Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zrušena ke dni 1.1.2006 novelou č. 413/2005 Sb.

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2006 novelou č. 413/2005 Sb.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČL. IV

V § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se za slova "bezpečnostních prověrek" vkládají slova "a ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O MÍROVÉM VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (ATOMOVÝ ZÁKON)

ČL. V

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 písmeno i) včetně poznámek pod čarou č. 9) a 9a) zní:

"i) zajistit výkon stanovených činností pouze osobami splňujícími podmínky zvláštní odborné způsobilosti a zdravotně a psychicky způsobilými a u osob vykonávajících citlivé činnosti dle zvláštního právního předpisu9a) ověřovat bezpečnostní způsobilost způsobem podle zvláštního právního předpisu,9)

9) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9a) § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 310/2002 Sb.".

2. V § 18 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) ověřovat bezpečnostní způsobilost způsobem podle zvláštního právního předpisu9) u osob vykonávajících citlivé činnosti dle zvláštního právního předpisu9a) a ověřovat bezúhonnost zaměstnanců a osob nakládajících s jaderným materiálem I. a II. kategorie, zajišťujících fyzickou ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů, vstupujících bez doprovodu do vnitřního prostoru jaderných zařízení a zajistit, aby jen tyto osoby vykonávaly, řídily a kontrolovaly uvedené činnosti a vstupovaly do vnitřního a chráněného prostoru jaderného zařízení,".

3. V § 39 odstavec 2 zní:

"(2) Kontrolními pracovníky Úřadu jsou inspektoři jaderné bezpečnosti a inspektoři radiační ochrany (dále jen "inspektor"). Inspektorem může být pouze osoba způsobilá k právním úkonům, která má vysokoškolské vzdělání příslušného směru a tři roky odborné praxe. Inspektor musí být odborně způsobilý v jím kontrolované oblasti, bezúhonný podle § 11 a bezpečnostně způsobilý podle zvláštního právního předpisu9) v případě vykonávání citlivých činností dle zvláštního právního předpisu.9a) Inspektory jmenuje předseda Úřadu.".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZAHRANIČNÍM OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM

ČL. VI

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

" 5. splňují podmínky stanovené zvláštními zákony.2)

2) § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
§ 81d zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se čárka za bodem 5 nahrazuje tečkou a bod 6 se zrušuje.

3. § 8 se zrušuje.

4. V § 9 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími tří měsíců a osvědčeními a doklady vydanými podle zvláštních zákonů3) u členů statutárního orgánu právnické osoby a prokuristů,

3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
§ 81i odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb.".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

ČL. VII

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

" d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.".

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"§ 7a

(1) Při Nejvyšším státním zastupitelství se zřizuje Kolegium na úseku ochrany utajovaných skutečností (dále jen "Kolegium"). Kolegium plní úkoly stanovené zvláštním zákonem.1a)

(2) Kolegium je složeno z 5 členů, státních zástupců vykonávajících funkci u Nejvyššího státního zastupitelství. Členy Kolegia navrhuje a po schválení vládou jmenuje ministr spravedlnosti. Členem Kolegia lze jmenovat pouze státního zástupce, kterému bylo vydáno osvědčení pro stupeň utajení "Přísně tajné". Členové Kolegia jsou jmenováni na dobu dvou let. Úkoly statutárního orgánu podle zvláštního zákona1a) plní vůči členům Kolegia předseda vlády.

(3) V čele Kolegia stojí předseda, kterého z členů Kolegia jmenuje ministr spravedlnosti se souhlasem vlády. Předseda Kolegia organizuje práci Kolegia a svolává a řídí jeho jednání. Předsedu Kolegia zastupují v jeho nepřítomnosti členové Kolegia v rozsahu a pořadí stanoveném Kolegiem.

(4) Členové Kolegia jsou při výkonu funkce člena Kolegia nezávislí. Nepodléhají řídící pravomoci a dohledu Nejvyššího státního zástupce, jsou vázáni pouze ústavními zákony, zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

(5) Výkon funkce člena Kolegia se považuje za výkon funkce státního zástupce. Na činnost Kolegia se nevztahují ustanovení tohoto zákona o právních prostředcích zajišťujících činnost státního zastupitelství. Úkony provedené Kolegiem ani úkony provedené státním zástupcem při výkonu funkce člena Kolegia se nepovažují za úkony Nejvyššího státního zastupitelství.

(6) Po dobu výkonu nelze člena Kolegia přeložit k výkonu funkce u jiného státního zastupitelství nebo jej dočasně přidělit k výkonu funkce u jiného státního zastupitelství, k jinému orgánu nebo organizaci, k ministerstvu nebo k Justiční akademii.

(7) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce se státnímu zástupci výkon funkce člena Kolegia pozastavuje. Po tuto dobu se člen Kolegia činnosti Kolegia neúčastní.

(8) Člena Kolegia nelze z funkce v Kolegiu odvolat. Funkce člena Kolegia zaniká dnem skončení pracovního poměru státního zástupce, který vykonával funkci v Kolegiu, uplynutím doby, na kterou byl člen Kolegia jmenován, nebo dnem doručení rozhodnutí ministra spravedlnosti o uvolnění státního zástupce z funkce člena Kolegia. Ministr spravedlnosti státního zástupce uvolní z funkce člena Kolegia, pouze pokud o to státní zástupce písemně požádá.

1a) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu.".

3. V § 13e se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Nejvyšší státní zástupce zajišťuje činnost Kolegia (§ 7a) po stránce materiální, členům Kolegia vytváří podmínky pro řádný výkon funkce.".

4. V § 33 odst. 2 se za slova "Nejvyššího soudu" vkládají slova "anebo Nejvyššího správního soudu".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 42/1992 SB., O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH NÁROKŮ V DRUŽSTVECH

ČL. VIII

V § 13 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 144/1999 Sb. a zákona č. 3/2000 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Právo na vypořádání majetkového podílu se promlčí za deset let ode dne uplynutí sedmileté lhůty od schválení transformačního projektu.".

ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST

ČL. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. VII bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.