Program Zákon

Zákon o krmivech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 1a) stanoví požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek 1b) a premixů 1c) , jakož i pravomoc a působnost orgánu odborného dozoru 1d) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1e)

(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

§ 2 Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumějí

a) krmivem produkt rostlinného nebo živočišného původu, čerstvý nebo konzervovaný, a produkt jeho průmyslového zpracování, organická a anorganická látka, s přidáním nebo bez přidání doplňkové látky, které jsou určeny ke krmení zvířat, samostatně nebo ve směsích,

b) krmnou surovinou krmivo pro přímé krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, anebo krmivo, které je určeno k výrobě krmných směsí nebo jako nosič pro výrobu premixů,

c) krmnou směsí směs krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, která je určena jako kompletní nebo doplňkové krmivo ke krmení zvířat,

d) kompletním krmivem směs krmiv, která svým složením pokrývá potřebu denní krmné dávky,

e) doplňkovým krmivem směs krmiv s vysokým obsahem určitých živin, která po doplnění do jiných krmiv pokrývá potřebu denní krmné dávky,

f) denní krmnou dávkou průměrné celkové množství krmiva, propočtené na obsah vlhkosti 12 %, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a užitkovosti k zajištění svých nutričních potřeb,

g) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, a které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, popřípadě které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,

h) zakázanou látkou nebo zakázaným produktem látka, popřípadě produkt, které svojí podstatou negativně ovlivňují zdravotní stav zvířete nebo zdravotní nezávadnost suroviny anebo potraviny živočišného původu, které nesmí být při výrobě krmiv, popřípadě ve výživě zvířat, použity,

i) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštním právním předpisem 2a) a předpisy Evropských společenství,

j) podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými na jeho základě nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že je u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu zachována jeho zdravotní nezávadnost,

k) znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, nezpůsobilé ke krmení zvířat,

l) hospodářským zvířetem zvíře, které je chováno člověkem pro hospodářský účel nebo krmeno pro potřebu lidské výživy, a kožešinové zvíře,

m) domácím zvířetem zvíře v zájmovém chovu, které je člověkem chováno, není požíváno, a není hospodářským zvířetem, s výjimkou kožešinového zvířete,

n) určitým proteinovým krmivem krmná surovina, která představuje přímé nebo nepřímé zdroje proteinu, jež byla vyrobena zvláštním technologickým postupem,

o) zvláštním účelem výživy zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určité kategorie hospodářského nebo domácího zvířete, jehož trávení, vstřebávání nebo látková výměna mohou být dočasně nebo nevratně narušeny, jež může mít užitek z příjmu krmiva, které odpovídá jeho stavu,

p) uváděním do oběhu držení, skladování, prodej krmiva, popřípadě doplňkové látky nebo premixu za účelem jejich prodeje nebo nabídky k prodeji, popřípadě každý jiný způsob jejich převodu na třetí osobu bezplatně nebo za úplatu,

r) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,

s) vzorkováním odběr vzorků pro úřední kontrolu krmiva, doplňkové látky, premixu a nežádoucí látky postupem stanoveným vyhláškou s výjimkou reziduí pesticidů a mikroorganizmů (dále jen "vzorkování"),

t) datem minimální trvanlivosti časový údaj, do kterého krmivo, doplňková látka nebo premix uchová ve stanovených podmínkách skladování vlastnosti určující jejich kvalitu,

u) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí do oběhu,

v) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu do oběhu, aniž by daný produkt měla v držení.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumějí

a) partií množství krmiva, doplňkové látky 1b) nebo premixu 1c) , které vykazují jednotnost svým vnějším uspořádáním, označením a místním uložením,

b) křížovou kontaminací

1. výskyt dvou nebo více doplňkových látek, nežádoucích látek anebo výskyt zakázaných látek, popřípadě produktů, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky, nežádoucí nebo toxické účinky,

2. výskyt nežádoucí nebo zakázané látky v krmivu nebo výskyt doplňkové látky, která není určena pro daný druh a kategorii zvířat,

c) odborným dozorem úřední kontrola 2b) ,

d) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je jako dodavatel v držení před jejich uvedením do oběhu anebo je do oběhu uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,

e) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,

f) členským státem Evropského společenství také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarská konfederace (dále jen "členský stát"),

g) třetí zemí země, která není členským státem,

h) nosičem krmné suroviny nebo voda používané k výrobě premixů, jejichž jsou součástí,

i) krmivem pro zvláštní účely výživy (dále jen "dietní krmivo") krmivo, které se svým specifickým složením nebo způsobem výroby zřetelně odlišuje od běžných krmiv a je určeno k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických účelů a nejedná se o veterinární přípravky nebo léčiva,

j) produktem určeným ke krmení zvířat (dále jen "produkt ke krmení") krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené k použití v krmivech nebo pro krmení zvířat.

