárovky asymetrických světlometů

3

Odrazky

4

Osvětlení zadní registrační tabulky

5

Světlomety "sealed beam"

6

Směrové svítilny

7

Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové

8

Světlomety a žárovky H1, H2 H3

9

Vnější hluk tříkolových vozidel - kategorie L

10

Elektromagnetická kompatibilita

11

Zámky a závěsy dveří

12

Ochrana řidiče při nárazu na mechanismus řízení

13

Brzdění vozidel kategorií M, N a O

13H

Brzdění vozidel kategorie M 1

14

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

16

Bezpečnostní pásy

17

Pevnost sedadel, úchytů a opěrek hlavy

18

Zařízení proti zneužití vozidla

19

Mlhové světlomety

20

Světlomety a žárovky H4

21

Vnitřní výčnělky ve vozidlech

22

Ochranné přilby pro řidiče vozidel kategorie L

23

Zpětné světlomety

24

Kouř vznětových motorů

25

Opěrky hlavy

26

Vnější výčnělky vozidel

27

Výstražné trojúhelníky

28

Zvuková výstražná zařízení

29

Pevnost kabin nákladních automobilů

30

Pneumatiky osobních automobilů a jejich přípojných vozidel

31

Světlomety HSB

32

Náraz na vozidlo zezadu

33

Náraz na vozidlo zepředu

34

Snížení rizika požáru

35

Rozmístění nožních ovladačů

36

Konstrukce velkých autobusů

37

Žárovky pro homologované světlomety a svítilny

38

Zadní mlhové svítilny

39

Rychloměry včetně montáže

40

Plynné škodliviny motocyklů - vozidel kategorie L

41

Vnější hluk motocyklů - vozidel kategorie L

42

Přední a zadní nárazníky

43

Bezpečnostní skla a zasklívací materiály

44

Zadržovací prostředky pro děti

45

Zařízení pro čištění světlometů

46

Zpětná zrcátka a výhled dozadu

47

Plynné škodliviny mopedů - vozidel kategorie L

48

Montáž světelné techniky

49

Emise vznětových motorů

50

Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L

51

Hladiny hluku vozidel s min. 4 koly

52

Konstrukce malých autobusů

53

Montáž zařízení k osvětlení a k světelné signalizaci motocyklů - kategorie L

54

Pneumatiky užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

55

Zařízení pro mechanická spojení vozidel

56

Světlomety mopedů - kategorie L

57

Světlomety motocyklů - kategorie L

58

Zadní ochrana proti podjetí

59

Náhradní výfukové systémy

60

Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

61

Vnější výčnělky přední části kabin vozidel kategorie N

62

Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L

63

Vnější hluk mopedů - kategorie L

64

Náhradní kola pro dočasné použití

65

Zvláštní výstražná světla

66

Pevnost karosérie autobusů

67

Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem

68

Měření max. rychlosti vozidel včetně elektrických

69

Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km/h)

