Program Zákon

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZÁKON O LIHU

§ 1 Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

(2) Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu

a) postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu,

b) omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu.

§ 2 Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) lihem etylalkohol (etanol) získaný

1. destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný,

2. destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy,

3. synteticky,

b) výrobou lihu získávání lihu způsoby uvedenými pod písmenem a) ,

c) úpravou lihu jeho zušlechťování nebo denaturace (znehodnocení),

d) zušlechťováním lihu zejména jeho rafinace (čištění), rektifikace (zesílení), dehydratace (odvodnění) a regenerace (znovuzískání),

e) denaturací lihu jakýkoli proces, kterým se líh stává pomocí denaturačních prostředků nepoužitelný ke konzumaci,

f) dovozem lihu jeho propuštění do volného oběhu,1)

g) obecně denaturovaným lihem líh s přísadou denaturačního prostředku (směsi), jehož složení určuje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Generálním ředitelstvím cel,

h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g) , stanoveným prováděcím právním předpisem,

i) vadným lihem líh, jehož složení neodpovídá kvalitativním znakům stanoveným prováděcím předpisem,

j) měřicí jednotkou pro zjištění množství lihu 1 litr etylalkoholu (etanolu) při teplotě 20 °C ,

k) normami ztrát lihu technicky zdůvodněné ztráty lihu vznikající při jeho úpravě, skladování, dopravě, manipulaci a zpracování, stanovené prováděcím předpisem,

l) lihovarem provozovna vyrábějící líh, ve které se může zároveň provádět i úprava lihu, a to

1. lihovar průmyslový vyrábějící líh kvasný rafinovaný nebo kvasný bezvodý (§ 11 ) z cukerných nebo škrobnatých surovin,

2. lihovar zemědělský vyrábějící líh kvasný surový (§ 11 ) především ze škrobnatých surovin,

3. lihovar ovocný vyrábějící ovocné a jiné destiláty (§ 11 ) z ovoce a dalších surovin,

4. lihovar drožďárenský vyrábějící líh kvasný surový (§ 11 ) z odpadů vznikajících při výrobě droždí,

5. lihovar sulfitový vyrábějící líh sulfitový (§ 11 ) ze surovin pocházejících z celulózy,

6. lihovar chemický vyrábějící líh syntetický (§ 11 ) hydratací etylénu,

7. pěstitelská pálenice vyrábějící ovocné destiláty pro pěstitele,

m) zvláštním lihovarem provozovna provádějící pouze úpravy lihu, přičemž denaturovnou v tomto zvláštním lihovaru se rozumí samostatná místnost nebo objekt oddělený od prostor, ve kterých se nachází líh nedenaturovaný,

n) pěstitelským pálením výroba ovocných destilátů pro pěstitele,

o) pěstitelem fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění,

p) konzumním lihem, lihovinami a ostatními alkoholickými nápoji potravinářské výrobky podle zvláštního právního předpisu.1a)

(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m) , i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.

(3) Lihovarem ani zvláštním lihovarem nejsou provozovny zpracovávající již dříve vyrobený nebo upravený líh do dalších výrobků.

§ 3 Podmínky pro výrobu a úpravu lihu

(1) Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2 , a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává podle zvláštního právního předpisu2)

a) Ministerstvo zemědělství, jde-li o líh získaný způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a jeho úpravu, nebo

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o líh získaný způsoby uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 a jeho úpravu.

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu umístění lihovaru nebo zvláštního lihovaru a přiloží

a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru,

b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru a

c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedeného lihovaru nebo zvláštního lihovaru.

(4) Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí lihovar nebo zvláštní lihovar, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3 a uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru splňuje podmínky uvedené v § 5 .

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu schváleného lihovaru nebo zvláštního lihovaru a uvede rozsah povolených činností, zejména jaké druhy lihu je možno vyrábět nebo zda se u úpravy lihu jedná o zušlechtění nebo jeho denaturaci, případně oba technické postupy současně.

