Program Zákon

Zákon o Celní správě České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Celní správa České republiky

(1) Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu financí.

(2) Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.

(3) Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1 .

(4) Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2 .

(5) Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3 .

(6) Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.

(7) Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky (dále jen "celní správa") jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle § 3 odst. 1 (dále jen "generální ředitel").

(8) Generální ředitel je v celní správě oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech; pro určité právní úkony však může jednáním jménem státu písemně pověřit osoby uvedené v odstavci 9 větě třetí. Generální ředitel schvaluje organizační řád celní správy, kterým zřizuje i pobočky celních úřadů pro zabezpečení výkonu některých činností uvedených v § 5 odst. 3 a 4 .

(9) Úkoly celní správy plní celníci, kterými jsou fyzické osoby vykonávající v celní správě službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.1) Úkoly celní správy dále plní občanští zaměstnanci, kterými jsou pro účely v oblasti celnictví fyzické osoby vykonávající v celní správě službu ve služebním poměru podle služebního zákona,2) nebo v pracovním poměru. Celníci, kteří řídí výkon služby dalších celníků, představení3) a vedoucí zaměstnanci4) mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní jen na základě písemného pověření generálního ředitele.

§ 2 Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) celnictvím plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,5) včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků (dále jen "daně") podle zvláštních právních předpisů6) a při správě cel,

b) kontrolní činností plnění úkolů celním orgánem v oblasti kontroly pro potřebu jiného celního orgánu nebo pro potřebu orgánu veřejné správy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,7)

c) asistenční činností podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo územnímu finančnímu orgánu, Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, a to ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení podle zvláštních právních předpisů,8) s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů, zajištění ochrany osob a majetku a zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání těmito orgány,

d) placením peněžitých plnění vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků,

e) analýzou rizik systematické využívání dostupných informací za účelem zjištění, zda, jakým způsobem a s jakými důsledky jsou a mohou být porušovány celní předpisy, kterými se rozumí zákony a další právní předpisy, včetně právních předpisů Evropských společenství, které stanoví působnost celních orgánů (dále jen "celní předpisy"),

f) obchodem uvnitř Společenství obchod se zbožím mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.9)

Organizace a působnost celních orgánů

§ 3 Generální ředitelství cel

(1) V čele Generálního ředitelství cel je generální ředitel, kterým může být pouze celník. Generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa odvolává ministr financí (dále jen "ministr"). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele. Zástupcem generálního ředitele může být pouze celník. Zástupce generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává ministr na návrh generálního ředitele.

(2) Generální ředitelství cel je účetní jednotkou.10) Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.11)

(3) Generální ředitelství cel je pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem upravujícím trestní řízení12) vystupuje v postavení policejního orgánu (dále jen "pověřený celní orgán"), jde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu.

(4) Generální ředitelství cel

a) se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti celnictví,

b) řídí celní ředitelství,

c) metodicky řídí i celní úřady v oblasti výkonu dohledu a kontroly,13) celního hodnocení, zajišťování celního dluhu, celní politiky, sazebního zařazení zboží a integrovaného tarifu, správy cel a daní, pátrání po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů, správního trestání, následných kontrol, analýzy rizik, mezinárodní spolupráce, obchodu uvnitř Společenství, zabezpečování kontrolních nebo asistenčních činností a placení peněžitých plnění,

d) rozhoduje, ve kterých věcech v oblasti celnictví jde o případy celostátního nebo mezinárodního významu,

e) rozhoduje o zřízení svobodného pásma nebo svobodného skladu,

f) zabezpečuje sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení,14) o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, a o obchodu uvnitř Společenství,

g) vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží,15) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,16) další evidence a statistiky nezbytné pro plnění úkolů celní správy, včetně evidencí a statistik potřebných pro zajištění převodů cla a daní, a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,

h) plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik,

i) drží, skladuje a používá nebezpečné látky a věci pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.17) Nebezpečnými látkami a věcmi se rozumí zejména výbušniny, výbušné předměty, omamné a psychotropní látky, prekurzory a pomocné látky, jedy, padělky peněz, známek a cenných papírů (dále jen "nebezpečné látky a věci"),

j) zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely,

k) doručuje písemnosti a oznamuje rozhodnutí celních orgánů jiných států, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen "mezinárodní smlouva"), a na základě mezinárodních smluv spolupracuje s celními orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi v oblasti celnictví i v dalších věcech,

l) zajišťuje speciální vzdělávání v oblasti celnictví pro potřeby celních orgánů,

m) vytváří podmínky pro zajištění závodní zdravotní preventivní péče pro celníky a občanské zaměstnance v celní správě.

(5) Generální ředitelství cel dále

a) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady a doklady o ručení podle mezinárodní smlouvy,18)

b) rozhoduje o individuálním zajištění celního dluhu ručením s použitím záručního dokladu,

c) spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)

d) spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak, a převádí cla podle právních předpisů Evropských společenství,

e) přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními ředitelstvími,

f) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.

(6) V případech celostátního nebo mezinárodního významu Generální ředitelství cel

a) řídí celní úřady,

b) plní funkci národní koordinační jednotky pro vzájemnou pomoc a spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v celních věcech,

c) v rámci plnění mezinárodních smluv provádí způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem22) dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním celních předpisů druhé smluvní strany,

d) po dohodě s celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo úplně nebo částečně zaměněné, a plní další úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o spolupráci a pomoci v celních věcech s celními orgány smluvních států a mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv,

e) pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů a zjišťuje osoby, které zboží tomuto dohledu13) odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly,

f) jde-li o případy nezákonného dovozu nebo vývozu zboží, provádí úkony, které podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů náleží celním ředitelstvím nebo celním úřadům,

g) provádí kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro potřeby celní správy,

h) shromažďuje, zpracovává a poskytuje osobám oprávněným podle zvláštního právního předpisu23) informace nezbytné pro předcházení, odhalování a stíhání porušení celních předpisů a přijímá další s tím spojená nezbytná opatření.

(7) Rozhodnutí, které vydalo Generální ředitelství cel ve správním řízení, přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) Ministerstvo financí.

§ 4 Celní ředitelství

(1) Celní ředitelství řídí ředitel celního ředitelství, kterým může být pouze celník. Ředitele celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa odvolává generální ředitel. Ředitele celního ředitelství zastupuje zástupce ředitele celního ředitelství. Zástupcem ředitele celního ředitelství může být pouze celník. Zástupce ředitele celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává generální ředitel.

(2) Celní ředitelství má ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel.

(3) Celní ředitelství je ve věcech, ve kterých nejde o případy celostátního nebo mezinárodního významu, pověřeným celním orgánem.

(4) Celní ředitelství

a) řídí celní úřady ve svém územním obvodu, s výjimkou případů, kdy je řídí Generální ředitelství cel,

b) z důvodů rychlosti, hospodárnosti a efektivity správního řízení může pověřit provedením úkonů jiný celní úřad ve svém územním obvodu, než který je místně příslušný, anebo tyto úkony samo provést,

c) z důvodů hospodárnosti a rychlosti může rozhodnout o tom, že celní úřad plní úkoly uvedené v § 5 odst. 3 písm. a) a v § 5 odst. 4 písm. e) , i) , j) , k) , l) a o) i mimo stanovenou územní působnost, nebo může tyto úkoly samo plnit,

d) koordinuje provádění kontrolních a asistenčních činností, jejichž výkon spadá do věcné působnosti celních úřadů ve svém územním obvodu,

e) zabezpečuje ve své územní působnosti laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely,

f) vede evidence a statistiky a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,

g) spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví.

