Program Zákon

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b) ,

e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

(2) Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky1b) , ozbrojených bezpečnostních sborů1c) , zpravodajských služeb České republiky1d) , Generálního ředitelství cel1e) , Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

(3) Tento zákon se nevztahuje na

a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby1g) ,

b) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici1h) ,

d) podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti,

pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

ČÁST DRUHÁ HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

ODDÍL PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY

§ 2 Hornická činnost

Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),1a)

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) ,

f) zvláštní zásahy do zemské kůry,2)

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,3)

h) báňská záchranná služba,

i) důlně měřická činnost.

§ 3 Činnost prováděná hornickým způsobem

Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 ,

g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

§ 3a Organizace

Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud vykonávají některou z činností uvedených v části druhé nebo třetí tohoto zákona.

§ 3b Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců

(1) Zaměstnanec má tato další práva a povinnosti:3a)

a) právo vzdálit se z pracoviště, jestliže vzniknou okolnosti, o kterých se domnívá, že představují vážné nebezpečí pro jeho bezpečnost nebo zdraví,

b) právo žádat, aby organizace nebo obvodní báňský úřad provedly revizi a šetření tam, kde se domnívá, že jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

c) povinnost uposlechnout příkazy osob řídících zdolávání havárie,

d) povinnost splnit závazný příkaz báňského inspektora.

(2) Příslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má mimo práv a povinností stanovených pracovněprávními předpisy3a) též právo

a) účastnit se inspekcí a šetření prováděných na pracovišti zaměstnavatelem, státní báňskou správou nebo jiným k tomu oprávněným orgánem podle zvláštních právních předpisů,3b)

b) sledovat a šetřit záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví,

c) obracet se s žádostí o pomoc na poradce a nezávislé znalce,

d) na konzultace se státní báňskou správou,

e) dostávat zprávy od zaměstnavatele o nehodách a nebezpečných událostech.

§ 4 Odstranění pochybností

V pochybnostech, zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy.

ODDÍL DRUHÝ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 5

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí.

(2) Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů,3c) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí. Před vydáním povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona.3d) Předpoklady k získání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem,3d) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

(3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem.4)

(4) Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 5a

(1) Stanoví-li tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení4a) požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát Evropské unie") nebo Švýcarské konfederace, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace4b) .

(2) Český báňský úřad vydává pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti se vydává v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti.

(3) Organizace nemůže odmítnout ověřit odbornou způsobilost fyzické osoby, kterou hodlá zaměstnat, pokud tato osoba nabyla odbornou způsobilost v členském státě Evropské unie nebo ve Švýcarské konfederaci. Pokud byla odborná způsobilost fyzické osoby získána mimo členské státy Evropské unie, je organizace oprávněna požadovat po fyzické osobě předložení dokladu o uznání platnosti nebo rovnocennosti zahraničního dokladu o vzdělání v České republice4c) . Právo fyzické osoby obrátit se se žádostí o uznání odborné způsobilosti na příslušný orgán státní báňské správy podle jiného právního předpisu4b) tím není dotčeno.

§ 6

(1) Organizace je při své činnosti povinna zajistit a kontrolovat dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace musí ustanovit z osob splňujících předpoklady uvedené v § 5 odst. 3 pro každý důl závodního dolu a pro každý lom závodního lomu, kteří odpovídají za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace nesmí ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti ustanovit závodnímu dolu nebo závodnímu lomu nadřízeného zaměstnance.

(2) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. V rámci havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí.

(3) Organizace je dále povinna

a) evidovat jména, příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím vědomím nacházejí v podzemí, s uvedením místa, kde se pravděpodobně nacházejí,

b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závažné události a nebezpečné stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií) se rozumí událost, kterou byly ohroženy životy nebo zdraví osob,

c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů,

d) přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních nehod a pracovních úrazů,

e) výsledky šetření provozních nehod a závažných pracovních úrazů předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad,

f) informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance (§ 3b ) o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést,

g) předložit před prvním použitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení (§ 8 odst. 3 ) vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud již není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice,

h) používat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštních právních předpisů4d) ověřeny jako bezpečné.

(4) Organizace vykonávající hornickou činnost je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plány jejich zdolávání.

(5) Český báňský úřad může vzhledem k povaze prací, jejich rizikovosti a s přihlédnutím k místním podmínkám určit, kdy organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.

(6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem

a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí,

b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),

c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci,

d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.

§ 7 Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii

(1) Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, vykonává-li práce v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem.

(2) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Velitelem zásahu v podzemních objektech uvedených v § 37 , pokud se na zásahu podílí jednotky požární ochrany, je velitel jednotky požární ochrany5a) . Báňská záchranná služba plní též stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Poskytování lékařské služby první pomoci v podzemí se řídí zvláštními předpisy.6)

(3) Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice.

(4) Český báňský úřad může s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu. Český báňský úřad může též nařídit vlastníku, popřípadě provozovateli podzemních objektů uvedených v § 37 , aby s ohledem na jejich povahu nebo na místní podmínky zajistil báňskou záchrannou službu.

(5) Požádá-li o to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout žadateli pomoc při likvidaci havárie (§ 6 ), obzvláště pak při záchraně života lidí a majetku, a to materiálem, technikou i pracovníky, zejména báňskými záchranáři, avšak pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a bezpečnosti života a zdraví lidí ve vlastní organizaci. Žádost o pomoc může organizace odmítnout pouze v případě, že by takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní organizaci, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. Za poskytnutou pomoc má organizace, která ji poskytla, nárok na náhradu takto vzniklých nákladů, na náhradu škody, popřípadě jiné majetkové újmy ve vlastním provozu, a to vůči organizaci, které byla pomoc poskytnuta.

(6) Pokud organizace zřídí vlastní báňskou záchrannou stanici, je povinna pečovat o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná školení, materiální vybavení báňské záchranné stanice, jakož i o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lékařských prohlídek.

(7) Organizace podle odstavců 1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská záchranná služba zajištěna, a to ve výši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nedohodnou-li se organizace na výši příspěvku, stanoví ji Český báňský úřad.

(8) Organizace jsou povinny poskytnout báňským inspektorům (§ 42 ) pro výkon jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a záchranné přístroje a příslušenství. Hlavní báňské záchranné stanice jsou povinny umožnit báňským inspektorům - záchranářům pravidelný výcvik na hlavní báňské záchranné stanici a povinné lékařské prohlídky v rozsahu pro báňské záchranáře.

(9) Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejích pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 8 Technická zařízení

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(2) Způsobilost technických zařízení a pomůcek se prověřuje jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávnění a odborně způsobilí pracovníci.

(3) Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.

(4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3 .

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí u výrobků před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona,6a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

(7) Ke zkouškám a odborným posudkům provedeným v některém členském státě Evropské unie, v Turecku nebo ve státě Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Český báňský úřad přihlédne při vydávání povolení podle odstavce 3 .

§ 8a

(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

(2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

(3) Organizace

a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona,6a) jen pokud jsou odborně způsobilé a mají oprávnění podle odstavce 6 písm. a) ,

c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.

(4) Předpoklady odborné způsobilosti organizací jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

(5) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) dosažení věku 18 let,

b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů ,6b)

c) předepsaná kvalifikace,

d) doba praxe v oboru,

e) osvědčení podle odstavce 6 písm. b) , provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

(6) Orgány státní báňské správy

a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,

b) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,

c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

d) rozhodují o odnětí nebo omezení osvědčení fyzických osob ke zkouškám, revizím, montážím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

(7) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané orgány státní báňské správy má platnost pět let ode dne vydání.

