Program Zákon

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I EVIDENCE OBYVATEL

§ 1

(1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a) státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),

b) cizincích s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizincích s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občanech Evropské unie, kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce1a) (dále jen "cizinci s povolením k pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu2) ,

c) cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3) .

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1 .

§ 2 Výkon státní správy

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

b) krajské úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"),

d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady,4) (dále jen "ohlašovna").

Informační systém evidence obyvatel

§ 3

(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)

(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí

a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c)

b) místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství")5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,

c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele.

(3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1 ), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu,5e) místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g) , datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h) , anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i) ,

m) datum a místo vzniku partnerství5l) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m) , datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n) ,

n) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

o) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

p) o osvojeném dítěti údaje uvedené v § 7 písm. c) ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a) ,

q) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6 ),

r) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,3) vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, uvádí se místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost povolení k pobytu,

i) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g) , datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h) , anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i) ,

m) datum a místo vzniku partnerství5l) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m) , datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n) ,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem, údaje uvedené v § 7 písm. c) ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a) ,

r) vyhoštění5f) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

s) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6 ),

t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

v) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(5) Ministerstvo je uživatelem5) veškerých údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.

(6) Ministerstvo v informačním systému zpracovává5p) údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem6) v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4 .

(7) V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa.

(8) V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3a až 5 a § 8 odst. 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:

a) přidělené uživatelské jméno zpracovatele údajů,

b) den, měsíc, rok a čas zpracování,

c) rodné číslo obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný,

d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.

(9) Ministerstvo je pro zpracování údajů vedených o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3) , původcem těchto údajů.

§ 3a

(1) Krajský úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a) . Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3 , s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s) , nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

(2) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 věty první vykonávají v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst.

§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b) . Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2) ,3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3 , s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s) , nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

§ 5

Ohlašovna je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu údajů, které předává podle § 6 a 7 . Obec a obecní úřad jsou uživateli údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2) ,3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v § 3 , s výjimkou údajů podle§ 3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s) , nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

Zdroje informačního systému

§ 6

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu působí, předává údaje bez zbytečného odkladu

a) ohlašovna, a to údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana,

b) obecní úřad místa trvalého pobytu obyvatele, a to údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu,

c) obecní úřad, a to údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel, popřípadě orientačních čísel, domů nebo evidenčních čísel staveb určených k individuální rekreaci.

§ 6a

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu, nebo mají podle zvláštních právních předpisů2) ,3) povolen pobyt, předává

a) matriční úřad6a bez zbytečného odkladu údaje z matričních knih, které vede (dále jen "matrika"),7) v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. datum a místo narození,

4. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i) ,

5. datum a místo vzniku partnerství5l) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m) , datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n) ,

6. změna jména, popřípadě jmen, nebo změna příjmení a datum zápisu této změny do matriční knihy,

7. změna pohlaví,

8. rodné číslo otce a matky, pokud jim nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

9. státní občanství otce a matky dítěte narozeného na území České republiky obyvatelům podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c) ,

10. datum a místo úmrtí;

b) soud prvního stupně, a to pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí,

c) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu

1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

5. datum zániku partnerství.

§ 7

Na ministerstvo předává bez zbytečného odkladu údaje

a) krajský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6 a § 6a ;

c) matriční úřad v případě osvojení dítěte nebo zrušení osvojení dítěte údaje z matriky v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, předávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky7a) ; pokud jim nebylo přiděleno, předávají se údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte;

d) obecní úřad údaje o změnách názvu obce, magistrát územně členěného statutárního města údaje o změnách názvu městských obvodů nebo městských částí;

e) útvar Policie České republiky (dále jen "policie"), a to na základě jím vydaného povolení k pobytu cizinci v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo narození a stát, na jehož území se cizinec narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

10. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

11. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g) , datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí5h) , anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i) ,

12. datum a místo vzniku partnerství5l) , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m) , datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n) ,

13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c) , a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c) , a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

15. vyhoštění5f) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pouze stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

§ 8 Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

(1) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému mohou poskytovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(2) Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. p) a § 3 odst. 4 písm. q) , který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,

d) adresu místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu obyvatele uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b) a c) .

