Program Zákon

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8 , § 7 odst. 2 , § 18 odst. 4 , § 19 odst. 5 a 8 , § 25 odst. 2 , § 31 odst. 1 a 2 , § 33 odst. 2 , § 35 odst. 9 , § 72 odst. 3 , § 74 odst. 1 , § 6 odst. 1 , § 78 odst. 1 , § 79 odst. 5 a § 87 zákona :

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) motorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly,

b) nemotorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí lidské nebo zvířecí síly,

c) jízdní soupravou - spojení motorového vozidla (dále jen "tažné vozidlo") s jedním přípojným vozidlem nebo s více přípojnými vozidly,

d) pevnou nástavbou vozidla - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (podvozkem) kompletován a je součástí vozidla,

e) výměnnou nástavbou - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení,

f) osvědčením o homologaci - dokument osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1) (dále jen "předpis EHK"),

g) identifikačním číslem vozidla (dále jen "číslo VIN") - určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo,

h) osvědčením o homologaci typu ES - dokument vydaný státem Evropské unie osvědčující shodu vlastností typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými Evropským společenstvím (dále jen "směrnice EHS/ES"),

i) technickým předpisem - předpis EHK a směrnice EHS/ES stanovené v předpisové základně,

j) technickým protokolem - doklad vypracovaný pověřenou zkušebnou nebo zkušební stanicí, kterým se vždy dokládá shoda údajů předkládaných žadatelem o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo jednotlivého vozidla nebo o povolení přestavby vozidla s údaji zjištěnými na vozidle; údaje se uvádějí v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla,

k) největší povolenou hmotností - největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích,

l) největší technicky přípustnou hmotností na nápravu - hmotnost odpovídající největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla na povrch vozovky,

m) největší technicky přípustnou hmotností vozidla - největší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla,

n) největší technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy - maximální hodnota součtu hmotností naloženého motorového vozidla a naloženého taženého přípojného vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem,

o) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy - hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,

p) provozní hmotností vozidla - hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení,

r) vozidlo v pohotovostním stavu - vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.

ČÁST DRUHÁ SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 2 Schvalování technické způsobilosti typu vozidla (K § 19 odst. 8 zákona )

(1) Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(2) Pro aplikaci technických požadavků stanovených v přílohách uvedených v odstavci 1 platí následující obecné postupy:

a) pro schválení způsobilosti typu musí být každý systém vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo konstrukční část vozidla homologována podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4; v případech, kdy se předpis EHK a příslušná směrnice EHS/ES vzájemně liší (požadavky, termíny aplikace apod.), platí příslušná směrnice, pokud schvalující orgán nerozhodl jinak,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic č. 70/156/EHS, 74/150/EHS a 92/61/EHS nahrazuje všechny jednotlivé homologace a schválení podle předpisů EHK a směrnic EHS/ES,

c) jednotlivými předpisy EHK se rozumějí vždy předpisy ve znění změn a doplňků; pro uplatňování změn sérií platí přechodná ustanovení obsažená v příslušné sérii změn; pokud tato série změn neobsahuje přechodná ustanovení, vstupuje poslední série změn v platnost

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost,

d) jednotlivými směrnicemi EHS/ES se rozumějí vždy základní směrnice se všemi směrnicemi, které ji mění a doplňují; pro termíny uplatňování schválení podle technických příloh směrnice v posledním znění platí termíny uvedené v upravující směrnici; pokud upravující směrnice takové termíny neobsahuje, uplatní se pro schválení podle posledního upraveného znění technických příloh

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost.

(3) V informační složce, kterou výrobce nebo akreditovaný dovozce (dále jen "výrobce") dokládá žádost o schválení technické způsobilosti typu vozidla, se uvádějí podklady pro zpracování základního technického popisu schvalovaného typu vozidla, specifikaci použitelných pneumatik a ráfků (rozměry, nosnosti, rychlostní kategorie apod.), seznam základní a alternativní výbavy s uvedením její hmotnosti a prohlášení výrobce o tom, že vozidlo splňuje technické podmínky stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Tyto podklady, kromě prohlášení výrobce, mohou mít elektronickou podobu.

(4) Žádá-li výrobce o výjimku z technických požadavků, uvede v žádosti o schválení technické způsobilosti typu vozidla specifikaci výjimky a její zdůvodnění.

(5) V případech, kdy pro konstrukční části vozidla a systémy vozidla nebyla předložena osvědčení o homologaci nebo o schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES nebo jejich montáž není předmětem homologace nebo schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES, ověří se při schvalování technické způsobilosti typu vozidla na vybraném vzorku vozidel schvalovaného typu, zda konstrukční části vozidla a systémy vozidla a jejich montáž odpovídají technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně a vymezeným v informačním dokumentu.

(6) Při schvalování technické způsobilosti typu vozidla se dále ověří, zda specifikace vozidla uvedené v základním technickém popisu souhlasí s celkovým technickým popisem vozidla uvedeným v informačním dokumentu a s osvědčeními o dílčích schvalovacích zkouškách a s osvědčeními o homologacích.

(7) Činnosti podle odstavců 5 a 6 se mohou provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami (§ 19 odst. 7 zákona ).

(8) Pokud typ vozidla zahrnuje různé varianty typu a verze variant typu vozidla, zkoušky a kontroly podle odstavce 6 se provádějí na vzorcích vozidel odpovídajících variantám typu a verzím variant typu vozidla.

§ 3 Vozidla z výběhu série (K § 19 odst. 8 zákona )

(1) Na omezenou dobu ministerstvo povolí uvedení do provozu nových vozidel shodných s typem vozidla, jehož schválení typu pozbylo platnost, protože ztratilo platnost jedno nebo více schválení nebo homologací podle jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK, o kterých jsou údaje ve schvalovací nebo homologační dokumentaci. Toto ustanovení platí pouze pro vozidla, která

a) byla na území České republiky,

b) měla ještě platné schválení typu příslušného vozidla a byl vystaven technický průkaz,

a tato vozidla nebyla zapsána do registru silničních vozidel dříve, než takové schválení typu ztratilo svoji platnost.

(2) Toto zvýhodnění platí v období 12 měsíců pro úplná vozidla a v období 18 měsíců pro vozidla dokončená od data, ke kterému schválení typu ztratilo svoji platnost.

(3) Výrobce musí požádat ministerstvo před tím, než změny jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK vstoupí v platnost, popřípadě než vstoupí v platnost nová směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, tak, aby mohlo být využito ustanovení odstavců 1 a 2 pro jeden nebo více typů dané kategorie. V žádosti uvede výrobce technické nebo ekonomické důvody.

§ 4 Vícestupňové schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla (K § 18 odst. 4 zákona )

(1) Technická způsobilost základního vozidla se schválí, odpovídá-li vozidlo v dosaženém stupni výroby technickým požadavkům stanoveným pro tento stupeň výroby v přílohách č. 1 a 2.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného ve více stupních odpovídá výrobce základního vozidla a výrobce v každém následujícím stupni výroby vozidla za shodu jím vyrobené části vozidla s technickými požadavky stanovenými v předpisové základně.

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla v příslušném stupni výroby podává výrobce. Údaje v žádosti musí odpovídat dosaženému stupni výroby vozidla.

(4) Výrobce v následujících stupních výroby je vázán podmínkami stanovenými výrobcem v předcházejícím stupni výroby.

(5) Kontrolní a zkušební činnosti při vícestupňovém schvalování technické způsobilosti typu vozidla může ministerstvo provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami.

§ 5 Schvalování technické způsobilosti typu systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla (K § 19 odst. 8 zákona )

(1) Technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla určených pro vozidlo, u něhož se schvaluje technická způsobilost typu, se prokazuje osvědčením o homologaci typu pro uvedené typy podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo osvědčením o schválení uvedených typů podle technických příloh předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. U vozidel kategorií M, N, O, L a T se ke splnění ustanovení tohoto odstavce použijí předpisy EHK a směrnice EHS/ES uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 podle případu. Pro tyto předpisy a směrnice platí ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a d) .