(8) Český báňský úřad vyhláškou

a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za vyhrazená, a zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní a provozní dokumentaci,

c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,

d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

(9) Oprávnění Českého báňského úřadu stanovit ve vyhláškách podle odstavce 8 bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení podle odstavce 1 před jejich uvedením na trh lze použít, jen nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona.6a)

(10) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4b) .

§ 8b

Rozbory vzorků důlního ovzduší a jiných důlních plynů mohou provádět jen autorizované osoby podle zvláštního právního předpisu6c) pověřené Českým báňským úřadem.

ODDÍL TŘETÍ POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI

§ 9 Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly

(1) Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.

§ 10 Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů

(1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek7) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.

(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání se vypracovávají pro celé výhradní ložisko nebo pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etap prací na otvírce, přípravě nebo dobývání. Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření.8a)

(3) Při dobývání výhradních ložisek se mohou používat jen dobývací metody, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, hospodárné dobývání, požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod a rozsah jejich použití musí být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové dobývací metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie dobývání je smí zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(4) Při dočasném zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu. Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace.

(5) Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace.

(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský úřad zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v odstavcích 4 a 5 , též pokud organizace nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání nebo přerušení činnosti.

(7) Obvodní báňský úřad může nařídit provedení prací uvedených v odstavcích 4 až 6 maximálně do výše finanční rezervy8b) vytvořené organizací.

(8) Hlavními důlními díly se podle tohoto zákona rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.

(9) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(10) Při změně plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění nebo likvidace je účastníkem řízení pouze žadatel, pokud nejsou ohrožena práva a plnění povinností jiných osob a nezmění se okruh osob dotčených nebo ohrožených hornickou činností. K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko8c) .

§ 11 Zvláštní zásahy do zemské kůry

(1) Zvláštní zásahy do zemské kůry2) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti připojit vyjádření této organizace.

(3) Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 12

Vypuštěn ke dni 20.12.1991 novelou č. 542/1991 Sb.

§ 13 Zajišťování a likvidace starých důlních děl

(1) Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl3) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.

(2) Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 14 Důlně měřická a geologická dokumentace

(1) Důlně měřická a geologická dokumentace10) musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická a geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení.

(2) Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentací na náklad organizace.

(3) Po ukončení činnosti podle § 2 předá organizace do 12 měsíců obvodnímu báňskému úřadu dvě vyhotovení závěrečné zprávy a evidenční listy hlavních důlních děl a důlně měřickou a geologickou dokumentaci, které mohou být uloženy trvalým způsobem na technickém nosiči dat.

(4) Po zrušení dobývacího prostoru předá do 2 měsíců příslušný obvodní báňský úřad jedno vyhotovení závěrečné zprávy, evidenční listy hlavních důlních děl a měřickou a geologickou dokumentaci České geologické službě.

Vstup na cizí nemovitosti

§ 15

(1) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a lomů, nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališť, při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry jsou pracovníci orgánů a organizací oprávněni v nezbytném rozsahu, po předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí nemovitosti, provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(2) Orgány a organizace za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1 mohou též v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na jejich náklad v přiměřené lhůtě vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, provést na vlastní náklad nezbytné úpravy půdy, odvětvit a odstraňovat porosty překážející obhlídce a používání měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(3) Při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2 jsou orgány a organizace povinny dbát, aby co nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí.

(4) Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí jsou povinni strpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.

(5) Nedotčeny zůstávají zvláštní předpisy,11) podle kterých je provádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 vyloučeno, omezeno nebo vázáno na zvláštní souhlas nebo povolení.

§ 16

(1) Na náhradu škody způsobené činností podle § 15 odst. 1 a 2 se vztahují obecné předpisy o náhradě škody,12) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Orgány a organizace jsou povinny po ukončení činností podle § 15 odst. 1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do předešlého stavu a uvědomit o tom vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti.

(3) Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.

(4) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činnostmi podle § 15 odst. 1 a 2 podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má též právo, aby mu orgán nebo organizace, pro kterou se činnost provádí nebo zařízení zřizují, poskytly za toto omezení přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo lze uplatnit u orgánu nebo organizace do jednoho roku ode dne doručení oznámení o ukončení činností, jinak právo zaniká. Spory o jednorázovou náhradu rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu je nemovitost. Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

Řízení o povolení hornické činnosti

§ 17

(1) Žádost o povolení hornické činnosti podle § 9 až 11 a § 13 předkládá organizace s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému úřadu.

(2) Pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů.

(3) Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečný podklad k posouzení navrhované hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení hornické činnosti podle § 10 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnila, popřípadě uvedla do souladu s těmito rozhodnutími; obdobně postupuje, pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů.

(4) Obvodní báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do 2 měsíců od jejího podání, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 3 .

(5) Obvodní báňský úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 .

§ 18

(1) Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.

(2) Povolení hornické činnosti podle odstavce 1 vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením; náklady na znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení, uhradí žadatel.

(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě při místním šetření, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Pokud některý z orgánů státní správy potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.

§ 18a

Vydaná rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.

ODDÍL ČTVRTÝ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

§ 19 Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu

(1) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto povolení nesmí být práce zahájeny.

(2) K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí5) a plán využívání ložiska. K žádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.

(3) Na řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na povolování zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 17 a 18 . Vydaná rozhodnutí o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.

(4) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v souvislosti s dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání ložiska.

(5) Pro zpřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob a o geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání je organizace oprávněna během dobývání vykonávat další průzkum ložiska v území vymezeném v rozhodnutí o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu.5)

(6) Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 20 Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem

(1) Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) provádějí organizace podle zvláštních předpisů.4)

(2) Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14 ); pokud jde o geologickou dokumentaci vydá tento předpis ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem.

ČÁST TŘETÍ VÝBUŠNINY

§ 21 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)13a) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo a vojenskou munici1h) ,

b) plastickou trhavinou takové trhaviny, které

1. Jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 10-4 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a

2. jsou připravovány s pojidly a

3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,

c) nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava,

d) trhacími pracemi takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),

e) tranzitem výbušnin přeprava výbušnin podle zvláštních právních předpisů13b) přes území České republiky mezi místem vstupu na území České republiky a místem výstupu z území České republiky,

f) nabýváním výbušnin každé jejich oprávněné získání od subjektů na území České republiky,

g) předáváním výbušnin každé jejich přemístění na území společenství, s výjimkou přemístění na území České republiky,

h) osobou zodpovědnou za tranzit přepravce, který na základě smlouvy nebo jiné formy spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,

i) vývozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území České republiky na území státu, který není členským státem Evropské unie,

j) dovozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území státu, který není členským státem Evropské unie, na území České republiky,

k) ohňostrojnými pracemi práce, při kterých se využívá chemické přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů,

l) pomůckami k použití výbušnin (dále jen "pomůcky") prostředky nebo zařízení, které přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a nebo jsou potřebné k provedení trhacích nebo ohňostrojných prací.

(2) V pochybnostech, zda se jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické výrobky, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu. V pochybnostech, zda jde o trhací nebo ohňostrojné práce, popřípadě o pomůcky, rozhodne Český báňský úřad.