(5) Celní ředitelství dále

a) vydává na základě žádosti závazné informace o původu zboží24) a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů,

b) vydává stanoviska k osobám, které hodlají provozovat mezinárodní přepravu zboží na podkladu karnetu TIR a rozhoduje o vyloučení osob z tohoto systému, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,

c) rozhoduje o povolení být ručitelem pro globální zajištění celního dluhu, o udělení povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení platnosti těchto povolení,

d) provádí následnou kontrolu po propuštění zboží25) a analýzy rizik pro potřebu svou a celních úřadů ve svém územním obvodu,

e) rozhoduje na základě žádosti o povolení osvědčovat na faktuře nebo jiném obchodním dokladu původ zboží,

f) spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak,

g) spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)

h) přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními úřady ve svém územním obvodu.

(6) Celní ředitelství dále

a) pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů a zjišťuje osoby, které zboží tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly,

b) podle pokynů národní koordinační jednotky plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách s celními orgány smluvních států a mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv, zejména po dohodě s celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo částečně nebo úplně zaměněné,

c) shromažďuje, zpracovává a poskytuje osobám oprávněným podle zvláštního právního předpisu23) informace nezbytné pro předcházení, odhalování a stíhání porušení celních předpisů a přijímá další s tím spojená nezbytná opatření,

d) podle pokynů národní koordinační jednotky provádí způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem22) dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním celních předpisů druhé smluvní strany,

e) provádí kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro potřeby celních orgánů,

f) drží, skladuje a používá nebezpečné látky a věci pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,17)

g) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.

(7) Celní ředitelství Praha vydává na základě žádosti závazné informace o sazebním zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě nepravdivých, nepřesných nebo neúplných údajů.

(8) Celní ředitelství České Budějovice vydává, pozastavuje a zrušuje osvědčení oprávněného hospodářského subjektu25a) a kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání osvědčení.

§ 5 Celní úřad

(1) Celní úřad řídí ředitel celního úřadu. Ředitele celního úřadu zastupuje zástupce ředitele celního úřadu. Ředitelem celního úřadu a jeho zástupcem mohou být pouze celníci. Ředitele celního úřadu a jeho zástupce na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává generální ředitel na návrh ředitele příslušného celního ředitelství. Ředitele celního úřadu řídí ředitel příslušného celního ředitelství, nejde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu, kdy ho řídí generální ředitel.

(2) Celní úřad má ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel.

(3) Celní úřad

a) provádí dohled a kontrolu,13)

b) rozhoduje o přidělení celně schváleného určení,14)

c) rozhoduje o podmínkách dočasného uskladnění zboží a schvaluje dočasný sklad,26)

d) rozhoduje o zničení nebo znehodnocení zboží, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví osob, anebo znehodnotit nebo zničit jiné zboží, a o povinnosti uhradit náklady za zničení nebo znehodnocení tohoto zboží,

e) vyměřuje a vybírá skladné,27)

f) spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak,

g) spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)

h) rozhoduje o opravách celního prohlášení, zrušení platnosti celního prohlášení a o změnách nebo zrušení rozhodnutí, která vydal, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

i) rozhoduje o povolení použít režim s ekonomickými účinky,28) o provedení změn v tomto vydaném povolení, o prodloužení jeho platnosti anebo o jeho odnětí, jakož i o převodu práv a povinností osob ve vztahu k udělenému povolení,

j) rozhoduje o udělení povolení provozovat celní sklad,29) o odnětí tohoto povolení a o změnách v osobě skladovatele30) nebo ukladatele,

k) rozhoduje o určení celní hodnoty,31)

l) rozhoduje o zajištění zástavy v rámci celního zástavního práva32) a o zrušení tohoto zajištění,

m) vydává osvědčení o původu zboží a ověřuje původ zboží i po vydání osvědčení,

n) rozhoduje o individuálním zajištění celního dluhu ručením s použitím záruční listiny,

o) kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží vydávané podle zvláštních právních předpisů, zejména úřední povolení k dovozu nebo vývozu výrobků (licenci)33) a k dovozu nebo vývozu vojenského materiálu34) včetně plnění podmínek v nich stanovených, na základě celních předpisů příslušné doklady i potvrzuje a kontroluje též, zda jsou dodržovány i další povinnosti uložené právními předpisy v oblasti celnictví. K zajištění těchto úkolů provádí veškeré nezbytné úkony a v případě zjištění nedostatků činí příslušná opatření,

p) provádí řízení o porušení celních předpisů, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,35)

q) rozhoduje o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů,

r) vymáhá pokuty, které uložil, a předepsané náklady řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti,

s) vydává osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků, s výjimkou drážních vozidel pro dopravu zboží pod celní závěrou, a ověřuje tuto způsobilost i po vydání osvědčení.

(4) Celní úřad dále

a) rozhoduje o povolení používat zjednodušený postup36) včetně zjednodušeného postupu v režimu tranzitu, o odnětí tohoto povolení a o prodloužení jeho platnosti,

b) povoluje jednotný zápis37) cla a daní,

c) provádí následné kontroly po propuštění zboží25) a na základě výsledků těchto kontrol přijímá příslušná opatření,

d) zajišťuje prodej uskladněného, zajištěného, propadlého a zabraného zboží, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,38)

e) pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů,

f) zajišťuje prodej zboží, na kterém vázne celní zástavní právo,32)

g) zabezpečuje sběr údajů a informací o obchodu uvnitř Společenství,

h) vede evidenci o kontrolovaném zboží15) a vede další evidence a statistiky a spravuje informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,

i) usměrňuje pohyb osob a dopravních prostředků v celním prostoru39) celního úřadu,

j) kontroluje největší povolenou hmotnost silničního vozidla, největší povolenou hmotnost na nápravu a skupinu náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav a užití zpoplatněné komunikace,

k) provádí doprovod zboží přepravovaného od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, je-li to potřebné,

l) zabezpečuje způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy kontrolní a asistenční činnost,

m) zajišťuje placení peněžitých plnění podle § 2 písm. d) , nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,

n) spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví na základě mezinárodních smluv,

o) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.40)

(5) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu40a) při výrobě, úpravě, skladování a evidenci lihu je místně příslušný celní úřad, v jehož obvodu působnosti je líh vyráběn, upravován, skladován a evidován.

§ 5a Údaje z informačního systému evidence obyvatel

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje celním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel42) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu43) .

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje celním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru rodných čísel44) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1 . Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou o

a) státních občanech České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14. rodné číslo dítěte,

15. osvojení dítěte,

16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Zpracování osobních údajů celními orgány

§ 5b

(1) Celní orgány zpracovávají osobní údaje, včetně sdružování osobních údajů, o osobách,

a) u kterých je nebo byl prováděn celní dohled podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství45) , služební úkon nebo služební zákrok,

b) které porušily právní předpisy, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny, nebo jsou důvodně podezřelé z jejich porušování, anebo které mohou o porušení právních předpisů podat informace, nebo

c) které jsou nebo byly účastníky řízení před celními orgány.

(2) Celní orgány nejméně jednou za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní údaje, u nichž pominul účel, pro který byly zpracovány. Zjistí-li, že tomu tak není, tento stav bezodkladně napraví.

(3) Předávají-li celní orgány osobní údaje do třetích zemí z důvodu uplatnění důležitého veřejného zájmu vyplývajícího z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, mohou tak učinit bez povolení úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5c

Celní orgány na písemnou žádost sdělí žadateli osobní údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 30 dnů od doručení žádosti, s výjimkou údajů, jejichž sdělením by došlo k ohrožení plnění úkolů celních orgánů nebo k ohrožení oprávněných zájmů třetí osoby.

§ 5d

Celní orgány neprodleně po doručení písemné žádosti bezplatně zlikvidují nebo opraví nepřesné osobní údaje.