(3) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.

Základní ustanovení

§ 3

(1) Při výrobě, uvádění do oběhu a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku 2c) (dále jen "provozovatel") dodržet obsah a stanovený účel užití doplňkových látek a určitých proteinových krmiv a obsah a limity nežádoucích látek, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost 2d) a nebyla negativně ovlivněna jakost živočišných produktů určených pro lidskou výživu. Produkty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším, než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty ke krmení.

(2) Pro výrobu krmiv, jejich uvádění do oběhu a ke krmení zvířat nesmí provozovatel používat nepovolená určitá proteinová krmiva nebo nepovolené doplňkové látky nebo doplňkové látky, které neodpovídají podmínkám jejich povolení, a premixy nebo krmiva, které takové látky obsahují.

(3) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí provozovatel dodržet ochrannou lhůtu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona 3) .

(4) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž prošlo datum minimální trvanlivosti nebo záruční doba, nesmí provozovatel použít pro výrobu, uvést do oběhu a použít ke krmení, není-li přezkoušena jejich deklarovaná jakost a zdravotní nezávadnost.

(5) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít

a) zakázané látky a produkty, krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky a produkty, a znehodnocená krmiva, doplňkové látky a premixy,

b) krmné suroviny, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené vyhláškou,

c) krmiva, doplňkové látky a premixy, v nichž se vyskytují cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, a živí skladištní škůdci, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce.

(6) Pro výrobu premixů nesmí provozovatel jako nosiče použít krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.

(7) Krmiva, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmí provozovatel použít pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv, uvést do oběhu, zkrmovat, dovážet nebo vyvážet.

(8) Krmiva nebo doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich, nebo jsou z geneticky modifikovaných organismů vyrobeny, smějí být uváděny do oběhu, používány pro výrobu krmiv, včetně výroby pro potřebu zemědělské prvovýroby, anebo zkrmovány pouze za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství 3a) .

(9) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou

a) seznam zakázaných látek a produktů,

b) seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu v produktech ke krmení,

c) seznam skladištních škůdců a jejich vyobrazení,

d) seznam určitých proteinových krmiv, jejich specifikace, složení, podmínky pro jejich použití a zpracování do krmných směsí a další ustanovení, zejména povinné údaje na obalu nebo etiketě,

e) maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv určených k přímému krmení zvířat,

f) požadavky na krmné suroviny, jejich seznam, popis, podmínky použití, způsob úpravy a závazně deklarované jakostní znaky,

g) požadavky na kompletní a doplňková krmiva a koncentrace doplňkových látek v doplňkových krmivech,

h) zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení, doporučenou dobu používání a povinné údaje v označení včetně deklarace a použití,

i) seznam, účel a způsob užití doplňkových látek včetně analytických a technologických tolerancí a jejich ochranné lhůty.

§ 3a

(1) Krmiva, krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a premixy (dále jen "krmné produkty") určené k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin nesmí představovat nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a živočišné produkty získané z těchto zvířat musí být nezávadné a vhodné pro lidskou spotřebu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, dováží, uvádí do oběhu, nebo používá krmné produkty, včetně krmení zvířat pro potřebu živočišné prvovýroby, musí na všech stupních své činnosti zajistit, aby krmné produkty splňovaly požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy.

(3) Osoba uvedená v odstavci 2 musí zajistit přesnou dohledatelnost původu a údaje umožňující sledování krmného produktu, který byl nebo by měl být zapracován do krmiva. Tato osoba musí mít zpracován způsob a pracovní postup, který jí umožní identifikovat osoby, které jí dodaly nebo kterým tato osoba dodala své výrobky nebo produkty. Tyto informace musí poskytnout na vyžádání orgánu odborného dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3b) (dále jen "ústav").