Nakládání s výbušninami

§ 22 Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami

(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

(2) Organizace je povinna při své činnosti zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami a pro jejich používání zajistit dostatečně srozumitelné návody.

(3) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví osob při nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6 .

(4) Organizace musí při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti uvedené v § 6 odst. 3 písm. b) až f) a h) .

(5) Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, adresu místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, Jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, označení druhu činnosti a podpis statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.

(6) Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.

(7) Organizace, které provádějí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu, skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit útvar nebo určit odpovědnou osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(8) Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití.

(9) Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.

(10) Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá.

(11) Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.

(12) Při trhacích pracích nebo při ohňostrojných pracích jsou vlastníci nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí.

(13) Je zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky13c) ; tento zákaz se nevztahuje na plastické trhaviny, které jsou

a) připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,

b) připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin,

c) připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro náležitě schválené účely kriminalistických a soudních věd.

(14) Proces schvalování plastických trhavin podle odstavce 13 písm. a) až c) a druhy detekčních látek upraví Český báňský úřad vyhláškou.

§ 23 Výroba výbušnin a pomůcek

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle zvláštního právního předpisu13d) . Při vydání stanoviska Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona3c) .

(2) Organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky, je povinna odběrateli

a) předat doklad o vlastnostech a jakosti dodávané pomůcky,

b) přiložit k dodávané výbušnině doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání.

(3) Povinnost přiložit návod podle odstavce 2 písm. b) má i odběratel, který dodává výbušniny a pomůcky dalšímu odběrateli.

(4) Odběratel je povinen dodržovat návod k používání výbušnin a pomůcek, seznámit s jeho obsahem příslušné pracovníky a o tomto seznámení pořídit záznam.

(5) Vysoké školy mohou provádět výzkum, vývoj, zkoušení, laboratorní výrobu, ničení, zneškodňování a zpracování výbušnin při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko výzkumných a expertizních úkolů. Vysoké školy mohou tyto činnosti vykonávat za podmínky, že

a) oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu do 30 dnů od zahájení akademického roku druhy a plánované množství výbušnin, se kterými budou podle studijních a vědecko výzkumných plánů a předpokládané expertizní činnosti v daném akademickém roce nakládat,

b) do 15 dnů po ukončení akademického roku oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu skutečné množství a druhy výbušnin podle písmene a) , včetně toho, jak s nimi bylo naloženo.

(6) Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracovávání, vývoji, výzkumu a zkoušení, používání, ničení nebo zneškodňování výbušnin.

§ 24 Uvádění výbušnin a pomůcek na trh

(1) Výbušniny a pomůcky se uvádějí na trh podle zvláštních právních předpisů13e) , pokud tento zákon nestanoví jinak. K výbušninám určeným k nakládání na území České republiky musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví požadavky na návod k používání výbušnin, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy, za předpokladu, že přiložený návod zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon nebo jiný právní předpis. Pokud návod k používání výbušnin neodpovídá požadavkům právních předpisů České republiky, je organizace povinna odstranit zjištěné nedostatky a návod k používání výbušnin uvést do souladu s těmito předpisy. Pyrotechnické výrobky se uvádějí na trh podle zvláštního zákona.

(2) Byla-li posouzena shoda osobou autorizovanou k posuzování shody, která nemá sídlo na území České republiky, musí být před prvním použitím na území České republiky ověřen soulad návodu k používání výbušnin s požadavky stanovenými právními předpisy České republiky právnickou osobou, která je současně pověřena k posuzování shody výbušnin a pomůcek podle zvláštních právních předpisů13e) . Do doby odstranění nedostatků v návodu k používání výbušnin nelze s výbušninami na území České republiky nakládat.

§ 25 Předávání a nabývání výbušnin

(1) Organizace nesmí předat ani nabýt výbušninu bez povolení. O vydání povolení rozhoduje příslušný orgán státní báňské správy na základě písemné žádosti organizace, která je příjemcem výbušnin (dále jen "žadatel"). Povolení k předávání nebo nabývání se nevyžaduje u bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro použití podle zvláštního právního předpisu1h) .

(2) Žádost o povolení k nabývání výbušnin mezi organizacemi podává žadatel podle odstavce 1 obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla organizace nebo umístění organizační složky. O vydání povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k nabytí výbušnin nebo o povolení k opakovanému nabývání výbušnin, nejdéle však na dobu 3 let. Opakované předávání výbušnin je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

(3) Žádost o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské unie na území České republiky podává žadatel Českému báňskému úřadu. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému předávání, nejdéle však na 3 roky. Opakované předávání je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

(4) Účastníkem řízení je pouze žadatel.

§ 25a Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin

(1) Žádost obsahuje

a) údaje o žadateli podle správního řádu, číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu (dále jen "identifikační údaje"),

b) identifikační údaje organizace, která předává nebo nabývá výbušniny,

c) identifikační údaje dopravce,

d) způsob předávání nebo nabývání výbušnin a uvedení předpokládané trasy přepravy výbušnin,

e) předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,

f) dobu, na kterou se o povolení žádá,

g) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být předávány,

h) úplný popis výbušnin, který sestává z identifikačního čísla Spojených národů (UN číslo), klasifikačního kódu, obchodního názvu výbušniny, údaje, zda výbušnina má či nemá "CE" označení, jména a adresy výrobce nebo dodavatele,

i) účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

(2) V případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) , d) a e) .

(3) K žádosti žadatel přikládá

a) výpis z obchodního rejstříku nebo, není-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného obdobného rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

b) prohlášení o shodě, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé.

§ 25b Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin

Rozhodnutí obsahuje

a) identifikační údaje žadatele o předávání výbušnin uvedené v § 25a odst. 1 písm. a) ,

b) identifikační údaje předávající organizace uvedené v § 25a odst. 1 písm. b) ,

c) dobu platnosti povolení,

d) množství předávaných výbušnin (kg, kusy, m),

e) údaje uvedené v § 25a odst. 1 písm. h) ,

f) jméno a adresu výrobce nebo dodavatele, údaje, zda výbušnina má či nemá "CE" označení, obchodní název výbušniny,

g) účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

h) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů České republiky.

§ 25c Vývoz a dovoz výbušnin

(1) K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje, na základě žádosti, Český báňský úřad. K žádosti o udělení povolení k vývozu se vyjádří orgány uvedené v odstavci 7 .

(2) Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává organizace, která má oprávnění k podnikání na území České republiky podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů13d) . Povolení je možno vydat k jednorázovému nebo k opakovanému vývozu nebo dovozu, nejdéle však na 3 roky. Povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu je možno vydat, jedná-li se o dovoz nebo vývoz mezi stejnými organizacemi.

(3) V žádosti žadatel uvede

a) identifikační údaje o organizaci, která výbušniny vyváží nebo dováží, její číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

b) identifikační údaje o přejímající organizaci,

c) identifikační údaje o konečném uživateli výbušnin, je-li znám,

d) identifikační údaje dopravce výbušnin,

e) úplný popis dovážených nebo vyvážených výbušnin, který sestává z identifikačního čísla spojených národů (UN číslo) a klasifikačního kódu,

f) jméno a adresu sídla výrobce nebo dodavatele výbušnin,

g) předpokládaný způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a uvedení předpokládané přepravní trasy,

h) předpokládané datum zahájení vývozu nebo dovozu výbušnin,

i) dobu platnosti povolení,

j) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny,

k) účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

l) prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

m) datum vyhotovení žádosti a podpis žadatele o vývoz nebo dovoz výbušnin.