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem.9) Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad uvedený v písmenu c) a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

(4) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavce 3 , žádá o poskytnutí údajů podle odstavce 3 jejich zákonný zástupce.

(5) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(6) O poskytnutí údajů podle odstavců 1 , 3 , 4 a 5 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1 .

(7) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle odstavců 3 a 4 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f) , nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu9c) . Správce informačního systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5) .

(8) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle odstavce 7 , je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7 písm. a) až f) .

(9) Prohlášení a oznámení podle odstavců 7 a 8 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(10) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje z informačního systému o občanech, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství,

e) jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, a manžela, popřípadě partnera, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu,

f) k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d) .

(11) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.

§ 8a Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

(1) Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly aktuálnímu stavu. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktualizovaných údajů vedených v informačním systému a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

(2) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, v případě důvodných pochybností o správnosti a úplnosti údajů v informačním systému požádají příslušný zdroj informačního systému uvedený v § 6 , 6a a 7 , aby s uvedením důvodů těchto pochybností vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů. Zjistí-li nesoulad v údajích v informačním systému, zajistí jejich blokování proti případnému dalšímu zpracování a prostřednictvím ministerstva prověří jejich správnost; ministerstvo poté zabezpečí doplnění chybějících údajů, odstranění nesprávných údajů nebo odstranění údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obyvatel je povinen na výzvu podle věty první předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

(3) Pokud obyvatel požádá, aby správní úřady uvedené v odstavci 2 větě první provedly opravu nebo doplnění osobních údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly přesné a odpovídaly aktuálnímu stavu, má rovněž právo požadovat, aby osobní údaje k jeho osobě, které neodpovídají aktuálnímu stavu nebo nejsou přesné, byly zablokovány nebo zlikvidovány.

§ 9 Uchovávání a archivování

(1) Po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 75 let.

(2) Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10)

HLAVA II TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice,kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu,který je podle zvláštního právního předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu12) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen "objekt").

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky , pokud se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3 , rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.12b)

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12 ), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část13) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6 , ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.9)

(12) Občan v případě,že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

§ 10a

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c) , je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.2) ,3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině.

§ 11

Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno zvláštními právními předpisy.2) ,3)

§ 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) . Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

HLAVA III RODNÁ ČÍSLA

§ 13

(1) V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen "fyzická osoba").

(2) Rodné číslo určuje ministerstvo.

(3) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3 , jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

(5) V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel (dále jen "výdejové místo") pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.

(7) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

§ 13a Výklad pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném v § 13 odst. 3 a 5 , se shodným třetím dvojčíslím, které odpovídá datu, v němž mají být rodná čísla individuálně přidělována výdejovými místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel se zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen "sestava") pro jednotlivé kalendářní dny, které zpracovávají výdejová místa,

b) předáváním sestav doručení sestavy určené pro konkrétní den nebo souboru sestav pro stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému místu k jejich dalšímu zpracování,

c) přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze sestavy a jeho individuální přiřazení fyzické osobě výdejovým místem,

d) ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo duplicitní rodné číslo; v případě, že se ověří vydání chybného nebo duplicitního rodného čísla, provede se změna rodného čísla podle § 17 ,

e) osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu o rodném čísle, kterým se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno rodné číslo,

f) prováděním změn rodných čísel přidělení nového rodného čísla v zákonem stanovených případech,

g) využíváním rodných čísel jejich shromažďování, vedení nebo zpracování jiným způsobem.

§ 13b Registr rodných čísel

(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování a provádění změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel (dále jen "registr"). Registr obsahuje veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů.

(2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

(3) V registru ministerstvo vede

a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16 ),

b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,

c) rodné číslo,

d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14a)

e) důvod provedení změny rodného čísla,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,

g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,

h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se narodila,

d) pohlaví,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

f) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

g) státní občanství.