(4) Má-li osoba uvedená v odstavci 2 důvodné podezření nebo zjistí-li, že krmný produkt nesplňuje podle odstavce 1 požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy, informuje o tom ústav a učiní neprodleně opatření k zabránění dalšímu šíření nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, a sice pozastaví další výrobu, zastaví další uvádění krmného produktu do oběhu, zajistí jeho oddělené uskladnění, popřípadě provede jeho stažení z oběhu.

(5) Osoba uvedená v odstavci 2 informuje o přijatých opatřeních podle odstavce 4 ústav a současně účinně a přesně informuje uživatele, kterým dodala krmné produkty, o důvodu pozastavení dodávek těchto krmných produktů. V případě nutnosti vyžádá od nich výrobky, kterými je zásobila, pokud jiná opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Při zajišťování činností uvedených v odstavcích 4 a 5 osoba uvedená v odstavci 2 spolupracuje s ústavem za účelem zabránění rizik, ke kterým by jí dodaným krmným produktem mohlo dojít, zejména poskytnutím veškerých údajů, které umožňují jeho přesnou dohledatelnost a sledování.

(6) Ústav neprodleně a) ověří přijaté informace,

b) prošetří povahu nebezpečí, případný obsah nežádoucích látek v krmném produktu, jejich možný původ nebo příčinu vzniku nebezpečí, popřípadě vydá rozhodnutí o opatření podle § 18 .

(7) Na základě zjištěného rozsahu nebezpečí ústav posoudí další části partie nebo dodávky stejného druhu anebo označení. Potvrdí-li se nebezpečí, ústav postupuje podle § 16b a 18 .

(8) Povinnosti stanovené v odstavcích 4 a 5 v případě zjištění, že krmný produkt nesplňuje požadavky podle odstavce 1 , se vztahují i na provozovatele laboratoří podle § 17 odst. 2 , kteří provádějí příslušné analýzy.

§ 3b Požadavky na bezpečnost produktů ke krmení

(1) Produkty ke krmení, včetně produktů ke krmení ze třetích zemí, smí provozovatel dovézt, uvést do oběhu a používat, pouze jsou-li zdravé, nefalšované a v obchodovatelné jakosti, při správném užití nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, nemají nežádoucí vliv na živočišnou produkci a jsou podle předpisů Evropských společenství 3b) bezpečné.

(2) Další podmínky pro dovoz produktů ke krmení stanoví předpisy Evropských společenství 3c) .

ČÁST DRUHÁ

§ 4 Schvalovací řízení

(1) Fyzická nebo právnická osoba může vykonávat činnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 4) pouze se souhlasem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "ústav").

(2) O schválení provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o schválení provozu 5) (dále jen "žádost o schválení") podané na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o schválení obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství 6) .

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o schválení vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183 /2005 3c) ,

j) doklad o patentové ochraně,

k) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 6 odst. 3 ,

l) doklad o registraci podnikání,

m) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 3c) .

(5) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) , schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(6) Ústav zapíše do registru 7) identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 5 .

(7) Ústav rozhodnutí o schválení provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství 8) .

(8) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení změny.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o schválení podle odstavce 4 .

§ 5 Registrační řízení

(1) Provozovatel, který vykonává činnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 9) , je povinen požádat ústav o registraci provozu (dále jen "žádost o registraci").

(2) O registraci provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o registraci podané provozovatelem na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o registraci obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství 6) .

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o registraci vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 3c) ,

j) prohlášení provozovatele, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

k) doklad o patentové ochraně,

l) doklad o registraci podnikání.

(5) Rozhodnutí o registraci provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) , registrační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(6) Ústav zapíše do registru 7) identifikační údaje o registrovaném provozu podle odstavce 5 .

(7) Ústav rozhodnutí o registraci provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství 8) .

(8) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o registraci do 30 dnů od provedení změny.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o registraci podle odstavce 4 .

§ 6 Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá ústav osobám, které splňují tyto podmínky:

a) způsobilost k právním úkonům,

b) druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.

(3) Osvědčení podle odstavce 2 lze nahradit rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 9b) .