(2) V případech jiných kategorií vozidel než uvedených v odstavci 1 , kdy technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla není prokázána podle odstavce 1 , schválí se technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, jestliže odpovídá technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla předkládá žadatel ministerstvu přímo nebo prostřednictvím pověřené zkušebny. Pro žádost o schválení technické způsobilosti podle tohoto odstavce platí obdobně ustanovení § 2 .

§ 6 Schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii (K § 19 odst. 8 zákona )

(1) Technická způsobilost typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii se schválí, pokud toto vozidlo splňuje technické požadavky stanovené v příloze č. 6, popřípadě též podmínky stanovené pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 až 8 .

(3) Při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla vyráběného v malé sérii se neprovádějí destrukční zkoušky, pokud si je ministerstvo ze zvláštních důvodů nevyžádá.

(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, které bylo v zahraničí vyrobeno v malé sérii.

§ 7 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla (K § 31 odst. 1 a 2 a § 33 odst. 2 zákona )

(1) Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schválí, pokud toto vozidlo splňuje podmínky uložené v rozhodnutí o povolení jeho výroby a technické požadavky stanovené v příloze č. 6.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla platí obdobně ustanovení § 2 .

(3) Jsou-li povoleny výjimky z technických požadavků stanovených předpisovou základnou, uvede obecní úřad obce s rozšířenou působností tyto výjimky v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(4) Pro silniční vozidlo jednotlivě vyrobené, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení silničního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení silničního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; toto neplatí pro jízdní kolo, potahové vozidlo a ruční vozík. Vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto technického osvědčení je uveden v příloze č. 7.

§ 7a Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě (K § 35 odst. 9 zákona)

Jednotlivě dovezené silniční vozidlo, které již bylo provozováno v jiném státě a u něhož je prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky se vždy považují za vozidlo, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v tomto státě technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice.

§ 8 Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla (K § 78 odst. 1 a § 79 odst. 5 zákona )

(1) Podmínkou schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Podmínkou schválení způsobilosti typu vyráběného v malé sérii nebo jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 8.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla platí obdobně ustanovení § 2 .

(3) Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení zvláštního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 9.

§ 9 Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu (K § 19 odst. 5 zákona )

(1) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, na které bylo toto osvědčení vydáno.

(2) Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je uveden v příloze č. 10.

§ 10 Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla (K § 25 odst. 2 zákona )

(1) Vozidla kategorií M, N, O a L musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS nebo 93/34/EHS. Pokud na výrobním štítku není uvedeno číslo homologace typu vozidla, uvede se zde číslo schválení technické způsobilosti v České republice. Dle těchto technických předpisů musí být též na rámu nebo karoserii vyražen kód mezinárodního označení vozidla. U vozidel vyráběných ve více stupních musí být na základním vozidle zachováno jeho číslo VIN ve všech stupních výroby a u dokončeného vozidla. Výrobci každé z nástaveb může být přiděleno číslo VIN pro nástavbu. Na dokončeném vozidle může tedy být více čísel VIN.

(2) Motorová a jejich přípojná vozidla jiná, než jsou uvedena v odstavci 1 , a zvláštní vozidla musí mít na snadno přístupném místě v přední části vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní (tovární) štítek, který musí obsahovat kódové číselné a písmenné označení výrobce a typu vozidla. Výrobní štítek s číslem VIN nesmí být snadno odstranitelný. Na výrobním štítku musí být uvedeny zejména tyto údaje:

a) největší povolená hmotnost vozidla,

b) největší povolená hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),

c) největší povolená hmotnost připadající na jednotlivé nápravy,

d) číslo schválení technické způsobilosti k provozu v České republice.

(3) Jsou-li největší technicky přípustné hmotnosti větší než největší povolené hmotnosti, které jsou uvedené v § 15 , může výrobce na výrobním štítku uvést místo údajů o největších povolených hmotnostech údaje o největších technicky přípustných hmotnostech.

(4) Pokud výrobce nemá přiděleno číslo VIN, musí být na výrobním štítku uvedeny tyto další údaje:

a) výrobce,

b) typ vozidla,

c) rok výroby,

d) výrobní číslo.

(5) U motorových a jejich přípojných vozidel jiných, než jsou uvedena v odstavci 1 , a u zvláštních vozidel musí být na snadno přístupném místě vozidla čitelně vyraženo výrobní číslo vozidla (podvozku); u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie.

(6) Každá konstrukční část podléhající homologaci dle určitého předpisu EHK musí být opatřena homologační značkou, kterou stanovuje tento předpis. Každá konstrukční část, která je schvalována podle technických příloh určité směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK musí být opatřena schvalovací značkou, která je obdobná jako homologační značka stanovená touto směrnicí nebo předpisem. Písmeno "e" nebo "E" a číslo státu se nahrazuje písmeny "CZ". Konstrukční část schválená před 1. červencem 2001 může být označena též shodně jako výbava vozidla značkou "ATEST 8SD XXXX", kde "XXXX" je číslo osvědčení o schválení.

(7) Při vícestupňové výrobě vozidla se ve druhém a dalším následujícím stupni výroby vozidla upevní k povinnému štítku podle odstavce 1 doplňkový štítek obsahující nezbytné údaje; příklady použití jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 11 Označení některých údajů na vozidle (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Vozidla kategorií M2 , M3 , N2 , N3 , O, OT , S a jednonápravové traktory s přívěsy musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 35 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu musí mít výšku "k" 35 mm, "m" 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN 01 8020 a ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorií O1 a O2 , vozidel kategorie S a jednonápravových traktorů s přívěsem umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu musí mít výšku "k" 20 mm, "m" 14 mm, číslice musí mít 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a číslic 12 mm.

(4) Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel a dvoukolových vozidel s postranním vozíkem, vozidel kategorií O1 , O2 , OT1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

(5) Nápisy se vyznačují na vnějším povrchu karoserie vozidla s minimálními rozměry písmen a číslic s výškou 24 mm a tloušťkou 6 mm; barva nápisu je bílá. Není-li nápis dostatečně kontrastní zvýrazní se jeho kontury.

(6) U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí být na štítku hodnota korigovaného součinitele absorpce.

(7) Informativní štítky umístěné na vozidle schváleném jako typ, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a cestující, pokud nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.

ČÁST TŘETÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

§ 12 Technické požadavky na typ systému vozidla, typ konstrukční části vozidla a typ samostatného technického celku vozidla (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Technické předpisy, které upravují technické požadavky pro typ systému, typ konstrukční části a typ samostatného technického celku, určené k montáži na vozidlo, jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4.

(2) Pro samostatný technický celek - výměnnou nástavbu a pro samostatný technický celek - pracovní stroj nesený se vydává technické osvědčení samostatného technického celku. Pro potřeby provozu těchto samostatných technických celků na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení samostatného technického celku a výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku je uveden v příloze č. 12.

§ 13 Souhrnné technické požadavky (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

Vozidlo i výbava vozidla musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo touto nebo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak (např. dodatečná montáž bočních odrazek a tachografů).

§ 14 Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1 G a N1 G.

(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií O3 a O4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M1 a N1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie O1 nebo O2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.

(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

(11) Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1 . Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

(12) Vozidla kategorií OT a SPT

a) vozidla kategorií OT1 a SPT1 , která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla kategorií OT1 , OT2 a SPT1 , která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak,

b) okamžitá hmotnost vozidla kategorie SPT vybaveného průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 30 km.h-1 , respektive do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti traktoru.

(13) Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než 50 % provozní hmotnosti tažného motorového vozidla. Největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než provozní hmotnost tažného motorového vozidla.

(14) Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1 , musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích na zádi posledního vozidla soupravy deskami zadního značení pro "pomalá vozidla". Toto označení splňuje podmínky stanovené homologačním předpisem EHK č. 69 a je podle něj homologováno. V případě, že je souprava tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto.

