Program Zákon

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zrušena ke dni 1.10.2003 novelou č. 274/2003 Sb.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE

ČL. II

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)

1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 2 větě druhé se čárka za slovy "bezpečnosti práce" nahrazuje středníkem a slova "které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "jejich jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCI

ČL. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 větě druhé se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství" nahrazují slovy "řídí ministerstvo".

2. V § 1 odst. 5 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a)

1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI

ČL. IV

V § 1 odst. 2 větě první zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem1)

1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) až 1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH

ČL. V

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb. a zákona č. 58/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 7c) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem7c)

7c) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 11 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

3. § 13b se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ČL. VI

Část šestá zrušena ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍ PŮSOBNOSTI V OCHRANĚ LESA

ČL. VII

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 větě třetí se čárka za slovem "vedoucí" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)".

3. V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ A JUSTIČNÍ STRÁŽI ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. VIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova " , pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů" nahrazují slovy "jsou správními úřady".

2. V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

3. V § 25 odst. 3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: "Jejich pracovní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud se neřídí služebním zákonem.7a)

7a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA CELNÍHO ZÁKONA

ČL. IX

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto:

1.

Zrušen novelou č. 186/2004 Sb. k 1.5.2004.

2.

Zrušen novelou č. 186/2004 Sb. k 1.5.2004.

3. § 14 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI PUNCOVNICTVÍ A ZKOUŠENÍ DRAHÝCH KOVŮ

ČL. X

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE, METROLOGIE A STÁTNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ

ČL. XI

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)

1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XII

V § 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní:

"(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen "státní zaměstnanec") a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec").".

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DRÁHÁCH

ČL. XIII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů; ministr dopravy a spojů schvaluje rovněž statut Drážního úřadu" se včetně poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)

8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 53a odst. 2 se čárka za slovem "inspektor" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)".

3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VNITROZEMSKÉ PLAVBĚ

ČL. XIV

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)

8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

ČL. XV

Část patnáctá zrušena ke dni 31.5.2004 novelou č. 326/2004 Sb.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O CIVILNÍM LETECTVÍ

ČL. XVI

V § 3 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ČL. XVII

Zrušen ke dni 31.12.2007 novelou č. 378/2007 Sb.

ČÁST OSMNÁCTÁ

ČL. XVIII

Zrušen ke dni 1.4.2006 novelou č. 57/2006 Sb.

ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE VYHLAŠUJE NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČL. XIX

V § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 4a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem4a)

4a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

ČL. XX

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

"(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen "ústřední ředitel") se řídí služebním zákonem.25a)

25a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 47 odstavec 4 zní:

"(4) Jmenování a odvolání ředitelů okresních veterinárních správ se řídí služebním zákonem.25a) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele státních veterinárních ústavů.".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV

ČL. XXI

V § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

ČL. XXII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 2a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem2a)

2a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 57 odst. 1 větě třetí se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČL. XXIII

V § 30 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 28) a 29) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O TELEKOMUNIKACÍCH

Zrušena ke dni 1.5.2005 novelou č. 127/2005 Sb.

ČL. XXIV

Zrušena ke dni 1.5.2005 novelou č. 127/2005 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA PLEMENÁŘSKÉHO ZÁKONA

ČL. XXV

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8)".

Poznámka pod čarou č. 8) zní:

"8) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zrušena ke dni 1.1.2009 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. XXVI

Zrušen ke dni 1.1.2009 novelou č. 189/2006 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

ČL. XXVII

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ VZTAHY MEZI ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A ZAMĚSTNAVATELI

ČL. XXVIII

V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, se za slova "v zaměstnavatelské organizaci" vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "a ve správních úřadech (služebních úřadech)1) (dále jen "zaměstnavatelská organizace")

1) § 8b zákoníku práce.
§ 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ČL. XXIX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"r) státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)

3a) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

"w) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)".

4.

Zrušen ke dni 12.12.2003 novelou č. 424/2003 Sb.

5. V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) státní zaměstnanci podle služebního zákona u služebního úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,3a)".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

6. Část sedmá zní:

"ČÁST SEDMÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH

§ 113 Posuzování zdravotního stavu státních zaměstnanců, kontrola dočasné nepřítomnosti ve státní službě, ošetřování nemocného člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Pro státní zaměstnance platí přiměřeně

a) § 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního zaměstnance po uplynutí jednoho roku dočasné neschopnosti k výkonu státní služby,

b) § 8a, jde-li o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu státní služby,

c) § 8b, jde-li o kontrolu dodržování léčebného režimu státním zaměstnancem dočasně neschopným k výkonu státní služby,

d) § 63 a 64, jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství,

e) § 91 až 104 při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní služby do plné invalidity nebo částečné invalidity s tím, že plat příslušející státnímu zaměstnanci při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby se posuzuje jako nemocenské.