(4) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6a

(1) Státní příslušníci členských států mohou příležitostně nebo dočasně uvádět do oběhu na území České republiky krmiva, doplňkové látky nebo premixy na základě ověření odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 9b) , pokud jsou oprávněni k soustavnému výkonu této činnosti v jiném členském státě. Na tyto osoby se ustanovení tohoto zákona vztahují obdobně, s výjimkou § 4 a 5 .

(2) Státní příslušníci členských států, kteří jsou v jiném členském státě oprávněni k soustavnému provozování pojízdné výrobny krmiv, jsou povinni oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby na území České republiky místo a časový plán výroby krmiv.

§ 7 Požadavky na provoz a provozovatele

(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby

a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

b) v provozu určeném pro výrobu krmiv, doplňkových látek nebo premixů byl před výrobou, v průběhu výroby a po jejím ukončení technicky umožněn bezpečný přístup pro odběr vzorků za účelem ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti,

c) krmiva, doplňkové látky nebo premixy s nadlimitním obsahem nežádoucích látek nebo výskytem zakázaných látek a produktů byly uskladněny odděleně.

(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby místo a časový plán výroby krmiv.

(3) Provozovatel 9d) je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů.

(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných látek a produktů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropských společenství 9e) .

(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropských společenství 9f) uchovávat po dobu 3 let.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky na provozy a výrobní zařízení provozů podle jednotlivých činností stanovených předpisem Evropských společenství 4) ,9) ,

b) podrobnosti označení místa a podrobnosti stanovení časového plánu výroby krmiv podle odstavce 2 ,

c) požadavky na kontrolu rizik u prvovýrobců 9g) .

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 8a

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 8b

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 10 Zveřejnění seznamu schválených a registrovaných provozů

(1) Ústav zveřejní seznam schválených a registrovaných provozů ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vždy podle stavu k 1. září kalendářního roku.

(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v § 4 odst. 5 a v § 5 odst. 5 .

(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropských společenství 9h) .

Označování a balení

§ 11

(1) Provozovatel je povinen při výrobě a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů tyto označit údaji v souladu s předpisy Evropských společenství 9i) , tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(2) Provozovatel je povinen uvést označení na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, u volně ložených krmiv v průvodním listě. Označení musí být v českém jazyce, dobře viditelné, čitelné, trvanlivé, nesmazatelné a nezaměnitelné.

(3) V označení nesmějí být uvedeny údaje, které mohou vyvolávat představu, že výrobek odstraňuje nebo zmírňuje nemoce nebo zabraňuje onemocněním zvířat, která nejsou způsobena nedostatečnou výživou. Tento zákaz se netýká údajů o obsahu látek používaných plošně k prevenci parazitárních invazí u zvířat a krmiv pro zvláštní účely výživy zvířat.

(4) Na obalu, na etiketě nebo v průvodním listě mohou být uvedeny jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 1 a ve vyhlášce jen v případě, jsou-li zřetelně odděleny a jedná-li se o měřitelné nebo ověřitelné údaje neuvádějící v omyl.

§ 12

(1) Určitá proteinová krmiva a krmné směsi, kromě případů uvedených v odstavci 2 , a krmiva s hygroskopickými vlastnostmi smějí být uváděna do oběhu jen v obalech nebo nádobách, které musí být uzavřeny tak, aby při otevření došlo k porušení původního uzávěru a tento uzávěr nemohl být již znovu použit.

(2) Krmné směsi smějí být uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených obalech nebo v kontejnerech, a to pouze při dodávkách

a) od jednoho výrobce dalším výrobcům nebo osobám zajišťujícím balení,

b) krmných směsí složených z celých semen nebo plodů,

c) krmných bloků a lizů,

d) malých množství, jejichž hmotnost nepřekročí 50 kg a které jsou dodávány konečnému spotřebiteli a pokud pocházejí bezprostředně z obalů nebo nádob, které byly uzavřeny podle odstavce 1 .

(3) Krmné směsi smějí být dále uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených kontejnerech, avšak nikoli v neuzavřených obalech, a to pouze při dodávkách

a) od výrobce krmných směsí bezprostředně konečnému spotřebiteli,

b) melasových krmiv, která jsou složena nejvýše ze 3 krmných surovin,

c) peletovaných krmných směsí.

