Program Zákon

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

§ 1

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1)

(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a) rozhoduje o poskytnutí dotace2) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b) provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c) prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d) provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,

e) provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,

f)

Zrušeno novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

g) poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

h) rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,

i) provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,3)

j) ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných výrobků podle zvláštního právního předpisu,4)

k) provádí další opatření podle zvláštního právního předpisu,5)

l) provádí programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu6) a Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 7) (dále jen "Program rozvoje venkova"),

m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství8) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství8) , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství9) ,

p) provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy10) ,

q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropských společenství18) ,

r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství18) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

s) vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

t) vyčleňuje část rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, kterou lze použít ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových referenčních množství mléka,

u) provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu18) , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

v) provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

w) provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11) .

(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením12) , nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2 , na formulářích vydaných Fondem.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) intervenčním nákupem nákup zemědělských výrobků nebo potravin Fondem s cílem zabránit nežádoucímu poklesu tržní ceny,

b) subvencí při vývozu nevratná podpora určená k překlenutí rozdílu mezi cenami na vnitřním trhu Evropských společenství a cenami na světovém trhu při vývozu zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž vývoz je žádoucí z hlediska stability trhu,

c) systémem produkčních kvót souhrn pravidel pro prvotní přidělení individuálních produkčních kvót, nakládání s kvótovanou produkcí, postup při překročení individuální produkční kvóty, poskytování informací potřebných pro fungování systému produkčních kvót, nakládání s rezervou, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, pro zvýšení stávajících nebo přidělení nových individuálních produkčních kvót, převody a snižování individuálních produkčních kvót za účelem organizace trhu s příslušnými zemědělskými výrobky nebo potravinami,

d) individuální produkční kvótou množství zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené osobou, která je oprávněna s touto kvótou disponovat,

§ 3

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 4.6.2003.

§ 4 Povinnosti Fondu

(1) Fond je povinen

a) předkládat prostřednictvím ministerstva vládě ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok a řádnou účetní závěrku, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,

b) předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků,

c) na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

(2) Fond je povinen v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2 předkládat prostřednictvím ministerstva příslušným orgánům Evropských společenství ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropských společenství.

§ 5

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 4.6.2003.

§ 6 Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2 ,

b) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.

§ 6a Finanční zdroje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2 ,

b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,

c) příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,

d) podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,

e) úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2 , úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy,

f) prostředky z Národního fondu,13)

g) náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,

h) vrácené dotace a penále.

(2) Finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a) , c) , e) , g) a h) , podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 1 písm. d) a f) Fond vede na samostatných bankovních účtech.

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2 , mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. c) , úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. e) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. h) .

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a) , c) , e) a h) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g) .

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropských společenství využít se souhlasem ministerstva úvěr.

§ 6b Hospodaření Fondu

(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu.14)

(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu,14) od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky.

(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.15)

(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.

§ 6c Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu a předkládá jej prostřednictvím ministerstva vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.16)

§ 7 Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2) Podrobnosti o činnosti Fondu, o organizačním uspořádání Fondu a o jeho součinnosti s ministerstvem stanoví statut Fondu, který schvaluje vláda. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropských společenství.15)

(3) Členové dozorčí rady, ředitel a zaměstnanci Fondu, osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné podle § 12a odst. 4 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4) Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3 , vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5) Členům dozorčí rady, kteří nejsou členy tohoto orgánu z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.17)

(6) Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.18)

(7) Fond k provádění činností podle § 1 odst. 2 zřídí pro jednotlivé komodity komoditní odborné výbory složené alespoň ze zástupců ministerstva, ze zástupců nevládních institucí sdružujících zemědělce a zástupců nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů, které jsou oprávněny předkládat Fondu odborná stanoviska k provádění činností podle § 1 odst. 2 . Zřízení komoditních odborných výborů, způsob výběru členů, počet, práva a povinnosti členů, způsob hlasování a zánik těchto výborů upraví statut Fondu. Stanoviska těchto komoditních výborů předložená Fondu slouží jako podklad pro rozhodování a musí být Fondem projednána. Členové komoditních výborů vykonávají tuto činnost bezplatně.

§ 8 Prezidium

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je prezidium, jež se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů.

(2) Předsedou prezidia je ministr zemědělství. Místopředsedou prezidia je náměstek ministra financí. Ostatními členy prezidia jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu, dva zástupci ministerstva a dva zástupci nevládních institucí sdružujících zemědělce a dva zástupci nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů. Návrh na jmenování a odvolání místopředsedy a členů prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství vládě statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Funkční období členů prezidia je čtyřleté.