(15) Zapojení vozidel do jízdních souprav (s výjimkou tažení přívěsů kategorií O1 a O2 s nájezdovou brzdou) s ohledem na ABS je možné v těchto kombinacích:

a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,

b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,

c) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS přípojného vozidla.

§ 15 Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit

a) u jednotlivé nápravy..................................... 10,00 t,

b) u jednotlivé hnací nápravy............................ 11,50 t,

c) u dvojnápravy motorových vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .............................................. 11,50 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ................... 18,00 t,

4. od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ..................... 19,00 t,

d) u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .............................................. 11,00 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ...............… 18,00 t,

4.

zrušen ke dni 1.6.2006 novelou č. 197/2006 Sb.

e) u trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav

1. do 1,3 m včetně ................................... 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně .................... 24,00 t.

Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m. Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m. Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.

(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit

a) u motorových vozidel se dvěma nápravami ................................. 18,00 t,

b) u motorových vozidel se třemi nápravami ................................… 25,00 t,
je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ................…………….… 26,00 t,

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami ...................… 32,00 t,

d) u přívěsů se dvěma nápravami .................…………..……….… 18,00 t,

e) u přívěsů se třemi nápravami .................……………..………... 24,00 t,

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami ......……….........……....... 32,00 t,

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů .................................... 28,00 t,

h) u tříčlánkových kloubových autobusů ....…….………………..… 32,00 t,

i) u jízdních souprav ........................................…………………... 48,00 t,

j) u pásových vozidel .................………………………………….. 18,00 t,
u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve směrnici 93/93/EHS.

(3) Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné pro silniční vozidla a dále

a) u traktorových návěsů a traktorových přívěsů s nápravami uprostřed může být vyšší než hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 písm. d) , e) a f) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na závěsné zařízení (oko oje), a to u traktorových návěsů maximálně o 3,00 t a u traktorových přívěsů s nápravami uprostřed maximálně o 1,00 t,

b) u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy.

(4) Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu.

(5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %.

(6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpisy.3)

(7) Hmotnost připadající na řízenou nápravu (nápravy) motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu - měřeno při stání na vodorovné vozovce - nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobusů (s výjimkou autobusů třídy I a třídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti.

(8) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla.

(9) U vozidel kategorií T a SS v rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné vozovce) menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel kategorie T se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje při současném snížení nejvyšší rychlosti na 20 km.h-1 ; přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu nesmí být menší než

a) 19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše.......................................................... 4,50 t,

b) 18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než........................................................ 4,50 t.

(10) U vozidel kategorií T, OT , SS a SPT se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik:

a) u vozidel kategorií T a OT nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu,

b) u vozidel kategorií SS a SPT nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu,

c) u traktoru po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu.

(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.

§ 16 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2,50 m,

2. vozidel kategorií M2 , M3 , N, O, OT , T ……………………………………………………... 2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm……….... 2,60 m,

4. dvoukolových mopedů ………………………………………………………….………….. 1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L ……………………………………………………………….. 2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla ………………………………………. 1,00 m,

7. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v § 22 odst. 4 ………………………………………… 3,00 m,

8. tramvají ……………………………………………………………………………….…….. 2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze ……….…………. 4,00 m,

2. vozidel kategorie L ………………………………………………………………………….. 2,50 m,

3. vozidel kategorií N3 , O4 , určených pro přepravu vozidel ………………………………….. 4,20 m,

4. souprava tahače s návěsem ……………………………………….…………. 4,00 m + 2 % výšky,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu ………………………………..…….. 12,00 m,

2. a) autobusu se dvěma nápravami …………………………………………………………. 13,50 m,
b) autobusu se třemi a více nápravami …………………………………………………… 15,00 m,

3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ……………………………………… 18,75 m,

4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu …………………………………………. 22,00 m,
do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

5. soupravy tahače s návěsem ………………………………………………………………. 16,50 m,

6. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem …………………….…………………. 18,75 m,

7. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem
kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel ……………………………………………… 20,75 m,

8. vozidla kategorie L ……………………………………………………………………...….. 4,00 m,

9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel …………………………………………………………….. 18,00 m,

10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel ………………..………………… 40,00 m,

11. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ………………………………………... 18,00 m,

12. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem ………………………………..….… 18,00 m,

13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje …. 20,00 m,

14. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem ………………….….…. 22,00 m.

Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve směrnici 97/27/ES příloze I bodech 7. 6. 1 a 7. 6. 2 přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

§ 17 Hluk vozidel a emise znečišťujících látek (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Referenční hodnota hladiny vnějšího hluku stojícího vozidla nesmí být v průběhu provozu vozidla překročena. Způsob a zjišťování referenční hodnoty hladiny vnějšího hluku výfukového systému stojícího vozidla v provozu stanoví technický předpis.1)

(2) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahuje i na vozidla s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo.

(3) Při jízdě na pozemních komunikacích hladina akustického tlaku vozidel nebo souprav s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo musí být rovna nebo menší než mezní hodnoty stanovené pro příslušnou kategorii tažného vozidla § 25 až 28.

(4) Emisní limity znečišťujících látek z motorů vozidel, které jsou stanoveny příslušnými technickými předpisy uvedenými v přílohách č. 1 a 3, nesmí být překročeny.

(5) Mazaná místa podvozků musí být chráněna technickým zařízením proti přemazávání, a tím proti úkapům nebo odpadům maziva při provozu vozidla.

§ 18 Světelná zařízení vozidel (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.

(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5 , nesmí být na vozidle použita.

(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15° směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA"). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená

a) k osvětlení ložné plochy vozidla,

b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,

c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,

d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,

e) hledací světlomet,

f) pracovní světlomety,

tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.

(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.

§ 19 Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí být neprodleně uzavřeny uzavírací ventily tlakových nádob,

b) uzavírací ventily musí být uzavřeny i po ukončení pracovní směny vozidla, pokud nejsou zajištěny samočinně,

c) v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,

d) obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,

e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG,

f) tlakové nádoby na vozidle nesmí být vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,

g) v případě, že v průběhu jízdy (provozu) vozidla vznikne závada uvedená v § 20 odst. 2 , musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.

(2) V návodu k obsluze vozidla poháněného LPG nebo CNG musí být uvedeno upozornění, aby řidiči a jiné osoby obsluhující vozidlo byly seznámeni s podmínkami uvedenými v odstavci 1 , s bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody. Vozidlo poháněné LPG nebo CNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem "LPG" nebo "CNG".

§ 20 Technická nezpůsobilost plynového zařízení (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Při zjištění závady plynového zařízení provozovatel musí vyřadit ihned toto zařízení z provozu.

(2) Za závady plynového zařízení se pokládá

a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,

b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,

c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,

d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob,

e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru,

f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.

(3) Plynový pohon musí být vyřazen z provozu, jestliže není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený.

§ 21 Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).

(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2 , M3 , N a jejich přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3 ) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2 , M3 , N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol &0398 - pr- průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovol

(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M. S nebo M/S nebo MS a terénní.

§ 22 Provoz zvláštních vozidel (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Při provozu na pozemních komunikacích musí být pracovní nástroje zvláštního vozidla přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje (např. nakládací lopata, paletizační vidle) musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod.

(2) Pracovní stroje samojízdné nebo traktory v agregaci s pracovním strojem přípojným nebo neseným nebo výměnnou nástavbou, jejichž celková šířka je větší než 2,55 m nebo neplní požadavky z hlediska vnějších výčnělků musí mít vždy v činnosti vnější osvětlení s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti.

(3) Podmínky provozu vozidel, jejichž rozměry, hmotnosti a zatížení náprav překračují hodnoty stanovené touto vyhláškou, jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.3)

(4) Je-li traktor vybaven dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak překračuje šířku 2,55 m, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h-1 . Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.