§ 13

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podrobnosti označování krmných surovin, určitých proteinových krmiv, kompletních a doplňkových krmiv a dietních krmiv,

b) rozsah deklarace a způsob hodnocení jakostních znaků, včetně jejich tolerancí,

c) specifikaci údajů o složení krmiva, zejména deklarované jakostní znaky krmiva a tolerance pro jakostní znaky krmiva,

d) způsob uvádění varovných upozornění,

e) způsob označování krmných směsí a krmných surovin dodávaných v malých baleních do 10 kg včetně,

f) tolerance obsahu účinné látky v doplňkových látkách.

§ 14 Skladování

(1) Provozovatel je povinen uskladnit krmiva, doplňkové látky a premixy ve skladech nebo manipulačních, popřípadě výrobních prostorech tak, aby bylo v souladu s předpisem Evropských společenství 9c) zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti a byla zajištěna jejich ochrana před

a) zneužitím,

b) hlodavci a ptáky,

c) vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.

(2) Provozovatel je povinen zajistit provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty 10) ve skladových prostorech.

§ 15

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

ČÁST TŘETÍ ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ

§ 16

(1) Ústav provádí na vlastní náklady odborný dozor 11) v souladu s předpisy Evropských společenství 12) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, přepravě, skladování, používání nebo uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek nebo premixů.

(2) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu odborného dozoru.

(3) Zaměstnanec ústavu pověřený výkonem odborného dozoru (dále jen "zaměstnanec ústavu") musí být způsobilý k výkonu odborného dozoru; způsobilost prokazuje písemným pověřením a služebním průkazem, vydaným ústavem. O výsledcích odborného dozoru se pořizuje protokol, který podepíše zaměstnanec ústavu podle věty první a odpovědný zástupce kontrolované osoby.

(4) Zaměstnanec ústavu může při výkonu odborného dozoru

a) vstupovat po ohlášení provozovateli do provozu, kde se krmivo, doplňková látka a premix vyrábí nebo upravuje, skladuje, označuje, balí, prodává, popřípadě používá, a rovněž do dopravního prostředku, kterým je krmivo přepravováno,

b) vyžadovat od provozovatele uvedeného v odstavci 1 doklady vztahující se k prováděnému odbornému dozoru, zejména skladovou a účetní evidenci, informace a nezbytnou součinnost potřebnou k výkonu odborného dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezpečný odběr vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů.

(5) Provozovatel je povinen umožnit zaměstnanci ústavu po ohlášení vstup do provozu a poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezpečný odběr vzorků.

(6) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.

(7) Zjistí-li ústav, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel povinen nahradit náklady dodatečné kontroly 12a) .

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem.

(9) O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav a vymáhá celní úřad 12b) .

§ 16a

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 16b Systém rychlého varování

(1) Ústav je kontaktním místem pro systém rychlého varování, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že produkt ke krmení není bezpečný a představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.

(2) Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu Evropských společenství 3c) považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu 12c) .

§ 17 Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání; to platí i pro přezkoušení podle § 3 odst. 4 .

(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit oprávnění osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé laboratoří").

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(4) Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,

b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,

c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,

d) rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno.

(5) Ústav udělí oprávnění podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,

b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,

c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno oprávnění podle odstavce 5 .

(7) Ústav může oprávnění změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo oprávnění uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav oprávnění zruší.

(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení, v souladu s předpisem Evropských společenství 13) .

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky na odběr vzorků a způsob uchovávání vzorků,

b) seznam metod, způsob a postupy laboratorního zkoušení produktů ke krmení.

§ 18 Zvláštní opatření

(1) Jestliže ústav při výkonu odborného dozoru zjistí, že krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropských společenství, uloží rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů Evropských společenství 13a) .

(2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo premixu, postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 13b) .

(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3 nemá odkladný účinek.

(5) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností.