(5) V registru jsou vedena

a) určená rodná čísla,

b) přidělená rodná čísla,

c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.

Rodná čísla podle písmen a) , b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění změn rodných čísel, k ověřování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.

(6) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17 .

(7) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13c

(1) Rodná čísla lze využívat jen

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.

§ 14 Výdejová místa

Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky,

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky,

c) policie, která přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu na území České republiky,2)

d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c) ,

2. cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů14b) ,

3. fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c) ,

4. cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3) ,

5. cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení podle zvláštního právního předpisu 2) vydalo,

6. pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů14d) .

§ 15 Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen "doklad o rodném čísle"),

c) občanský průkaz,

d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,

e) průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo

f) průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

§ 16 Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,2)

d) cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3) ,

e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů,14b) popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c) .

§ 17 Změna rodného čísla

(1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c) došlo k osvojení, nebo

d) došlo ke změně pohlaví.

(3) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že jeho číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen "užívané číslo"), pokud

a) fyzická osoba toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let,

b) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

c) fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(4) Ministerstvo do registru provede záznam o užívaném čísle fyzické osoby a v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené jako dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vyřadí.

(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je shodné s rodným číslem, které užívá jiná fyzická osoba, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného čísla podle odstavce 2 písm. b) .

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin provedenými orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

a) se prokáže, že každá z fyzických osob toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let, a

b) každá z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(7) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným způsobem ministerstvo.

§ 17a

(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a) , b) , c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.

(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e) pohlaví,

f) státní občanství.

(3) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem,9) musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9) pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e) .

(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9) . Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c) , nahrazuje úřední překlad dokladu podle věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení nebo okresní správou sociálního zabezpečení . Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e) .

(5) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c) , doručí ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení nebo okresní správě sociálního zabezpečení .

§ 17b Ověřování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").

(2) Součástí žádosti je rovněž kopie rodného listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o jeho datu a místě narození a státním občanství. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla.

(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli rodného čísla podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které bylo současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli duplicitního rodného čísla.

(4) Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 2 musí být žadateli o ověření doručeno do vlastních rukou.

(5) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 2 provede v registru záznam s uvedením data jeho provedení.

§ 17c Osvědčování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů uvedených v § 15 , požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.

(2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení rodného čísla podává (dále jen "žadatel o osvědčení").

(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1

a) bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,

b) bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo

c) rodné číslo přiděleno nebylo.

V případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém kromě nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného čísla současně osvědčí, kým bylo rodné číslo přiděleno, a datum jeho přidělení.

(4) Doklad o rodném čísle podle odstavce 3 musí být žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou.

(5) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 3 provede v registru záznam s uvedením data jeho vydání.

HLAVA IV PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky a jiné správní delikty

§ 17d

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2 ) ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,

b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,

c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo

d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst. 7 ).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) , c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

(4) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil.

(5) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon o přestupcích.14d)

§ 17e

(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 7 ), nebo

b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1 ).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 10 000 000 Kč.

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad pro ochranu osobních údajů14e) (dále jen "Úřad").

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14f) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(9) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu14g) .

§ 17f

zrušen ke dni 3.7.2006 novelou č. 342/2006 Sb.

HLAVA V SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 18 Vztah ke správnímu řádu

(1) V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) O úkonech souvisejících s ohlášením změny místa trvalého pobytu podle § 10 odst. 4 až 11 se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku.

§ 19 Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4) a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů15) nebo podle § 22 .

§ 20

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který předloží platný občanský průkaz vydaný do 30. dubna 1993, ohlašovna oddělí pravý dolní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, ohlašovna oddělí pravý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 10 přiměřeně.

§ 21

(1) Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci pobytu občanů se ke dni účinnosti tohoto zákona považuje za místo trvalého pobytu podle tohoto zákona.

(2) U občana, který nemá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veden trvalý pobyt v evidenci pobytu občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3 obdobně.