§ 5e Přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému

(1) Celní orgány mají přístup k údajům z informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie (dále jen "Schengenský informační systém"), a oprávnění v těchto údajích vyhledávat, a to pouze pro potřebu plnění úkolů

a) pověřeného celního orgánu podle § 3 odst. 3 nebo § 4 odst. 3 ,

b) celního dohledu a celní kontroly,

c) pátrání po zboží protiprávně dovezeném, vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu,

d) v oblasti koordinace činností uvedených v písmenech a) až c) .

(2) Údaje určené k zařazení do Schengenského informačního systému předávají celní orgány Policejnímu prezidiu České republiky, které zabezpečí jejich zařazení.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6 Přechodná ustanovení

(1) Řízení, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla zrušenými celními úřady ukončena, dokončí nástupnické celní úřady uvedené v příloze č. 4 .

(2) Příslušnost k hospodaření s majetkem státu přechází z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel, jde-li o majetek státu, který do dne nabytí účinnosti tohoto zákona užívaly celní orgány.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v celních orgánech přecházejí z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel.

(4) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí ve věci služebních poměrů celníků přecházejí z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel, s výjimkou výkonu práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí o služebním poměru generálního ředitele a jeho zástupce.

(5) Celníka, jehož dosavadní funkce se v důsledku organizačních změn v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 ruší, a kterého není možné převést na jinou funkci v místě služebního působiště, lze v důležitém zájmu služby přeložit do jiného místa služebního působiště i k výkonu jiné funkce, než do které byl doposud ustanoven. V tomto případě mu náleží dosavadní funkční plat ještě po dobu 6 měsíců, jestliže je to pro něho výhodnější.

(6) Celník, jehož dosavadní funkce se v důsledku organizačních změn v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 ruší, může být před zrušením této funkce a na základě jeho žádosti přeložen generálním ředitelem do stejného nebo jiného místa služebního působiště v Policii České republiky, ve Vězeňské službě České republiky nebo v Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen "bezpečnostní sbor") a zároveň převeden na jinou funkci podle odstavce 7 (dále jen "přeložení s převedením na jinou funkci"), a to s písemným souhlasem příslušného služebního funkcionáře bezpečnostního sboru, ke kterému má být celník přeložen s převedením na jinou funkci.

(7) Celník se dnem přeložení s převedením na jinou funkci stává příslušníkem bezpečnostního sboru, k němuž byl přeložen s převedením na jinou funkci; příslušný služební funkcionář tohoto bezpečnostního sboru je povinen ho jmenovat do odpovídající hodnosti příslušníka bezpečnostního sboru, a to

a) celního čekatele do hodnosti rotného,

b) celního strážmistra do hodnosti strážmistra,

c) celního nadstrážmistra do hodnosti nadstrážmistra,

d) vrchního celního nadstrážmistra do hodnosti praporčíka,

e) celního asistenta do hodnosti podporučíka,

f) celního kontrolora a vrchního celního kontrolora do hodnosti poručíka,

g) celního inspektora do hodnosti nadporučíka,

h) vrchního celního inspektora do hodnosti kapitána,

i) celního radu do hodnosti majora,

j) vrchního celního radu do hodnosti podplukovníka,

k) ministerského celního radu a celního prezidenta do hodnosti plukovníka.

(8) Výkon práv a povinností ze služebního poměru celníka přechází dnem přeložení s převedením na jinou funkci z Generálního ředitelství cel na bezpečnostní sbor, k němuž byl celník přeložen s převedením na jinou funkci.

(9) Spisovou agendu zrušených celních úřadů převezmou nástupnické celní úřady uvedené v příloze č. 4 .

§ 7 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 4 písm. m) , které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Příloha č. 1 Územní působnost celních ředitelství

1.

Celní ředitelství Brno
Sídlo: Brno
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

2.

Celní ředitelství České Budějovice
Sídlo: České Budějovice
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Strakonice, Tábor.

3.

Celní ředitelství Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Hradec Králové, Náchod, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí.

4.

Celní ředitelství Olomouc
Sídlo: Olomouc
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zlín.

5.