70

Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

71

Pole výhledu řidiče traktorů

72

Světlomety motocyklů - kategorie L

73

Boční ochranná zařízení nákladních vozidel, přívěsů a návěsů

74

Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů - kategorie L

75

Pneumatiky motocyklů - kategorie L

76

Světlomety mopedů - kategorie L

77

Parkovací svítilny

78

Brzdění motocyklů - kategorie L

79

Systémy řízení

80

Pevnost sedadel autobusů a jejich úchytů

81

Zpětná zrcátka a montáž zpětných zrcátek - kategorie L

82

Světlomety mopedů vybavené halogenovými žárovkami - kategorie L

83

Emise škodlivin z motorů podle požadavků na palivo

85

Měření výkonu motoru u vozidel kategorií M a N

86

Montáž osvětlení a světelné signalizace traktorů

87

Denní svítilny

88

Pneumatiky s vratným odrazem - kategorie L

89

Omezovače rychlosti vozidel kategorií M 3 , N 2 , N 3

90

Náhradní brzdová obložení

91

Boční obrysové svítilny

92

Náhradní výfukové systémy motocyklů - kategorie L

93

Ochrana proti podjetí zepředu

94

Ochrana proti čelnímu nárazu

95

Ochrana proti bočnímu nárazu

96

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů traktorů

97

Poplašná zařízení, imobilizéry

98

Světlomety s výbojkami

99

Výbojky

100

Bateriové elektromobily

101

Emise CO 2 /spotřeba paliva u vozidel kategorie M 1 a N 1

102

Zařízení ke spojení vozidel do krátké soupravy

103

Náhradní katalyzátory

104

Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel

105

Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí

106

Pneumatiky traktorů a jejich přípojných vozidel

107

Konstrukce dvoupodlažních autobusů

108

Obnovování pneumatik osobních a jejich přípojných vozidel

109

Obnovování pneumatik nákladních vozidel, jejich přípojných vozidel a autobusů

110

Zvláštní konstrukční části pro vozidla s pohonem na zkapalněný ropný plyn (CNG)

