Program Zákon

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy a působnost zákona

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 1a) 1d) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen "osoby") při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen "látka") nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků (dále jen "přípravek") na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků.

(2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,2) krmiva,3) potraviny a tabákové výrobky,4) kosmetické prostředky,5) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,6) omamné a psychotropní látky,7) zdravotnické prostředky,8) nerostné suroviny,10) veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků11) v podobě určené ke konečnému použití, odpady11a) , a na přepravu a distribuci plynu ve veřejném zájmu,12) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky ochrany rostlin 13) a biocidní přípravky 13a) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení, označování a povinnosti při dovozu a vývozu.

(4) Tento zákon se nevztahuje na výbušniny14) v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14)

(5) Tento zákon se nevztahuje na přepravu nebezpečných látek a nebezpečných přípravků v železniční,15) silniční,16) vodní vnitrozemské,17) letecké18) a námořní19) dopravě a na přepravu nebezpečných látek a nebezpečných přípravků v celním režimu tranzit.20)

(6) Na dovoz a vývoz látek a přípravků se vztahují právní předpisy v oblasti celnictví20) , pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 2 Základní pojmy

(1) Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

(2) Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako

a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují,

b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,

c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,

d) vysoce hořlavé; jimi jsou

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění,

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

e) hořlavé; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí,

f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

i) žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi,

j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky,

k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky,

l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky,které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt,

m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt,

n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,

o) nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

(3) Správnou laboratorní praxí je pro účely tohoto zákona zabezpečování systému jakosti týkající se organizačního procesu a podmínek, za kterých se plánují, provádějí, sledují, zaznamenávají, archivují a oznamují neklinické studie bezpečnosti pro zdraví a životní prostředí.

(4) Prvním příjemcem se pro účely tohoto zákona rozumí první osoba, která uvádí na trh látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh na území jiného členského státu Evropských společenství, a která podniká na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy.

(5) Zhotovitelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba se sídlem, organizační složkou, bydlištěm nebo místem podnikání na území Evropských společenství, která vyrábí nebo i jen vyvinula přípravek.

(6) Pro ostatní základní pojmy v tomto zákoně platí definice uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) .

HLAVA II KLASIFIKACE A SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE

§ 3 Obecné zásady klasifikace látek a přípravků

(1) Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou před uvedením látky nebo přípravku na trh povinni zajistit provedení jejich klasifikace. První příjemce neuvede na trh v České republice látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.

(2) Při klasifikaci látky nebo přípravku se nepřihlíží k nebezpečným látkám, příměsím nebo nečistotám klasifikovaným podle § 2 odst. 2 , jejichž koncentrace je nižší, než jsou minimální koncentrace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud nejsou stanoveny v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen "Seznam") u jednotlivých nebezpečných látek koncentrace nižší.

(3) Látky se klasifikují

a) podle Seznamu,

b) v případě, že nejsou zapsány v Seznamu, podle Seznamu nových látek (dále jen "Elincs") zveřejněném Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na Portálu veřejné správy,

c) v případě, že nejsou klasifikovány podle písmen a) nebo b) , podle obecných postupů pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků podle odstavce 7 , na základě údajů o jejich nebezpečných vlastnostech získaných z odborných pramenů nebo na základě údajů získaných zkoušením podle § 8 .

(4) Přípravky se klasifikují postupy podle § 4 až 6 .

(5) Při klasifikaci přípravků podle odstavce 4 musí být zohledněny všechny v nich obsažené nebezpečné látky, s výjimkou látek podle odstavce 2 .

(6) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny uchovávat údaje použité pro klasifikaci látky nebo přípravku po dobu, po kterou jsou uváděny na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh nebo do oběhu, a poskytnout je na vyžádání příslušným správním orgánům pro potřeby jejich správní činnosti.

(7) Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví prováděcím právním předpisem

a) Seznam a způsob jeho používání,

b) obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků,

c) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí.

§ 4 Hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických vlastností

(1) Hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických vlastností se pro účely klasifikace podle § 2 odst. 2 písm. a) až e) provádí postupy stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 7 na základě stanovení výbušných, oxidujících, extrémně hořlavých, vysoce hořlavých nebo hořlavých vlastností, a to metodami uvedenými v § 8 .

(2) Hodnocení nebezpečnosti přípravků podle odstavce 1 se neprovádí, pokud

a) žádná z obsažených látek nemá vlastnosti podle odstavce 1 a pokud na základě dostupných informací přípravek nepředstavuje nebezpečí tohoto druhu,

b) při změně složení přípravku známého složení je z vědeckých poznatků zřejmé, že nové stanovení jeho nebezpečnosti podle odstavce 1 by nevedlo ke změně klasifikace, nebo

c) přípravek uvedený na trh v aerosolovém rozprašovači splňuje požadavky zvláštních právních předpisů.21)

(3) U přípravků na ochranu rostlin a pomocných přípravků ochrany rostlin se hodnocení provede podle odstavce 1 , jen pokud nejsou stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu. 13)

§ 5 Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví

(1) Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví, vyplývající z jejich vlastností ovlivňujících zdraví, pro účely klasifikace podle § 2 odst. 2 písm. f) až n) se provádí

a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 7 ,

b) obecnými postupy stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 7 na základě stanovení vlastností ovlivňujících zdraví metodami uvedenými v § 8 .

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) se použije pouze v případě, že vlastnosti přípravků ovlivňující zdraví nelze stanovit metodou uvedenou v odstavci 1 písm. a) nebo na základě již existujících výsledků zkoušek na zvířatech.

(3) U přípravků na ochranu rostlin a pomocných přípravků ochrany rostlin se hodnocení provede podle odstavce 1 , jen pokud nejsou stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu. 13)

(4) Pokud byla nebezpečnost přípravku pro zdraví stanovena podle odstavce 1 písm. a) i b) , použijí se pro klasifikaci přípravku výsledky získané podle odstavce 1 písm. b) , s výjimkou stanovení vlastnosti karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle § 2 odst. 2 , pro jejichž stanovení se musí vždy postupovat podle odstavce 1 písm. a) .