(4) V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) a f) .

(5) K žádosti žadatel přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku nebo, není-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného obdobného rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

b) jde-li o vývoz, Mezinárodní dovozní licenci (International Import Certificate) nebo Certifikát konečného uživatele (End User Certificate),

c) ověřenou kopii platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu u všech osob vykonávajících u organizace citlivou činnost podle odstavce 10 ,

d) prohlášení, zda byla výbušnina označena "CE" a kterou notifikovanou osobou13e) , popřípadě prohlášení o shodě, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé.

(6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin obsahuje

a) identifikační údaje organizace, která vyváží nebo dováží výbušniny, číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

b) identifikační údaje dopravce výbušnin,

c) dobu platnosti povolení,

d) množství dovážených nebo vyvážených výbušnin (kg, kusy, m),

e) úplný popis výbušnin, který sestává z identifikačního čísla Spojených národů (UN číslo) a klasifikačního kódu, jména a adresy výrobce nebo dodavatele, obchodní název a v případě dovozu "CE" označení, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé,

f) v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní situace (embargo, válečný stav apod.),

g) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České republiky.

(7) Žádost o vydání povolení posoudí a stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 25 dnů ode dne, kdy byla žádost o stanovisko doručena, vydá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze vydat jen se souhlasným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. K žádosti o vydání povolení se dále vyjádří příslušná zpravodajská služba z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem13g) , a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním povolení souhlasí.

(8) Nevydá-li orgán uvedený v odstavci 7 své stanovisko ve lhůtě určené tímto zákonem, má se za to, že s vývozem výbušnin souhlasí.

(9) Stanoviska orgánů podle odstavce 7 se uchovávají odděleně mimo spis.

(10) Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu je výkon funkce člena statutárního orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčí rady organizace, která provádí vývoz nebo dovoz výbušnin podle odstavce 1 .

§ 25d Tranzit výbušnin

(1) K tranzitu výbušnin přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může vydat Český báňský úřad.

(2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace odpovědná za tranzit. V žádosti uvede

a) identifikační údaje organizace, která je příjemcem výbušnin, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

b) identifikační údaje organizace, která předává výbušniny, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

c) identifikační údaje dopravce, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

d) předpokládané datum a trasu tranzitu výbušniny, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,

e) dobu platnosti povolení,

f) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

g) úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód, označení výrobce výbušnin a obchodní název,

h) prohlášení osoby odpovědné za tranzit výbušnin, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

i) datum vyhotovení žádosti a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem osoby odpovědné za tranzit výbušnin.

(3) K žádosti se přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho území v místě výstupu z České republiky.

(4) Povolení tranzitu obsahuje

a) identifikační údaje přepravce,

b) identifikační údaje dopravce,

c) dobu platnosti povolení,

d) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

e) úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód, označení výrobce výbušnin a obchodní název,

f) údaj o místě vstupu na území České republiky a místě výstupu z území České republiky; oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2 zůstává nedotčena,

g) údaje o trase tranzitu výbušnin přes území České republiky.

(5) Český báňský úřad může v povolení tranzitu stanovit trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakázat, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle stanoviska Úřadu pro zahraniční styky a informace a stanoviska Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby.

§ 25e Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin

(1) Orgán státní báňské správy žádost o povolení zamítne

a) v případě tranzitu, nepředloží-li osoba odpovědná za tranzit výbušnin originál dokladu o souhlasu sousedního státu se vstupem na jeho území,

b) jestliže organizace nebo osoba, která jedná jejím jménem, která žádá o povolení, opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnosti stanovené v části třetí tohoto zákona v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti o povolení,

c) jestliže bylo organizaci, která žádá o povolení, v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti povolení odejmuto,

d) není-li předávání, nabývání nebo tranzit v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky,

e) není-li vývoz nebo dovoz výbušnin v souladu s bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky,

f) jestliže organizace nemá oprávnění k nakládání s výbušninami na území České republiky.

(2) Příslušný orgán státní báňské správy rozhodne o pozastavení platnosti vydaného povolení, jestliže v souvislosti s předáváním a nabýváním výbušnin nebo jejich vývozem, dovozem nebo tranzitem zjistí vážné ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku. Platnost povolení může být pozastavena na dobu přiměřenou k odstranění vážného ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku nejdéle však 6 měsíců. Příslušný orgán státní báňské správy své rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení vydáno, jestliže neuplynula platnost povolení.

(3) Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou rozhodnutím odejmout, jestliže

a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky stanovené v povolení,

c) ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení nedojde k odstranění nedostatků, pro které byla platnost povolení pozastavena,

d) po vydání povolení vznikly překážky, pro které by nebylo možno povolení udělit.

§ 25f Informační a oznamovací povinnost

(1) Český báňský úřad informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, nebo o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České republiky nebo o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin nebo o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.

(2) Organizace jsou povinny předání nebo vývoz výbušnin mimo území České republiky, nebo předání nebo dovoz výbušnin na území České republiky, anebo tranzit výbušnin oznámit Českému báňskému úřadu a současně uvést množství a druhy výbušnin a místo určení výbušnin nejpozději 5 dnů předem. Tato oznamovací povinnost platí i při předávání výbušnin do členských států Evropské unie. Oznamovací povinnost platí i v případě, že jsou výbušniny přepravovány po území České republiky v rámci jedné organizace.

(3) Povolení vydané obvodním báňským úřadem k předávání výbušnin mezi organizacemi, které mají sídlo na území České republiky, zašle tento úřad bez zbytečného odkladu Policii České republiky. Povolení k předávání výbušnin v rámci Evropské unie, k vývozu, dovozu nebo k tranzitu výbušnin vydané Českým báňským úřadem zašle tento úřad bez zbytečného odkladu Policejnímu prezidiu Policie České republiky, Generálnímu ředitelství cel a Ministerstvu vnitra. Kopii povolení k vývozu výbušnin zašle též Ministerstvu zahraničních věcí. Obdobně se postupuje při zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení nebo při odejmutí povolení a v případě oznámení podle odstavce 2 .

(4) Organizace, kterým bylo uděleno povolení k opakovanému nabývání výbušnin na území České republiky, jsou povinny po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznámit obvodnímu báňskému úřadu, který povolení vydal, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty.

(5) Pokud subjekty uvedené v odstavci 2 mají dopravní prostředky k přemisťování výbušnin opatřeny zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jejich pohybu, a jsou přihlášeny do systému sledování jejich pohybu a jím zaregistrovány, postačí oznámit přemisťování výbušnin nejpozději 24 hodin před jeho zahájením.

(6) Ministerstvo dopravy vydá k provedení odstavce 5 příslušný prováděcí předpis.

§ 25g Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami

(1) Organizace jsou povinny

a) zajistit, aby povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo k tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy prováděné podle zvláštních právních předpisů13a) z místa odeslání až do místa určení a bylo na požádání předloženo celním orgánům nebo orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy,

b) vést průkaznou evidenci o předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin,

c) uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin a další související dokumenty nejméně po dobu 3 let od skončení kalendářního roku, v němž k poslednímu předávání, nabytí, vývozu nebo dovozu výbušnin došlo.

(2) Organizace zúčastněné na nakládání s výbušninami jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit všechny informace týkající se předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a předložit jim doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech.