Celní ředitelství Ostrava
Sídlo: Ostrava
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Frýdek - Místek, Karviná, Krnov, Mošnov, Opava, Ostrava.

6.

Celní ředitelství Plzeň
Sídlo: Plzeň
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň, Tachov.

7.

Celní ředitelství Praha
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:
Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Praha 1, Praha 2, Praha D1,Praha D5, Praha D8, Praha Ruzyně.

8.

Celní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem
Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů:Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Liberec, Most, Ústí nad Labem.

Příloha č. 2 Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů

1

Celní úřad Benešov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností41) Benešov, Dobříš, Příbram, Říčany, Sedlčany, Vlašim a Votice.

2

Celní úřad Břeclav vykonává působnost v územních obvodech občí s rozšířenoupůsobností Břeclav, Hustopeče a Mikulov.

3

Celní úřad Česká Lípa vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Česká Lípa a Nový Bor.

4

Celní úřad České Budějovice vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností České Budějovice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou.

5

Celní úřad Český Krumlov vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Český Krumlov a Kaplice.

6

Celní úřad Děčín vykonává působnost v územních obvodech obcí , s rozšířenoupůsobností Děčín, Rumburk a Varnsdorf.

7

Celní úřad Domažlice vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Domažlice a Horšovský Týn.

8

Celní úřad Frýdek - Místek vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec.

9

Celní úřad Hodonín vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.

10

Celní úřad Hradec Králové vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Hořice, Hradec Králové, Jičín, Nová Paka a Nový Bydžov.

11

Celní úřad Cheb vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Aš, Cheb a Mariánské Lázně.

12

Celní úřad Chomutov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Chomutov, Kadaň, Louny, Podbořany a Žatec.

13

Celní úřad Jihlava vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností Humpolec, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pacov,Pelhřimov, Telč a Třebíč.

14

Celní úřad Jindřichův Hradec vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Dačice, Jindřichův Hradec a Třeboň.

15

Celní úřad Karlovy Vary vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov a Sokolov.

16

Celní úřad Karviná vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová.

17

Celní úřad Kladno vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Beroun, Černošice, Hořovice, Kladno, Rakovník a Slaný.

18

Celní úřad Klatovy vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Horažďovice, Klatovy a Sušice.

19

Celní úřad Kolín vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady.

20

Celní úřad Krnov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Bruntál, Krnov a Rýmařov.

21

Celní úřad Liberec vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působnosti Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnova Železný Brod.

22

Celní úřad Mělník vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Mělníka Neratovice.

23

Celní úřad Mladá Boleslav vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.

24

Celní úřad Most vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Bílina, Litvínov, Most a Teplice.

25

Celní úřad Náchod vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností Broumov, Dobruška, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nadMetují a Rychnov nad Kněžnou.

26

Celní úřad Olomouc vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Litovel, Olomouc, Šternberk a Uničov.

27

Celní úřad Opava vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Hlučím Kravaře, Opava a Vítkov.

28

Celní úřad Ostrava vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Ostrava.

29

Celní úřad Pardubice vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice a Přelouč.

30

Celní úřad Prostějov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Konice a Prostějov.

31

Celní úřad Přerov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

32

Celní úřad Strakonice vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Blatná, Prachatice, Strakonice, Vimperk a Vodňany.

33

Celní úřad Svitavy vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Svitavy.

34

Celní úřad Šumperk vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Jeseník, Mohelnice, Šumperk a Zábřeh.

35

Celní úřad Tábor vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Milevsko, Písek, Soběslav a Tábor.

36

Celní úřad Trutnov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Vrchlabí.

37

Celní úřad Uherské Hradiště vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Uherské Hradiště a Uherský Brod.

38

Celní úřad Ústí nad Labem vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem.

39

Celní úřad Ústí nad Orlicí vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýtoa Žamberk.

40

Celní úřad Valašské Meziříčí vykonává působnost v územních obvodech obcís rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín.

41

Celní úřad Vyškov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Blansko, Boskovice, Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov.

