Program Zákon

Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČL. I

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, se mění a doplňuje takto:

1. Z názvu zákona se vypouštějí slova "a o Českém geologickém úřadu".

2. V § 1 se vypouštějí slova "odborné a racionální", a slova "jakož i vymezit postavení a působnost Českého geologického úřadu".

3. § 2 odst. 2 zní:

"(2) V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací, popřípadě zda jde o geologický výzkum nebo geologický průzkum podle odstavce 1 , rozhodne ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. ".

4. Název části druhé zní:

"ČÁST DRUHÁ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ A POVOLOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUM LOŽISEK NEROSTŮ ".

5. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3 Oprávnění k provádění geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti

(1) Projektovat a vyhodnocovat geologické práce jsou oprávněny právnické a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti 1) při splnění podmínek stanovených právními předpisy (dále jen "organizace"), u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen "odpovědný řešitel").

(2) Práce geologického výzkumu 2) jsou oprávněny provádět

a) státní geologická služba ( § 17 ),

b) vědecké ústavy a odborné školy při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů.

(3) Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele vydává ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. Tento orgán může osvědčení odborné způsobilosti odejmout tomu, kdo závažným způsobem nebo opakovaně porušil ustanovení tohoto zákona nebo předpisy vydané na jeho základě.

(4) Základními předpoklady odborné způsobilosti jsou odborné vzdělání, praxe v oboru zahrnující podíl na řešení geologických úkolů a znalost potřebných předpisů. Předpoklady odborné způsobilosti, postup při jejím ověřování a způsob evidence vydaných osvědčení podrobněji upraví obecně závazný právní předpis. Tento předpis též stanoví odborné garanty (například státní geologická služba, vysoké školy, komory), kteří budou posuzovat odbornou způsobilost uchazečů pro vydání osvědčení. ".

6. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4 Povolování geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů

(1) Organizace, pro niž mají být prováděny geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) (dále jen "zadavatel"), může tyto práce provádět pouze na základě povolení, které uděluje na žádost zadavatele ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 3)

(2) Žádost zadavatele obsahuje:

a) návrh průzkumného území s jeho zákresem v mapě povrchové situace ve vhodném měřítku, ne však menším než 1:25 000, a s výpočtem plošného obsahu území s rozdělením plochy podle příslušnosti ke katastrálním územím; mapu jakož i výpočet plošného obsahu území ověří oprávněný pracovník, 4)

b) zákres hranic dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území, popřípadě jiných chráněných území nebo ochranných pásem v navrhovaném průzkumném území,

c) návrh podmínek pro provádění geologických prací.

(3) V rozhodnutí o povolení se zadavateli stanoví území pro vyhledávání a průzkum (dále jen "průzkumné území"), nerost, pro jehož vyhledávání a průzkum se povolení uděluje, podmínky pro provádění geologických prací a doba platnosti povolení. Dobu platnosti povolení lze prodloužit.

(4) Jestliže za stejným cílem a ve stejném území požádá o povolení více zadavatelů, vydá ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky povolení zadavateli, který o povolení požádal dříve. Toto ustanovení se nevztahuje na postup podle odstavce 5.

(5) Pokud ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vypíše v zájmu jednotné surovinové politiky nabídkové řízení na vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu pro vymezené nerosty a území, bude vydáno povolení zadavateli vybranému v tomto řízení.

(6) Před udělením povolení podle odstavce 1 si ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vyžádá stanovisko obce, v jejímž katastrálním území se nachází průzkumné území. ".

7. Za § 4 se vkládají nové § 4a, 4b a 4c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 4a Průzkumné území

(1) Hranice průzkumného území se na povrchu stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují body se souřadnicemi v platném souřadnicovém systému. Hranice území pod povrchem jsou dány svislými rovinami procházejícími stranami povrchového obrazce.

(2) V průzkumném území získává zadavatel výhradní právo k provádění geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů určeného druhu vyhrazeného nerostu. Vymezení průzkumného území nemá povahu územního rozhodnutí.

§ 4b Ú hrada z plochy průzkumného území

(1) Na základě vydaného povolení pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů platí zadavatel úhradu odvozenou z plochy průzkumného území, která činí v prvním roce 1000 Kčs za každý i započatý km ˛ pr ůzkumného území. Tato úhrada se každý další rok zvyšuje o dalších 1000 Kčs za každý i započatý km ˛ pr ůzkumného území.

(2) Úhrada z plochy průzkumného území je splatná do tří měsíců od začátku platnosti povolení, popřípadě prodloužení platnosti již vydaného povolení. Úhrada je příjmem obcí, na jejichž katastrálních územích se průzkumné území nachází. Leží-li území na katastrálních územích více obcí, rozdělí zadavatel úhradu podle poměru ploch v katastrálních územích, na nichž se průzkumné území nachází.

§ 4c Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů

Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů může organizace provádět jen na základě dohody s vlastníkem pozemku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 5)".

8. Nad § 5 se vkládá nadpis, který zní:

"ČÁST TŘETÍ PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ".