§ 22 Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují z informačního systému do 31. prosince 2001 na dožádání

a) orgánům sociálního zabezpečení16) údaje potřebné pro

1. výběr a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

2. provádění důchodového pojištění (zabezpečení) a nemocenského pojištění (péče);

b) orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory a orgánům provádějícím kontrolní činnost17) údaje potřebné pro provádění státní sociální podpory;

c) orgánům sociální péče a obcím18) údaje potřebné pro poskytování dávek nebo služeb sociální péče;

d) úřadům práce19) údaje potřebné pro plnění úkolů při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.

(2) Údaje z informačního systému podle odstavce 1 se poskytují elektronickou formou.

(3) Povinnosti podle § 8 odst. 2 platí i pro orgány a obce uvedené v odstavci 1 .

§ 22a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 22b

Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny mohou při výkonu státní správy podle tohoto zákona pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů19a) .

§ 22c

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje ministerstvu na základě písemné žádosti pro účely výkonu státní správy podle tohoto zákona z registru pojištěnců19b) , popřípadě z jiných evidencí nebo spisové dokumentace, sloužících k plnění jejích úkolů, v listinné nebo elektronické podobě, tyto údaje o osobách narozených před 1. lednem 1969:

a) jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,

c) datum a místo narození,

d) rodné číslo.

§ 22d

Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním dokladu občana19c) , popřípadě v písmenné podobě uvedené v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zvláštního právního předpisu2) ,3) . V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v těchto dokladech, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k příslušné fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

§ 23 Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti hlášení a evidence pobytu občanů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.

§ 23a

Ministerstvo využívá pro plnění úkolů správce informačního systému údaje vedené v informačních systémech provozovaných policií21) o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 4 .

§ 24

(1) Příslušné útvary policie, které vedly evidence občanů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny předat tyto evidence příslušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Obecní úřady předají ohlašovnám spisovou dokumentaci související s přihlašováním pobytu občanů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Orgány, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávaly státní správu v oblasti rodných čísel, převedou příslušnou spisovou dokumentaci ministerstvu nejpozději do 30. června 2003.

§ 25 Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzory tiskopisů "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", "Doklad o rodném čísle", "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" a "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu",

b) technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa, přidělování rodných čísel výdejovým místem,

c) způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

§ 26 Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

V § 6 odst. 4 písm. p) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb., se slova "České správě sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "Ministerstvu vnitra".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

§ 27 Změna zákona o správních poplatcích

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:
V položce 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) ohlášení změny místa trvalého pobytu Kč 50,-".

ČÁST ČTVRTÁ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 28 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2. Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

3. Zákon č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), § 26 a § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 40/1993 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

2) Zákon č. 326/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 37 zákona č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky.

5) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

5b) Zákon č. 36/1960 Sb. , o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5d) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

5e) § 57a trestního zákona .

5f) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

5g) § 17a zákona č. 94/1963 Sb.

5h) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.

5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb.

5l) § 1 zákona č. 301/2000 Sb.

5m) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb. , o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

5o) § 57 trestního zákona .

5p) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

6) Například zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. , ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

7) § 1 až 3 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7a) Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zrušena novelou č. 53/2004 Sb. k 1.4.2004.

9) Zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 41/1993 Sb. , o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

9a) Například zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb. , zákon č. 555/1992 Sb. , o Vězeňské službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb. , zákon č. 124/1992 Sb. , o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

9c) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.

10) Zákon č. 97/1974 Sb. , o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11) Vyhláška č. 326/2000 Sb. , o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

12) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.

12b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech.

14) Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14a) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

14b) Například zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

14c) § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. , ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

14d) Například zákon č. 283/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb. , o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14e) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14f) § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

14g) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

15) Například § 8 zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů.

16) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

17) § 63 odst. 3 ,§ 65 a 66 zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 1 zákona č. 114/1988 Sb. , o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.

19) § 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb. , o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

19a) § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

19b) § 16c zákona č. 582/1991 Sb. , ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

19c) § 24 zákona č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb.

21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 217/2002 Sb.