111

Cisternová vozidla kategorií N a O a jejich stabilita proti převrácení

112

Asymetrické světlomety

113

Symetrické světlomety

SMĚRNICE (DOKUMENTY) EHS/ES

70/156

Homologace typu vozidla kategorie M1

70/157

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N

70/220

Emise škodlivin zážehových motorů -kategorie M, N

70/221

Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N

70/222

Prostor pro zadní registr. tabulku - kategorie M, N, O

70/311

Systém řízení - kategorie M, N

70/387

Dveře, vstup do vozidla a výstup - kategorie M, N

70/388

Zvukový signál - kategorie M, N

71/127

Zpětná zrcátka a výhled dozadu-kategorie M, N

71/320

Brzdění vozidel - kategorie M, N, O

72/245

Elektromagnetická kompatibilita - kategorie M, N

72/306

Kouř vznětových motorů - kategorie M, N

73/350

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy -kategorie M, N

74/60

Bezpečnost interiéru vozidel kategorie M1

74/61

Zařízení proti zneužití vozidel -kategorie M, N

74/132

Brzdění vozidel

74/150

Homologace typu vozidla kategorie T

74/151

Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T

74/152

Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T

74/290

Emise škodlivin

74/297

Bezpečnost při nárazu na řízení

74/346

Zpětná zrcátka vozidel kategorie T

74/347

Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T

74/408

Pevnost sedadel

74/483

Vnější výčnělky vozidel kategorie M 1

75/321

Řízení vozidel kategorie T

75/322

Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T

75/443

Rychloměr a zpětný chod - kategorie M, N

75/524

Brzdění vozidel

76/114

Štítky a nápisy - kategorie M, N

76/115

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů vozidel kategorie M 1

76/432

Brzdění vozidel kategorie T

76/756

Montáž světelných zařízení - kategorie M, N

76/757

Odrazky - kategorie M, N, O

76/758

Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové

76/759

Směrové svítilny - kategorie M, N, O

76/760

Osvětlení zadní registrační tabulky - kategorie M, N, O

76/761

Světlomety, žárovky, výbojky

76/762

Přední mlhové světlomety

76/763

Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T

77/102

Emise škodlivin

77/212

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

77/311

Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T

77/389

Odtahové úchyty vozidel - kategorie M, N

77/536

Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T

77/537

Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T

77/538

Zadní mlhové svítilny -kategorie M, N

77/539

Zpětné světlomety -kategorie M, N

77/540

Parkovací svítilny - kategorie M, N

77/541

Bezpečnostní pásy - kategorie M, N

77/649

Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M 1

78/315

Homologace typu vozidla kategorie M 1

78/316

Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů - kategorie M, N

78/317

Odmrazování/odmlžování čelních skel vozidel kategorie M 1

78/318

Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M 1

78/507

Štítky a nápisy - M, N, O

78/547

Homologace typu vozidla kategorie M 1

78/548

Vytápěcí systémy vozidel kategorie M 1

78/549

Kryty kol vozidel kategorie M 1

78/632

Bezpečnost interiéru vozidel

78/665

Emise škodlivin

78/764

Sedadlo řidiče vozidel kategorie T

78/932

Opěrky hlavy vozidel kategorie M 1

78/933

Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T

79/488

Vnější výčnělky vozidel kategorie M 1

79/489

Brzdění vozidel

79/490

Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí

79/533

Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T

79/622

ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T

79/694

Homologace typu vozidla kategorie T

79/795

Zpětná zrcátka a výhled dozadu

79/1073

Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T

80/233

Montáž světelných zařízení

80/720

Pracovní prostor vozidel kategorie T

80/1267

Homologace typu vozidla kategorie M 1

80/1268

Měření spotřeby paliva - kategorie M, N

80/1269

Měření výkonu motoru - kategorie M, N

81/333

Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N 1 , O 1 , O 2

81/334

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

81/575

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů - kategorie M, N

81/576

Bezpečnostní pásy - kategorie M, N

81/577

Pevnost sedadel a úchytů

81/643

Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M 1

82/244

Montáž světelných zařízení

82/318

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

82/319

Bezpečnostní pásy - kategorie M, N

82/890

Homologace typu vozidla kategorie T

82/953

ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T

83/190

Sedadlo řidiče vozidel kategorie T

83/276

Montáž světelných zařízení

83/351

Emise škodlivin

84/8

Montáž světelných zařízení

84/372

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

84/424

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

85/3

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

85/205

Zpětné zrcátko a výhled dozadu

85/647

Brzdění vozidel

86/217

Manometry pro měření tlaku v pneumatikách

86/297

Vývody pro odběr výkonu u vozidel kategorie T

86/298

Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

86/360

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

86/364

Hmotnosti a rozměry - štítky a nápisy

86/415

Umístění a označení ovladačů u vozidel kategorie T

86/562

Zpětná zrcátka a výhled dozadu

87/358

Homologace typu vozidla kategorie M, N, O

87/402

Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

87/403

Homologace typu vozidla kategorie M 1