(3) Jednání prezidia svolává a řídí předseda prezidia, který jedná jeho jménem i navenek. Jednání prezidia se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Předseda prezidia svolá nejpozději do 7 dnů mimořádné jednání prezidia, jestliže o to požádají alespoň tři členové prezidia. V době nepřítomnosti předsedy prezidia vykonává uvedené činnosti místopředseda prezidia. Místopředseda prezidia a členové prezidia vykonávají svoje funkce v prezidiu osobně.

(4) Prezidium se při svých jednáních řídí jednacím řádem. Prezidium je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů prezidia, včetně předsedy prezidia a místopředsedy prezidia. K přijetí usnesení prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

(5) Do působnosti prezidia patří

a) schvalovat návrhy předkládané Fondem ministerstvu v souvislosti s činnostmi podle § 1 odst. 2 ,

b) rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13 odst. 13),

c) schvalovat použití úvěru pro účely provádění činností podle § 1 odst. 2 ,

d) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu, řádnou účetní závěrku Fondu, výroční zprávu o činnosti Fondu a dílčí zprávy o činnosti a hospodaření Fondu vyžádané ministerstvem nebo vládou,

e) schvalovat návrh statutu Fondu,

f) schvalovat jednací řád prezidia,

g) navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,

h) jmenovat a odvolávat zástupce ředitele,

i) schvalovat výši platu ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9 Ředitel a jeho zástupce

(1) Statutárním orgánem Fondu je ředitel. Ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady.

(2) Ředitele jmenuje a odvolává vláda. Funkce ředitele je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě.

(3) Ředitel je zaměstnancem Fondu. Je oprávněn zřizovat odborné útvary Fondu a jmenovat jejich vedoucí.

(4) Ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem.

(5) Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu.

§ 9a Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a) rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,

c) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej vládě ve lhůtě podle § 6c ,

d) schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6 ,

e) rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

f) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole 19) ,

g) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole 19) .

§ 10 Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti

a) kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů,

b) přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu.

(2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.

(3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance20) nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora,20) vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

(5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.

§ 11 Dotace

(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství, nařízeními vlády vydanými k jejich provedení a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících financování společné zemědělské politiky 21) .

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.

(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje Fondu,

c) poskytovanou částku,

d) účel, na který je poskytovaná částka určena,

e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

f) další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,

g) datum uzavření dohody.

(5) Zjistí-li Fond, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, uloží její vrácení podle § 11a .

(6) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(7) Fond při provádění programů strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu6) postupuje podle odstavců 1 až 5 obdobně.

§ 11a Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky poskytnuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Při vrácení dotace a placení penále Fond postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém22) .

(2) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno a k poskytnutí dotace došlo chybným postupem Fondu, je příjemce dotace povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit, přičemž penále se v takovém případě neuloží.

(3) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnutím, vymáhá je a činí ostatní opatření představující jejich správu. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději v kalendářním roce následujícím po prvotním zjištění nesrovnalosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství23) .

(4) Vrácení dotace a penále Fond neuloží, pokud jejich výše nepřesahuje částky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém24) .

(5) Na postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužijí rozpočtová pravidla25) .

(6) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu, a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 5 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel25) vykonávají územní finanční orgány.

(7) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle odstavce 1 nebo 2 , může Fond započítat dotaci, kterou je příjemce dotace povinen vrátit, a penále, které je povinen uhradit, do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.

§ 11b Subvence při vývozu

(1)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(2)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(3)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(4)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(5)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(6)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(7) Subvenci při vývozu poskytuje Fond v souladu se zvláštním právním předpisem.26)

§ 11c Intervenční nákup a prodej

(1) Fond intervenčně nakupuje zemědělské výrobky a potraviny za intervenční cenu stanovenou příslušnými předpisy Evropských společenství5) .

(2)

Zrušen novelou č. 128/2003 Sb. k 1.5.2004.

(3) Fond prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství v souladu se zvláštním právním předpisem.27)

(4) Fond projedná svůj postup při provádění intervenčních nákupů a prodejů se Správou státních hmotných rezerv.

(5) Intervenční nákup a prodej a případně související dopravu, skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin provádí Fond buď sám anebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby.

§ 11d Produkční kvóty a jejich systém

(1) K plnění individuální produkční kvóty lze využít pouze zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky ze zemědělských surovin původem z České republiky, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, přičemž tento výrobek nebo potravina nesmí být použity k plnění individuální produkční kvóty u více než jedné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou, které byla individuální produkční kvóta přidělena, případně která individuální produkční kvótu nabyla od jiné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou (dále jen "držitel kvóty").