(5) Pokud se nepříznivé účinky přípravku na zdraví člověka zjištěné na základě epidemiologických studií, vědecky ověřených případových studií nebo na základě statistických dat liší od účinků získaných hodnocením nebezpečnosti přípravku podle odstavce 1 nebo 3, klasifikuje se přípravek podle zjištěných účinků na zdraví člověka. Postup při klasifikaci stanoví prováděcí právní předpis podle § 3 odst. 7 písm. b) .

(6) Pokud je možno prokázat, že by hodnocení nebezpečnosti přípravku konvenční výpočtovou metodou podle odstavce 1 písm. a) mohlo vést k podhodnocení nebo nadhodnocení skutečné nebezpečnosti přípravku v důsledku zesílení nebo zeslabení jeho nebezpečnosti vlivem vzájemného působení složek přípravku, musí být k tomuto vlivu při klasifikaci přihlédnuto.

§ 6 Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí

(1) Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí, vyplývající z jejich vlastností ovlivňujících životní prostředí, pro účely klasifikace podle § 2 odst. 2 písm. o) se provádí

a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 7 ,

b) obecnými postupy stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 7 , na základě stanovení vlastností ovlivňujících životní prostředí metodami uvedenými v § 8 .

(2) U přípravků na ochranu rostlin a pomocných přípravků ochrany rostlin se hodnocení provede podle odstavce 1 , jen pokud nejsou stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu. 13)

(3) Pokud byla nebezpečnost pro životní prostředí hodnocena podle odstavce 1 písm. a) i b), použijí se pro klasifikaci přípravku výsledky získané podle odstavce 1 písm. b) .

§ 7 Nové hodnocení nebezpečnosti přípravků

(1) Zhotovitel nebo dovozce jsou u přípravků známého složení povinni provést nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí postupy uvedenými v § 5 nebo 6 , pokud

a) změna výchozí koncentrace jedné nebo více nebezpečných látek obsažených v přípravku klasifikovaných podle § 2 odst. 2 je větší, než je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo

b) dojde k náhradě nebo přidání jedné nebo více látek.

(2) Zhotovitel nebo dovozce nejsou povinni provést nové hodnocení nebezpečnosti přípravku, pokud je z vědeckých poznatků zřejmé, že změny v jeho složení nezpůsobí změnu klasifikace.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na zhotovitele nebo dovozce přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin13) hodnocených podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1 písm.b) .

(4) První distributor je povinen zajistit, že u látky nebo přípravku, které nabývá, je provedeno nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí podle odstavců 1 až 3 .

§ 8 Zkoušení látek a přípravků

(1) Zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků pro účely tohoto zákona musí být prováděno u látek a přípravků ve stavu, v jakém se vyrábějí nebo uvádějí na trh.

(2) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 2 , je povinna použít základní metody stanovené v odstavci 5 a při zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 2 písm. f) až o) dodržet zásady správné laboratorní praxe (dále jen "Zásady") a zásady ochrany zvířat podle zvláštního právního předpisu.22)

(3) Jestliže pro zkoušení některé vlastnosti není stanovena základní metoda podle odstavce 5 , použije se metoda doporučená Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.23)

(4) Zkoušení nebezpečných vlastností přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 písm. f) až o) , při nichž jsou používána laboratorní zvířata, může být provedeno pouze tehdy, nelze-li ke zjištění jejich nebezpečných vlastností použít postupů podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo § 6 odst. 1 písm. a) .

(5) Základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství 23a) .

(6) Zkoušení látek se provádí v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1a) .

§ 9 Správná laboratorní praxe

(1) Osoba, která v souladu s tímto zákonem provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 2 písm. f) až o) , musí mít osvědčení o dodržování Zásad .

(2) Ministerstvo vydá osvědčení o dodržování Zásad na základě písemné žádosti osoby po ověření dodržování Zásad touto osobou. Ministerstvo může ověření dodržování Zásad provádět prostřednictvím jím zřízené právnické osoby.

(3) Osoba podle odstavce 1 je povinna podrobit se kontrole dodržování Zásad, umožnit kontrolním orgánům vstup na pozemky, do objektů a pracovišť užívaných ke zkoušení a poskytnout informace o dodržování Zásad v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 10 .

(4) Údaje zjištěné při kontrole dodržování Zásad podle odstavce 3 , kromě názvu laboratoře, kvality dodržování Zásad a data provedené kontroly, se považují za důvěrné a mohou být poskytovány pouze správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

(5) Osoba podle odstavce 1 je povinna při předkládání výsledků zkoušek písemně potvrdit, že zkoušky byly provedeny v souladu se Zásadami.

(6) Ministerstvo odejme osvědčení o dodržování Zásad osobě podle odstavce 1 , pokud tato osoba neplní některou z podmínek, jejichž plnění je nezbytné pro vydání osvědčení, nebo neplní povinnosti stanovené v odstavcích 3 a 5 .

(7) Na území České republiky se považuje za rovnocenné osvědčení o dodržení Zásad udělené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pokud lze doložit, že Zásady používané v tomto členském státu, na jejichž základě bylo osvědčení vydáno, jsou shodné se Zásadami podle tohoto zákona.