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3 nebo nesplňuje-li výrobní zařízení podmínky stanovené v § 5 , příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o koncesi.

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v dalším lihovaru nebo zvláštním lihovaru, než pro který bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení tohoto dalšího lihovaru nebo zvláštního lihovaru orgány uvedenými v odstavci 2 a jeho uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4 .

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválený lihovar nebo zvláštní lihovar a vymezí rozsah činností podle odstavců 5 a 7 .

§ 3a Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

(1) Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2 , a to jen fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu provozovny a přiloží

a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů,

b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů a

c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedené provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

(4) Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3 .

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu provozovny, která byla pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů schválena, a uvede rozsah povolených činností.

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3 , příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o koncesi.

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v další provozovně určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, než pro kterou bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení této další provozovny orgánem uvedeným v odstavci 2 a její uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavce 3 .

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválenou provozovnu podle odstavců 3 a 5.

§ 4 Pěstitelské pálení

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.

(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2 .

(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e) .

(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

(7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno

a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,

b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o) , přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)

c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4 ,

d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,

e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,

b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6 ,

c) množství a druh převzaté suroviny,

d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

§ 5 Uspořádání výrobního zařízení a zařízení pro úpravu lihu

(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh mohou používat jen takové výrobní zařízení nebo zařízení pro úpravu lihu , které zaručuje spolehlivé zjištění množství vyrobeného nebo upraveného množství lihu.

(2) Výrobní zařízení lihovaru musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být odváděny jinam než do chladiče a dále do kontrolního lihového měřidla (dále jen "měřidlo"), a musí být uzpůsobené k umístění závěr.

(3) Výrobní zařízení ovocných lihovarů a pěstitelských pálenic musí být uspořádáno tak, aby destilace byla spojena přímo s rektifikací a měřidlem byl registrován již rektifikovaný výrobek.

(4) Během výroby lihu nesmí být výrobní zařízení lihovarů použito k jiným účelům.

(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatné odvodňování lihu musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního nebo odvodňovacího zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.

(6) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících denaturaci lihu musí být vybaveno mísicím zařízením a uspořádáno tak, aby nedenaturovaný líh určený k denaturaci byl skladován v nádobách zajištěných závěrou celního úřadu.

(7) Výrobní zařízení a zařízení pro úpravu lihu v lihovarech nebo zvláštních lihovarech provádějících kontinuální denaturaci musí být zajištěno závěrami celního úřadu v takovém rozsahu, aby bylo možno spolehlivě zajistit správné provádění kontinuální denaturace.

§ 6 Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování úkapů, dokapů a některých odpadních produktů

(1) Výrobní zařízení musí být zajištěno úředními závěrami tak, aby veškeré množství vyrobeného lihu bylo změřeno. Způsob a technické podmínky zajištění výrobního zařízení stanoví prováděcí předpis.

(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích zajišťuje celé výrobní zařízení a měřidla celní úřad5) úředními závěrami. V ostatních lihovarech zajišťuje celní úřad úředními závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod.

(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje celní úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.

(4) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící líh jsou povinny před zahájením výroby předložit celnímu úřadu popis a ve dvojím vyhotovení nákres výrobního zařízení. Celní úřad vyznačí v nákresu místa zajištěná závěrami a jedno vyhotovení vrátí výrobci.

(5) Je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat umístěné závěry a zasahovat do uspořádání výrobního zařízení. Provede-li celní úřad změnu v umístění závěr, vyznačí to způsobem uvedeným v odstavci 4 .

(6) Úkapy a dokapy z pěstitelského pálení, pokud je výrobce nehodlá dále použít, a odloučené oleje a vosky vzniklé při výrobě lihu v ovocných lihovarech musí výrobce znehodnotit za přítomnosti zaměstnance celního úřadu a způsobem, který stanoví prováděcí předpis.

(7) Lutrové vody musí výrobce znehodnotit způsobem, který stanoví prováděcí předpis.