§ 114

Pro řízení ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku důchodového pojištění státního zaměstnance platí obdobně § 105, 106, 108 a 109.".

ČÁST TŘICÁTÁ

ČL. XXX

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

ČL. XXXI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "organizací se pro účely tohoto zákona rozumí též služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,1)

1) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"13. státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b)

1b) § 6 služebního zákona.".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

ČL. XXXII

V § 64 odst. 1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O PLATU A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTECH SPOJENÝCH S VÝKONEM FUNKCE PŘEDSTAVITELŮ STÁTNÍ MOCI A NĚKTERÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ A SOUDCŮ

ČL. XXXIII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

1) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PLATU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH NÁLEŽITOSTECH STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

ČL. XXXIV

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

3. V § 3 odst. 7 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 6".

4. V § 4 větě první se slova "v § 3 odst. 5 nebo 6" nahrazují slovy "v § 3 odst. 7 nebo 8", slova "podle § 3 odst. 5" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8".

5. V § 7 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 6".

6. V § 11 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v § 3 odst. 6 ".

7. V § 11 odst. 3 se slova "podle § 3 odst. 5" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7 " a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8 ".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. XXXV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 200x zní:

"Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a voleb rady státních zaměstnanců nebo voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby".

2. V § 200x odst. 1 se slova "rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci34g)" nahrazují slovy "rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby34g)".

Poznámka pod čarou č. 34g) zní:

"34g) § 25b odst. 2 zákoníku práce.
§ 129 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 200x odst. 2 se slova "člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti práce" nahrazují slovy "člen rady zaměstnanců nebo člen rady státních zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby".

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Zrušena ke dni 1.5.2005 novelou č. 127/2005 Sb.

ČL. XXXVI

Zrušen ke dni 1.5.2005 novelou č. 127/2005 Sb.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

ČL. XXXVII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 1) až 3) zní:

"(12) Jsou-li členy orgánu právnické osoby státní zaměstnanci podle služebního zákona1) a byli do orgánu právnické osoby vysláni jako zástupci státu,2) nebo jsou zaměstnanci v ministerstvech a správních úřadech, kteří byli vysláni do orgánu právnické osoby zaměstnavatelem3) jako zástupci státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, stát.

(13) Stát má právo, aby osoby, za které podle odstavce 12 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností.

1) § 6 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

2) § 65 služebního zákona.

3) § 73 odst. 3 zákoníku práce.".

2. V § 220l odst. 1 věta čtvrtá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 zde platí obdobně.".

3. V § 220w odst. 1 věta pátá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 platí zde obdobně.".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH

ČL. XXXVIII

V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se za slova "voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," vkládají slova "popřípadě rad státních zaměstnanců a zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby,".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ČL. XXXIX

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Pro stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 9 obdobně.".

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního zákona20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně.

20a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM

ČL. XL

V § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní:
"Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní zaměstnance podle služebního zákona.8c)

8c) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

ČL. XLI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona;1)

1) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zaměstnance; odstavec 1 věta druhá platí zde přiměřeně. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, má služební úřad postavení zaměstnavatele.".

3. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: "Pojistné za státního zaměstnance podle služebního zákona hradí služební úřad17a) v plné výši.

17a) § 4 služebního zákona.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

ČL. XLII

V § 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.8a)

8a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

ČL. XLIII

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ

ČL. XLIV

V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá nový § 126a, který zní:

"§ 126a

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ

ČL. XLV

V zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za § 150 vkládá nový § 150a, který zní:

"§ 150a

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

ČL. XLVI

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE STANOVÍ NĚKTERÉ DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ VE STÁTNÍCH ORGÁNECH A ORGANIZACÍCH ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

ČL. XLVII

V § 1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách české republiky a v Generálním štábu Armády České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců.

1) § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 6), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

ČL. XLVIII

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní: "Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.8a)

8a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5. Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 11 odst. 5 se slova "a Úřadu Rady" a slova "a organizační řád Úřadu Rady" zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Zrušena ke dni 5.5.2003 novelou č. 123/2003 Sb.

ČÁST PADESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STŘELNÝCH ZBRANÍCH

ČL. L

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 větě první se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 19a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem19a)

19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA

ČL. LI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

2. V § 92 odst. 2 větě první se čárka za slovy "ústřední ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 12a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12a)

12a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

ČL. LII

V § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.11a)

11a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A POZEMKOVÝCH ÚŘADECH

ČL. LIII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 větě první se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 46a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem46a)

46a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 47).

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚSTŘEDNÍM KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉM

ČL. LIV

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem3)

3) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ ÚČINNOST

ČL. LV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 , s výjimkou čl. XXXIII a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.