(3) Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6 , nebo změny tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky.

(4) Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení.

(5) Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat obvodním báňským úřadům změny údajů o organizaci v rozsahu údajů uvedených v § 25a odst. 1 a 2 , a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny.

§ 25h Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin

(1) Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděno v rozsahu a za podmínek stanovených zákony a vydaným povolením. Orgány státní báňské správy nevykonávají vrchní dozor nad přepravou výbušnin prováděnou podle zvláštních právních předpisů upravujících mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí13a) . Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu jsou oprávněny požadovat předložení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a zapisovat do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání.

(2) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin.

(3) Pro zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin poskytne bez zbytečného odkladu Český báňský úřad Policejnímu prezídiu Policie České republiky a Generálnímu ředitelství cel způsobem umožňujícím elektronické předávání dat údaje o povoleních k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin udělených podle tohoto zákona nejpozději do 5 dnů před předpokládaným datem přepravy výbušnin. Policejní prezídium Policie České republiky poskytne bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím elektronické předávání dat Českému báňskému úřadu údaje o zjištěných případech porušení podmínek v povoleních udělených podle tohoto zákona.

(4) Při zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin je Policie České republiky oprávněna zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny, jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem.

§ 25i Zajištění a zabrání výbušnin

(1) Jestliže Policie České republiky zjistí skutečnosti, které nasvědčují, že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin není uskutečňován v souladu s tímto zákonem nebo s podmínkami stanovenými v povolení, je oprávněna takové výbušniny zajistit.

(2) Policie České republiky ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci a bez zbytečného odkladu vyhotoví písemné rozhodnutí, ve kterém bude uveden i důvod zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.

(3) Policie České republiky vydá jejímu držiteli nebo přepravci potvrzení o převzetí zajištěné výbušniny a zajistí její přepravu do skladu Policie České republiky nebo do jiného skladu způsobilého pro uskladnění výbušnin.

(4) Zajištění výbušnin oznámí Policie České republiky bez odkladu orgánu státní báňské správy, který vydal povolení k jejímu předávání, nabývání, dovozu, vývozu nebo tranzitu. Jsou-li výbušniny zajištěny a nelze-li odstranit nedostatky, pro které byly zajištěny, zahájí příslušný orgán státní báňské správy řízení o zabrání výbušnin.

(5) Zajištění výbušnin trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o zabrání výbušnin podle § 44c , případně do doby, než bude rozhodnuto, že se nejedná o porušení tohoto zákona.

§ 25j

(1) Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce13f) .

(2) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna přerušit tuto činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od pozastavení platnosti povolení.

(3) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení.

§ 25k

Český báňský úřad stanoví vyhláškou vzory žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

§ 26 Přeprava a přenášení výbušnin

(1) Přeprava výbušnin se považuje za dopravu nebezpečných věcí. Pro přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy14) a příslušné technické normy.15)

(2) Způsob přepravy výbušnin v podzemí stanoví organizace v přepravním řádu.

(3) Výbušniny mohou být přenášeny jen v uzavřených obalech.

(4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin.

Provádění prací spojených s použitím výbušnin

§ 27

(1) Provádět trhací práce nebo ohňostrojné práce lze jen na základě povolení.

(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce.

(3) Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu a ohňostrojných prací se zasílá též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

(4) Trhací práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení.

(5) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup. Pokud je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené. Pokud tak organizace neučiní, obvodní báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví.

(6) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích a ohňostrojných prací.

§ 28

(1) Žádost o povolení trhacích prací nebo ohňostrojných prací podává ten, pro kterého se tyto práce mají provádět, nebo s jeho souhlasem ten, kdo bude tyto práce provádět.

(2) K žádosti se přikládá

a) dokumentace trhacích prací s návrhem technických podmínek k bezpečnému provedení trhacích prací nebo ohňostrojných prací,

b) návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů,

c) seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin.

(3) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení trhacích prací nebo ohňostrojných prací hradí žadatel.

§ 28a Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

(1) Český báňský úřad stanoví vyhláškou bližší podmínky, popřípadě vlastnosti výbušnin, které lze použít v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu), a přezkušování vlastností těchto výbušnin.

(2) Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.

§ 29 Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin

(1) Vyrábět, zpracovávat, provádět výzkum, vývoj, zkoušení, pokusnou výrobu, provádět ničení a zneškodňování výbušnin a jejich uskladňování je možno pouze v objektech, které byly pro tento účel povoleny podle zvláštního zákona3c) .

(2) Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které se mají jednorázově použít, přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací; v takovém případě je organizace připravující trhací práce povinna učinit potřebná opatření proti nepřípustnému působení povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky.

(3) V objektech, ve kterých jsou výbušniny skladovány (dále jen "sklady výbušnin"), vyráběny nebo zpracovávány, je dovoleno skladovat, vyrábět, zpracovávat nebo zkoušet jenom takové druhy a množství výbušnin, které jsou stanoveny v kolaudačním rozhodnutí nebo v rozhodnutí, jímž se povoluje užívání objektů. Výbušniny a výbušné předměty, které nejsou určeny k okamžitému a bezprostřednímu použití nebo se kterými se jinak nenakládá, musí být uloženy buď v objektech uvedených v odstavci 1 nebo ve skladech výbušnin.

(4) Po krátkou dobu lze přechovávat výbušniny i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

Sklady výbušnin

§ 30

Na projektování a výstavbu skladů výbušnin se vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 31

(1) Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává

a) při hornické činnosti pod povrchem obvodní báňský úřad,

b) při hornické činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým způsobem orgán příslušný podle zvláštních předpisů17) v dohodě s obvodním báňským úřadem,

c) v jiných případech než jsou uvedeny pod písmeny a) a b) orgán příslušný podle zvláštních předpisů.17)

(2) K žádosti o umístění skladu výbušnin podle odstavce 1 písm. a) se přikládá situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních podzemních a povrchových objektů, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.

§ 32

(1) Stavby skladů výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a na povrchu v hranicích dobývacího prostoru, jakož i jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad.

(2) Stavby skladů výbušnin na povrchu mimo hranice dobývacího prostoru, jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad jen na území vystaveném přímým účinkům dobývání, a to v dohodě se stavebním úřadem. Rozsah tohoto území stanoví obvodní báňský úřad v dohodě se stavebním úřadem.

(3) Stavby skladů výbušnin, jejich změny a užívání v jiných případech než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 , povolují příslušné orgány podle zvláštních předpisů.18)

(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 zasílají orgány, které je vydaly, též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla orgánu, který rozhodnutí vydal.

(5) K žádosti o povolení stavby skladu výbušnin uvedených v odstavcích 1 a 2 se přikládá

a) projektová dokumentace podle obecných předpisů o dokumentaci staveb,

b) situační náčrt umístění skladu výbušnin na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních objektů, v podzemí od sousedních důlních děl,

c) rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin.

(6) K žádosti o povolení k užívání skladů výbušnin podle odstavců 1 a 2 se přikládá

a) prohlášení o tom, že stavba skladu výbušnin je uskutečněna podle projektové dokumentace,

b) protokol o určení prostředí a stupně nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin,

c) zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení,

d) při skladech výbušnin na povrchu zpráva o výchozí revizi hromosvodů.