88/76

Emise škodlivin

88/77

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů

88/194

Brzdění vozidel

88/195

Měření výkonu motoru

88/218

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

88/297

Homologace typu vozidla kategorie T

88/320

Laboratorní zkoušky - kontrola a ověřování

88/321

Zpětné zrcátko a výhled dozadu

88/366

Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M 1

88/410

Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T

88/411

Řízení vozidel kategorie T

88/412

Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T

88/413

ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T

88/414

Pracovní prostor vozidel kategorie T

88/436

Emise škodlivin

88/465

Sedadlo řidiče vozidel kategorie T

88/599

Tachografy, záznamová zařízení

89/173

Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T

89/277

Směrové svítilny

89/278

Montáž světelných zařízení

89/297

Boční ochranná zařízení - kategorie N 2 , N 3 , O 3 , O 4

89/336

Elektromagnetická kompatibilita

89/338

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

89/458

Emise škodlivin

89/459

Hloubka vzorku pneumatiky

89/460

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

89/461

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

89/491

Kouř vznětových motorů

89/516

Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové

89/517

Světlomety, žárovky, výbojky

89/518

Zadní mlhové svítilny

89/680

Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T

89/681

Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

89/682

Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

90/628

Bezpečnostní pásy

90/629

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

90/630

Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M 1

91/60

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

91/157

Akumulátory

91/226

Zařízení proti rozstřiku vody

91/422

Brzdění vozidel

91/441

Emise škodlivin

91/542

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů

91/662

Bezpečnost při nárazu na řízení

91/663

Montáž světelných zařízení

92/6

Omezovače rychlosti, montáž a použití - kategorie M 3 , N 3

92/61

Homologace typu vozidla kategorie L

92/7

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

92/21

Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M 1

92/22

Bezpečnostní skla a zasklívání - kategorie M, N, O

92/23

Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití vozidel kategorie M 1

92/24

Omezovače rychlosti kategorie M 2 , M 3 , N 3

92/31

Elektromagnetická kompatibilita

92/53

Homologace typu vozidla kategorie M 1

92/62

Systém řízení - kategorie M, N

92/97

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

92/114

Vnější výčnělky kabin vozidel kategorie N

93/14

Brzdění vozidel kategorie L

93/29

Ovladače, sdělovače a indikátory vozidel kategorie L

93/30

Zvuková výstražná znamení vozidel kategorie L

93/31

Stojánky dvoukolových vozidel - kategorie L

93/32

Držadla spolujezdců vozidel kategorie L

93/33

Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L

93/34

Povinné štítky a značení vozidel kategorie L

93/59

Emise škodlivin

93/81

Homologace typu vozidla kategorie M 1

93/86

Akumulátory

93/91

Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů

93/92

Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L

93/93

Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie L

93/94

Montáž zadní tabulky registrační značky vozidel kategorie L

93/116

Měření spotřeby paliva vozidel kategorie M 1

94/12

Emise škodlivin

94/20

Zařízení pro mechanická spojení vozidel - kategorie M, N, O

94/53

Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů

94/63

Omezování emisí těkavých organických sloučenin při skladování a distribuci benzínu (čl. 5 příl. IV)

94/68

Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M 1

94/78

Kryty kol vozidel kategorie M 1

95/1

Maximální konstrukční rychlost a výkon vozidel kategorie L

95/28

Hořlavost materiálů interiéru

95/48

Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M 1

95/54

Elektromagnetická kompatibilita

95/56

Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N

96/1

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů

96/20

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

96/27

Boční náraz

96/36

Bezpečnostní pásy

96/37

Pevnost sedadel

96/38

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

96/44

Emise škodlivin

96/53

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

96/63

Brzdění vozidel kategorie T

96/64

Odtahové úchyty vozidel

96/69

Emise škodlivin

96/79

Čelní vyosený náraz

96/96

Periodické technické kontroly vozidel

96/627

Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T

97/19

Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí

97/20

Kouř vznětových motorů

97/21

Měření výkonu motoru

97/24(1)

Pneumatiky vozidel kategorie L

97/24(2)

Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a ostatních vozidel kategorie L

97/24(3)

Vnější výčnělky vozidel kategorie L

97/24(4)

Zpětná zrcátka vozidel kategorie L

97/24(5)

Plynné škodliviny vozidel kategorie L

97/24(6)

Palivové nádrže vozidel kategorie L

97/24(7)

Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru vozidel kategorie L

97/24(8)

Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie L

97/24(9)

Vnější hluk a výfukové systémy vozidel kategorie L (mimo elektromobily)

97/24(10)

Zařízení pro mechanická spojení vozidel kategorie L

97/24(11)

Kotevní místa bezpečnostních pásů vozidel kategorie L

97/24(12)

Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování vozidel kategorie L

97/27

Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

97/28

Montáž světelných zařízení

97/29

Odrazky - kategorie M, N, O

97/30

Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové

97/31

Osvětlení zadní tabulky registrační značky

97/32

Zpětné světlomety

97/39

Rychloměr a zpětný chod

97/54

Homologace typu vozidla kategorie T

97/68

Nesilniční mobilní stroje - kategorie S

98/12

Brzdění vozidel

98/14

Homologace typu vozidla kategorie M 1

98/38

Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T

98/39

Řízení vozidel kategorie T

98/40

Zpětná zrcátka vozidel kategorie T

98/69

Emise škodlivin - kategorie M, N

98/77

Emise škodlivin - kategorie M, N

98/89

Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T

98/90

Dveře, vstup do vozidla a výstup

98/91

Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí - kategorie N, O

1999/7

Systém řízení

1999/14

Zadní mlhové svítilny

1999/15

Směrové svítilny

1999/16

Parkovací svítilny

1999/17

Světlomety, žárovky, výbojky

1999/18

Přední mlhové světlomety

1999/23

Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L

1999/24

Držadla spolujezdců vozidel kategorie L

1999/25

Povinné štítky a značení vozidel kategorie L

1999/26

Montáž zadní tabulky registrační značky

1999/37

Dokumenty k registraci vozidel

1999/40

ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T

1999/52

Periodické technické kontroly vozidel

1999/55

Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T

1999/56

Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T

1999/57

Sedadlo řidiče vozidel kategorie T

1999/58

Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T

1999/86

Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T

1999/96

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů

1999/98

Čelní vyosený náraz

1999/99

Měření výkonu motoru - kategorie M, N

1999/100

Měření spotřeby paliva

1999/101

Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy

1999/102

Emise škodlivin

2000/1

Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T

2000/2

Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T

2000/3

Bezpečnostní pásy - M 1 , N 1

2000/4

Bezpečnost interiéru vozidel

2000/7

Rychloměry vozidel kategorie L

2000/8

Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí

2000/19

Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

2000/22

Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T

2000/25

Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T

2000/30

Silniční technické kontroly užitkových vozidel - kategorie N

2000/40

Ochrana proti podjetí zepředu

2000/53

Vyřazení vozidel, recyklace a renovace dílů - kategorie M 1

2000/72

Stojánky vozidel kategorie L

2000/73

Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L

2000/74

Ovladače a indikátory vozidel kategorie L

2001/1

Emise škodlivin

2001/2

Přeprava nebezpečných věcí

2001/3

Homologace typu vozidla kategorie T

2001/9

Technické kontroly vozidel

2001/11

Technické kontroly vozidel - omezovače rychlosti

2001/27

Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů

2001/31

Dveře, vstup do vozidla a výstup

2001/43

Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití

2135/98

Záznamová zařízení (tachografy)

2001/56

Vytápěcí systémy

2001/63

Nesilniční mobilní stroje -kategorie S

2001/85

Homologace typu vozidla kategorie M 2 , M 3

2001/92

Zasklívání a zasklívací materiály

2001/100

Emise-studený start

2001/116

Homologace typu vozidla kategorie M 1

2001/505

Přistoupení k předpisu EHK č. 105 - kategorie N, O

2001/506

Přistoupení k předpisu EHK č. 104 - kategorie N, O

2001/507

Přistoupení k předpisu EHK č. 109 - kategorie N, O

2002/7

Hmotnosti a rozměry vozidel

2002/24

Homologace typu vozidel kategorie L

2002/41

Maximální rychlost a výkon motoru vozidel kategorie L

2002/51

Emise škodlivin dvou až tří kolových vozidel

2002/78

Brzdění vozidel (náhradní obložení)

2002/80

Emise škodlivin zážehových motorů vozidel kategorie M, N

2002/85

Omezovače rychlosti

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu

Předmět 9)

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

Bod

 

 

M1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

1. Hladiny hlukuNáhradní výfukové systémy

51
59

70/157
70/157

X
X

X

X

XX

X

X

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3. Palivové nádržeZadní ochrana proti podjetí

58

70/221
70/221

X
X

X*
X

X*
X

X*
X

X*
X

X*
X

X
X

X
X

X
X

XX

4. Prostor pro zadní registr. tabulku

70/222

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Systém řízení

79

70/311

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Dveře, vstup do vozidla a výstup

11

70/387

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Zvukový signál

28

70/388

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8. Výhled dozadu

46

71/127

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9. Brzdění

13
13H

71/320

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12. Bezpečnost interiéru vozidel

21

74/60

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití;
zařízení proti zneužitíimobilizér

18

97

74/61
74/61

X
X
X

X

X

X
XX

X

X

 

 

 

 

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

*)U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 67
U vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

Předmět 9)

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

Bod

 

M 1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15. Pevnost sedadel

17
80

74/408

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

 

 

 

 

16. Vnější výčnělky

26

74/483

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Rychloměrzpětný chod

39
-

75/443 75/443

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

XX

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

76/114

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20. Montáž světelných zařízení

48

76/756

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21. Odrazky

3

76/757

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)Boční obrysové svítilny

7


91

76/758

X


X

X


X

X


X

X


X

X


X

X


X

X


X

X


X

X


X

X

X

23. Směrové svítilny

6

76/759

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Světlomety, žárovky, výbojky