§ 19 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží při výrobě, uvádění do oběhu nebo používání krmiv, doplňkových látek nebo premixů požadavky na jejich složení podle § 3 odst. 1 ,

b) v rozporu s § 3 odst. 2 použije pro výrobu krmiv nebo jejich uvádění do oběhu nepovolená určitá proteinová krmiva nebo nepovolené doplňkové látky nebo doplňkové látky, které neodpovídají podmínkám jejich povolení, nebo používá premixy nebo krmiva, které takové látky obsahují,

c) v rozporu s § 3 odst. 3 nedodrží při použití krmiv označených ochrannou lhůtou minimální dobu ochranné lhůty,

d) použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy, u nichž prošlo datum minimální trvanlivosti nebo záruční doba, v rozporu s § 3 odst. 4 ,

e) vyrábí krmiva, doplňkové látky nebo premixy anebo krmí zvířata v rozporu s § 3 odst. 5 ,

f) použije Jako nosiče pro výrobu premixů krmiva nebo látky v rozporu s § 3 odst. 6 ,

g) v rozporu s § 3 odst. 7 použije, zkrmí, uvede do oběhu, doveze nebo vyveze krmiva s nadlimitní úrovní radioaktivní kontaminace,

h) uvede do oběhu nebo použije pro výrobu krmiv, včetně výroby pro potřebu zemědělské prvovýroby, anebo zkrmí krmiva nebo doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich, nebo jsou z geneticky modifikovaných organismů vyrobeny, v rozporu s § 3 odst. 8 ,

i) doveze nebo uvede do oběhu nebo použije produkty ke krmení včetně produktů ke krmení ze třetích zemí v rozporu s § 3b ,

j) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8 ,

k) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8 ,

l) nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ,

m) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c) ,

n) odebírá nebo používá krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s předpisem Evropských společenství 13c) ,

o) jako provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2 ,

p) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3 ,

q) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4 ,

r) neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5 ,

s) neoznačí vyrobená nebo do oběhu uváděná krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 11 odst. 1 nebo 2 , anebo při jejich označování uvede údaje, jejichž uvedení je podle § 11 odst. 3 zakázáno,

t) uvede do oběhu doplňkové látky, určitá proteinová krmiva, premixy, krmné směsi nebo krmiva s hydroskopickými vlastnostmi v obalech nebo nádobách, které jsou uzavřeny jinak, než je stanoveno v § 12 odst. 1 ,

u) uvede do oběhu volně ložené krmné směsi nebo krmné směsi v neuzavřených obalech nebo v neuzavřených kontejnerech v rozporu s § 12 odst. 2 nebo 3 ,

v) uskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy tak, že není zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti nebo není zajištěna jejich ochrana podle § 14 odst. 1 ,

w) v rozporu s § 14 odst. 2 nezajistí ve skladových prostorech provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace,

x) vyrobí nebo uvede do oběhu krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění do oběhu podle § 21a odst. 2 ,

y) poruší při uvádění do oběhu, zpracování nebo používání produktů ke krmení povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství 1a) upravujícím požadavky na hygienu a bezpečnost krmiv.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f) , j) , k) , o) , t) nebo u) ,

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) , g) , h) , l) , n) , p) až s) , v) nebo w) ,

c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 , odstavce 2 písm. a) až c) , e) , i) , m) , x) a y) .

§ 19a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při výrobě, uvádění do oběhu nebo používání krmiv, doplňkových látek nebo premixů požadavky na jejich složení podle § 3 odst. 1 ,

b) v rozporu s § 3 odst. 2 použije pro výrobu krmiv nebo jejich uvádění do oběhu nepovolená určitá proteinová krmiva nebo nepovolené doplňkové látky nebo doplňkové látky, které neodpovídají podmínkám jejich povolení, nebo používá premixy nebo krmiva, které takové látky obsahují,

c) v rozporu s § 3 odst. 3 nedodrží při použití krmiv označených ochrannou lhůtou minimální dobu ochranné lhůty,

d) použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy, u nichž prošlo datum minimální trvanlivosti nebo záruční doba, v rozporu s § 3 odst. 4 ,

e) vyrábí krmiva, doplňkové látky nebo premixy anebo krmí zvířata v rozporu s § 3 odst. 5 ,

f) použije Jako nosiče pro výrobu premixů krmiva nebo látky v rozporu s § 3 odst. 6 ,

g) v rozporu s § 3 odst. 7 použije, zkrmí, uvede do oběhu, doveze nebo vyveze krmiva s nadlimitní úrovní radioaktivní kontaminace,