(7) Podmínky pro umístění a zásady provedení skladů výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 33 Evidence výbušnin

(1) Organizace, které nakládají s výbušninami, musejí vést evidenci výbušnin tak, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny získány, kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo.

(2) Každý druh výbušniny se musí evidovat samostatně.

(3) Organizace uvedené v odstavci 1 vedou evidenci výbušnin po celou dobu, po kterou výbušniny drží, a uchovávají ji ještě nejméně 3 roky po skončení kalendářního roku, v němž výbušniny vyrobily, spotřebovaly nebo je předaly jinému subjektu nebo organizaci. Tato povinnost nezaniká ani ukončením činnosti organizace. V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci výbušnin příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

(4) Zjistí-li se rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin, je organizace povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému útvaru Policie České republiky.

(5) Náležitosti evidence výbušnin stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 34 Způsobilost k nakládání s výbušninami

(1) Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s vojenským materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Bezúhonnost se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů vydaných k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů18j) . Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je též obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný příslušným orgánem státu Evropské unie. V případě, že příslušné orgány členského státu Evropské unie takový doklad nevydávají, může být doklad ověřující bezúhonnost nahrazen čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem nebo před notářem členského státu Evropské unie. Bude-li žadatelova bezúhonnost prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti.

(5) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje v případě zaměstnance lékařským posudkem lékař závodní preventivní péče18a) , v ostatních případech praktický lékař poskytující primární péči18b) .

(6) Odbornou způsobilost osob k nakládání s výbušninami, s výjimkou činností uvedených v § 35 , posuzuje organizace, u které jsou tyto osoby v pracovním nebo v jiném smluvním poměru. Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými se pracuje, z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném k bezpečnému provádění prací. Odbornou způsobilost ostatních osob k nakládání s výbušninami posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby nejsou držiteli oprávnění podle § 36 .

Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení

§ 35

(1) Samostatně přivádět výbušniny k výbuchu, zneškodňovat je nebo ničit a provádět nebo řídit odborné práce s tím spojené mohou při

a) trhacích pracích malého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění střelmistra; tyto osoby jsou oprávněny provádět též některé úkony trhacích prací velkého rozsahu,

b) trhacích pracích velkého rozsahu jen osoby starší 24 let, které mají oprávnění technického vedoucího odstřelů.

(2) Připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny určené k ohňostrojným pracím může jen odpalovač ohňostrojů; pokud se k tomuto účelu použije výbušnina určená k trhacím pracím, může ji přivést k výbuchu jen střelmistr, který je oprávněn přivést ji k výbuchu při trhacích pracích.

(3) Ničit a zneškodňovat výbušniny v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby mohou jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika.

(4) Za účelem zácviku mohou provádět práce uvedené v odstavcích 1 až 3 i jiné osoby než střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů, odpalovači ohňostrojů a pyrotechnici, které k tomu organizace písemně určila, a to jen pod dozorem střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechnika.

§ 36

(1) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad.

(2) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad.

(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 se vydávají osobám, které mají předepsanou praxi a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické znalosti potřebné k bezpečnému přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.

(4) Výuku osob ke zkoušce podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.

(5) Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad.

(6) Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení s výbušninami při trhacích pracích, ohňostrojných pracích a při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(7) Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem.

(8) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu funkce střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechniky v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4b) .

§ 36a

Zrušen ke dni 30.1.2008 novelou č. 376/2007 Sb.

Informace o organizacích, které používají výbušniny

§ 36b Informace o organizacích, které nakládají s výbušninami

(1) Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k předávání výbušnin na území České republiky a organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů o organizaci, která žádá o povolení k nabývání výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována a předávána Českému báňskému úřadu.

(2) Český báňský úřad vede evidenci vydaných povolení k předávání výbušnin, jejich vývozu, dovozu a tranzitu a organizací, kterým tato povolení byla vydána. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů organizace, která žádá o povolení k předávání, vývozu nebo dovozu výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.

(3) Centrální evidenci podle odstavců 1 a 2 vede Český báňský úřad.

(4) Český báňský úřad je povinen na žádost Policejního prezídia Policie České republiky, úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě umožnit přístup k informacím v jím vedených evidencích podle odstavce 3 .

(5) Obvodní báňské úřady jsou povinny umožnit přístup k informacím vedeným podle odstavce 1 Policejnímu prezídiu Policie České republiky.

(6) Český báňský úřad je povinen předložit na žádost Komise nebo členských států Evropské unie aktuální informace týkající se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomuto předložení nebrání zvláštní právní předpisy18c) .

§ 36c

Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci organizací, jimž vydalo souhlas k výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin, jakož i k ničení, zneškodňování, nákupu a prodeji výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.

ČÁST ČTVRTÁ PODZEMNÍ OBJEKTY

§ 37 Podzemní objekty

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují tyto podzemní prostory vytvořené ražením

a) tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, a tunely a štoly metra,

b) kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,

c) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,

d) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,

e) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2 , pokud jejich délka přesahuje 50 m,

f) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2 , pokud jejich délka přesahuje 50 m,

g) stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti.

(2) Provozovatel podzemních objektů uvedených v odstavci 1 nebo vlastník, není-li provozovatelem, je povinen udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu, ustanovit osobu k zajištění jejich bezpečného stavu a provádět prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou záchrannou službu [§ 2 písm. h) ].

(3) Udržováním bezpečného stavu podzemních objektů se pro účely tohoto zákona rozumí zajištění vyraženého podzemního prostoru souborem technologických prvků proti tlaku nadloží, proti uvolňování horniny a obdobných vlivů, které mohou narušit statiku podzemních prostor.

(4) Český báňský úřad stanoví vyhláškou lhůty pro pravidelné prohlídky podzemních objektů uvedených v odstavci 1 a způsob ověřování jejich bezpečného stavu.

(5) Orgán státní báňské správy je oprávněn ukládat na místě povinnosti vedoucí k odstranění nebezpečných stavů, zejména hrozí-li bezprostřední nebezpečí životu nebo zdraví osob nebo značná majetková újma anebo dojde-li k náhlé havárii. Přitom postupuje podle zvláštního právního předpisu18d) .

(6) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících výkon požárního dozoru nejsou dotčena.

ČÁST PÁTÁ STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA

§ 38 Organizace státní báňské správy

(1) Orgány státní báňské správy jsou

a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky,

b) obvodní báňské úřady, a to

1. Obvodní báňský úřad v Kladně,

2. Obvodní báňský úřad v Plzni,

3. Obvodní báňský úřad v Sokolově,

4. Obvodní báňský úřad v Trutnově,

5. Obvodní báňský úřad v Brně,

6. Obvodní báňský úřad v Mostě,

7. Obvodní báňský úřad v Ostravě,

8. Obvodní báňský úřad v Příbrami,

9. Obvodní báňský úřad v Liberci.

(2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.

(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě České republiky.

(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda.

(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném důležitém zájmu

a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,

b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému úřadu.

(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.

§ 39 Působnost orgánů státní báňské správy

(1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor

a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,

b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,

c) nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným Ministerstvem životního prostředí.

(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem státního odborného nebo obdobného dozoru.

(4) Organizace jsou povinny orgánům státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace jsou povinny poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru a využívat výsledky jejich zjištění ve své práci.

(5) Pro účely správního řízení jsou orgány státní báňské správy oprávněny získávat bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.18e)

§ 40 Český báňský úřad

(1) Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy.