(8) Na území České republiky se považuje za rovnocenné osvědčení o dodržení Zásad udělené členským státem Evropských společenství podle právních předpisů Evropských společenství.24)

(9) Ministerstvo vede seznam držitelů osvědčení o dodržování Zásad a zveřejňuje jej vždy k 31. prosinci kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

(10) Zásady, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání a odnímání osvědčení a postup při kontrole dodržování Zásad stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

HLAVA III

§ 10

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 15

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 16

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

HLAVA IV BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ LIST

§ 19 Balení látek a přípravků

(1) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 nebo přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí stanovené prováděcím právním předpisem podle § 20 odst. 7 , jsou povinny zajistit, aby tyto látky a přípravky byly opatřeny obaly a uzávěry, které splňují tyto požadavky

a) obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout; tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,

b) materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

c) obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,

d) obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

(2) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravcích klasifikované podle § 2 odst. 2 , jsou povinni je opatřit obaly a uzávěry v souladu s tímto zákonem, a v případě látek, které byly registrované podle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/20061a), rovněž v souladu s informacemi získanými podle čl. 12 a 13 tohoto nařízení.

(3) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona.

(4) Obaly látek nebo přípravků podle odstavce 1 určené k prodeji spotřebiteli musí vedle požadavků uvedených v odstavci 1 vyhovovat těmto požadavkům

a) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce toxický, toxický nebo žíravý, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,

b) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví škodlivý, extrémně hořlavý nebo vysoce hořlavý, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé; tento požadavek se nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači klasifikované a označené pouze jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé,

c) obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být uveden spotřebitel v omyl nebo kterou by mohlo dojít k jejich záměně za hračky,5) ,8)

d) obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví prováděcím právním předpisem další náležitosti obalů nebezpečných látek a nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli.

(6) Osoba, která uvádí na trh látky nebo přípravky podle odstavce 4 , je povinna uchovávat doklady o splnění požadavků na obaly stanovených v odstavci 4 písm. a) a b) a v prováděcím právním předpisu podle odstavce 5 po dobu jejich uvádění na trh a následujících 10 let od posledního uvedení na trh a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

(7) Obaly nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 provedené v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní přepravě15) , 16) a s požadavky na přepravu nebezpečných věcí v železniční,15) silniční,16) vodní vnitrozemské,17) letecké18) a námořní dopravě19) vyhovují požadavkům odstavce 1 .

(8) Povinnosti osob při balení látek nebo přípravků stanovené zvláštními právními předpisy25) nejsou ustanoveními této hlavy dotčeny.

(9) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a balené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh v původním obalu.

§ 20 Označování látek a přípravků

(1) Výrobce nebo dovozce, kteří uvádějí na trh nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 2 , jsou povinni zajistit, aby jejich označení na obalu splňovalo požadavky podle tohoto zákona, a u látek registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) , aby jejich označení bylo v souladu s informacemi získanými s použitím čl. 12 a 13 tohoto nařízení.

(2) Dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky klasifikované podle § 2 odst. 2 , jsou povinni zajistit, aby označení na obalu splňovalo požadavky podle odstavce 5 a prováděcího právního předpisu podle odstavce 7 .

(3) Osoba, která uvádí na trh, nebo první distributor, který uvádí do oběhu přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 , jsou povinni zajistit, aby jejich označení na obalu splňovalo požadavky podle odstavce 5 písm. a) , b) a prováděcího právního předpisu podle odstavce 7 .

(4) Na obalu nebezpečné látky podle odstavce 1 musí být jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje

a) chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh,

c) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ,

d) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ,

e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ,

f) číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

g) slova "označení ES", pokud jde o látky uvedené v Seznamu.

(5) Na obalu nebezpečného přípravku podle odstavce 2 musí být jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje

a) obchodní název přípravku,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení přípravku v daném obalu na trh.,

c) chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 . Pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,

d) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ,

e) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ,

f) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7 ; není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy,

g) hmotnost nebo objem, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli.

(6) Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin13) podle tohoto zákona musí být doprovázeno upozorněním "Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí".

(7) Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví prováděcím právním předpisem

a) náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,

b) výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí,

c) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),

d) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta).

(8) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky, mohou na základě souhlasu ministerstva v jejich označení použít místo názvu určitých nebezpečných látek přítomných v přípravku názvy, které identifikují nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo názvy alternativní. Pokud zhotovitel nebo dovozce nebezpečného přípravku chce nahradit název určitých nebezpečných látek přítomných v přípravku názvem, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo názvem alternativním z důvodu ochrany obchodního tajemství, je povinen tuto skutečnost v písemné žádosti odůvodnit. Tento postup nelze použít, pokud je pro danou látku stanoven přípustný expoziční limit nebo nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní prostředí 28a) . Obsah žádosti a zásady tvorby názvů stanoví prováděcí právní předpis. Kopii souhlasného stanoviska k použití tohoto názvu zašle ministerstvo Ministerstvu zdravotnictví a příslušným orgánům Evropských společenství a členských států Evropských společenství.

(9) Osoby podle odstavců 1 až 3 nesmí na označení obalů látek a přípravků podle odstavců 1 až 3 uváděných na trh uvádět nápisy jako například "netoxický", "neškodný", "neznečišťující ", "ekologický", "eko" nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že látka nebo přípravek nejsou nebezpečné, nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečí látky nebo přípravku.

(10) Osoby podle odstavců 1 až 3 jsou povinny uchovávat údaje použité pro označení látky nebo přípravku podle odstavců 1 až 3 po dobu, po kterou jsou tato látka nebo přípravek uváděny na trh, a dalších 10 let, a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

(11) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a označené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh s původním označením.

§ 21

(1) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 v obalech, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml, se při označování řídí prováděcím právním předpisem podle § 20 odst. 7 .

(2) V případě, že údaje požadované podle § 20 uvede osoba na štítku místo na obalu, musí být štítek pevně připevněn k jedné nebo několika stranám obalu tak, aby bylo možno údaje číst v poloze, ve které je obal obvykle uložen. Rozměry štítku a plochy obalu určené k označení podle tohoto zákona jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu podle § 20 odst. 7 . Plocha obalu nebo štítku pro označení podle tohoto zákona je určena pouze pro poskytování informací požadovaných tímto zákonem, popřípadě doplňkových zdravotních a bezpečnostních informací. Uvádění dalších údajů na obalu podle zvláštních právních předpisů29) není tímto ustanovením dotčeno.