42

Celní úřad Zlín vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice,Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín.

43

Celní úřad Znojmo vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Moravský Krumlov a Znojmo.

44

Celní úřad Žďár nad Sázavou vykonává působnost v územních obvodech obcí
s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Chotěboř, NovéMěsto na Moravě, Světlá nad Sázavou, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou:

Příloha č. 3 Územní působnost celních úřadů zřízených tímto zákonem

1.

Celní úřad Brno vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenou
působností41) Brno, Ivančice, Kuřím, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnova Židlochovice.

2.

Celní úřad Mošnov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry.

3.

Celní úřad Praha 1 vykonává působnost pro katastrální území hlavního města Prahy
Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Vinohrady, Vršovice,Vyšehrad a Žižkov.

4.

Celní úřad Praha 2 vykonává působnost pro katastrální území hlavního města Prahy
Benice, Běchovice, Čakovice, Černý Most, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč,
Hájek, Hloubětín, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hrdlořezy,
Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kyje, Letňany, Lipany,
Malešice, Miškovice, Nedvězí, Petrovice, Pitkovice, Prosek, Satalice, Strašnice,Štěrboholy, Třeboradice; Uhříněves, Újezd nad Lesy, Vinoř, Vysočany a Záběhlice.

5.

Celní úřad Plzeň vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Blovice, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany a Stod.

6.

Celní úřad Praha D1 vykonává působnost pro katastrální území hlavního města Prahy
Braník, Háje, Hodkovičky, Chodov, Cholupice, Kamýk, Komořany, Krč, Kunratice,Lhotka, Libuš, Michle, Modřany, Nusle, Písnice, Podolí, Šeberov, Točná a Újezd.

7.

Celní úřad Praha D5 vykonává působnost pro katastrální území hlavního města Prahy
Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle,
Motol, Radlice, Radotín, Řeporyje, Řepy, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky,Třebonice, Velká Chuchle; Zadní Kopanina, Zbraslav a Zličín.

8.

Celní úřad Praha D8 vykonává působnost pro katastrální území hlavního města Prahy
Bohnice, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Ďáblice,
Holešovice, Karlín, Kobylisy, Libeň, Liboc, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina,Ruzyně, Sedlec, Střešovice, Střížkov, Suchdol, Troja, Veleslavín a Vokovice.

9.

Celní úřad Praha Ruzyně vykonává působnost v celním prostoru Celního úřadu PrahaRuzyně v městské části Praha 6.

10.

Celní úřad Tachov vykonává působnost v územních obvodech obcí s rozšířenoupůsobností Stříbro a Tachov.

Příloha č. 4 Zrušené celní úřady a nástupnické celní úřady určené k dokončení správních řízení

 

Zrušený celní úřad

Nástupnický celní úřad

1.

Celní úřad Beroun

Celní úřad Kladno

2.

Celní úřad Blansko

Celní úřad Vyškov

3.

Celní úřad Brno I

Celní úřad Brno

4.

Celní úřad Brno II

Celní úřad Brno

5.

Celní úřad Břeclav - dálnice

Celní úřad Břeclav

6.

Celní úřad Cínovec

Celní úřad Most

7.

Celní úřad České Velenice

Celní úřad Jindřichův Hradec

8.

Celní úřad Český Těšín

Celní úřad Karviná

9.

Celní úřad Dolní Dvořiště

Celní úřad Český Krumlov

10.

Celní úřad Folmava

Celní úřad Domažlice

11.

Celní úřad Havlíčkův Brod

Celní úřad Žďár nad Sázavou

12.

Celní úřad Horní Lideč

Celní úřad Valašské Meziříčí

13.

Celní úřad Chrudim

Celní úřad Pardubice

14.

Celní úřad Jablonec nad Nisou

Celní úřad Liberec

15.

Celní úřad Jeseník

Celní úřad Šumperk

16.

Celní úřad Jičín

Celní úřad Hradec Králové

17.

Celní úřad Jiříkov

Celní úřad Děčín

18.