(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje předávání a nabývání výbušnin, vývoz nebo dovoz výbušnin a tranzit výbušnin přes území České republiky.

(3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad

a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky,

b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona , tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě,

c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu,

d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.

(4) Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).

(5) Český báňský úřad

a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn,

b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je financován ze státních prostředků,

c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,

d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí (§ 28a ),

e) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona18f) , jedná-li se o výbušniny a pomůcky, a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl vydán certifikát ES o posouzení shody, na základě kterého je na výbušnině umístěno označení "CE",

f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,

g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(6) Český báňský úřad dále

a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18g) koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci podle potřeby aktualizuje,

b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,

c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,

d) vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti,

e) vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí České republiky,

f) poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských společenství,18h)

g) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství nebo členských států Evropské unie při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy18h) .

§ 41 Obvodní báňské úřady

(1) Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady

a) provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a při tom kontrolují, jak jsou plněny povinnosti vyplývající z horního zákona , tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, nakládání s výbušninami, jakož i z jiných obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí,

b) zjišťují na místě stav, příčiny a následky závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) nařizují odstranit zjištěné závady a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, až do odstranění závad,

d) dozírají na stav, vybavení a činnost báňské záchranné služby a prověřují odbornou způsobilost jejích vedoucích pracovníků s výjimkou pracovníků revírních báňských záchranných stanic,

e) dozírají, zda organizace řádně vedou evidenci a registraci pracovních úrazů a vyhodnocují zdroje a příčiny úrazovosti,

f) prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem je způsobilá projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vydávají jí příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají,

g) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,

h) prověřují zkouškami znalost předpisů uvedených v písmenu a) u pracovníků, kterou tito pracovníci potřebují k výkonu řídících a kontrolních funkcí. Posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu vybraných funkcí a vydávají jim osvědčení nebo oprávnění k výkonu funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají,

i) poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

j) vykonávají správu úhrad18i) z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek,18j) včetně penále; při placení a vymáhání postupují podle zvláštního právního předpisu,18k)

k) vedou evidenci o osobách, kterým vydaly osvědčení nebo průkaz odborné způsobilosti podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě, a o vydání těchto dokladů informují Český báňský úřad,

l) vedou evidenci podzemních objektů.

(2) Obvodní báňské úřady dále

a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,

b) povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

c) schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání8a) a rozhodují o jejich čerpání,

d) mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,

e) povolují zvláštní zásahy do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl,

f) nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení,

g) stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v dobývacím prostoru jiné organizace,

h) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

i) povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce,

j) povolují umístění, stavbu a užívání skladů výbušnin v případech a za podmínek stanovených v § 31 ,

k) schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,

l) kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci,

m) plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

(3) Při vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí postupují obvodní báňské úřady podle zvláštního právního předpisu.18l) V řízení před soudy vystupují obvodní báňské úřady jako organizační složky státu18m) samostatně jménem České republiky.

Báňští inspektoři

§ 42

(1) Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory (dále jen "báňský inspektor"). Báňské inspektory ustanovuje předseda Českého báňského úřadu.

(2) Báňský inspektor je oprávněn

a) vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky a šetření, požadovat předložení příslušných dokladů, informací a vysvětlení, přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a) , jakož i zhotovovat fotografické snímky a kopie provozních map a další dokumentace potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií ) a závažných pracovních úrazů;

b) dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat,

c) zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,19)

d) zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem Českého báňského úřadu.

§ 43

(1) Proti závaznému příkazu báňského inspektora lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho vydání námitky k obvodnímu báňskému úřadu nebo Českému báňskému úřadu, pokud závazný příkaz vydal ústřední báňský inspektor. Tyto orgány svým rozhodnutím závazný příkaz potvrdí, změní nebo jej zruší. Podání námitek má odkladný účinek, pokud jej v závazném příkazu báňský inspektor nevyloučil. Odkladný účinek lze vyloučit jen v případě, kdy jsou ohroženy život a zdraví lidí nebo majetek a hrozí nebezpečí z prodlení. Proti rozhodnutí obvodního báňského úřadu nebo Českého báňského úřadu o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.

(2) Zadržený průkaz o odborné způsobilosti postoupí k dalšímu řízení obvodní báňský inspektor obvodnímu báňskému úřadu a ústřední báňský inspektor Českému báňskému úřadu.

ČÁST ŠESTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY

Sankce

§ 44 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2 ,

b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích nebo ohňostrojných prací anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,

c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo

f) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24 .

(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6 , s nímž ho organizace seznámila.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) , b) nebo e) nebo odstavce 2 ,

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) , d) nebo f) .

§ 44a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2 ,

b) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

c) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,

e) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24 , nebo

f) jako vlastník nebo provozovatel podzemních objektů uvedených v § 37 odst. 1 nezajistil báňskou záchrannou službu, pokud Český báňský úřad tuto povinnost podle § 7 odst. 4 uložil.

(2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že

a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2 ,

b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami hornické činnosti stanovenými v povolení vydaném podle § 5 odst. 2 ,

c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu nebo závodního lomu nebo ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,

d) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,

e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3 ,

f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5 ,

g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,

h) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1 ,

i) v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,

j) v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,

k) montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3 písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) , nebo

l) nesplní závazný příkaz nebo opatření báňského inspektora podle § 42 odst. 2 písm. b) anebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých podle § 42 odst. 2 písm. c) .

(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že

a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,

b) nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6 ,

c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6 ,

d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá,

e) poruší zákaz předávat, nabývat, přepravovat, dovážet, vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky, nebo vyrábět a zpracovávat plastické trhaviny, které nejsou značkovány pro účely detekce podle § 22 odst. 13 ,

f) jako organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 ,

g) předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1 , nebo ji předá přesto, že platnost tohoto povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1 , anebo ji vyveze nebo doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

i) uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1 , nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c) , d) , f) nebo g) , anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2 ,

k) jako organizace, které bylo uděleno povolení k opakovanému předávání výbušnin na území České republiky nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 4 ,

l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušniny bylo na požádání předloženo příslušné povolení,

m) nevede průkaznou evidenci podle § 25g odst. 1 písm. b) , nebo evidence neuchovává podle § 25g odst. 1 písm. c) ,

n) v rozporu s § 25g nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo neohlásí zjištěné rozdíly v evidenci výbušnin Policii České republiky,

o) určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34 ,

p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu s § 35 odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 určí k přípravě, odpálení, zneškodnění nebo zničení výbušniny určené k ohňostrojným pracím jinou osobu, než je odpalovač ohňostrojů nebo střelmistr, anebo k ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo pokusné výroby určí osobu v rozporu s § 35 odst. 3 a 4 .

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) , d) , f) , i) , j) nebo k) ,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f) , nebo podle odstavce 3 písm. a) , b) , c) , d) , f) , j) , k) , l) , m) , n) , o) nebo p) ,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , b) , c) nebo e) , podle odstavce 2 písm. a) , b) , e) , g) , h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e) , g) , h) nebo i) .

(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí výbušniny.

§ 44b Propadnutí výbušniny

(1) Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána.