(3) Štítek se nepožaduje, pokud jsou údaje zřetelně uvedeny na obalu.

(4) Informace uvedené na obalu nebo štítku podle § 20 odst. 1 až 6 musí zřetelně vystupovat z jejich pozadí a musí mít takovou velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné. Barva a provedení označení musí být takové, aby výstražný symbol a jeho pozadí zřetelně vynikaly.

(5) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky klasifikované podle § 2 odst. 2 a vymezené prováděcím právním předpisem podle § 20 odst. 7 , určené k nabízení nebo k prodeji spotřebiteli, jsou povinni tyto přípravky opatřit návodem k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc, které mohou být uvedeny místo na obalu nebo štítku v příbalovém letáku. Skutečnost, že jsou některé údaje uvedeny v příbalovém letáku, musí být uvedena na obalu nebo štítku.

(6) Povinnost označení obalů v českém jazyce nevylučuje možnost souběžného označení i v jiných jazycích.

(7) Ministerstvo může na základě písemné žádosti výrobce, dovozce nebo zhotovitele, kteří uvádějí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek klasifikované podle § 2 odst. 2 na trh, povolit výjimky z požadavků na označování těchto látek nebo přípravků

a) obaly látek a přípravků podle § 20 odst. 1 až 3 , které jsou příliš malé nebo jinak nevhodné pro označování podle odstavců 2 a 3 , je možno označit jiným vhodným způsobem,

b) obaly nebezpečných látek neklasifikovaných podle § 2 odst. 2 jako výbušné, vysoce toxické nebo toxické je možno neoznačit nebo označit odlišně od požadavků uvedených v § 20 odst. 4 a v odstavcích 1 až 6 , pokud obsahují tak malá množství nebezpečné látky, že nepředstavují nebezpečí pro osoby, které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

c) obaly nebezpečných látek klasifikovaných podle § 2 odst. 2 jako výbušné, vysoce toxické nebo toxické je možno označit odlišně od požadavků uvedených v § 20 odst. 4 a v odstavcích 1 až 6 , pokud obsahují tak malá množství nebezpečné látky, že nepředstavují nebezpečí pro osoby, které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

d) obaly nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 5 jako zdraví škodlivé, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, dráždivé nebo oxidující je možno neoznačit nebo označit odlišně od požadavků uvedených v § 2 odst. 2 a v odstavcích 1 až 6 , pokud obsahují tak malá množství nebezpečného přípravku, že nepředstavují nebezpečí pro osoby, které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

e) obaly nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 jako nebezpečné pro životní prostředí je možno neoznačit nebo označit odlišně od požadavků uvedených v § 20 odst. 5 a v odstavcích 1 až 6 , pokud obsahují tak malá množství nebezpečného přípravku, že nepředstavují nebezpečí pro životní prostředí,

f) obaly nebezpečných přípravků, které nejsou uvedeny v písmenech d) a e) , je možno označit jiným vhodným způsobem, pokud jsou obaly příliš malé pro označení podle požadavků uvedených v § 20 odst. 5 a v odstavcích 1 až 6 a pokud není důvod obávat se nebezpečí pro osoby, které s takovými přípravky zacházejí, nebo pro jiné osoby.

(8) Osoba, které byla povolena výjimka z požadavků na označování podle odstavce 7 , je povinna použít výstražné symboly, standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle § 20 odst. 7 .

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) náležitosti žádosti o použití názvu, který identifikuje nejdůležitější skupiny, nebo alternativního názvu nebezpečné látky v označení nebezpečného přípravku, podrobnosti jeho tvorby a seznam stanovených skupin látek a přípravků,

b) postup a způsob udělování výjimek z požadavků na označování nebezpečných látek a přípravků.

(10) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž označení není v souladu s požadavky tohoto zákona.

§ 22

(1) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky, splní pro účely tohoto zákona požadavky na označování nebezpečných látek a nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2

a) v případě, že vnější obal obsahuje jeden nebo několik vnitřních obalů, jestliže je vnější obal označen v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní přepravě stanovených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána15) , 16) a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a vnitřní obaly jsou označeny v souladu s tímto zákonem,

b) v případě, že jsou opatřeny jedním obalem, pokud je takový obal označen v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní přepravě, stanovených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána15) , 16) a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále v souladu s § 20 odst. 4 písm. a) , b) , d) , e) a f) , jde-li o nebezpečné látky, popřípadě s § 20 odst. 5 písm. a) , b), c), e) a f), jde-li o nebezpečné přípravky; nebezpečné látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí musí být označeny rovněž v souladu s § 20 odst. 4 písm. c) nebo § 20 odst. 5 písm. d) ,

c) v případě, že jsou opatřeny zvláštním typem obalu, jako jsou lahve pro přepravu plynů, pokud je takový obal označen v souladu se zvláštními požadavky uvedenými v prováděcím právním předpisu podle § 20 odst. 7 .

(2) Výrobce, dovozce, zhotovitel nebo distributor při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 2 jsou povinni současně informovat o nebezpečných vlastnostech látek v souladu s tímto zákonem. Při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečného přípravku klasifikovaného podle § 2 odst. 2 , které umožňují nákup přípravku, aniž by měl kupující možnost vidět označení přípravku před uzavřením smlouvy, musí osoby informovat kupujícího o nebezpečných vlastnostech přípravku nejpozději při uzavírání smlouvy.

(3) Označení vyvážených nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 se uvádí v jazyku podle požadavku země dovozu. Požadavky země dovozu na označení těchto látek nebo přípravků mohou být splněny pouze tehdy, pokud zahrnují všechny informace uvedené v § 20 odst. 4 a 5 .

(4) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) , jsou povinni do 30 dnů ode dne, kdy tyto přípravky uvedli na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejich účincích na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech, v elektronické podobě s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP), zpřístupněného na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tyto informace jsou Ministerstvem zdravotnictví uchovávány jako důvěrné a mohou být použity pouze pro lékařské účely a pro orgány státní správy podle § 32 odst. 1 písm. b) .