§ 7 Měření lihu

(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny

a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

b) při poruše měřidla jímat vyrobený líh do ověřených6) nádrží zajištěných celním úřadem a měřit způsobem, který stanoví prováděcí předpis,

c) zjišťovat teplotu lihu protékajícího měřidlem způsobem stanoveným prováděcím předpisem,

d) při měření lihu dodržovat podmínky, které umožní správný chod měřidla a spolehlivé zjištění vyrobeného množství lihu; bližší podmínky pro umístění, zajištění a používání měřidla a postup při provádění oprav a běžných úprav měřidla stanoví prováděcí předpis.

(2) Celní úřad provádí kontrolu měřidla způsobem stanoveným prováděcím předpisem a zjišťuje a vypočítává vyrobené množství lihu ve lhůtách a způsobem, které stanoví prováděcí předpis.

(3) Celní úřad provádí váhovou měrnou zkoušku měřidla za účelem ověření správné funkčnosti měřidla porovnáním množství lihu vypočítaného podle objemu zjištěného tímto měřidlem s množstvím lihu vypočítaného podle zjištěné hmotnosti. Způsob provádění váhové měrné zkoušky a lhůty pro její provádění stanoví prováděcí právní předpis. Je-li při váhové měrné zkoušce zjištěna odchylka větší než odchylka stanovená v prováděcím právním předpisu, vyřadí celní úřad měřidlo z provozu, a to až do jeho nového platného ověření podle zákona o metrologii 6) .

(4) Váhová měrná zkouška se neprovádí v pěstitelských pálenicích.

§ 8 Zušlechťování lihu

(1) Samostatnou rektifikaci surového ovocného destilátu a opakovanou rektifikaci ovocného nebo jiného destilátu lze provést pouze na základě povolení Generálního ředitelství cel, které v povolení zároveň určí způsob zajištění výrobního zařízení a způsob zjišťování množství takto zušlechtěného destilátu.

(2) Rektifikaci lihu podle odstavce 1 Generální ředitelství cel povolí, jestliže výrobní zařízení pro rektifikaci je opatřeno zařízením, kterým lze kontrolovat surovinu použitou k rektifikaci, a zařízením, které znemožňuje plnění přístroje záparou (kvasem).

(3) Regeneraci lihu lze provést pouze na základě povolení Generálního ředitelství cel, které v povolení zároveň určí podmínky pro uvedený druh regenerace a způsob zjišťování množství regenerovaného lihu.

§ 9 Denaturace lihu

(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru. Pověřený zaměstnanec celního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci; v případě, že bude denaturační prostředek přidáván kontinuálně, ověří správné provádění kontinuální denaturace způsoby a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem .

(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance celního úřadu. Celní úřad stanoví podmínky této denaturace.

(3) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru vyhotovit záznam obsahující tyto údaje:

a) druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci, a jde-li o kontinuální denaturaci, druh, množství a stupňovitost lihu při vstupu do mísicího zařízení ,

b) druh a množství denaturačního prostředku,

c) stav plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován, a jde-li o kontinuální denaturaci, stav plomb na uzávěrách potrubí mísicího zařízení .

d) druh a množství lihu při výstupu z mísicího zařízení určeného pro kontinuální denaturaci,

e) stav měřidel.

Záznam o denaturaci potvrdí celní úřad.

(4) Je-li prováděna denaturace podle odstavce 2 , vyhotoví záznam podle odstavce 3 provozovatel octárny a potvrdí jej celní úřad.

(5) Veškeré množství lihu určeného a užitého k denaturaci a denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci musí být spolehlivě změřeno, a to některým ze způsobů pro měření lihu a denaturačního prostředku stanovených prováděcími právními předpisy.

§ 10 Denaturační prostředky

(1) Složení denaturačního prostředku pro obecně denaturovaný líh určuje Ministerstvo zemědělství po dohodě s Generálním ředitelstvím cel.

