Program Zákon

Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů

§ 1

(1) Tento zákon upravuje podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen "obchod s vojenským materiálem") a působnost orgánů státní správy v této oblasti.

(2) Výkon státní správy v oblasti obchodu s vojenským materiálem musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy.

§ 2

(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí vývoz vojenského materiálu přes hranice z České republiky na území členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, dovoz vojenského materiálu přes hranice do České republiky z členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, nakládání s vojenským materiálem v zahraničí, a to včetně členských států Evropské unie, jakož i plnění závazků vůči zahraničním osobám1) a přijímání plnění od zahraničních osob, jejichž předmětem je vojenský materiál uvedený v § 5 odst. 3 .

(2) Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavce 1, jakož i s tím související přenos informací, reklama a zprostředkovatelská činnost.

§ 3

Tento zákon se nevztahuje na vývoz a nakládání s vojenským materiálem v souvislosti s působením Armády České republiky, Policie České republiky a dalších ozbrojených složek České republiky mimo její území podle mezinárodních dohod a smluv uzavřených příslušnými státními orgány České republiky. Nevztahuje se též na dovoz a nakládání s vojenským materiálem v souvislosti s působením ozbrojených složek jiných států, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací na území České republiky podle mezinárodních dohod a smluv.

§ 4

Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí jaderné, chemické a biologické zbraně.

§ 5

(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou

a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované především pro použití v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech a službách, nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu,

b) stroje, zařízení a investiční celky vyrobené, upravené, vybavené nebo zkonstruované pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a) .

(2) Vojenský materiál uvedený v odstavci 1 se dělí do následujících kategorií

a) malorážní a velkorážní zbraně,

b) střelivo,

c) bomby, torpéda, střely a miny,

d) vojenské výbušniny a paliva,

e) tanky, obrněná a jiná vozidla,

f) letadla a vrtulníky, vzdušná vozidla bez posádky, letecké motory a zařízení letadel a vrtulníků a s tím související pozemní zařízení,

g) rakety, jakož i jejich části, součásti a technologie na jejich výrobu,

h) válečné lodě a speciální námořní zařízení,

i) elektronická zařízení,

j) fotografické, elektrooptické, infračervené a tepelně zobrazující přístroje a zařízení,

k) programové vybavení,

l) speciální zařízení pro vojenský výcvik nebo simulování bojových situací,

m) doplňkový vojenský materiál,

n) investiční celky, technologická zařízení a stroje určené pro výrobu vojenského materiálu uvedeného v předchozích písmenech.

(3) Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v odstavcích 1 a 2, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

(4) Seznam vojenského materiálu podle předcházejících odstavců stanoví prováděcí předpis.

ČÁST DRUHÁ POVOLOVÁNÍ OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM

§ 6

(1) Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen "právnická osoba") na základě povolení.

(2) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, a to s přihlédnutím k obchodním zájmům České republiky.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra se k žádosti o vydání povolení písemně vyjádří ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy jim byl ministerstvem doručen stejnopis žádosti, popřípadě ve lhůtě na žádost některého z nich přiměřeně prodloužené; jinak se má za to, že s vydáním povolení souhlasí.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ

§ 7

(1) Povolení může být vydáno za podmínky, že

a) základní jmění právnické osoby není více než z 49 % tvořeno vklady pocházejícími od zahraničních osob,

b) členové statutárního orgánu právnické osoby a prokuristé , je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena,

1. dosáhli věku 21 let,

2. jsou občany České republiky,

3. mají trvalý pobyt na území České republiky,

4. jsou způsobilí k právním úkonům,

5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu2) ,

6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a) .

c) obchod s vojenským materiálem bude prováděn právnickou osobou vlastním jménem a na vlastní účet,

d) finanční zajištění obchodu s vojenským materiálem právnickou osobou je dostatečné vzhledem k jeho předpokládanému rozsahu.

(2) Podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b) musí být splněny i u zakladatelů, zřizovatelů, popřípadě zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými osobami a právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku.

(3) Skutečnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) je právnická osoba povinna osvědčit ve lhůtě do 30 dnů od provedení změny při personálních změnách ve statutárním orgánu, v dozorčí radě nebo v osobě prokuristy.

§ 8

Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2a) se považuje

a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,

b) výkon funkce prokuristy u právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,

c) výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem.

