Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a) , § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2 .

(2) Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

§ 2

Výrobce nebo dovozce zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že

a) pořizuje technickou dokumentaci podle § 4 ,

b) provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,

c) přijímá taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce u výrobků uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky [§ 12 odst. 4 písm. b) zákona].

(2) Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními požadavky na výrobky a o posouzení shody vydává výrobci nebo dovozci doklad.

(3) Pro přezkoušení typu poskytuje výrobce nebo dovozce autorizované osobě

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a místo výroby výrobků),

b) technickou dokumentaci,

c) vzorek výrobku.

(4) Autorizovaná osoba provede přezkoušení typu tak, že

a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

b) zkouší vzorek výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní požadavky na výrobky.

(5) Pokud vzorek výrobku odpovídá požadavkům stanoveným v § 1 odst. 2 , vystaví autorizovaná osoba certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát typu výrobku obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(6) Výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu.

(7) Výrobce nebo dovozce může v dohodě s autorizovanou osobou zvolit pro posuzování shody i další postupy uvedené v § 12 odst. 4 zákona, je-li to pro daný výrobek vhodnější.

§ 4

(1) Výrobce nebo dovozce pořizuje technickou dokumentaci, která musí umožňovat posuzování shody výrobku.

(2) Technická dokumentace obsahuje, s přihlédnutím k charakteru výrobku,

a) všeobecný popis výrobku,

b) výrobní výkresy a schémata zapojení sestav, součástí, obvodů, složení výrobku, technologický postup, požárnětechnické, chemické, fyzikální a biologické charakteristiky výrobku, ve vztahu k ochraně života a zdraví osob, jejich majetku nebo k ochraně přírodního prostředí,

c) popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, návody k používání včetně případných nároků na obsluhu, včetně vyznačení požárnětechnických charakteristik,

d) výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému použití uváděné jako součást dokumentace musí být v českém jazyce; pokud je třeba upozornění uvést přímo na výrobcích, musí být provedena čitelně a trvanlivě,

e) přehled technických předpisů a seznam použitých českých technických norem (§ 4 odst. 1 zákona), popřípadě jejich článků a popis řešení přijatých ke splnění základních požadavků na výrobky,

f) výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.

§ 5

Doklady (§ 13 odst. 4 zákona) o použitém způsobu posouzení shody zahrnují technickou dokumentaci, popřípadě dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou nebo akreditovanou osobou (§ 14 zákona).

§ 6

(1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, model, výrobní číslo), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci a o místě výroby,

c) popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití), ostatní údaje o výrobku, např. třída odrušení, toxicita, třída zápalnosti,

d) popis použitého způsobu posouzení shody,

e) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a českých technických norem použitých při posouzení shody,

f) v případě, že posouzení shody bylo provedeno formou přezkoušení typu, údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby), která přezkoušení typu provedla, číslo a datum vydání certifikátu (včetně doby jeho platnosti); tytéž údaje uvede výrobce nebo dovozce v případě, že využil k posouzení shody nález (protokol, certifikát apod.) akreditované osoby,

g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky,

h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku z hlediska základních požadavků na výrobky, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

§ 7

U výrobků uváděných na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997 je možno technickou dokumentaci doplnit o dokumenty podle § 4 odst. 2 písm. d) a e) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
JUDr. Kühnl v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 173/1997 SB.

Poř. č.

Název položky

1

lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)

2

zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg1) .

PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 173/1997 SB.

Poř. č.

Název položky

1

hasicí přístroje

2

hasiva (kromě vody bez přísad)

3

požární hadice

4

požární proudnice a požární armatury

5

výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to
a) žebříky,
b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
c) zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s největší povolenou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,
d) požární čerpadla,
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely), f) zvedací vaky

6

prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

2) Zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb.
Vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.