(2) Druhy denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu stanoví prováděcí předpis. Ministerstvo zemědělství může po dohodě s Generálním ředitelstvím cel a Ministerstvem zdravotnictví v odůvodněných případech povolit použití jiného denaturačního prostředku nebo jiného minimálního množství denaturačního prostředku, než stanoví prováděcí předpis, nebo použití stanoveného denaturačního prostředku nebo jiného minimálního množství denaturačního prostředku pro jiný účel.

(3) Denaturační prostředek pro zvláštně denaturovaný líh může být provozovateli lihovaru dodán kupujícím; v tomto případě je kupující povinen předložit provozovateli lihovaru vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a koncentraci vydané podle zvláštního zákona.7)

§ 11 Druhy lihu

(1) Do oběhu lze uvádět líh jen v těchto základních druzích:

a) syntetický

1. rafinovaný,

2. bezvodý,

3. technický,

b) sulfitový,

c) kvasný

1. surový,

2. rafinovaný,

3. bezvodý,

4. ovocné a jiné destiláty,

d) zvláštně denaturovaný

1. syntetický rafinovaný,

2. syntetický technický,

3. kvasný,

e) obecně denaturovaný

1. syntetický,

2. kvasný,

f) úkapy a dokapy,

g) přiboudlina.

(2) Podrobnější členění základních druhů uvedených v odstavci 1 a jejich kvalitativní znaky stanoví prováděcí předpis.

§ 12 Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a) , b) , c) , d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny, odebrány uživatelem9) na základě smlouvy o dílo pouze na základě zvláštního povolení celního ředitelství na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím předpisem.

(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a) , b) , c) , d) bodech 1 a 3 a v písm. f) , pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat líh uvedený do volného daňového oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13 Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu

(1) Při výrobě, úpravě a použití lihu je zakázáno

a) mísit navzájem líh kvasný, líh sulfitový a líh syntetický,

b) používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický, líh kvasný bezvodý k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,

c) používat denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí předpis,

d) vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňovat vlastnosti denaturovaného lihu,

e) používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický destilačně rafinovaný,

f) provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.

(2) Do oběhu je zakázáno uvádět líh

a) označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,13)

b) vadný,

c) neznámého původu.

(3) Pro výrobu směsi s minerálním olejem určené pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla musí být použit líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pro tento účel nebo kvasný bezvodý obecně denaturovaný a musí být vyrobený z biologicky rozložitelných částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského průmyslu, která na zemědělství navazují.

(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Generálního ředitelství cel, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.

§ 14 Skladování lihu

Líh smí být uskladněn jen v kalibrovaných6) nádržích opatřených zařízením, které umožňuje spolehlivé zjištění množství skladovaného lihu.

§ 15 Zjišťování zásob a evidence lihu

(1) Celní úřady zjišťují zásoby lihu včetně množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem stanoveným prováděcím předpisem, a to u právnických nebo fyzických osob, které

a) líh vyrábějí nebo upravují,

b) nakupují nebo dovážejí líh osvobozený od spotřební daně podle zvláštního zákona13a) nebo tento líh pouze zpracovávají, s výjimkou lihu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) a g) .

(2) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny

a) vést evidenci o výrobě, příjmu, zásobách a vydání lihu a o množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem stanoveným prováděcím předpisem a tuto evidenci uzavírat způsobem a ve lhůtách, které stanoví prováděcí předpis,

b) evidenci podle písmene a) uchovávat po dobu deseti let a uzávěrky této evidence předkládat celnímu úřadu k prověření ve lhůtách stanovených prováděcím předpisem,

c) ke dni uzávěrky evidence zjistit fyzickou zásobu lihu.