(5) Traktor agregovaný s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86.

(6) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat pásová vozidla jen tehdy, jsou-li opatřena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Shore. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.

(7) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat sněžná pásová vozidla (rolby, sněžné skútry) jen v případě, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu tak, aby se záběrové lišty pásů nedotýkaly povrchu vozovky.

(8) Použití zvláštních výstražných světelných zařízení se řídí podle § 24 .

(9) Pracovní světlomety a obdobná světelná zařízení podle § 18 odst. 4 nelze používat v běžném silničním provozu.

(10) Spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz se řídí podle § 14 až 16 .

(11) Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení podle § 18 odst. 5 , případně podle přílohy č. 4 čl. 33.

(12) Vyznačení obrysů musí být provedeno podle § 23 odst. 2 .

(13) U vozidel nebo souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(14) U souprav traktoru a pracovního stroje musí být zajištěn výhled zpětnými zrcátky traktoru. Dokonalý výhled je nutno zajistit v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek apod.

(15) Pro stroje nebo soupravy, které nesplňují předepsané požadavky z hlediska vnějších výčnělků a osvětlení, mohou být stanoveny další podmínky, případně zakázán jejich provoz za snížené viditelnosti. Tato omezení jsou uvedena v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení.

§ 23 Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Nákladní automobily a autobusy kapotového nebo polokapotového provedení o celkové hmotnosti nejméně 5,50 t musí mít vpředu v zorném poli řidiče zařízení (tykadla) pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy. Toto zařízení musí být snadno poddajné minimálně ve směru jízdy vozidla nebo musí být na vozidle upevněno poddajně. Poddajností se rozumí možnost vychýlení tohoto zařízení silou 45 N působící na volný konec tykadla.

(2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šířka je větší než 2,55 m, u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou větší než 2,60 m, pracovní stroje přípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže k dolním a bočním obrysům vozidla označena červenými a bílými pruhy, stejně širokými, směřujícími od podélné střední roviny vozidla pod úhlem 45° dolů. Šířka barevného pruhu musí být v rozmezí 70 až 100 mm. Označení je provedeno (s výjimkou vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán) z retroreflexního materiálu třídy 2 podle ČSN 01 8020 a ČSN EN 12899-1. Minimální plocha tohoto označení musí být 0,10 m2 , přičemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníka o délce strany nejméně 250 mm. V případech, kdy konstrukce vozidla nedovoluje vyznačení výstražných barevných pruhů na pevné části vozidla, je možno označení provést na odnímatelných štítech, které jsou při přepravě na pozemních komunikacích na vozidlo připevněny.

§ 24 Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny

a) pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,

b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v § 15 a 16 , pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,

c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v § 15 a 16 , pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu,3)

d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla,

e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.

(2) Traktory mohou mít trvale namontováno zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) .

(3) Činnost zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou snadno a spolehlivě kontrolovatelná z místa řidiče sdělovačem žluté barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače.

(4) Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

(5) Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.

(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.

(8) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

(9) Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví zvláštní právní předpis.4)

(10) K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).

(11) Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.

§ 25 Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií M, N, O (K § 2 odst. 8 zákona )

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem určená k užívání na pozemních komunikacích, která mají nejvyšší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 , a pro vozidla kategorie O. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12 ,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není předpis EHK, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 70/156/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií M, N a O jsou uvedeny v příloze č. 6.

(4) Pro vozidla uvedená v odstavci 1 , která mají nejvyšší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 , určí ministerstvo podle konkrétního případu, který z požadavků uvedených v odstavcích 2 a 3 se na tato vozidla uplatní.

§ 26 Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L (K § 2 odst. 8 zákona )

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, která jsou určena k užívání na pozemních komunikacích, a pro jejich přípojná vozidla. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek musí splňovat požadavky podle § 10 ,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není homologační předpis, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 92/61/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle homologačních předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L jsou uvedeny v příloze č. 6.

§ 27 Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, OT (K § 2 odst. 8 zákona )

(1) Technické požadavky stanovené v odstavci 3 platí pro všechna vozidla kategorie T, tedy dvou a vícenápravové zemědělské a lesnické kolové traktory (dále jen "traktory") opatřené pneumatikami, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost zpravidla nepřevyšuje 40 km.h-1 .

(2) Pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 platí ustanovení odstavce 3 s tím, že tato vozidla musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Z hlediska brzdového zařízení musí tato vozidla splňovat požadavky stanovené předpisem EHK č. 13.

(3) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavců 1 a 2 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12 ,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 74/150/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(4) Traktorové přívěsy a návěsy jsou přípojná vozidla kategorií OT1 , OT2 , OT3 , OT4 určená k přepravě nákladu. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h-1 .

(5) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivá vyrobená vozidla kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 28 Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS , SP a pracovních strojů nesených (K § 2 odst. 8 zákona )

(1) Pro vozidla kategorie SP určená k zapojení do jízdní soupravy s vozidly kategorie M nebo N platí technické požadavky stanovené pro vozidla kategorie O.

(2) Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií SS a SP jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 29 Technické požadavky na konstrukci jednonápravových traktorů s přívěsy (K § 78 odst. 1 zákona )

(1) Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou řiditelné pomocí řídítek, které lze užít v provozu na pozemních komunikacích pouze s přívěsem, s nímž traktor tvoří jízdní soupravu. Řidič při řízení sedí na sedadle přívěsu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí.

(2) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobený jednonápravový traktor s přívěsem jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 30 Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.

ČÁST ČTVRTÁ PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 31 Podmínky pro přestavbu silničního vozidla (K § 74 odst. 1 zákona )

(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.

(2) Při povolování přestavby jednotlivého vozidla se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla a při povolování hromadné přestavby vozidel, tj. více než 5 kusů vozidel jednoho typu, se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti typu vozidla.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ministerstvo přestavbu vozidla povolí, jestliže přestavěné vozidlo nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, do nichž přestavba zasáhla, splňují i po přestavbě technické požadavky stanovené v předpisové základně podle odstavce 1 .

(4) Pokud se při přestavbě vozidla mění číslo VIN, posoudí příslušný registrační úřad, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční části vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno číslo VIN z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí, například přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Číslo VIN vozidla, u kterého se mění konstrukční část, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. V případě, že konstrukční část záměnná není a jde o přestavbu vozidla, vyrazí výrobce úředně přidělené číslo. Způsob vyznačení je nutno vždy uvést v dokladech vozidla.

(5) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona .

ČÁST PÁTÁ VÝBAVA VOZIDLA

§ 32 Povinná výbava motorových a přípojných vozidel (K § 76 odst. 1 zákona )

(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,

e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

(3) Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e) , pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c) , d) a e) , pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

a) jednu náhradní pojistku,

b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

(6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem.5) Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

(8) Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak.

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, se vybavuje jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B, sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B a vozidlo taxislužby hasicím přístrojem podle zvláštního právního předpisu.6)

(10) U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou.7) Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

§ 33 Schvalování technické způsobilosti výbavy vozidla (K § 76 odst. 1 zákona )

(1) Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, je stanovena v příloze č. 15. Technickou způsobilost výbavy je možno schválit, jestliže výbava odpovídá technickým požadavkům stanoveným v příloze č. 15.

(2) V žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla se uvede název výrobku, typové označení výrobku, název výrobce, pokud jím není žadatel, a údaj, pro jaký druh a typ vozidla je výrobek určen.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládá

a) výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (živnostenský list apod.) nebo jejich ověřené kopie; u zahraničního výrobce výbavy vozidla se přikládá pověření k zastupování na území České republiky, z kterého je patrno, že žadatel je oprávněn projednávat jménem výrobce záležitosti související se schválením technické způsobilosti výbavy vozidla v České republice,

b) návod k obsluze, montáži a údržbě výbavy v českém jazyce; návod k montáži se nepřikládá v případě, že montáž výbavy je zabezpečována odborným montážním pracovištěm,

c) popis umístění a způsob povinného značení výbavy,

d) seznam odborných montážních pracovišť v případě, že je montáž výbavy zabezpečována odbornými montážními pracovišti.