§ 9 Žádost o vydání povolení

(1) V žádosti o vydání povolení (dále jen "žádost o povolení") se uvede

a) obchodní jméno a sídlo právnické osoby,

b) jméno, trvalý pobyt a rodné číslo členů statutárního orgánu právnické osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena,

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

d) předmět podnikání právnické osoby,

e) specifikace vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 4 tohoto zákona s teritoriálním zaměřením obchodu a požadovaná doba platnosti povolení.

(2) Žádost o povolení musí být doložena

a) smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení právnické osoby s úředně ověřenými podpisy zakladatelů či zřizovatelů; u osob zapsaných v obchodním rejstříku též výpisem z obchodního rejstříku,

b) doklady o vkladech zakladatelů, které prokazují skutečnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) ,

c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3) a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a) , u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena,

d) účetní závěrkou, která není starší než šest měsíců od podání žádosti a je ověřena auditorem u již existujících právnických osob, Jakož i doklady o finančním zajištění předpokládaného provádění obchodu s vojenským materiálem,

e) prohlášením statutárního orgánu o skutečnostech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) .

(3) Náležitosti podle odstavce 1 písm. b) a doklady podle odstavce 2 písm. c) se uvedou i u zakladatelů, zřizovatelů či zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými osobami a právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku.

(4) Žádost o povolení i doklady k ní nezbytné se předkládají ministerstvu ve čtyřech vyhotoveních.

(5) Vzor žádosti o povolení stanoví prováděcí předpis.

§ 10 Rozhodnutí o vydání povolení obsahuje

a) obchodní jméno a sídlo právnické osoby a identifikační číslo, bylo-li již přiděleno,

b) předmět podnikání právnické osoby,

c) teritoriální zaměření obchodu s vojenským materiálem,

d) další podmínky pro provádění obchodu s vojenským materiálem stanovené právnické osobě v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona,

e) dobu platnosti povolení, která nesmí být delší než pět let,

f) číslo povolení, datum jeho vydání, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.

§ 11

(1) Ministerstvo nevydá povolení v případě, že nebudou splněny podmínky pro jeho vydání stanovené v § 7 až 9 , nebo v případě, že by vydáním povolení došlo k ohrožení zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů České republiky.

(2) Povolení se nevydá po dobu tří let po ukončení insolvenčního řízení a po dobu jednoho roku od vydání předchozího rozhodnutí, jímž nebylo vydáno povolení provádět obchod s vojenským materiálem, anebo zániku povolení podle § 13 odst. 1 písm. d) .

§ 12

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o povolení do 60 dnů ode dne jejího doručení. Proti tomuto rozhodnutí není možno podat rozklad.

(2) Obchodovat s vojenským materiálem lze v souladu s vydaným povolením, nejdříve od zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního rejstříku.

§ 12a

(1) Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, rozhodla-li o tom vláda a pokud druhou smluvní stranou je jiný stát. Rozhodnutí vlády nahrazuje povolení vydávané ministerstvem podle § 6 .

(2) Rozhodnutí vlády podle odstavce 1 obsahuje

a) označení organizační složky státu, její název a sídlo,

b) jméno, příjmení a rodné číslo osob oprávněných za organizační složku státu jednat,

c) identifikační údaje zahraničního smluvního partnera,

d) předmět smlouvy,

e) základní podmínky pro uzavření smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,

f) dobu, ve které má být obchod s vojenským materiálem proveden.

(3) Změny údajů uvedených v odstavci 2 podléhají schválení vládou.

§ 13 Zánik povolení

(1) Povolení zaniká

a) výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku,

b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby,

c) uplynutím doby platnosti povolení,

d) rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení, jestliže

1. povolení bylo uděleno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,

2. právnická osoba přestala splňovat předpoklady pro udělení povolení,

3. zahraničně politické, obchodní a bezpečnostní zájmy České republiky to vyžadují,

4. držitel povolení porušil ustanovení tohoto zákona,

5. nastala skutečnost uvedená v § 18 písm. b) tohoto zákona,

e) oznámením právnické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti,

f) v případě uvedeném v § 12a rozhodnutím vlády.

(2) Povolení je nepřenosné; při zániku právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce.