(5) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti poskytování informací podle odstavce 4 , formu jejich elektronické podoby a datové rozhraní.

§ 23

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

HLAVA V PODMÍNKY UVÁDĚNÍ DETERGENTŮ A POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK NA TRH

§ 24

(1) Výrobce nebo dovozce detergentů 1c) , kteří uvádějí na trh kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, nesmějí používat na obalech grafická vyobrazení ovoce, která mohou uvést spotřebitele v omyl. První příjemce neuvede na trh České republiky kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické vyobrazení ovoce.

(2) Výrobce nebo dovozce detergentů 1c) nebo povrchově aktivních látek 1d) , kteří uvádějí na trh detergenty nebo povrchově aktivní látky, jsou povinni do 30 dnů ode dne, kdy tyto látky nebo přípravky uvedli na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 4 a 5 .

§ 25 Hodnocení rizika látek uvedených v národním seznamu prioritních látek

(1) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví provádí hodnocení rizika pro zdraví a životní prostředí u látek uvedených v seznamu látek, které svým charakterem představují závažné riziko pro zdraví nebo životní prostředí (dále jen "národní seznam prioritních látek") vydaném ministerstvem podle § 29 . Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo mohou hodnocením rizika pověřit jinou osobu.

(2) Pro hodnocení rizika se používají informace poskytnuté podle § 28 odst. 2.

(3) Osoby, které oznámily některou z látek uvedených na národním seznamu prioritních látek podle § 29 , jsou povinny poskytnout ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví další informace nad rámec odstavce 2 , které jsou potřebné k hodnocení jejich rizika. Pokud některé údaje nezbytné pro hodnocení rizika nemají k dispozici, jsou tyto osoby povinné zabezpečit jejich získání, včetně provedení potřebných zkoušek. Vzhledem k požadavku omezení zkoušek na zvířatech tyto osoby zjistí, zda údaje potřebné pro hodnocení rizika dané látky jsou dostupné u jiných výrobců nebo dovozců této látky a zda je možno je získat, a to případně i za úhradu nákladů. Pokud je provedení experimentů nezbytné, tyto osoby ověří, zda zkoušky na zvířatech není možno nahradit nebo omezit použitím jiných metod.

(4) V případě, že látku uvedenou na národním seznamu prioritních látek podle § 29 vyrábí nebo dováží více osob (dále jen "dotčené osoby"), může zkoušky požadované podle odstavce 3 provést jedna nebo více pověřených osob, které jednají jménem ostatních dotčených osob. Ostatní dotčené osoby se mohou na takto provedené zkoušky odvolat, přičemž na nákladech spojených s provedením zkoušek se v takovém případě podílejí přiměřeně.

(5) Hodnocení rizika podle odstavce 1 může obsahovat návrh opatření zaměřených na snížení rizika hodnocených látek pro zdraví a životní prostředí.

(6) Bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných látek uvedených v národním seznamu prioritních látek pro zdraví stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

(7) Bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných látek uvedených v národním seznamu prioritních látek pro životní prostředí stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

HLAVA VI OMEZENÍ V UVÁDĚNÍ STANOVENÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A NEBEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH

§ 26

(1) Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v seznamu podle odstavce 3 mohou být uváděny na trh nebo používány pouze za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Tento prováděcí právní předpis se nevztahuje na osoby podle odstavce 2 , které uvádějí na trh nebo používají nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v prováděcím právním předpise podle odstavce 3 pro vědecké nebo výzkumné účely. Osoba, která takové nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky pro tyto účely dováží, je povinna předložit celnímu úřadu písemné čestné prohlášení, že nebezpečná látka nebo přípravek jsou určeny výhradně pro vědecké, výzkumné účely.

(2) Výrobce, dovozce, zhotovitel, následný uživatel nebo distributor, kteří uvádějí na trh nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v prováděcím právním předpise podle odstavce 3 , jsou povinni umožnit pověřeným pracovníkům správních orgánů v souvislosti s jejich správní, kontrolní nebo sankční činností vstup na pozemky a do objektů užívaných k činnostem souvisejícím s uváděním těchto látek a přípravků na trh nebo do oběhu a poskytnout jim informace o druhu a množství těchto nebezpečných látek nebo přípravků.

(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 , jejichž uvádění na trh je z důvodů ochrany zdraví nebo životního prostředí zakázáno, a dále seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 , jejichž uvádění na trh, prodej spotřebitelům nebo používání je omezeno.

(4) Povinnosti osob stanovené zvláštním právním předpisem 25) nejsou ustanoveními této hlavy dotčeny.

HLAVA VII

§ 27

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

HLAVA VIII

§ 28

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 29

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

HLAVA IX VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 30

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených v přípravcích a v předmětech na trh, uvádění přípravků na trh podle tohoto zákona vykonávají

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo zdravotnictví,

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),

e) krajské hygienické stanice,5)

f) celní úřady.

§ 31 Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a) je ústředním správním úřadem v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) ,

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a přípravků 1a) vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,

c) zveřejňuje Einecs, Elincs a Nlp na portálu veřejné správy,

d) uděluje a odnímá osvědčení o dodržování Zásad,

e) vede seznam držitelů osvědčení o dodržování Zásad a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,

f) vykonává funkci určeného vnitrostátního orgánu pro dovoz a vývoz nebezpečných látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech podle článku 4 nařízení (ES) č. 304/2003 1b) ,

g) uděluje souhlas s výjimkami v označování látek a přípravků,

h) uděluje souhlas s použitím názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo s použitím alternativního názvu látky přítomné v přípravku,

i) vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 121 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) ,

j) zřizuje ústřední kontaktní místo podle článku 124 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle tohoto nařízení,

k) informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle článku 123 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) ,

l) vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 648/2004 1c) ,

m) vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 15 nařízení (ES) č. 850/2004 1d) .