§ 34 Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla (K § 76 odst. 1 zákona )

(1) Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla (s výjimkou výsuvných antén), musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(2) Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení dodatečně montovaná na vozidlo musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(3) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle přílohy č. 15. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3 . Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle přílohy č. 15.

(4) Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.

(5) Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200 x 200 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.

(6) Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být homologována jako konstrukční část nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.

(7) Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

(8) Ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, které jsou vybaveny bezpečnostními zádržnými systémy.

ČÁST ŠESTÁ

§ 35 Umístění tabulky s registrační značkou (K § 7 odst. 2 zákona )

Vozidla kategorie L a přípojná vozidla mají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou pouze vzadu, a to vozidla kategorie L uprostřed a přípojná vozidla uprostřed nebo vlevo. Prostor vymezený pro umístění tabulky s registrační značkou musí umožnit umístění přední tabulky ve svislé poloze tak, aby spodní hrana tabulky byla rovnoběžně s rovinou vozovky. Vzadu musí prostor pro umístění tabulky s registrační značkou odpovídat směrnici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O, směrnici 74/151/EHS pro vozidla kategorií T a SS a směrnici 93/94/EHS pro vozidla kategorie L.

§ 36 Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.8)

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,

a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c) způsobují-li světlomety oslnění,

d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy

a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6) Závadou podle odstavce 1 , která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,

a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.3)

(9) Závadou podle odstavce 1 , která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

ČÁST SEDMÁ

§ 37 Druhy zkušebních stanic (K § 72 odst. 3 zákona )

(1) Zkušební stanice se dělí na

a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1 , O1 a O2 (zkušební stanice pro osobní automobily),

b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2 , M3 , N2 , N3 , O1 , O2 , O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1 , OT2 , OT3 a OT4 (zkušební stanice pro užitkové automobily),

c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1 , OT2 , OT3 a OT4 (zkušební stanice pro traktory),

d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a) , b) a c) v různých kombinacích podle kategorií vozidel.

(2) Vzor tiskopisu oprávnění stanice technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a vzor tiskopisu osvědčení k provozování zkušební stanice je uveden v příloze č. 16.

§ 38 Získávání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (K § 72 odst. 3 zákona )

(1) Technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích provádí osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika a získala osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "osvědčení").

(2) Osvědčení může získat kontrolní technik, který absolvoval speciální kurz k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a úspěšně složil zkoušku z této odborné způsobilosti.

(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2 , (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

(4) Držitel osvědčení podle odstavce 1 se jednou za dva roky podrobuje školení ve zdokonalovacím kurzu a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, který určí ministerstvo a který je zveřejněn ve Věstníku dopravy.

(5) Speciální kurz, zdokonalovací kurz, zkoušky z odborné způsobilosti podle odstavce 2 a přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 4 provádí ministerstvo nebo jím zmocněná osoba. Obsah výuky ve speciálním kurzu a zdokonalovacím kurzu a způsob provádění zkoušky a přezkoušení z odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(6) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 17.

§ 39 Úhrada za úkony (K § 87 zákona )

(1) Za školení kontrolního technika typu K ve speciálním kurzu uhradí posluchač ministerstvu 500 Kč.

(2) Za školení kontrolního technika typu K ve zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 200 Kč.

(3) Za závěrečnou zkoušku ve speciálním i zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 100 Kč, za opakovanou zkoušku 200 Kč.

ČÁST OSMÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40

(1) Homologační předpisy platí vždy ve znění jejich pozdějších změn. Pokud změny předpisů neobsahují přechodná ustanovení pro nabytí účinnosti změny, je změna účinná

a) pro nově udělované homologace po uplynutí jednoho roku ode dne platnosti změny,

b) pro uvedení vozidla do provozu po uplynutí dvou roků ode dne platnosti změny.

(2) Úplné znění homologačních předpisů, směrnic EHS/ES a technických norem v českém jazyce tvoří předpisovou základnu podle zákona.

(3) Tiskopisy dokumentů potřebných pro výkon činností podle této vyhlášky zabezpečuje ministerstvo.

§ 41 Vozidlo v mezinárodním silničním provozu

(1) Vozidlo v mezinárodním silničním provozu je vozidlo registrované v zahraničí, které má platné osvědčení o registraci a platnou registrační značku. Toto vozidlo může být v České republice provozováno v souladu s Úmluvou o silničním provozu uzavřenou ve Vídni dne 8. listopadu 1968.

(2) Za jízdní soupravu v mezinárodním silničním provozu se považuje jízdní souprava, v níž alespoň jedno vozidlo této jízdní soupravy splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 .

§ 42 Přechodná ustanovení

(1) Schválení technické způsobilosti typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení.

(2) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době povolení výroby jednotlivě vyrobeného vozidla.

(3) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízeni.

(4) Pro schválení technické způsobilosti přestavby, která byla povolena přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízení o povolení přestavby vozidla.

(5) Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání jednotných názvů a zkratek druhů vozidel, které je určeno pro jednotné vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům, je uvedeno v příloze č. 18.

(6) Základní pojmy uvedené v § 1 nahrazují pojmy, které byly používány v dřívějších právních předpisech, jejich srovnání je uvedeno v příloze č. 19.

§ 43 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

§ 44 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDEL KATEGORIÍ M, N, L, O, T, OT A S.

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N pohaněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.
Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.
Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).
Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoři předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995

Předpisy EHK/OSN

1

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1

2

Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly

3

Jednotná ustanovení pro homologaci odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

4

Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel

5

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu "sealed beam" (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

6

Jednotná ustanovení pro homologaci směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

7

Jednotná ustanovení pro homologaci předních a zadních obrysových svítilen, brzdových a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel

8

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla, vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)

9

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

10

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility

11

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska dveřních zámků a součástí upevnění dveří

12

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu

13

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorií M, N, O z hlediska brzdění

13H

Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů z hlediska brzdění

14

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX a horních kotevních úchytů ISOFIX

16

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX

17

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

18

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

19

Jednotná ustanovení pro homologaci předních mlhových světlometů motorových vozidel

20

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (H4 žárovky)

21

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení

22

Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech

23

Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

24

Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot,
II. homologaci motorových vozidel z hlediska vestavby vznětových motorů homologovaného typu,
III. homologaci motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emise viditelných nečistot, IV. měření výkonu vznětových motorů

25

Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných nebo nezačleněných do sedadel vozidla

26

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků

27

Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků

28

Jednotná ustanovení pro homologaci zvukových výstražných zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů

29

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině nákladního vozidla

30

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

31

Jednotná ustanovení pro homologaci halogenových světlometů motorových vozidel typu sealed beam (HSB) vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

32

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu

33

Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu

34

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru

35

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů

36

Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

37

Jednotná ustanovení pro homologaci žárovek k užití v homologovaných celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

38

Jednotná ustanovení pro homologaci zadních mlhových svítilen pro motorová a jejich přípojná vozidla

39

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže

40

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru

41

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku

42

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.)

43

Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidle

44

Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro dětské cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)

45

Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů

46

Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek

47

Jednotná ustanovení pro homologaci mopedů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru

48

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

49

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny

50

Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla

51

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku

52

Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce

53

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

54

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro nákladní automobily a jejich přípojná vozidla

55

Jednotná ustanovení pro homologaci součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav

56

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel

57

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel

58

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),
II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu, III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí (ZOZP)

59

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení hluku výfuku

60

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

61

Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů z hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny

62

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s řidítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užívání

63

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

64

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití

65

Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel

66

Jednotná ustanovení pro homologaci velkých autobusů z hlediska jejich nosné konstrukce

67

Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci specifického vybavení motorových vozidel, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny, II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s ohledem na montáž takového vybavení

69

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel

70

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

71

Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče

72

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)

73

Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany

74

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1 (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

75

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro motocykly a mopedy

77

Jednotná ustanovení pro homologaci parkovacích svítilen motorových vozidel

78

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění

79

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska mechanismu řízení

80

Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení

81

Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a homologaci motorových vozidel se dvěma koly s postranním vozíkem nebo bez postranního vozíku z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka

82

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)

83

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo

85

Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí k pohonu motorových vozidel kategorií M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí

86

Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

87

Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel

89

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,
II. vozidel z hlediska montáže homologovaného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD), III. zařízení omezení rychlosti (SLD) a zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).