Celní úřad Kroměříž

Celní úřad Zlín

19.

Celní úřad Kutná Hora

Celní úřad Kolín

20.

Celní úřad Litoměřice

Celní úřad Ústí nad Labem

21.

Celní úřad Mosty u Jablunkova

Celní úřad Frýdek - Místek

22.

Celní úřad Nový Jičín

Celní úřad Mošnov

23.

Celní úřad Nymburk

Celní úřad Kolín

24.

Celní úřad Pelhřimov

Celní úřad Jihlava

25.

Celní úřad Písek

Celní úřad Tábor

26.

Celní úřad Plzeň I

Celní úřad Plzeň

27.

Celní úřad Plzeň II

Celní úřad Plzeň

28.

Celní úřad Praha I

Celní úřad Praha 1

29.

Celní úřad Praha II

Celní úřad Praha 1

30.

Celní úřad Praha III

Celní úřad Praha D1

31.

Celní úřad Praha IV

Celní úřad Praha D5

32.

Celní úřad Praha V

Celní úřad Praha D8

33.

Celní úřad Praha VI

Celní úřad Praha 2

34.

Celní úřad Prachatice

Celní úřad Strakonice

35.

Celní úřad Příbram

Celní úřad Benešov

36.

Celní úřad Rakovník

Celní úřad Kladno

37.

Celní úřad Rozvadov

Celní úřad Tachov

38.

Celní úřad Ruzyně - letiště Praha

Celní úřad Praha Ruzyně

39.

Celní úřad Rychnov nad Kněžnou

Celní úřad Náchod

40.

Celní úřad Sokolov

Celní úřad Karlovy Vary

41.

Celní úřad Starý Hrozenkov

Celní úřad Uherské Hradiště

42.

Celní úřad Strážný

Celní úřad Strakonice

43.

Celní úřad Teplice

Celní úřad Most

44.

Celní úřad Třebíč

Celní úřad Jihlava

45.

Celní úřad Turnov

Celní úřad Liberec

46.

Celní úřad Varnsdorf

Celní úřad Děčín

47.

Celní úřad Žatec

Celní úřad Chomutov

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

2) Zákon č. 218/2002 Sb. , o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 9 zákona č. 218/2002 Sb.

4) § 9 odst. 3 zákoníku práce.

5) Například zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2000 Sb. , o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

6) Například zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 258/1994 Sb. a zákona č. 208/1997 Sb., zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1997 Sb. , o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.

8) Například zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, v platném znění.

10) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

11) § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

12) § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

13) Čl. 4/13 a 4/14 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

14) Čl. 4/15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

15) Zákon č. 21/1997 Sb. , ve znění zákona č. 204/1992 Sb.

16) Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 167/1998 Sb. , o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.

18) Například vyhláška č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží.

19) Zákon č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

21) Například § 53 až 70 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , § 48 až 56a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb. a zákona č. 323/1996 Sb.

22) § 33b až 37d zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.

23) Například trestní řád .

24) Čl. 12 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

25) čl. 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

25a) Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

26) čl. 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

27) § 95 zákona č. 13/1993 Sb. , ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.

28) Čl. 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

29) Čl. 100 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

30) Čl. 99 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

31) Čl. 28 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

32) § 305 zákona č. 13/1993 Sb. , ve znění zákona č. 1/2002 Sb.

33) Například zákon č. 62/2000 Sb. , zákon č. 21/1997 Sb. , ve znění zákona č. 204/2002 Sb.

34) Například zákon č. 38/1994 Sb. , o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.

35) Například zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

36) Například čl. 76 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

37) Čl. 226 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

38) § 313 až 316 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.

39) § 102 zákona č. 13/1993 Sb. , ve znění zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.

40) Například zákon č. 167/1998 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

40a) Zákon č. 61/1997 Sb. , o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. , zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 75/2006 Sb.

41) Zákon č. 314/2002 Sb. , o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

42) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

43) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.

44) § 13b zákona č. 133/2000 Sb.

45) Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.