(3) Při zjišťování zásob lihu podle odstavce 1 se případný rozdíl mezi fyzickou zásobou a zásobou vykázanou v evidenci podle odstavce 2 snižuje o výši skutečně zjištěných ztrát, nejvýše však do výše norem ztrát lihu. Osvobození ztrát lihu od daně podle zvláštního zákona12) je podmíněno vedením průkazné evidence, z níž je zřejmý základ pro výpočet normovaných ztrát. V odůvodněných případech může Ministerstvo zemědělství po dohodě s Generálním ředitelstvím cel povolit výjimku z prováděcího předpisu upravujícího normy ztrát lihu.

§ 16 Oznamovací povinnost

(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh jsou povinny oznámit celnímu úřadu

a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to nejpozději 15 dnů před zahájením a do 15 dnů po ukončení těchto činností,

b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého přerušení,

c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění,

d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění.

(2) Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství a místně příslušnému celnímu úřadu do tří dnů jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, kterým bylo toto zařízení prodáno, nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno.

§ 17 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6 ,

b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14 ,

c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12 ,

d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,

e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,

f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,

g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,

h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a) , nebo

i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení Generálního ředitelství cel podle § 13 odst. 4 .

(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2 .

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo odstavce 2 ,

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) ,

c) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) ,

d) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) , nebo

e) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) , f) a g) .

§ 17a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením,

b) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6 ,

c) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14 ,

d) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12 ,

e) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,

f) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,

g) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,

h) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu, nebo

i) poruší zákazy pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) .

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel pěstitelské pálenice dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede o každém případu pěstitelského pálení evidenci podle § 4 odst. 9 ,

b) provozuje výrobní zařízení pěstitelské pálenice, které neodpovídá popisu a nákresu výrobního zařízení, jak byl přiložen k žádosti o vydání povolení k pěstitelskému pálení podle § 4 odst. 1 ,

c) při výrobě ovocného destilátu smísí dohromady suroviny pěstitelů bez jejich písemného prohlášení o souhlasu podle § 4 odst. 7 písm. e) , nebo

d) použije k pálení jiné suroviny, než je stanoveno v § 4 odst. 4 .

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba vyrábějící nebo upravující líh dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ,

b) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo d) ,

c) poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) až d) ,

d) nedodrží podmínku pro výrobu lihu podle § 5 nebo zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 4 ,

e) poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 5,

f) poruší podmínku pro denaturaci lihu podle § 9 odst. 1 a 2 ,

g) použije pro denaturovaný líh denaturační prostředek dodaný kupujícím, aniž by od kupujícího převzala vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a koncentraci vydané podle zvláštního zákona7) , nebo

h) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení Generálního ředitelství cel podle § 13 odst. 4 .

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede a neuzavírá evidenci podle § 15 odst. 2 písm. a) ,

b) neuchová nebo nepředloží celnímu úřadu evidenci podle § 15 odst. 2 písm. b) , nebo

c) nezjistí ke dni uzávěrky evidence fyzickou zásobu lihu.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2 .

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že nevyhotoví záznam o denaturaci lihu podle § 9 odst. 3 písm. a) až e) .

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost změřit množství lihu či denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5 .

(8) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 6 ,

b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) , odstavce 2 písm. b) , c) a d) , odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavců 4 a 5 ,

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f) a h) nebo odstavce 7 ,

d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a f) nebo odstavce 3 písm. d) , e) a g) ,

e) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) nebo odstavce 3 písm. a) , nebo

f) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) , g) a h) .

§ 17b Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. f) a g) a správní delikty právnických osob podle § 17a odst. 1 písm. g) a h) projednává v prvním stupni Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "Inspekce")15) . Ostatní přestupky a správní delikty právnických osob v prvním stupni projednává celní úřad.

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a) .