90

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla

91

Jednotná ustanovení pro homologaci bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

93

Jednotná ustanovení pro homologaci
I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),
II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu III. vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě (OPPP)

94

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

95

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu

96

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (C.I.), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů, z hlediska emisí škodlivin z motoru

97

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidlových poplašných systémů (VAS) a motorových vozidel z hlediska jejich poplašných systémů (AS)

98

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla vybavených výbojkovými zdroji světla

99

Jednotná ustanovení pro homologaci výbojkových zdrojů světla k užívání v homologovaných výbojkových světlometech motorových vozidel

100

Jednotná ustanovení pro homologaci bateriových elektrických vozidel z hlediska zvláštních požadavků na konstrukci, funkční bezpečnost a emise vodíku

101

Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu

102

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN

103

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních katalyzátorů motorových vozidel

104

Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy

105

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních charakteristik těchto vozidel

106

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla

107

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

108

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel

109

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

110

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních komponent motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému, II. vozidel s ohledem na montáž zvláštních komponent homologovaného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) v jejich pohonném systému

111

Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení

112

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami

113

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami

114

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. modulu airbagu pro dodatečně montovanou soustavu airbagu,.
II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu Homologovaného typu, III. dodatečně montované soustavy airbagu odlišné od původně do volantu zamontované soustavy airbagu

115

Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému

116

Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení proti neoprávněnému použití motorových vozidel

117

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka

118

Jednotná ustanovení pro homologaci materiálů používaných v interiéru motorových vozidel s ohledem na jejich hořlavost

119

Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel

120

Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného výkonu

121

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska umístění a identifikace ručních ovladačů, kontrolek, sdělovačů a indikátorů

122

Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů.

123

Jednotná ustanovení pro homologaci systémů adaptivních předních světlometů (APS) motorových vozidel

124

Jednotná ustanovení pro výrobu obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

125

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska předního pole výhledu řidiče

126

Jednotná ustanoveni pro schvalováni přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES

70/156

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/157

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

70/220

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

70/221

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/222

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech

70/311

Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/387

Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/388

Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel

71/127

Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel - k 24.12.2010 bude ZRUŠENA

71/320

Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

72/245

Směrnice Rady ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel

72/306

Směrnice Rady ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel

73/350

Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady z 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

74/ 60

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

74/61

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel

74/132

Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

74/150

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktoru - ZRUŠENA

74/151

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/152

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/290

Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující technickému předpisu směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

74/297

Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřního vybavení motorových vozidel (chování mechanismu řízení v případě nárazu)

74/346

Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/347

Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/408

Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

74/483

Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel

75/321

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

75/322

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů

75/323

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví

75/443

Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

75/524

Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/114

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění

76/115

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států tykajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

76/432

Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

76/756

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/757

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/758

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/759

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/760

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/761

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety

76/762

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety

76/763

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech

77/102

Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

77/212

Směrnice Rady ze dne 8. března 1977 pozměňující směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

77/311

Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států tykajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče

77/389

Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel

77/536

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

77/537

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech

77/538

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

77/539

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

77/540

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel

77/541

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států tykajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

77/649

Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

78/315

Směrnice rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

78/316

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

78/317

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel

78/318

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stíraní a ostřikování čelních skel motorových vozidel

78/507

Směrnice Komise ze dne 19. května 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění

78/547

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

78/548

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vytápěcích systémů v prostorách pro cestující motorových vozidel - ZRUŠENA

78/549

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

78/632

Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

78/665

Směrnice Komise ze dne 14. července 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

78/764

Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

78/932

Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel

78/933

Směrnice Rady ze dne 17. října 1978 o sbližovaní právních předpisů členských států tykajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory

78/1015

Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států tykajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů - ZRUŠENA

79/488

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel

79/489

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států tykajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

79/490

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

79/532

Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/533

Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/622

Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

79/694

Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/795

Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

79/1073

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

80/233

Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

80/720

Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů

80/780

Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato vozidla - ZRUŠENA

80/1267

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA

80/1268

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel

80/1269

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel

81/333

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

81/334

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

81/575

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

81/576

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

81/577

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

81/643

Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

82/244

Směrnice Komise že dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

82/318

Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

82/319

Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

82/890

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se pozměňují směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se kolových zemědělských a lesnických traktorů

82/953

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

83/190

Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států tykajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

83/276

Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

83/351

Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

84/8

Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

84/372

Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

84/424

Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

85/3

Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

85/205

Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

85/647

Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

3821/85

Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových zařízeních v silniční dopravě

86/217

Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakoměrů pro motorová vozidla

86/297

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany

86/298

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

86/360

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

86/364

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se prokazování shody vozidel se směrnicí 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

86/415

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů

86/562

Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

87/354

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění některé směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových výrobků s ohledem na rozlišovací znaky členských států

87/358

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

87/402

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

87/403

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se doplňuje příloha I směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA

88/76

Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

88/77

Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel

88/194

Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

88/195

Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel

88/218

Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

88/297

Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/320

Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a ověřování správné laboratorní praxe - ZRUŠENA

88/321

Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

88/366

Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

88/410

Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/411

Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/412

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států tykajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/413

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

88/414

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/436

Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)

88/465

Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

88/599

Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení (EHS) č.3820/85 týkajícího se harmonizace určité sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení (EHS) č.3821/85 týkajícího se záznamového zařízení v silniční dopravě

89/173

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/277

Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/278

Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/297

Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/336

Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

89/338

Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

89/458

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s ohledem na Evropské emisní normy pro automobily s objemem motoru pod 1,4 1 mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel

89/459

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/461

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z hlediska stanovení některých maximálních přípustných rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

89/491

Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269 tykající se motorových vozidel

89/516

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/517

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety

89/518

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/680

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/681

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/682

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

90/628

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

90/629

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

90/630

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

91/60

Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS - ZRUŠENA

91/157

Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech, obsahujících některé nebezpečné látky

91/226

Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/422

Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/441

Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

91/542

Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel -ZRUŠENA

91/662

Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení při nárazu

91/663

Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/671

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států tykajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností menší než 3,5 t

92/6

Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

92/7

Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA

92/21

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotnosti a rozměrů motorových vozidel kategorie Ml

92/22

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/23

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže

92/24

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel

92/31

Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

92/53

Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/61

Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel - ZRUŠENA

92/62

Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/97

Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

92/114

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N

93/14

Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/29

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/30

Směrnice Rady ze 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla

93/31

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla

93/32

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel

93/33

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/34

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/59

Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

93/81

Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se upravuje směrnice Rady 70/156/EHS týkající se homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

93/86

Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS týkající se baterií a akumulátorů obsahujících některé nebezpečné látky

93/91

Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitrní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

93/92

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/93

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/94

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 tykající se prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/116

Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se spotřeby paliva motorových vozidel

94/12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS

94/20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 1994, tykající se mechanických spojovacích zařízení motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla

94/53

Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

94/55

Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po silnici

94/68

Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel

94/78

Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

95/1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel

95/28

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel

95/48

Směrnice Komise ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1

95/54

Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnet. kompatibility) způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

95/56

Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS tykající se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel

96/1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 1996, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečisťujících částic ze vznětových motorů vozidel ZRUŠENA

96/20

Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

96/27

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS

96/36

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

96/37

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS tykající se vnitrní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)

96/38

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

96/44

Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

96/53

Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES

96/63

Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

96/64

Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel

96/69

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

96/79

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS

96/96

Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel 96/96/ES

96/627

Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)

97/19

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/20

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)

97/21

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

97/24

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1997 o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