1, 5, 8,
20, 31,
37, 98,99, 112, 113

76/761

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27. Odtahové úchyty vozidel

77/389

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Zpětné světlomety

23

77/539

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Parkovací svítilny

77

77/540

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31. Bezpečnostní pásy

16

77/541

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32. Výhled řidiče dopředu

77/649

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Označení ovladačů

78/316

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34. Odmrazování/odmlžování

78/317

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Ostřikování/stírání

78/318

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Vytápěcí systémy *)

2001/56

X

X

X

X

X

X

[X]

[X]

[X]

[X]

37. Kryty kol

78/549

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Opěrky hlavy

17, 25

78/932

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Emise CO 2 /spotřeba paliva

101

80/1268

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Výkon motoru

85

80/1269

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

*)Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

Předmět 9)

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

Bod

 

M1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

41. Emise vznětových motorů

49

88/77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42. Boční ochrana

73

89/297

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43. Zařízení proti rozstřiku

91/226

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44. Hmotnosti a rozměry vozidel M 1

92/21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Bezpečnostní skla

43

92/22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46. Pneumatiky

30,54,64

92/23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47. Omezovače rychlosti

-
89

92/6
92/24

 

 

X
X

 

X
X

XX

 

 

 

 

48. Hmotnosti a rozměry (mimo M 1 )

96/53 97/27

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49. Vnější výčnělky kabin vozidel N

61

92/114

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

51. Hořlavost materiálů interiéru

95/28

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobusy

36,52,66, 107

2001/85

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53. Čelní náraz

94

96/79

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Boční náraz

95

96/27

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí

105

98/91

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

57. Ochrana proti podjetí zepředu

93

2000/40

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X1. Záznamová zařízení (tachografy)

-

3821/85 2479/95 1056/97

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
XX

 

 

 

 

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

70

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h -1 )

69

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X4. Bateriové elektromobily

100

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení

111

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Pro tabulku platí
a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.
b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno …./….znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.
c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2

Předmět

Předpis
EHK

Základní směrniceEHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M 1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

Přední mlhové světlomety

19

76/762

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dětská zádržná zařízení

44

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení pro čištění světlometů

45

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zařízení pro mechanická spojení vozidel

55

94/20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Náhradní kola pro dočasné užití

64

92/23

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní výstražná světla

65

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Denní svítilny

87

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Poplašná zařízení

97

74/61

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Zařízení ke spojení vozidel nakrátko

102

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Obrysové značení s vratným odrazem

104

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat

-

91/628 95/29

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H " uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.
Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N
1 musí být splněna následující nerovnost
P-(M+N.68) > N.68, kde
P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg
M = provozní hmotnost
N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.
Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M
1 .
Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N
1 dříve zařazeného v kategorii M 1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M 1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP ") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N 1 . Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M 2 a M 3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12V (S-doplňkové), ISO 1185 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O 1 a O 2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O 2 , O 3 , O 4 , mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16 ,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. 3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15 ,

c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy. 3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl.7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N 1 . Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O 1 a O 2 platí následující ustanovení.

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,

be) u vozidel kategorií M 2 a M 3 , u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N 2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N 3 , O 3 , O 4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla. Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.

18. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

19. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1.20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB(A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).

20. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 , a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

21. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c).
Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

Předmět

Předpis EHK

Základnísměrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1 &2264 2500kg 00k

0 ) M1 > 25 00k

0 )

M 2

M3 1. Hladiny hku Náhradní výfukové sys

my51

59 70

5

H G

H G

H G

H 2. Emise znečišťujících l

ek

83 70

2

Q G

Q G

Q G

Q 3. Palivové náže Zadní ochrana proti pod

58 70

2

 

 

 

F 4. Prostor pro zadní registr. tab

70

2

 

 

 

X 5. Systém ří

79 70

1

 

 

 

G 6. Zámky a závěsy d

ří

11 70

8

B G

 

 

7. Zvukový si

ál

28 70

8

 

 

 