(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB.,O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 18

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a zákona č. 49/1997 Sb., se doplňuje takto:

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se skupina č. 314: Ostatní na konci doplňuje takto:

1

2

3

4

5

"výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)-

a) vysokoškolské vzdělání
v oboru potravinářské
technologie, chemie, zemědělství, lékařství, farmacie nebo veterinárního lékařství nebo
b) středoškolské vzdělání
v oboru potravinářskétechnologie, chemie, zemědělství nebo v oboru farmaceutický laborant zakončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe

 

Ministerstvo zemědělství

zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

a) vysokoškolské vzdělání
v oboru chemie nebo
b) středoškolské vzdělání
v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe

 

Ministerstvo průmyslua obchodu

zákon č. 61/1997 Sb.".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 587/1992 SB., O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 19

Zrušeno novelou č. 354/2003 Sb. s účinností od 1.1.2004.

ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20 Vztah ke správnímu řádu a k zákonu o správě daní a poplatků

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)

(2) Na úkony a rozhodování celních úřadů, celních ředitelství a Generálního ředitelství cel podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků15) s výjimkou řízení o ukládání pokut (§ 17), na které se vztahuje správní řád16).

§ 21 Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu

a) technické požadavky na výrobní zařízení lihovaru, zvláštního lihovaru, zařízení pro skladování lihu, mísicí zařízení pro kontinuální denaturaci a požadavky na jejich uspořádání,

b) metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace a způsob výpočtů množství lihu vyjádřeného v měřicích jednotkách,

c) druhy denaturačních prostředků, způsoby jejich měření, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu,

d) podrobnější členění základních druhů lihu a jejich kvalitativní znaky včetně metod jejich stanovení,

e) normy ztrát lihu.

(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a) způsob a technické podmínky pro zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru,

b) způsob znehodnocování úkapů a dokapů z pěstitelského pálení a některých odpadních produktů vzniklých při výrobě lihu v ovocných lihovarech,

c) způsob znehodnocování lutrových vod,

d) způsob měření a zaznamenávání teplot lihu protékajícího měřidlem a způsob měření lihu při poruše měřidla,

e) soustavy a typy měřidel, podmínky jejich umístění, zajištění, používání, postup při provádění oprav, běžných úprav, postup při provádění váhové měrné zkoušky měřidla a při kontrole měřidla,

f) způsob a lhůty při zjišťování a vypočítávání množství vyrobeného lihu,

g) způsob a technické podmínky zjišťování množství, způsob evidence a vystavování dodacího a přejímacího listu při vyskladňování a přejímce lihu,

h) způsob zjišťování zásob lihu,

i) způsob vedení evidence o výrobě, příjmu, zásobách a vydání lihu a o množství lihu obsaženého v zásobách, včetně způsobu zaokrouhlování množství lihu v měřicích jednotkách, způsob a lhůty pro uzavírání evidence a lhůty pro předkládání uzávěrky evidence celním úřadům,

j) postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny,

k) způsoby a lhůty pro ověření správného provádění kontinuální denaturace lihu.

§ 22 Přechodná ustanovení

(1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k výrobě lihu podle předpisů platných před účinností tohoto zákona mohou v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti. Po uplynutí této lhůty oprávnění podle dřívějších předpisů zanikají.

(2) Povolení k vyskladnění nebo uvedení lihu do oběhu vydaná podle předpisů platných před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti až do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

§ 23 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. § 6 a 7 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů,

2. § 76 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

3. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 66/1991 Sb.,

4. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 7/1994 Sb.,

5. vyhláška Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.

§ 24 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.

Zeman v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Poznámky pod čarou

1) § 128 až 132 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

1a) § 16 vyhlášky č. 335/1997 Sb. , ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

2) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

2c) Zákon č. 570/1991 Sb. , o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

2d) § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. , ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

3) § 70 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních.

4) § 115 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník.

4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb. , o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

5) § 11 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. , zákona č. 256/2000 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 353/2003 Sb.

6) Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

6a) Příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 10 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8) § 71 odst. 1 písm. a) , d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.

9) § 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.

12) Zákon č. 353/2003 Sb.

13) Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 odst. 1 písm. a) , c) , d) , f) a g) zákona č. 353/2003 Sb.

14) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

15) Zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

15a) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 37/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. VI