97/27

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS

97/28

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/29

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/30

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/31

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/32

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/39

Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

97/54

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS, pokud se týká nejvyšší konstrukční rychlosti kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

97/68*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

97/836

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Revidovaná Dohoda 1958)

98/12

Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)

98/14

Směrnice Komise ze dne 6. února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)

98/38

Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/39

Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/40

Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/69

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS

98/77

Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

98/89

Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/90

Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

98/91

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich přípojných vozidel určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a měnící směrnicí 70/156/EHS týkající se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/7

1999/7

Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/14

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/15

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/16

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku' směrnice Rady 77/540/EHS o sbližovaní právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel

1999/17

Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS tykající se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)

1999/18

Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)

1999/23

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

1999/24

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/25

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnici Rady o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel

1999/26

Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS tykající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/37

Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech vozidel

1999/40

Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)

1999/52

Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států tykajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/55

Směrnice Komise ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

1999/56

Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Text s význam pro EHP)

1999/57

Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem pro EHP)

1999/58

Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

1999/86

Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech

1999/94

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích CO2 při obchodování s novými osobními vozidly

1999/96

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS

1999/98

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)

2135/98

Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení č.3821/85/EHS týkající se záznamového zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro aplikaci nařízení č.3820/84/EHS a č.382/185/EHS a 2135/98/EHS

1999/99

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/100

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/101

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/102

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/1

Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/2

Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/3

Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitrní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

2000/7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla, kterou se mění směrnice 92/61/EHS o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2000/8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států tykajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2000/19

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/22

Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/25

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS

2000/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6 června 2000 o technických silničních kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich způsobilosti provozu na pozemních komunikacích

2000/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2000/53

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

2000/63

Rozhodnutí Komise ze dne 18, ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/627/ES, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (oznámeno pod číslem K(1999/3546) (Text s významem pro EHP)

2000/72

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla

2000/73

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/74

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/1

Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

2001/3

Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení zážehových motorů namontovaných do kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2001/7

Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)

2001/9

Směrnice Komise ze dne 12.února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/11

Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel-provozní zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/27

Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)

2001/31

Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/43

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži

1753/2000

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.6.2000 zakládající systém k monitorovaní průměrných měrných emisí CO2 z nových osobních vozidel

2001/56

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS

2001/63

Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

2001/85

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES

2001/92

Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/100

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/116

Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/505

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel

2001/506

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel

2001/507

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel

2001/509

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 108 o schvalování obnovovaných pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2002/7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

2002/24

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS

2002/41

Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel

2002/51

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek ze dvou a tříkolových motorových vozidel, a kterou se mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)

2002/78

Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2002/80

Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2002/85

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

2002/88

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření' proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

1360/2002

Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

2002/525

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2002, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností

2003/19

Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností nižší než 3,5 t

2003/26

Směrnice Komise ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/27

Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/28

Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)

2003/37

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterou se zrušuje směrnice 74/150/EHS, změněná směrnicí 2004/66/ES (Text s významem pro EHP)

2003/73

Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES

2003/76

Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/77

Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

 

Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)

2003/97

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)

2003/102

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 0 ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2003/127

Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)

2004/3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel kategorie N1 a měření emisí CO2 (Text s významem pro EHP)

2004/11

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel

2004/26

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

2004/78

Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)

2004/86

Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2004/104

Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2005/11

Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže

2005/13

Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice 2000/25/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů

2005/21

Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných ve vozidlech

2005/27

Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)

2005/30

Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2005/39

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

2005/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

2005/41

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

2005/49

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel

2005/55

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem

2005/63

Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností

2005/64

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2005/66

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2005/67

Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů. (Text s významem pro EHP)

2005/78

Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

2005/83

Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

2005/438

Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností

2005/673

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností

2006/20

Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS týkající se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2006/26

Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS týkající se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

2006/27

Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2006/28

Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel a směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2006/443

Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509/ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách

2006/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2006/51

Směrnice Komise 2006/51/ES ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory

2006/72

Směrnice Komise 2006/72/ES ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2006/119

Směrnice Komise 2006/119/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápěni pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

2006/120

Směrnice Komise 2006/120/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2007/15

Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel

2007/34

Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel

2007/35

Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2007/37

Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

706/2007

Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů

715/2007

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2008/2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

2008/74

Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008 , kterou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES

"ZRUŠENÉ" směrnice jsou uváděny pro úplnost přehledu - odkazy na tyto směrnice se mohou vyskytovat ve starších dokumentech, které jsou stále platné a používané.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

Předmět9)

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Hladiny hluku Náhradní výfukové systémy

51
59

70/157
70/157

x
x

x

x

xx

x

x

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí

58

70/221
70/221

x*
x

x*
x

x*
x

x*
x

x*
x

x*
x

x
x

x
x

x
x

xx

4. Prostor pro zadní registr. tabulku

 

70/222

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Systém řízení

79

70/311

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Dveře, vstup do vozidla a výstup

11

70/387

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. Zvukový signál

28

70/388

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

8. Nepřímé vidění

46

2003/97

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

9. Brzdění

13
13H

71/320

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č.67
u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

Předmět9)

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

12. Bezpečnost interiéru vozidel

21

74/ 60

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití;
zařízení proti zneužití imobilizér

18

97


74/61
74/61

x
x
x

x

x

x
xx

x

x

 

 

 

 

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

15. Pevnost sedadel

17
8074/408

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

 

 

 

 

16. Vnější výčnělky

26

74/483

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Rychloměr zpětný chod

39
-

75/443
75/443

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

xx

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

 

76/114

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

20. Montáž světelných zařízení

48

76/756

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21. Odrazky

3

76/757

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové) Boční obrysové svítilny

7


91

76/758

x


x

x


x

x


x

x


x

x


x

x


x

x


x

x


x

x


x

x

x

23. Směrové svítilny

6

76/759

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25. Světlomety, žárovky, výbojky

1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99,112,113

76/761

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

27. Odtahové úchyty vozidel

 

77/389

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29. Zpětné světlomety

23

77/539

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30. Parkovací svítilny

77

77/540

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

31. Bezpečnostní pásy

16

77/541

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

32. Výhled řidiče dopředu

 

77/649

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Označení ovladačů

 

78/316

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

34. Odmrazování/odmlžování

 

78/317

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Ostřikování/stírání

 

78/318

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Vytápěcí systémy*)

 

2001/56

x

x

x

x

x

x

[x]

[x]

[x]

[x]

37. Kryty kol

 

78/549

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

Předmět9)

Bod

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

38. Opěrky hlavy

17,25

78/932

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Emise CO2 /spotřeba paliva

101

80/1268
2004/3

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

40. Výkon motoru

85

80/1269

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

41. Emise vznětových motorů

49

88/77

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

42. Boční ochrana

73

89/297

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

43. Zařízení proti rozstřiku

 

91/226

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

44. Hmotnosti a rozměry vozidel M1

 

92/21

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Bezpečnostní skla

43

92/22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46. Pneumatiky

30,54,64

92/23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47. Omezovače rychlosti

-
89

92/6
92/24

 

 

x
x

 

x
x

xx

 

 

 

 

48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1 )

 

96/53,97/27

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49. Vnější výčnělky kabin vozidel N

61

92/114

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

51. Hořlavost materiálů interiéru

 

95/28

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobusy

36,52,66, 107

2001/85

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

53. Čelní náraz

94

96/79

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Boční náraz

95

96/27

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí

105

98/91

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

57. Ochrana proti podjetí zepředu

93

2000/40

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

58. Ochrana chodců

 

2003/102

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

X1. Záznamová zařízení (tachografy)

-

3821/85 2479/95 1056/97

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
xx

 

 

 

 

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

70

 

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1 )

69

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X4. Bateriové elektromobily

100

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení

111

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

Pro tabulku platí
a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.
b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.
c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2

Předmět

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Přední mlhové světlomety

19

76/762

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Dětská zádržná zařízení

44

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení pro čištění světlometů

45

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Zařízení pro mechanická spojení vozidel

55

94/20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Náhradní kola pro dočasné užití

64

92/23

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní výstražná světla

65

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Denní svítilny

87

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Poplašná zařízení

97

74/61

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Zařízení ke spojení vozidel nakrátko

102

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

Obrysové značení s vratným odrazem

104

 

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat

-

91/62895/29

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karosérií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H" uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.
Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost

P-(M+N.68)>N.68, kde

P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg
M = provozní hmotnost
N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.
Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie Ml .
Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla Ml uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1 . Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12V (S-doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M2 , M3 , N2 , N3 , O2 , O3 , O4 , mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16 ,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo bodů 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 43 přílohy I. směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15 ,

c) pro používaní vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I č1. 7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1 . Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M2 , M3 , N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení.