(2) Ministerstvo poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropských společenství v rámci své působnosti podle odstavce 1 informace a stanoviska v rozsahu, podobě a časových intervalech v souladu s požadavky právních předpisů Evropských společenství na úseku ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) .

(3) Ministerstvo spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a příslušnými orgány členských států Evropských společenství na úseku ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) .

§ 32 Ministerstvo zdravotnictví

(1) Ministerstvo zdravotnictví

a) je ústředním správním úřadem na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) ,

b) zajišťuje sběr informací podle § 22 odst. 4 a § 24 odst. 2 a umožňuje dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku a ostatním orgánům státní správy podle § 30 , Ministerstvu vnitra a hasičským záchranným sborům krajů,

c) spolupracuje s ministerstvem na výkonu funkce příslušného orgánu podle článku 121 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) ,

d) informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech nebezpečných pro lidské zdraví podle článku 123 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) v rámci své působnosti.

(2) Ministerstvo zdravotnictví poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropských společenství v rámci své působnosti podle odstavce 1 informace a stanoviska v rozsahu, podobě a časových intervalech v souladu s požadavky právních předpisů Evropských společenství na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) .

(3) Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a příslušnými orgány členských států Evropských společenství na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1a) .

§ 32a

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) spolupracuje při poskytování informací výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle článku 124 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) ,

b) informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle článku 123 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) v rámci své působnosti.

§ 33 Inspekce

(1) Inspekce

a) kontroluje, jak jsou výrobci, zhotoviteli, dovozci, následnými uživateli, distributory a prvními příjemci látek, přípravků a předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1b) , 1d) , 1e) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, s výjimkou předmětů, nad kterými vykonává kontrolu krajská hygienická stanice,

b) stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrole podle písmene a) závady,

c) nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění látek, přípravků nebo předmětů na trh; hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže již k němu došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník znám,

d) ukládá pokuty a nápravná opatření podle tohoto zákona,

e) dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a přípravků 1a) vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,

f) spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi 5) , celními úřady a správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému a poskytuje jim odbornou pomoc.

(2) Působnost inspekce uvedenou v odstavci 1 v ozbrojených silách vykonává svými orgány Ministerstvo obrany.

§ 34

Zrušen ke dni 1.11.2008 novelou č. 371/2008 Sb.

§ 35 Krajská hygienická stanice

(1) Krajská hygienická stanice 5)

a) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1a) ,1c) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let (dále jen "předmět běžného užívání") a ve výrobcích určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejím jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech (dále jen "výrobek přicházející do přímého styku s vodou"),

b) postupem podle zákona o ochraně veřejného zdraví 33) ukládá pokuty a nápravná opatření za porušení povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 1a) ,1c) a rozhodnutím správních úřadů vydaných podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech běžného užívání nebo výrobcích přicházejících do přímého styku s vodou,

c) spolupracuje s inspekcí a celními úřady a poskytuje jim odbornou pomoc.

(2) Úkoly příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 1 v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a službách vykonávají svými orgány Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Při výkonu kontroly podle odstavce 1 písm. a) postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, která upravují výkon státního zdravotního dozoru. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se posuzují i práva a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrolované osoby při výkonu kontroly podle odstavce 1 písm. a) .

§ 36 Celní úřad

Celní úřad

a) vede evidenci všech zásilek látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 vyvezených z území České republiky a dovezených na území České republiky. Do této evidence umožní pracovníkům ministerstva, inspekce, Státní rostlinolékařské správy a krajské hygienické stanice nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, včetně umožnění dálkového přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství cel,

b) nepropustí nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravcích, jejichž dovoz je zakázán podle § 26 odst. 3 , s výjimkou látek dovážených pro vědecké a výzkumné účely nebo pro potřeby dozorové činnosti,

c) kontroluje dovoz a vývoz látek podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1b) ,

d) kontroluje, zda balení a označování látek a přípravků při dovozu a vývozu splňuje požadavky § 19 až 22,

e) kontroluje, zda bezpečnostní list látky nebo přípravku při dovozu a vývozu splňuje požadavky podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 1a) ,

f) při kontrole podle jiných právních předpisů kontroluje plnění povinností stanovených v § 19 až 22,

g) dává podněty ministerstvu k výkonu vrchního státního dozoru při dovozu a vývozu látek a přípravků,

h) dává podnět inspekci k zahájení řízení při důvodném podezření na porušení povinností podle písmen c) až f) .

§ 37 Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ve správních úřadech

(1) Inspektoři a pověření pracovníci správních orgánů vykonávajících dozorovou činnost podle tohoto zákona jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti

a) vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů. Do objektů důležitých pro obranu státu33) lze vstupovat pouze se souhlasem statutárního orgánu nebo vedoucího organizační složky státu nebo jimi pověřených osob, do jejichž působnosti objekt důležitý pro obranu státu náleží,

b) v případě podezření na porušení tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství odebírat vzorky látek, přípravků nebo předmětů za účelem zjištění jejich složení a provádět nebo zajišťovat jejich rozbory. Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, přípravek nebo předmět v okamžiku odebrání prodává na trhu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o látku, přípravek nebo předmět, který nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství,

c) požadovat potřebné doklady a další písemnosti týkající se předmětu kontroly,

d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

f) požadovat, aby kontrolované osoby odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě písemnou zprávu,

g) pozastavit nebo zakázat uvádění nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravku nebo předmětu nebo přípravku 1) na trh v případě nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí nebo rozhodnout o jejich stažení z trhu,

h) bezodkladně vyrozumět Státní rostlinolékařskou správu, zjistí-li porušení povinností týkající se přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin.

(2) Kontrolovaný subjekt je povinen požadované doklady, písemnosti a informace poskytnout a v potřebném rozsahu při provádění kontroly spolupracovat.