h) uvede do oběhu nebo použije pro výrobu krmiv, včetně výroby pro potřebu zemědělské prvovýroby, anebo zkrmí krmiva nebo doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich, nebo jsou z geneticky modifikovaných organismů vyrobeny, v rozporu s § 3 odst. 8 ,

i) doveze nebo uvede do oběhu nebo použije produkty ke krmení včetně produktů ke krmení ze třetích zemí v rozporu s § 3b ,

j) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8 ,

k) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8 ,

l) nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ,

m) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c) ,

n) odebírá nebo používá krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s předpisem Evropských společenství 13c) ,

o) jako provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2 ,

p) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3 ,

q) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4 ,

r) neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5 ,

s) neoznačí vyrobená nebo do oběhu uváděná krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 11 odst. 1 nebo 2 , anebo při jejich označování uvede údaje, jejichž uvedení je podle § 11 odst. 3 zakázáno,

t) uvede do oběhu doplňkové látky, určitá proteinová krmiva, premixy, krmné směsi nebo krmiva s hydroskopickými vlastnostmi v obalech nebo nádobách, které jsou uzavřeny jinak, než je stanoveno v § 12 odst. 1 ,

u) uvede do oběhu volně ložené krmné směsi nebo krmné směsi v neuzavřených obalech nebo v neuzavřených kontejnerech v rozporu s § 12 odst. 2 nebo 3 ,

v) uskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy tak, že není zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti nebo není zajištěna jejich ochrana podle § 14 odst. 1 ,

w) v rozporu s § 14 odst. 2 nezajistí ve skladových prostorech provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace,

x) vyrobí nebo uvede do oběhu krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění do oběhu podle § 21a odst. 2 ,

y) poruší při uvádění do oběhu, zpracování nebo používání produktů ke krmení povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství 1a) upravujícím požadavky na hygienu a bezpečnost krmiv.

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí správního deliktu tím, že odebírá vzorky nebo provádí laboratorní zkoušení v rozporu s § 17 odst. 8 .

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) , j) , k) , o) , t) nebo u) ,

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d) , g) , h) , l) , n) , p) až s) , v) nebo w) ,

c) 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 , odstavce 2 písm. a) až c) , e) , i) , m) , x) a y) .

§ 19b

Fyzické osobě, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě může ústav uložit pořádkovou pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud zaměstnancům ústavu neumožní po ohlášení vstup do provozů nebo neposkytne potřebné doklady, informace anebo nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezpečný odběr vzorků podle § 16 odst. 5 . Pokutu podle věty první lze uložit opakovaně. Jinak se pro ukládání pořádkové pokuty použije obdobně § 62 odst. 5 a 6 správního řádu .

§ 19c Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ústav.

(6) Pokuty vybírá ústav a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST ČTVRTÁ VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

§ 20

(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem, mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci schválení nebo registrovaní podle § 4 nebo 5 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,

b) jméno a bydliště schváleného nebo registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,

c) označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,

d) obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,

e) u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,

f) u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,

g) požadovaný objem výroby,

h) ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy 2a) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

§ 21

(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí

a) zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,

b) oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,

c) samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,

d) zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu "Určeno pro pokusné účely..." včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

§ 21a Biologické zkoušení

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vyrábět nebo uvádět do oběhu krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, musí předložit ústavu souhrnnou dokumentaci o kladném výsledku biologického zkoušení provedeného podle postupů a podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(2) Ústav vydá povolení k výrobě nebo uvádění do oběhu krmné suroviny nebo produktu, který byl získán anebo upraven pomocí nových technologických postupů nebo který neměl dosud charakter krmiva, za předpokladu, že byly splněny postupy a podmínky podle odstavce 1 .

(3) Biologické zkoušení podle odstavce 1 provádí ústav nebo právnické nebo fyzické osoby, jimž ústav udělí k provádění biologického zkoušení oprávnění. Náklady za biologické zkoušení hradí osoba, která zkoušení požadovala a která je povinna bezplatně dodat potřebné množství suroviny nebo produktu určeného ke zkoušení.