X 8. Výhled do

du

46 71

2

 

 

 

G 9. Brz

ní 13, 90,

3H 71

2

 

 

 

G 10. Elektromagnetická kompatibi

ta

10 72

4

 

 

 

X 11. Kouř vznětových mo

24 72

0

 

 

 

H 12. Vnitřní výčn

ky

21 74

6

C G

 

 

13. Zařízení proti zneužití; imobil

ér 18

97 74

6

 

 

 

G 14. Bezpečnost při nárazu na ří

12 74

9

 

 

 

15. Pevnost sed

el 17

80 74

0

D G

D G

D G

D 16. Vnější výčn

ky

26 74

83 V pro kabinu A pro ost

ní G pro kabinu A pro ost

 

 

10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

Předmět

Předpis EHK

Základnísměrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1 &22642500kg 00k

0 ) M1>25 00k

0 )

M 2

M3 17. Rychloměr pro zpětný

od

39 75

4

 

 

 

X 18. Štítky (povi

76

1

 

 

 

X 19. Kotevní úchyty bezpečnostních

14 76

1

D G

L G

L G

L 20. Montáž světelné tech

ky

48 76

56 A

N A + G +N pro ka
nu A+N pro ost

ní A + G +N pro kabinu A+N pro ost

ní A + G +N pro kanu A+N pro ost

ní 21. Odr

k

3 76

5

 

 

 

X 22. Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové, brzdové) Denní svítilny Boční obrysové svít

ny

7

91 76

5

 

 

 

X 23. Směrové svít

n

6 76

5

 

 

 

X 24. Osvětlení zadní registrační tab

k

4 76

6

 

 

 

X 25. Světlomety, výb

ky 1, 5
8, 20,1, 98, 99, 112,

13 76

6

 

 

 

X 25. Žár

ky

 

 

 

 

 

X 26. Přední mlhové světlo

ty

19 76

62 viz čl. 5 této pří

hy 27. Odtahové úchyty voz

77

8

 

 

 

E 28. Zadní mlhové svít

ny

38 77

3

 

 

 

X 29. Zpětné světlo

ty

23 77

3

 

 

 

X 30. Parkovací svít

ny

77 77

4

 

 

 

X 31. Bezpečnostní

sy

16 77

4

D G

M G

M G

M 32. Výhled dop

77

4

 

 

 

33. Označení ovla

78

1

 

 

 

X 34. Odmrazování/odmlžo

78

1

X G

 

 

O 35. Ostřikování/stí

78

1

X G

 

 

O 36. Vytápěcí sys

200

5

I G

P G

P G

P 37. Kryty

78

4

 

 

 

38. Opěrky h

vy 17

25 78

3

D G

 

 

39. Emis e CO2/spotřeba pa

va

01 80/

6

40. Výkon mo

ru

85 80/

6

 

 

 

X 41. Emise vznětových mo

49 8

7

H G

H G

H G

H 44. Hmotnosti a rozměr y

9

2

 

 

 

45. Bezpečnostní

la

43 9

2

J G

J G

J G

J 46. Pneuma

ky 30,5

64 9

2

 

 

 

G 47. Omezovače rychl

ti

89 9

 

 

 

 

X 48. Hmotnosti a rozměry (jiné n e ž

9

 

 

 

 

X 50. Spojovací zaří

55 9

20 viz čl. 5 této pří

hy 51. Hořla

9

 

 

 

G pro kanu X pro ost

ní 52. Auto

sy 36,2, 66,

07 200

 

 

 

 

A 53. Čelní n

az

94 9

7

54. Boční n

az

95 9

2

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých voz

el

 

 

 

 

 

X X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.