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 44c Zabrání výbušniny

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1 , lze rozhodnout, že se taková výbušnina zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly dva roky.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 44d Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obvodní báňský úřad. Jestliže porušení povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský úřad, správní delikt v prvním stupni projedná Český báňský úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 45

(1) Orgány státní báňské správy mohou odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činností za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

(2) Orgány státní báňské správy mohou zrušit rozhodnutí nebo jiná opatření opravňující k výkonu činností podle tohoto zákona vydaná organizaci, pokud tato organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

(3) Orgán státní báňské správy může

a) nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného předmětu z trhu v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět může ohrozit bezpečnost osob, zvířat nebo majetku; v případě neoprávněného označení výbušniny nebo výbušného předmětu značkou "CE" nebo jiným stanoveným označením se postupuje podle zvláštního zákona20b) ,

b) nařídit uložení výbušniny nebo výbušného předmětu do skladu výbušnin nebo jejich zneškodnění,

c) vyžadovat od kontrolovaných organizací bezúplatné poskytnutí přiměřeného množství vzorků výbušnin k posouzení bezpečnosti těchto výrobků,

d) zajišťovat provedení rozborů vzorků k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků pro účely kontroly podle zvláštních právních předpisů13e) ; pokud jde o výbušninu, která nesplňuje stanovené požadavky, hradí náklady na provedení rozborů vzorků organizace.

(4) V případech uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) předá orgán státní báňské správy, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3 , Policii České republiky, pokud nerozhodl, že se výbušniny uloží nebo zneškodní.

§ 45a

(1) Pokud tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobek, který byl vyroben nebo uveden na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že tento výrobek zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení20c) .

(2) Zjistí-li příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8 odst. 3 , že technické zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou ochraně, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení, rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání povolení k použití v podzemí poté, co

a) bude organizace hodlající použít technické zařízení v podzemí písemně informována o důvodech, které použití takového technického zařízení v podzemí brání,

b) příslušný orgán státní báňské správy na základě dostupných technických nebo vědeckých poznatků má za prokázané, že převažují důvody oprávněného zájmu a že méně omezující opatření použít nelze,

c) organizaci hodlající použít technické zařízení v podzemí bude poskytnuta lhůta 20 pracovních dnů, aby se vyjádřila ke zjištění podle písmene a) nebo b) .

§ 46

Zrušen ke dni 30.1.2008 novelou č. 379/2007 Sb.

§ 46a

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona a horního zákona z informačního systému evidence obyvatel20d) údaje o obyvatelích, a to za předpokladu, že jde o fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají nebo hodlají vykonávat vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost podle tohoto zákona a horního zákona. Obyvatelem podle věty první se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu20e) .

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a) u státních občanů České republiky20f) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, dále datum narození a adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu a údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

b) u cizinců, kteří jsou obyvateli, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, druh a adresu místa pobytu, číslo a platnost k povolení pobytu a dále údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 47 Přechodná ustanovení

(1) Povolení podle tohoto zákona nevyžadují

a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, jakož i zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů vykonávané na základě plánů schválených obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,

b) vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, jakož i zabezpečení a likvidace těchto děl prováděné na základě projektů projednaných s obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,

c) zvláštní zásahy do zemské kůry a práce na zajištění a likvidaci starých důlních děl započaté před nabytím účinnosti tohoto zákona.

(2) Jestliže organizace započala s dobýváním ložiska nevyhrazeného nerostu podle § 19 před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna předložit obvodnímu báňskému úřadu plán využívání ložiska do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 48 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, ve znění zákona České národní rady č. 50/1982 Sb.,

2. vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú. l., kterou se vyhlašuje statut státní báňské správy,

3. vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství č. 62/1965 Sb., o výbušninách.

§ 49 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Kempný v. r.
Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Směrnice Komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice pro účely Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

1a) § 5 a 11 zákona č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

1b) Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1c) Zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 555/1992 Sb. , o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1d) Zákon č. 289/2005 Sb. , o Vojenském zpravodajství. Zákon č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

1e) Zákon č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1f) Zákon č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

1g) Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1h) Zákon č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/2000 Sb.

2) Např. zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , zákon č. 445/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

3a) Například zákoník práce, vyhláška č. 22/1989 Sb. , o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

3b) Například zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

3c) Například zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3d) Zákon č. 62/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

4a) Například vyhláška č. 298/2005 Sb. , o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

4b) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4c) § 108 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4d) Například zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb.

5a) § 19 zákona č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

6) ČSN 66 8001 Názvosloví výbušin.

6a) § 12 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

6b) § 6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

6c) Zákon č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

7) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

8) ČSN 26 9020 Provoz skladů výbušin a výrobků obsahujících výbušiny.
ČSN 66 8002 Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic.
ON 73 5721 Zřizování výroben, laboratoří a zkušeben výbušin nebo výrobků obsahujících výbušiny.

8a) § 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

8b) § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

8c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád.

9) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích.

10) § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Sb.

11) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech,
zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12) Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.).
Vládní nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě.

13a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn.

13b) Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

13c) Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb. m. s.

13d) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13e) zákon č. 22/1997 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb.

13f) Čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších změn.

13g) Zákon č. 153/1994 Sb.

13h) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. , o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb. , o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění vyhlášky č. 35/1985 Sb.
Výnos ústřední správy spojů, kterým se vydává Poštovní řád.

15) Např. ČSN 26 9021 Vnitropodniková doprava výbušnin a výrobků obsahujících výbušniny.

17) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Sb.

18) § 54 až 70 a § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Sb.

18a) § 21 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. § 18a zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

18b) § 18 a 20 zákona č. 48/1997 Sb.

18c) Například zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18d) § 143 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18e) § 22 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18f) § 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

18g) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.

18h) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a využívání povolení k průzkumu, vyhledávání a dobývání uhlovodíků.

18i) § 7 vyhlášky č. 617/1992 Sb. , o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů.

18j) Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

18k) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

18l) § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

18m) § 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

19) Zákoník práce č. 65/1965 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

20b) § 18 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 226/2003 Sb.

20c) Například vyhláška č. 12/1994 Sb. , kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, vyhláška č. 74/2002 Sb. , o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhláška č. 293/2003 Sb. , o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, vyhláška č. 415/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

20d) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

20e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb. , ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

20f) Zákon č. 40/1993 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

PŘÍLOHA OBVODY PŮSOBNOSTI OBVODNÍCH BÁŇSKÝCH ÚŘADŮ

Obvody působnosti obvodních báňských úřadů se stanoví takto:

a) Obvodní báňský úřad v Kladně pro území hlavního města Prahy a pro území kraje Středočeského,

b) Obvodní báňský úřad v Příbrami pro území kraje Jihočeského,

c) Obvodní báňský úřad v Plzni pro území kraje Plzeňského,

d) Obvodní báňský úřad v Sokolově pro území kraje Karlovarského,

e) Obvodní báňský úřad v Mostě pro území kraje Ústeckého,

f) Obvodní báňský úřad v Trutnově pro území kraje Královéhradeckého a pro území kraje Pardubického,

g) Obvodní báňský úřad v Brně pro území kraje Vysočina a pro území kraje Jihomoravského,

h) Obvodní báňský úřad v Ostravě pro území kraje Moravskoslezského, pro území kraje Olomouckého a pro území kraje Zlínského,

i) Obvodní báňský úřad v Liberci pro území kraje Libereckého.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

1. K zákonu se váže novela č. 542/1991 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

2. K zákonu se váže novela č. 128/1999 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

3. K zákonu se váže novela č. 296/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. IX

4. K zákonu se váže novela č. 376/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II