ČÁST TŘETÍ PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ LICENCE A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

§ 14 Licence

(1) Právnická osoba oprávněná provádět obchod s vojenským materiálem může určitý vojenský materiál dovézt do České republiky, vyvézt z České republiky nebo s ním nakládat v zahraničí jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci.

(2) O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 tohoto zákona.

(3) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, které jsou oprávněny provádět obchod s vojenským materiálem, žádají o licenci na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí vlády podle § 12a a dodržují povinnosti právnických osob podle § 15 až 22 s výjimkou § 15 odst. 2 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) . Ministerstvo bude udělovat tyto licence v rozsahu rozhodnutí vlády podle § 12a odst. 2 .

ŽÁDOST O UDĚLENÍ LICENCE

§ 15

(1) Písemnou žádost o udělení licence (dále jen "žádost o licenci") předkládá ministerstvu právnická osoba, které bylo povoleno provádět obchod s vojenským materiálem (dále jen "žadatel"). Předkládá ji po písemném projevu vůle zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu. V případě vstupu žadatele do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence již po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné soutěže.

(2) Žádost o licenci musí obsahovat

a) obchodní jméno a sídlo žadatele,

b) identifikační číslo žadatele,

c) obchodní jméno a sídlo, popřípadě jméno a místo podnikání zahraničního smluvního partnera, popřípadě tuzemského smluvního partnera,

d) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,

e) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,

f) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,

g) navrhovanou dobu platnosti licence,

h) název státu, ze kterého má být dovezen nebo do kterého má být vyvezen vojenský materiál nebo s nímž se uskutečňuje nakládání s vojenským materiálem v zahraničí i bez průvozu přes území České republiky,

i) účel dovozu nebo vývozu, popřípadě jiného nakládání s vojenským materiálem,

j) nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,

k) název a sídlo konečného uživatele.

(3) Žádost o licenci musí být doložena

a) návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s přesnou specifikací vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství,

b) dokladem o konečném užití,

c) na žádost ministerstva dalšími doklady umožňujícími řádné posouzení daného případu,

d) stanoviskem k navrhovanému vývozu, dovozu nebo jinému nakládání s vojenským materiálem významným ve smyslu § 20 odst. 4 tohoto zákona, které z hlediska obranyschopnosti České republiky vydá žadateli Ministerstvo obrany.

(4) Vzor žádosti o licenci stanoví prováděcí předpis.

§ 16

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o licenci po předchozím udělení souhlasu Ministerstvem zahraničních věcí ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení. Ministerstvo zahraničních věcí se k žádosti písemně vyjádří do 20 dnů ode dne, kdy mu byl ministerstvem doručen stejnopis žádosti. Ve zvlášť složitých případech lze lhůtu k vyjádření na základě vzájemné písemné dohody ministerstev přiměřeně prodloužit.

(2) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje

a) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo žadatele,

b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,

c) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,

d) název vojenského materiálu a jeho množství,

e) celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,

f) obchodní jméno a sídlo, popřípadě jméno a místo podnikání zahraničního smluvního partnera a konečného uživatele vojenského materiálu,

g) dobu platnosti licence,

h) případné další podmínky licence,

i) poučení o rozkladu,

j) datum vydání, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.

(3) V rozhodnutí se vymezí místo pro záznamy celních orgánů o využívání udělené licence.

§ 17

(1) Právnická osoba, které byla licence udělena, je povinna informovat ministerstvo o využívání licence vždy do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí a v případě jejího využití v uplynulém kalendářním čtvrtletí zašle ministerstvu v tomto termínu kopii licence, obsahuje-li záznamy celních orgánů. Správnost a úplnost informace o využívání licence potvrdí podpisem osoba, která je oprávněna jménem právnické osoby jednat.

(2) Originál rozhodnutí o udělení licence, která nebude použita nebo na základě které byl splněn účel, pro který byla udělena, nebo jejíž platnost skončila, je povinna právnická osoba, které byla udělena, neprodleně vrátit ministerstvu.

(3) Právnická osoba, které byla udělena licence, je povinna do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozví o okolnostech, které brání využít udělenou licenci, sdělit tuto skutečnost písemně ministerstvu.

Neudělení a odnětí licence

§ 18

Ministerstvo licenci neudělí, jestliže

a) žadatel nesplnil náležitosti stanovené v § 15 , nebo

b) žadatel porušil při provádění zahraničního obchodu anebo v souvislosti s touto činností tuzemské či zahraniční veřejnoprávní předpisy v této oblasti, nebo

c) je to odůvodněno zahraničně politickými, obchodními nebo bezpečnostními zájmy České republiky.