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,

be) u vozidel kategorií M2 a M3 , u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N3 , O3 , O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla. Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.

d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N1 odvozených od kategorie M1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem.

18. Motorová vozidla kategorií M, N a O musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole. Vozidla kategorií N2 a N3 poprvé registrovaná po 1. lednu 2000, která nejsou vybavena širokoúhlým zrcátkem třídy IV. a blízkopohledovým zrcátkem tří dy V. podle p říloh I. a III. s m ěrnice 2003/97/ES, musí být do 31. března 2009 těmito zrcátky dovybavena. Zrcátka použitá k dovybavení vozidla musí být homologována podle směrnice 2003/97/ES nebo musí být použita zrcátka shodné třídy schváleného typu (ATEST 8SD). Pokud nelze motorové vozidlo kategorie N2, jehož největší přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 t, dovybavit blízkopohledovým zrcátkem třídy V. podle příloh I. a III. směrnice 2003/97/ES tak, aby se všechny části zrcátka nacházely výše než 2 m nad po vrchem ze m ě, je-li vozidlo pl n ě nal o ženo, a celá plocha zrcátka byla viditelná z místa řidiče, nevztahuje se na něj požadavek na dovybavení vozidla.

19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).

21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km. h-1 , a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

23. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

Předmět

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

Ml &2264 2500 kg
kg

0) M1 > 250kg

0)

M2

M3 1. Hladiny hlu Náhradní výfukové sys

my51

59 70

5

H

H

H

H 2. Emise znečišťujících l

ek

83 70

2

Q G

Q G

Q G

Q 3. Palivové náde Zadní ochrana proti pod

58 70

2

 

 

 

F 4. Prostor pro zadní registr. tab

 

70

2

 

 

 

X 5. Systém ří

79 70

1

 

 

 

G 6. Zámky a závěsy d

ří

11 70

8

B G

 

 

7. Zvukový si

ál

28 70

8

 

 

 

X 8. Výhled do

du

46 71

2

 

 

 

G 9. Brz

ní 13, 90,

3H 71

2

 

 

 

G 10. Elektromagnetická kompatibi

ta

10 72

4

 

 

 

X 11. Kouř vznětových mo

24 72

0

 

 

 

H 12. Vnitřní výčn

ky

21 7

6

C G

 

 

13. Zařízení proti zneužití; imobil

ér 1

97 7

6

 

 

 

G 14. Bezpečnost při nárazu na ří

12 74

9

 

 

 

15. Pevnost sed

el 1

80 74

0

D G

D G

D G

D 16. Vnější výčn

ky

26 74

83 V pro kabinu A pro ost

ní G pro kabinu A pro ost

 

 

17. Rychloměr pro zpětný

od

39 75

4

 

 

 

X 18. Štítky (povi

 

76

1

 

 

 

X 19. Kotevní úchyty bezpečnostních

14 76

1

D G

L G

L G

L 20. Montáž světelné tech

ky

48 76

56 A

N A + G +N pro ka
nu A+N pro ost

ní A + G +N pro ka
nu A+N pro ost

ní A + G +N pro kanu A+N pro ost

ní 21. Odr

k

3 76

5

 

 

 

X 22. Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové. brzdo
) Denní svítiy Boční obrysové svít

n

7

87

91 76

5

 

 

 

X 23. Směrové svít

n

6 76

5

 

 

 

X 24. Osvětlení zadní registrační tab

k

4 76

6

 

 

 

X 25. Světlomety, výb

ky 1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112

13 76

6

 

 

 

X 25. Žár

ky

 

 

 

 

 

X 26. Přední mlhové světlo

ty

19 76

62 viz čl. 5

to pří

 

 

27. Odtahové úchyty voz

 

77

8

 

 

 

E 28. Zadní mlhové svít

ny

38 77

3

 

 

 

X 29. Zpětné světlo

ty

23 77

3

 

 

 

X 30. Parkovací svít

ny

77 77

4

 

 

 

X 31. Bezpečnostní

sy

16 77

4

D

M

M

M 32. Výhled dop

 

77

4

 

 

 

33. Označení ovla

 

78

1

 

 

 

X 34. Odmrazování/odmlžo

 

78

1

X

 

 

O 35. Ostřikování/stí

 

78

1

X

 

 

O 36. Vytápěcí sys

 

200

5

I

P

P

P 37. Kryty

 

78

4

 

 

 

38. Opěrky h

vy 1

25 78

3

D G

 

 

39. Emise CO2/spotřeba pa

va

01 80/

6

 

 

 

40. Výkon mo

ru

85 80/

6

 

 

 

X 41. Emise vznětových mo

49 8

7

H G

H G

H G

H 44. Hmotnosti a rozměry

 

9

2

 

 

 

45. Bezpečnostní

la

43 9

2

J

J

J

J 46. Pneuma

ky 30,5

64 9

2

 

 

 

G 47. Omezovače rychl

ti

89 9

 

 

 

 

X 48. Hmotnosti a rozměry (jiné ne ž

 

9

 

 

 

 

X 50. Spojovací zaří

55 9

20 viz čl. 5 této pří

hy 51. Hořla

 

9

 

 

 

G pro kabinu X pro ost

ní 52. Auto

sy 36, 52, 66

07 200

 

 

 

 

A 53. Čelní n

az

94 9

7

 

 

 

54. Boční n

az

95 9

2

 

 

 

X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých voz

el

 

 

 

 

 

X X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km .

1)

 

 

 

 

 

b) pancéřovaná vozidla

Předmět

Předpis EHK

Základní směrnice EHS/ES

Platí pro kategorii vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Hladiny hluku Náhradní výfukové systémy

5159

70/157

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2. Emise znečišťujících látek

83

70/220

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí

58

70/221

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Prostor pro zadní registr. tabulku

 

70/222

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Systém řízení

79

70/311

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Zámky a závěsy dveří

11

70/387

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7. Zvukový signál

28

70/388

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8. Výhled dozadu

46

71/127

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9. Brzdění

13,9013H

71/320

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Elektromagnetická kompatibilita

10

72/245

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Kouř vznětových motorů

24

72/306

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12. Vnitřní výčnělky

21

74/60

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zařízení proti zneužití; imobilizér

18,97

74/61

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14. Bezpečnost při nárazu na řízení

12

74/297

Ř

 

 

Ř

 

 

 

 

 

 

15. Pevnost sedadel

17,80

74/408

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16. Vnější výčnělky

26

74/483

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Rychloměr zpětný chod

39

75/443

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18. Štítky (povinné)

 

76/114

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

14

76/115

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20. Montáž světelné techniky

48

76/756

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21. Odrazky

3

76/757

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)
Denní svítilny Boční obrysové svítilny

7


8791

76/758

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Směrové svítilny

6

76/759

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Osvětlení zadní registrační tabulky

4

76/760

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Světlomety, výbojky

1, 5, 8, 20,
31,98,99, 112,113

76/761

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25. Žárovky

37

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26. Přední mlhové světlomety

19

76/762

viz bod 5 této přílohy

 

 

 

 

27. Závěsy k odtažení vozidla

 

77/389

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28. Zadní mlhové svítilny

38

77/538

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Zpětné světlomety

23

77/539

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X