(2) Individuální produkční kvótu nebo její část může držitel kvóty převést písemnou smlouvou, která se řídí obecnými právními předpisy,28) na jinou osobu (dále jen "nabyvatel kvóty"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Převod podle odstavce 2 nabyvatel kvóty neprodleně písemně oznámí Fondu.

(4) Fond nabyvateli kvóty do 15 dnů ode dne doručení oznámení vydá písemné potvrzení o tom, že převod individuální produkční kvóty nebo její části eviduje, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády.

(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v období dvaceti čtyř měsíců od jejího přidělení z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na případy, kdy držitel kvóty nabyté z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, prokáže z mimořádného a zvláštního zřetele hodného důvodu, že byl nucen snížit uvádění zemědělského výrobku nebo potraviny na trh v České republice.

(7) Na přechod kvóty se ustanovení odstavců 3 a 4 vztahují přiměřeně.

(8) Držitel kvóty, který vyrábí cukr nebo bramborový škrob, je povinen zajistit ve výrobních zařízeních na výrobu cukru nebo bramborového škrobu taková opatření, která umožňují zkontrolovat množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a v jakékoliv fázi výroby zkontrolovat vyrobené množství cukru nebo bramborového škrobu.

(9) Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót nařízením stanoví

a) způsob prvotního přidělení individuálních produkčních kvót jednotlivým žadatelům při dodržení zásady rovného přístupu ke všem žadatelům a objektivního způsobu výpočtu individuálních produkčních kvót,

b) způsob naplňování rezervy a podmínky jejího rozdělování, pokud je rezerva součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství,

c) v rozsahu potřebném pro fungování systému produkčních kvót informace, které budou držitelé kvóty, případně jiné osoby vymezené nařízením vlády povinni poskytovat Fondu,

d) podmínky, za kterých Fond držiteli kvóty sníží individuální produkční kvótu,

e) podrobnosti týkající se opatření na zjišťování množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a vyrobeného množství cukru nebo bramborového škrobu,

f) další opatření vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

§ 11e Produkční kvóty mléka

(1) O zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka vydá Fond této osobě osvědčení. Zjistí-li Fond, že odběratel opětovně porušil povinnost podle odstavce 2 , rozhodne o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka. Na rozhodování o zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka a rozhodování o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka se správní řád vztahuje s výjimkou lhůt a mimořádných opravných prostředků.

(2) Odběratel mléka je povinen

a) evidovat plnění dodávkových kvót jemu dodávajících držitelů kvóty,

b) na žádost držitele kvóty informovat jiného odběratele o množství syrového kravského mléka jemu dodaného tímto držitelem kvóty,

c) oznámit Fondu neprodleně zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace.

(3) Producent syrového kravského mléka je před začátkem příslušného kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá v průběhu příslušného kvótového roku dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu oznámit objem části individuálního referenčního množství, k jejímuž vyhodnocení plnění bude jeho každý odběratel příslušný. Jestliže producent změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení této změny oznámit Fondu nového odběratele.

§ 11f Produkční kvóty cukru

(1) Individuální produkční kvóty cukru jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót cukru stát opravňuje výrobce cukru k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu.

§ 11g Produkční kvóty bramborového škrobu

(1) Individuální produkční kvóty bramborového škrobu jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót bramborového škrobu stát opravňuje výrobce bramborového škrobu k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu.

§ 11h Finanční dávky z výroby cukru

(1) Fond uloží výrobci cukru v rámci systému produkčních kvót cukru finanční dávku z výroby cukru v souladu se zvláštním právním předpisem29) za účelem zajištění odvodu vlastních zdrojů do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

(2) Při rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Uložené finanční dávky z výroby cukru vymáhá Fond a účtuje o nich v souladu se zvláštním právním předpisem.29)

(5) Jestliže výrobce cukru nesplní povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve lhůtě stanovené pravomocným rozhodnutím, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z uložené finanční dávky z výroby cukru až do dne jejího připsání na účet Fondu, nejvýše však do výše uložené finanční dávky z výroby cukru. Penále lze uložit nejpozději do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž nebyla povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve stanovené lhůtě splněna. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží.

(6) Fond je povinen poukázat na účet stanovený Ministerstvem financí pravomocným rozhodnutím stanovený objem finančních dávek z výroby cukru snížený o náklady spojené s jejich výběrem ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.29)

§ 11i

zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 128/2003 Sb.