(4) Žádost o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení musí obsahovat

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) údaje o místě provádění biologického zkoušení, rozsahu a druhu zkoušení, zoohygienických parametrech a technologickém vybavení,

d) údaje o vzdělání pracovníků, kteří budou provádět biologické zkoušení,

e) rozsah činností, druh a kategorie zvířat, na nichž bude biologické zkoušení prováděno.

(5) Ústav udělí oprávnění k provádění biologického zkoušení nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) zoohygienické parametry a technologické vybavení odpovídají předpokládanému rozsahu a druhu zkoušení,

b) osoba odpovědná za provádění biologického zkoušení má minimálně úplné středoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření,

c) bude umožněno pracovníkům ústavu provést kontrolu místa provádění biologického zkoušení a posouzení vhodnosti provozu pro požadovaný rozsah a záměr biologického zkoušení.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno oprávnění podle odstavce 5 . Ústav může oprávnění změnit, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo oprávnění uděleno. Ústav může oprávnění odejmout, pokud se tyto podmínky podstatně změnily nebo pominuly. Na základě písemné žádosti provozovatele ústav oprávnění zruší.

(7) Biologické zkoušení prováděné pokusem na zvířeti musí být uskutečněno za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání 13d) .

(8) Zkoušení účinnosti a bezpečnosti nových doplňkových látek nebo jejich nového užití, včetně doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, zpracování dokumentace a monografie se provádí podle postupů stanovených prováděcím právním předpisem v souladu s předpisy Evropských společenství 13e) .

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) náležitosti souhrnné dokumentace o provedeném biologickém zkoušení,

b) technické parametry a metody provádění biologického zkoušení krmiv, včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv a metod zkoušení jakosti živočišných produktů,

c) metody biologického zkoušení určitých proteinových krmiv a doplňkových látek včetně ověření jejich účinnosti a bezpečnosti používání, způsob zpracování monografie doplňkové látky.

ČÁST PÁTÁ

§ 22

Zrušen ke dni 1.1.2008 novelou č. 214/2007 Sb.

§ 23 Přechodné ustanovení

Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy14) nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle § 6 a 7 tohoto zákona. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

§ 24 Zrušovací ustanovení

Zrušují se

a) § 31 písm. f) a g) a v § 32 písm. e) část věty "ověřování jakosti krmiv, krmivových směsí a surovin sloužících k jejich výrobě, jakož i" zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

b) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole,

c) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

§ 25 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 16 Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, v platném znění. První směrnice Komise 76/371/EHS ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody Společenství o odběru vzorků pro úřední kontrolu krmiv. Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, v platném znění. Směrnice Komise 80/511/EHS ze dne 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách, ve znění směrnice 98/67/ES. Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat, v platném znění. Směrnice Rady 83/228/EHS ze dne 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat. Směrnice Rady 87/153/EHS ze dne 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES. Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy Čl. 6 směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat, a směrnice Rady 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES týkající se výživy zvířat. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

1b) Čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

1c) Čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

1d) Zákon č. 147/2002 Sb. , o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

1e) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b) Čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

2c) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005. Čl. 3 body 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

2d) § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 166/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

3) § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.

3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.

3b) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

4) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5) Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

7) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

8) Čl. 14 až 16, čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9) Čl. 9 odst. 2 a čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9b) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

9c) Přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9 d ) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9e) Například čl. 15 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

9f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9g) Příloha I část A bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9h) Čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9i) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

10) Například § 39 zákona č. 166/1999 Sb. , zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 57 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb. , o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

10b) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných sponginoformních encefalopatií, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ ES, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
Příloha I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, v platném znění.

10d) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

10e) Příloha I až III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

10f) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

11) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12a) Č l . 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12b) Zákon č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12c) Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

13a) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/ /2004.

13b) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Čl. 54 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

13c) Čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

13d) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

13e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003. Směrnice Rady 83/228/EHS. Směrnice Rady 87/153/EHS, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES.

14) Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

K zákonu se váže novela č. 244/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II zákona č. 244/2000 Sb.

K zákonu se váže novela č. 21/2004 Sb . s účinností od 23.1.2004 jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. III zákona č. 21/2004 Sb.

K zákonu se váže novela č. 217/2007 Sb. s účinností od 1.1.2008 jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II zákona č. 217/2007 Sb.