1)

 

 

 

 

 

b) pancéřovaná vozidla

Předmět

Předpis
EHK

Základní směrniceEHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

1. Hladiny hlukuNáhradní výfukové systémy

5159

70/157

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3. Palivové nádržeZadní ochrana proti podjetí

58

70/221

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Prostor pro zadní registr. tabulku

70/222

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Systém řízení

79

70/311

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Zámky a závěsy dveří

11

70/387

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7. Zvukový signál

28

70/388

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8. Výhled dozadu

46

71/127

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9. Brzdění

13, 9013H

71/320

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12. Vnitřní výčnělky

21

74/60

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití; imobilizér

18, 97

74/61

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

Ř

Ř

15. Pevnost sedadel

17, 80

74/408

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16. Vnější výčnělky

26

74/483

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Rychloměr zpětný chod

39

75/443

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

 

76/114

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20. Montáž světelné techniky

48

76/756

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21. Odrazky

3

76/757

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)
Denní svítilnyBoční obrysové svítilny

7


87 91

76/758

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Směrové svítilny

6

76/759

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Světlomety, výbojky

1, 5, 8,
20, 31,98, 99, 112, 113

76/761

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25. Žárovky

37

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26. Přední mlhové světlomety

19

76/762

viz bod 5 této přílohy

 

 

 

 

27. Závěsy k odtažení vozidla

77/389

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Zpětné světlomety

23

77/539

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Parkovací svítilny

77

77/540

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31. Bezpečnostní pásy

16

77/541

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32. Výhled dopředu

77/649

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Označení ovladačů

78/316

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34. Odmrazování/odmlžování

78/317

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35. Ostřikování/stírání

78/318

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36. Vytápěcí systémy

2001/56

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

37. Kryty kol

78/549

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Opěrky hlavy

17, 25

78/932

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

Předpis
EHK

Základní směrniceEHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M 2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

39. Emise CO 2 /spotřeba paliva

101

80/1268

Ř

40. Výkon motoru

85

80/1269

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41. Emise vznětových motorů

49

88/77

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42. Boční ochrana

73

89/297

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43. Zařízení proti rozstřiku

91/226

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44. Hmotnosti a rozměry (M 1 )

92/21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Bezpečnostní skla

43

92/22

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

46. Pneumatiky

30,54,64

92/23

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47. Omezovače rychlosti

89

92/24

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než M 1 )

97/27

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49. Vnější výčnělky kabin vozidel N

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50. Spojovací zařízení

55

94/20

viz bod 5 této přílohy

51. Hořlavost

95/28

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobusy

36,52,66, 107

2001/85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Čelní náraz

94

96/79

Ř

54. Boční náraz

95

96/27

Ř

Ř

56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí

105

98/91

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

57. Ochrana proti podjetí zepředu

93

2000/40

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

70

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km. h -1 )

69

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c) ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)

Předmět

Předpis
EHK

Základní směrniceEHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M 2

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

1. Hladiny hlukuNáhradní výfukové systémy

5159

70/157

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

3. Palivové nádržeZadní ochrana proti podjetí

58

70/221

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4. Prostor pro zadní registr. tabulku

70/222

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5. Systém řízení

79

70/311

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Zámky a závěsy dveří

11

70/387

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7. Zvukový signál

28

70/388

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8. Výhled dozadu

46

71/127

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9. Brzdění

13, 9013H

71/320

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití; imobilizér

18, 97

74/61

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15. Pevnost sedadel

17, 80

74/408

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17. Rychloměrzpětný chod

39

75/443

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

76/114

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20. Montáž světelné techniky

48

76/756

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21. Odrazky

3

76/757

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Předmět

Předpis
EHK

Základní směrniceEHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M2

M 3

N 1

N 2

N 3

O 1

O 2

O 3

O 4

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)
Denní svítilnyBoční obrysové svítilny

7


8791

76/758

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Směrové svítilny

6

76/759

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Světlomety, výbojky

1, 5, 8,
20, 31,98, 99, 112, 113

76/761

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25. Žárovky

37

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26. Přední mlhové světlomety

19

76/762

viz bod 5 této přílohy

27. Závěsy k odtažení vozidla

77/389

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Zpětné světlomety

23

77/539

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Parkovací svítilny

77

77/540

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31. Bezpečnostní pásy

16

77/541

D

D

D