§ 11j Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2 , jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

§ 12 Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2 , včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.30)

(2) Fond informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 .

(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropských společenství se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.

(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem31) .

§ 12a Kontrola

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondu,

b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv podle § 1 odst. 2 ,

c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,

d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole32) , zákona o zemědělství33) , podle tohoto zákona a podle zákona o finanční kontrole 19) . Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů 34) .

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole32) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců a jiných fyzických a právnických osob, které k tomuto účelu zmocní a jejichž předmětem podnikání je kontrolní činnost (dále jen "osoby vykonávající kontrolu"). Osoby vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole32) při kontrole oprávněny

a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,

d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím osobám,

f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy35) také správní úřady řízené ministerstvem.

(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků celními orgány.

(7) Osoby vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, jde-li o zaměstnance Fondu, nebo písemným zmocněním, jde-li o jiné fyzické a právnické osoby, v nichž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(8) Zjistí-li Fond při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je těmto složkám oznámit.

(9) Fond a osoby vykonávající kontrolu při výkonu kontroly postupují při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.30)

(10) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém 36) .

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 37) , považuje se tato podmínka za nesplněnou.

§ 12b Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel31) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu38) . Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a) státních občanech České republiky39) ,

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo ,

3. adresa místa trvalého pobytu,

4. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6. datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí ,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození ,

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9. datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí ,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 12c Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) ,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) .

§ 12d Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) ,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) .

§ 12e Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 40) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Fond. Při projednávání správních deliktů má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

§ 13

Zrušen ke dni 1.10.2009 novelou č. 291/2009 Sb.

§ 13a Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 13b

(1) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

b) příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c) vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,

d) jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e) kvótě cukru A a kvótě cukru B, kvótě cukru, individuálním referenčním množství pro dodávky mléka, pro přímý prodej mléka, popřípadě subkvótě škrobu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální produkční kvóta podle tohoto zákona,

f) dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.

§ 13c Poskytování peněžních prostředků organizačním složkám státu

(1) Fond převádí peněžní prostředky organizačním složkám státu41) na provádění činností v oblastech Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky Evropské unie na základě opatření podle podmínek stanovených v přímo použitelných předpisech Evropských společenství. O převedené peněžní prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu.

(2) Organizační složky státu použijí převedené peněžní prostředky k účelu stanovenému v odstavci 1 .

§ 14 Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2) Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4 .

(3) Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4) Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5) První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.

§ 15 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.

2. Zákon č. 242/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 1993

§ 16

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, se část osmá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

§ 17

V § 6 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správa ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem koordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských výrobků a potravin do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 18

Zrušen novelou č. 41/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ

§ 19

V § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, se za slova "Bezpečnostní informační službě" vkládají slova ", Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA CELNÍHO ZÁKONA

§ 20

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se za slova "dalším státním orgánům" vkládají slova "a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

2. Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

"3a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
§ 24 a 36 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).".

ČÁST SEDMÁ

§ 21

Zrušen novelou č. 237/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST OSMÁ ÚČINNOST

§ 22

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.

3) Nařízení Komise (EHS) č. 2220/1985, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém záruk pro zemědělské výrobky.

4) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.
Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.

5) § 2a zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

6) § 2c zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

8) § 2b zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.

10) § 2c zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s. , o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

11) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

12) § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

13) § 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

15) Například nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce, nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění .

16) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

17) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 123/2003 Sb. , zákona č. 426/2003 Sb. , zákona č. 421/2004 Sb. , zákona č. 482/2004 Sb. , zákona č. 626/2004 Sb. , zákona č. 377/2005 Sb. , zákona č. 138/2006 Sb. , zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

20) Čl. 25 Ústavy České republiky .

21) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění. Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

22) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.

23) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, v platném znění.

24) Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

25) Zákon č. 218/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

26) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém vývozních náhrad (subvencí) pro zemědělské výrobky. Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby předem pro zemědělské výrobky.

27) Nařízení Rady (EHS) č. 1883/1978, které stanovuje obecná pravidla financování intervencí Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, Záruční sekcí.

28) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.Čl. 14 a 16 nařízení Komise (ES) č. 97/1995, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1766/1992, pokud jde o minimální cenu a platbu, která se má vyplácet výrobcům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.

29) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

30) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

33) § 1 zákona č. 133/2000 Sb. , ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

34) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

35) Například zákon č. 147/2002 Sb. , o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

36) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

37) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

38) § 1 zákona č. 133/2000 Sb. , ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

39) Zákon č. 40/1993 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

40) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

41) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 zákona č. 218/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 35/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 291/2009 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. X