§ 19

(1) Udělenou licenci ministerstvo odejme, jestliže obchod s vojenským materiálem nebyl uskutečněn nebo nebyl ještě plně dokončen, a

a) licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo

b) je to odůvodněno zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky nebo

c) nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci nebo

d) zaniklo povolení podle § 13 tohoto zákona.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 stát neodpovídá právnické osobě, které byla udělena licence, za případnou škodu, která jí vznikla odnětím licence.

§ 20 Významný vojenský materiál

(1) U vojenského materiálu významného z hlediska efektivnosti jeho bojového použití anebo jeho množství (dále jen "významný vojenský materiál") může žadatel ještě před předložením žádosti o udělení licence předložit žádost o předběžný souhlas k jednání se zahraničním partnerem.

(2) V žádosti o předběžný souhlas je třeba uvést předpokládané skutečnosti uvedené v § 15 odst. 2 .

(3) O žádosti ministerstvo rozhodne po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí do 30 dnů od jeho vyžádání. Udělený předběžný souhlas může být změněn, došlo-li ke změně podmínek, za kterých byl vydán. Tento předběžný souhlas nenahrazuje udělení licence.

(4) Určení významného vojenského materiálu podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.

§ 21

Právnická osoba, které byla udělena licence umožňující vyvézt nebo dovézt vojenský materiál z území nebo na území České republiky (dále jen "držitel licence") a jedná-li se o takový obchod s vojenským materiálem, kde zahraniční smluvní partner nebo konečný uživatel nemá sídlo v členském státě Evropské unie, je povinna řízení o přidělení celně schváleného určení3a) uskutečnit a předložit originál této licence u místně příslušného celního úřadu se sídlem v České republice.

§ 22

Prohlášení o konečném užití vojenského materiálu dováženého do České republiky vystavuje pro potřeby zahraničních osob ministerstvo.

ČÁST ČTVRTÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM

§ 23

(1) Ministerstvo kontroluje dodržování tohoto zákona u právnických osob, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem, a u právnických i fyzických osob, o nichž lze důvodně předpokládat, že uskutečňují obchod s vojenským materiálem, a u Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, které provádějí obchod s vojenským materiálem podle § 12a (dále jen "osoba"). Ministerstvo o provedené kontrole sepíše protokol o kontrolním zjištění.

(2) Osoby, u kterých je kontrola podle odstavce 1 prováděna, jsou povinny zaměstnancům zmocněným ministerstvem ke kontrole zpřístupnit veškeré doklady a písemnosti vztahující se ke kontrole, jakož i umožnit prohlídku objektů a zboží, a to v rozsahu předem písemně stanoveném ministerstvem; nedotknutelnost obydlí je zaručena. Osoby, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem, jsou povinny písemně sdělovat ministerstvu ve lhůtě jím stanovené požadované údaje týkající se obchodu s vojenským materiálem, zejména hlásit využívání udělené licence.

(3) Kontrolované osoby mají právo seznámit se s obsahem protokolu o kontrolním zjištění, obdržet jeho stejnopis a vyjádřit se k obsahu protokolu v určené lhůtě.

(4) Ustanoveními předcházejících odstavců nejsou dotčeny kontrolní pravomoci podle zvláštních zákonů.4)

§ 23a Dohled celních orgánů

(1) Celní orgány dohlížejí, zda je obchod s vojenským materiálem prováděn pouze právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými licencemi.

(2) Celní úřad je při výkonu dohledu podle odstavce 1 oprávněn vyzvat držitele licence k předložení jejího originálu a zapisovat na originál licence podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jejímu využívání; zápisy do licence opatří datem provedení zápisu a údajem jednoznačně identifikujícím toho, kdo zápis provedl.

(3) Shledá-li celní úřad, že obchod s vojenským materiálem není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo dalšími právními předpisy nebo podmínkami související licence, neprodleně o tom písemně informuje ministerstvo.

(4) Pro zabezpečení dohledu podle odstavce 1 poskytne ministerstvo Generálnímu ředitelství cel v míře nezbytně nutné údaje o licencích udělených podle tohoto zákona. Generální ředitelství cel poskytne ministerstvu údaje vzniklé při činnosti celních úřadů a vztahující se k využívání licencí udělených podle tohoto zákona.