9. V § 6 odst. 1 se vypouštějí slova "a ekonomické zdůvodnění".

10. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Projekt geologických prací hrazených z prostředků státního rozpočtu schvaluje orgán, jemuž jsou tyto prostředky svěřeny. ".

11. V § 6 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Projekt geologických prací prováděných v geologických podmínkách, jejichž nerespektování může přivodit poškození životního prostředí, zejména hydrogeologických a hydrodynamických poměrů, musí být posouzen znalcem nebo státní geologickou službou. Náklady na posouzení hradí zadavatel geologických prací. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 7 odst. 1 větě první se vypouštějí slova "k zamezení jejich neúčelného opakování"; poslední věta zní "Registraci provádí organizace pověřená ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostře dí České republiky. ".

13. V § 7 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

14. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Registraci nepodléhají geologické práce prováděné organizacemi při průzkumu výhradních ložisek v jejich dobývacích prostorech a geologické práce, které nejsou vázány na zásah do horninového prostředí. ".

15. § 8 se vypouští.

16. V § 9 odst. 1 se vypouští slovo "schváleným".

17. V § 9 se vypouštějí dosavadní odstavce 2, 3 a 4. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 2 a 3.

18. V § 10 odst. 1 se vypouštějí slova "provedených podle projektu geologických prací" a poslední věta.

19. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11 Prověřování a schvalování výsledků geologických prací

Výsledky geologických prací hrazených z prostředků státního rozpočtu prověřuje a schvaluje zadavatel. Způsob prověření a schválení výsledků těchto prací určí v dohodě se zadavatelem ústřední orgán státní správy v jehož působnosti mají být výsledky geologických prací využity. ".

20. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12 Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací

(1) Zadavatel je povinen bezúplatně odevzdat do dvou měsíců po ukončení, popřípadě schválení geologických prací jejich výsledky ve stanoveném rozsahu a úpravě k trvalému uchovávání právnické osobě pověřené ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.

(2) Výsledky geologických prací předané k trvalému uchovávání podle odstavce 1 pověřená právnická osoba zpřístupňuje bezplatně orgánům státní správy, pokud je potřebují pro svou činnost.

(3) Zadavatel, který odevzdal výsledky geologických prací podle odstavce 1 si může vyhradit, že tyto výsledky nebudou zpřístupňovány nebo budou zpřístupňovány jiné právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy mezi zadavatelem a touto právnickou nebo fyzickou osobou, popřípadě určit jiné podmínky pro jejich zpřístupňování a využívání s výjimkou případů podle odstavce 2 . Tyto výhrady a podmínky však zadavatel může uplatňovat po dobu nejvýše sedmi let od odevzdání prací pověřené právnické osobě. Po uplynutí této lhůty jsou výsledky geologických prací přístupné bez omezení, přitom však musí být zachováno státní, služební a hospodářské tajemství. 6) Pověřená právnická osoba poskytuje služby spojené s podáváním informací o výsledcích těchto geologických prací za úhradu, 7) která je jejím příjmem.

(4) Odevzdávání výsledků geologických prací a podmínky jejich zpřístupňování podrobněji upraví obecně závazný právní předpis. ".

21. V § 13 se slova "Český geologický úřad" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky ".

22. V § 13 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 1, 2 a 3.

23. V § 13 odst. 3 se v posledním řádku vypouští slovo "národní".

24. § 14 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Pracovníci organizací mohou pro účely projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací vstupovat na cizí nemovitosti v nezbytném rozsahu a na nezbytně potřebnou dobu, zřizovat tam pracoviště, přístupovou cestu, přívod vody a energie, jakož i provádět nezbytné úpravy půdy a odstraňovat porosty, popřípadě zřizovat stavby; ustanovení zvláštních předpisů 8) přitom zůstávají nedotčena. O rozsahu, způsobu a době výkonu těchto oprávnění uzavře organizace s vlastníkem nemovitosti písemnou smlouvu. Má-li dojít k zásahu na nemovitosti stavbou, musí organizace získat dočasné právo k užívání pozemku smlouvou o pronájmu.

(2) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a vlastníkem podle odstavce 1 , rozhoduje o rozsahu, způsobu nebo době výkonu oprávnění okresní úřad, v jehož územním obvodě je nemovitost nebo její větší část. ".

25. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15 Ochrana výzkumných a průzkumných děl

Vlastník nemovitosti je povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání významných zkumných děl, která určí ministerstvo životního prostředí České republiky a průzkumných děl, která určí ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, a zdržet se všeho, co by tato díla mohlo poškodit, zničit nebo učinit nepoužitelnými. ".

26. V § 16 v odstavcích 2, 3, 4 se slova v závorce "(správce, uživatel)" vypouštějí.

27. V § 16 odst. 4 se slova "Českého geologického úřadu" nahrazují slovy "příslušného ústředního orgánu státní správy republiky ".