(3) Inspektoři a pověření pracovníci správních orgánů vykonávajících působnost v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků 1) jsou podle tohoto zákona povinni při výkonu své kontrolní činnosti

a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit průkaz inspektora nebo pověřeného pracovníka,

b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

c) předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,

d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

e) pořizovat o výsledcích kontroly protokol; opis protokolu poskytnout kontrolované osobě; náležitosti protokolu stanoví zvláštní právní předpis, 34)

f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností.

(4) Za škodu způsobenou postupem podle odstavce 1 odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

HLAVA X NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 38 Nápravná opatření

(1) Osoba, která uvedla na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, které nesplňují požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovené tímto zákonem, je povinna pozastavit uvádění takové látky nebo přípravku na trh, dokud nezjedná nápravu.

(2) Osoba, která uvedla látku nebo látku v přípravku nebo předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, je povinna tuto látku, přípravek nebo předmět stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

(3) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na trh podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, je povinna nebezpečnou látku, přípravek nebo předmět, kterých se zákaz nebo omezení týká, stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o stažení látky, přípravku nebo předmětu z trhu nemá odkladný účinek.

Správní delikty

(1) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2 , se dopustí správního deliktu tím, že nepoužije základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků podle § 8 odst. 5 nebo metody doporučené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podle § 8 odst. 3 nebo při zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2 písm. f) až o) nedodrží Zásady a zásady ochrany zvířat podle § 8 odst. 2 a 4.

(2) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2 písm. f) až o) , se dopustí správního deliktu tím, že

a) nemá osvědčení o dodržování Zásad podle § 9 odst. 1 , nebo

b) v rozporu s § 9 odst. 5 nepotvrdí písemně, že zkoušky byly provedeny v souladu se Zásadami.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) ,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) .

§ 39a

(1) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 nezajistí před uvedením látky nebo přípravku na trh provedení jejich klasifikace,

b) nezajistí nové hodnocení přípravku podle § 7 , nebo

c) neuchová údaje použité pro klasifikaci látky nebo přípravku podle § 3 odst. 6 .

(2) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) , se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí, aby látky nebo přípravky byly při uvedení na trh opatřeny obalem a uzávěrem, které splňují požadavky podle § 19 odst. 1 až 4,

b) v rozporu s § 19 odst. 6 neuchovají doklady o splnění požadavků na obaly a uzávěry látek a přípravků,

c) nezajistí označení látek nebo přípravků podle § 20 odst. 1 až 6 a 9 , § 21 nebo § 22 odst. 1 až 3 , nebo

d) v rozporu s § 20 odst. 10 neuchovají údaje použité pro označení látky nebo přípravku.

(3) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytnou informaci o látkách nebo přípravcích podle § 22 odst. 4 .

(4) Výrobce, dovozce, zhotovitel nebo distributor, kteří uvádějí na trh nebo používají nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v prováděcím právním předpise vydaném podle § 26 odst. 3 , se dopustí správního deliktu tím, že uvedou na trh nebo použijí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek v rozporu s § 26 odst. 1 .

(5) Výrobce nebo dovozce, kteří uvádějí na trh detergenty nebo povrchově aktivní látky, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 24 odst. 1 použijí na obalu kapalných detergentů určených k prodeji spotřebitelům grafická vyobrazení ovoce, která mohou uvést spotřebitele v omyl, nebo

b) neposkytnou informace podle § 24 odst. 2 .

(6) První příjemce se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem,

b) v rozporu s § 19 odst. 3 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona,

c) v rozporu s § 21 odst. 10 uvede na trh České republiky látky, přípravky, jejichž označení není v souladu s tímto zákonem, nebo

d) v rozporu s § 24 odst. 1 uvede na trh České republiky kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické vyobrazení ovoce.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) , odstavce 2 písm. b) nebo d) , odstavce 3 , 5 nebo 6 ,

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 4 .

§ 39b

(1) Výrobce, dovozce, distributor, dodavatel nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 1a) .

(2) Vývozce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o vývozu a dovozu chemických látek 1b) .

(3) Výrobce, dovozce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou

a) přímo použitelným předpisem Evropských společenství o detergentech 1c) , nebo

b) přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách 1d) .

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3 ,

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 .

§ 39c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspekce.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 35) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad.

(7) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

HLAVA XI USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40 Společná ustanovení

(1) Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 9 odst. 2 ).

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, při shromažďování, uchovávání, zpřístupňování, předávání a jiném zpracovávání osobních údajů o výrobcích, dovozcích, distributorech, držitelích osvědčení a jiných osobách se postupuje podle zvláštního právního předpisu.36)

§ 41 Přechodná ustanovení

(1) Látky registrované podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za registrované podle tohoto zákona.

(2) Nebezpečné látky a nebezpečné přípravky klasifikované, balené a označené, včetně příslušného bezpečnostního listu, podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyrobené nebo dovezené před účinností tohoto zákona se při jejich uvádění na trh nebo do oběhu považují za klasifikované, balené a označené podle tohoto zákona ještě po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(4) Osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,37) se považují za odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu38) do doby skončení platnosti rozhodnutí o udělení autorizace.

§ 42 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

2. Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.

3. Nařízení vlády č. 258/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 352/1999 SB.

§ 43

V zákoně č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., se část první zrušuje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA

§ 44

V zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 278/2003 Sb., se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH

§ 45

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 132/2000 SB.

§ 46

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., se část padesátá druhá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

§ 47

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. Za § 44 se vkládá nový díl 8, který včetně poznámek pod čarou č. 35a) až 35h) zní:

"DÍL 8 NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY

§ 44a

(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky35a) je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů. 35a)

(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické35b) jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8.

(4) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé35c)

a) osobám mladším 18 let,

b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické,35b) toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

(6) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1.

(7) Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže tyto chemické látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na hračky.35d)

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).

(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

(11) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu.