§ 24

K zabezpečení důsledné kontroly dodržování tohoto zákona je ministerstvo oprávněno žádat od státních orgánů informace o osobách provádějících obchod s vojenským materiálem anebo o osobách žádajících o povolení k tomuto obchodu, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje k obchodu s vojenským materiálem.

Ukládání pokut

§ 25

(1) Jestliže osoba poruší ustanovení tohoto zákona tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez udělení povolení nebo licence nebo že svou žádost o udělení povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo o licenci podle § 14 doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají okolnosti důležité pro rozhodnutí s cílem získat neoprávněně povolení nebo licenci nebo bez vážných důvodů odmítne umožnit provedení kontroly nebo odmítne splnit pravomocné rozhodnutí ministerstva k nápravě zjištěných nedostatků, může jí být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na škodu vzniklou protiprávním jednáním.

(2) Byla-li takovým porušením způsobena škoda České republice nebo došlo-li k poškození důležitých zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, může být pokuta uložena až do výše 30 000 000 Kč.

(3) Ustanovením předchozích odstavců nejsou dotčeny zvláštní zákony.4)

§ 26

(1) Pokutu ukládá ministerstvo.

(2) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy bylo porušení zákona zjištěno protokolem o kontrolním zjištění, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 27

(1) Uložená pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.

(2) Vykonatelné rozhodnutí, kterým byla pokuta uložena, je titulem pro správní nebo soudní výkon rozhodnutí. Správní výkon rozhodnutí provádí ministerstvo přikázáním pohledávky.

ČÁST PÁTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 28

V § 3 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb. a zákona č. 273/1993 Sb., se doplňuje písmeno m), které zní:

" m) zahraniční obchod s vojenským materiálem.".

ČÁST ŠESTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 140/1961 SB., TRESTNÍ ZÁKON, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 29

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. 9. 1992 částka 93/1992 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 66 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

2. Za § 124c se vkládají § 124d, 124e a 124f, které včetně nadpisu znějí:

"Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

§ 124d

(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou,

b) spáchá-li čin za branné pohotovosti státu,

c) spáchá-li takový čin opětovně,

d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo

e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 124e

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek,

d) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.

(3) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 124f

(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.".

3. V § 167 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

4. V § 168 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 30

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na řízení podle něho obecné předpisy o správním řízení.5)

§ 31

(1) Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, uvedených v § 6 odst. 2 tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech majících povahu obchodního a služebního tajemství, o nichž se dověděli v souvislosti s vydáváním povolení, udělováním licence nebo kontrolou obchodu s vojenským materiálem, a to i když přestali být zaměstnanci těchto orgánů. Této povinnosti mohou být zproštěni z vážných důvodů ministrem, kterému jsou nebo byli podřízeni.

(2) Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy uvedených v § 6 odst. 2, kteří se bezprostředně podílejí na provádění tohoto zákona a jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce, nesmějí být zaměstnáni u právnických osob oprávněných obchodovat s vojenským materiálem po dobu tří let od skončení pracovního poměru.

§ 32

(1) Platná úřední povolení vydaná podle dosavadních předpisů6) se považují za licence podle tohoto zákona.

(2) Právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona jsou držiteli platných úředních povolení pro obchod s vojenským materiálem, mohou pokračovat v provádění tohoto obchodu po dobu šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; v této lhůtě jsou povinny předložit žádost o povolení podle části druhé tohoto zákona, pro kterou platí ustanovení § 9 odst. 3, i když právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku. V případě, že tak neučiní, dosavadní úřední povolení k obchodu s vojenským materiálem uplynutím této lhůty zanikají.

§ 33

(1) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra vydá k provedení § 5 odst. 4, § 9 odst. 5, § 15 odst. 4 a § 20 odst. 4 tohoto zákona vyhlášku.

(2) Do doby nabytí účinnosti vyhlášky vydané podle předchozího odstavce se za seznam vojenského materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona považuje příloha E k vyhlášce Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb.

§ 34

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku .

2) § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

2a) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

3a) § 102 celního zákona .

4) Např. zákon ČNR č. 13/1993 Sb. , celní zákon .

5) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

6) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 413/2005 Sb. , a její přechodné ustanovení je čl. XXIV