28. V § 16 v odst. 5 se slova " okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad ".

29. Nadpis "ČÁST TŘETÍ ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD" se vypouští.

30. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17 Státní geologická služba

(1) Ministerstvo životního prostředí České republiky řídí výkon státní geologické služby, kterou zajišťují právnické osoby pověřené ministerstvem životního prostředí České republiky.

(2) Při výkonu státní geologické služby se zajišťuje zejména státní geologický výzkum, získávají, dokumentují, vyhodnocují a uchovávají základní informace geologického výzkumu území České republiky.

(3) Při výkonu státní geologické služby se dále zajišťuje vyhodnocování všech geologických informací podle odstavce 2 jako podklad pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu, potencionálního využití a ochrany přírodních nerostných zdrojů, ekologické rovnováhy krajiny a lidské činnosti. ".

31. § 18 se vypouští.

32. V § 19 odst. 1 se slova "Český geologický úřad kontroluje" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky a ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky na svém úseku kontrolují ". Slova "je oprávněn uložit" se nahrazují slovy "jsou oprávněna uložit ".

33. V § 19 odst. 2 se slova "pověřeným Českým geologickým úřadem" nahrazují slovy "pověřeným orgány uvedenými v odstavci 1 ". Slova "zvláštním průkazem Českého geologického úřadu" se nahrazují slovy "zvláštními průkazy orgánů uvedených v odstavci 1 ".

34. § 19 odst. 3 zní:

"(3) V dobývacích prostorech vykonává ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky kontrolu geologických prací v dohodě s Českým báňským úřadem. ".

35. V § 20 se dosavadní odstavec 1 nahrazuje odstavci 1 a 2, které znějí:

"(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky může uložit pokutu až do jednoho milionu Kčs právnické a fyzické osobě, která porušuje ustanovení tohoto zákona tím, že

a) provádí geologické práce a nesplňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 1 ,

b) provádí bez registrace geologické práce geologického průzkumu podléhající registraci,

c) nezabezpečuje řádně a včas geologickou dokumentaci geologických průzkumných prací a její předepsané uchovávání,

d) neodevzdává výsledky geologických prací geologického průzkumu pověřené právnické osobě podle § 12 odst. 1,

e) provádí geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů bez uděleného povolení nebo při provádění geologických prací porušuje podmínky v povolení stanovené; uložením pokuty není dotčena povinnost zaplatit úhradu podle § 4b ,

f) neodstraní ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle § 19 odst. 1 ,

g) nezaplatí ve stanovené lhůtě úhradu podle § 4b .

(2) Ministerstvo životního prostředí České republiky může uložit pokutu až do jednoho milionu Kčs právnické a fyzické osobě, která porušuje ustanovení tohoto zákona tím, že

a) provádí bez registrace geologické práce geologického výzkumu podléhající registraci,

b) nezabezpečuje řádně a včas geologickou dokumentaci geologického výzkumu a její předepsané uchovávání,

c) neodevzdává výsledky geologických výzkumných prací Geofondu,

d) neodstraní ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle § 19 odst. 1. ".

36. V § 20 se dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

37. V § 20 odst. 4 se slova "Český geologický úřad" nahrazují slovy "orgán uvedený v odstavci 1 nebo 2 ".

38. V § 20 odst. 6 se vypouští slovo "socialistické".

39. V § 21 se za slova "k provádění geologických prací" vkládají slova "pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ".

40. V § 23 se odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

41. § 26 zní:

"§ 26

(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vydá v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky obecně závazné právní předpisy k provedení § 3 odst. 4 , § 5 odst. 2 , § 6 odst. 5 , § 7 odst. 5 , § 9 odst. 3 , § 10 odst. 2 a § 12 odst. 4 .

(2) Obecně závazné právní předpisy k provedení § 6 odst. 5 , § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2 vydá ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky též v dohodě s Českým báňským úřadem, pokud jde o práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) . ".

ČL. II

1. Osvědčení vydaná podle dosavadních předpisů se považují za osvědčení vydaná podle tohoto zákona.

2. Pracovníci, kteří projektovali, prováděli a vyhodnocovali geologické práce ve funkci odpovědného řešitele geologického úkolu9) u organizace oprávněné provádět geologické práce podle dosavadních předpisů, se považují za odpovědné řešitele ve smyslu § 3 tohoto zákona, pokud práce vykonávají u této organizace nebo organizace, která je jejím právním nástupcem.

3. Bez povolení podle § 4 odst. 1 může zadavatel nadále provádět geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů nejdéle do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČL. III

Zrušují se § 37, 38 a 39 vyhlášky Českého geologického úřadu č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu.

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

1) Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 vyhlášky ČGÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 31 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 1.06 výnosu Českého báňského úřadu č. j. 3700/1974 ze dne 1. 7. 1974, jímž se vydává důlně-měřický předpis pro geologický průzkum a pro těžbu ložisek ropy a zemního plynu, reg. v částce 6/1976 Sb.

5) § 9 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

6) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 419/1991 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

8) Např. ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění ČSFR, zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

9) § 1 odst. 6 vyhlášky ČGÚ č. 121/1989 Sb.