(12) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemický přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

§ 44b Odborná způsobilost

(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se považují

a) absolventi vysokých škol, kteří

1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,

2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,

3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii a mají ve svém výkazu o studiu potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie, nebo

4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví35e) nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,35f)

b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

(2) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické se považují fyzické osoby odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu.20)

(3) Komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen "zkušební místo") zřizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem způsob zřízení komise a její složení, obsah a formu přihlášky ke zkoušce, základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

(4) Ke zkoušce se může přihlásit u kteréhokoliv zkušebního místa fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen "uchazeč"). Pozvánku ke zkoušce doručí zkušební místo uchazeči nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.

(5) Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek.35g) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

(6) Fyzické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci35h) pro chemické látky a chemické přípravky vysoce toxické, se považují za odborně způsobilé podle odstavce 1 do doby skončení platnosti rozhodnutí o autorizaci.

35a)§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

35b) § 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.

35c) § 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona č. 356/2003 Sb.

35d) Nařízení vlády č. 171/1997 Sb.; kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů.

35e) § 54 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35f) § 98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

35g) Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

35h) § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 61 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 37b) znějí:

"(4) Pokud osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, je povinna písemně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a obecnímu úřadu příslušným podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti. V tomto oznámení musí být uvedeno přesné označení místa, kde bude speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace prováděna, druh a přibližné množství použité chemické látky nebo chemického přípravku, způsob provedení, den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo provádějící firmy a jméno a spojení na odpovědného pracovníka. Do lhůty 48 hodin se nezapočítávají dny pracovního klidu a pracovního volna. Pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, které mohou poškozovat včely, ryby, zvěř a některé další necílové organismy, platí zvláštní právní předpis.37b)

(5) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může nejpozději 24 hodin před zahájením činnosti oznámené podle odstavce 4 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

37b) § 30 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

4. Část dvacátá čtvrtá se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 320/2002 SB.

§ 48

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se část sto druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH SOUVISEJÍCÍCH SE ZÁKAZEM CHEMICKÝCH ZBRANÍ

§ 49

V zákoně č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., se za § 7 vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"§ 7a

(1) Před prvním převodem, dovozem nebo jiným nabytím stanovené látky jsou výrobce nebo dovozce povinni zjistit, zda má stanovená látka 1 nebo více nebezpečných vlastností, a na základě toho ji klasifikovat podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu. 1a)

(2) Stanovené látky podléhají povinnosti registrace podle zvláštního právního předpisu. 1a)

(3) V případě, že stanovené látky nepodléhají povinnosti registrace podle odstavce 2, je osoba, která je vyrábí nebo dováží, povinna splnit povinnost oznamování podle zvláštního právního předpisu. 1a)

(4) První úplatné nebo bezúplatné předání stanovené látky, jakož i další úplatné nebo bezúplatné předání stanovené látky další osobě je možné jen tehdy, pokud jsou zabaleny, označeny a vybaveny bezpečnostním listem podle zvláštního právního předpisu. 1a)

1a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů."

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

§ 50

V Sazebníku správních poplatků, který je uveden v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 276/2003 Sb., se v části IX položce 131a písmena b) a c) zrušují a zároveň se ruší označení písmene a).

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

§ 51

V zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20 Lékárenská péče

Lékárenskou péčí se rozumí zejména obstarávání, příprava, kontrola, uchovávání a výdej potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků při současně poskytované odborné informaci nemocnému, pokud mu nebyly poskytnuty přímo při výkonu léčebně preventivní péče. Léčivé přípravky nemocnému vydá na lékařský předpis lékárna nebo jiné zařízení k tomu určené.".

ČÁST JEDENÁCTÁ ÚČINNOST

§ 52

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v.r.
Klaus v.r.
Špidla v.r.

PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁKONU Č. 356/2003 SB. MINIMÁLNÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ SE BEROU V ÚVAHU PŘI KLASIFIKACI LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

 

Koncentrace, která se bere v úvahu pro

Kategorie nebezpečnosti látky

plynné přípravky objemová

látky a přípravky jiné než plynné hmotnostní

Vysoce toxické

0,02

0,1

Toxické

0,02

0,1

Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

Mutagenní, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2

0,02

0,1

Zdraví škodlivé

0,2

1

Žíravé

0,02

1

Dráždivé

0,2

1

Senzibilizující

0,2

1

Karcinogenní, kategorie 3

0,2

1

Mutagenní, kategorie 3

0,2

1

Toxické pro reprodukci, kategorie 3

0,2

1

Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem 1V

 

0,1

Nebezpečné pro ozonovou vrstvu Země

0,1

0,1

Nebezpečné pro životní prostředí bez přiřazeného symbolu N

 

1

PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU Č.356/2003 SB.

Výchozí rozmezí koncentrace (c) látky obsažené v přípravku -

Přípustná změna ve výchozí koncentraci látky obsažené v přípravku

c <_ 2,5 %

± 30

2,5%

±20%

10%

±10%

25%

±5%

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, v platném znění.

1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.

1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění.

2) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 167/1998 Sb. , o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)Zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 147/1996 Sb. , o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 120/2002 Sb. , o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

18) Vyhláška č. 17/1966 Sb. , o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.

19) Zákon č. 61/2000 Sb. , o námořní plavbě.

20) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

22) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

23) Rozhodnutí Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj č. C(81)30/Final o vzájemném uznávání údajů o hodnocení nebezpečnosti chemických látek.

23a) Nařízení Komise (ES) č. 444/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

24) Směrnice Rady 88/320/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

25) Například zákon č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

28a) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

29) Například zákon č. 477/2001 Sb. , o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), zákon
č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

31b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS.

32 )Zákon č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

33) § 84 a 92 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

34) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

34a) Přílohy č. 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky.

35) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

36) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

37) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 345/2005 Sb. a její přechodné ustanovení je ČL II

K zákonu se váže novela č. 371/2008 Sb. a její přechodné ustanovení je ČL II