Program Zákon

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY

§ 1 Orgány sociálního zabezpečení

(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

b) krajský úřad,

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

d) pověřený obecní úřad,

e) obecní úřad.

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.

(3) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

b)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

c) sociální péči,4)

d)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,

b

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

c)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

(2) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.

§ 3

Krajský úřad řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení.

§ 4

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 4a Obce a obecní úřady

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc.

§ 5

Zrušen novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

§ 6

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

ČÁST DRUHÁ PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

HLAVA PRVNÍ PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

§ 7

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 8

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 9

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 10

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

§ 11

Zrušen novelou č. 125/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 12

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

13

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

HLAVA DRUHÁ PŮSOBNOST OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

DÍL PRVNÍ

§ 14

Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

DÍL DRUHÝ PÉČE O RODINU A DĚTI

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 15

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 16

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

§ 17

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 18

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 19

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

§ 20

Zrušen novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

§ 21

Zrušen novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

§ 22

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

§ 23

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 24

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 25

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 26 Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci obcí oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.

DÍL TŘETÍ PÉČE O OBČANY KONAJÍCÍ SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH

§ 27

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

DÍL ČTVRTÝ PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

§ 28

Zrušen novelou č. 9/1991 Sb. k 1.2.1991.

§ 29

Zrušen novelou č. 9/1991 Sb. k 1.2.1991.

§ 30

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

§ 31

Zrušen novelou č. 9/1991 Sb. k 1.2.1991.

DÍL PÁTÝ PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 32

Obec v samostatné působnosti

a) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování,

b) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,

c) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.

§ 33

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje o poskytování příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým.

§ 34

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

a) o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,

b) o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

c) o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,

d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu,

e) o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům,

f) o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

g) o poskytování příspěvku na individuální dopravu.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod (§ 106a zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal.

§ 35

Zrušen novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

§ 36

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

DÍL ŠESTÝ PÉČE O STARÉ OBČANY

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 37

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 38

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

§ 39

Zrušen novelou č. 320/2002 Sb. k 1.1.2003.

DÍL SEDMÝ PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC

Působnost obcí

§ 40

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 40a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

§ 41

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

DÍL OSMÝ PÉČE O OBČANY SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

§ 42

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 43

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

DÍL DEVÁTÝ PÉČE O OBČANY UMÍSTĚNÉ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

§ 44

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

DÍL DESÁTÝ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 45

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 46

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 47

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 48

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 49

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 50

Zrušen novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

§ 51

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

DÍL JEDENÁCTÝ POSUZOVÁNÍ NEODŮVODNITELNÉ ZÁTĚŽE SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 51a

(1) Pověřený obecní úřad

a) posuzuje, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a) , nebo jeho rodinný příslušník22b) , který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a) , nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče,

b) písemně sděluje Policii České republiky22c) zjištění, že osoba uvedená v písmenu a) se stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče.

(2) Pověřený obecní úřad je oprávněn provést posouzení a oznámení podle odstavce 1 v odůvodněných případech též opětovně.

ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 52

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 53 Zvláštní příjemce

Obecní úřad, který vyplácí dávku sociální péče

a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení46) a o jeho uvolnění,

b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.

Ustanovení o řízení

§ 54

(1) Ustanovení správního řádu o správním řízení26) se nevztahují na řízení

a)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

b)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

c)

Zrušeno novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

d) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b) , jde-li o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla, § 40a písm. a) a b) , § 43 písm. a) č. 1, § 44 odst. 1 písm. b) č. 2, pokud řízení o těchto dávkách bylo zahájeno orgánem sociálního zabezpečení z moci úřední, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky v požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

e)

Zrušeno ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

f) o odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2 .

(2) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 1 písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

(3)

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) se místní příslušnost obcí a obecních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

(5) V řízení podle odstavce 1 písm. d) se použijí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.

§ 54a

Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu při postupu podle § 51a se řídí místem pobytu22a) osoby uvedené v § 51a odst. 1 písm. a) .

§ 55

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí, jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena nebo jímž byla zastavena její výplata a nebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu.

§ 55a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 56

(1) Odchylně od správního řádu se místní příslušnost obcí, obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů a krajských úřadů ve věcech sociální péče řídí místem trvalého pobytu občana, jde-li o vydání průkazu mimořádných výhod.

(2) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností anebo krajský úřad, se žádost podává tomuto orgánu.

§ 56a

Zrušen novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

§ 56b Součinnost orgánů a organizací

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu.

§ 56c Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

a) dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e) ,

b) odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2 .

§ 56d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 57

(1)

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

(2) Tímto zákonem není dotčena působnost místních národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, jestliže ji podle předpisů dříve platných okresní národní výbor51) přenesl na místní národní výbor.

§ 58

Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o poskytování dávek sociální péče a výši dávek sociální péče.

§ 59

Zrušuje se zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 138/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 119/1983 Sb.

§ 60 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Kempný v. r.
Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

2)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

3)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

4) Část třetí zákona o sociálním zabezpečení.

5)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

7) § 73a zákona o sociálním zabezpečení.

8)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

9)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

9a)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

9b)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

10)

Zrušena novelou č. 118/1995 Sb. k 1.10.1995.

11) § 64 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

12) § 5 zákona č. 482/1991 Sb. , o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

13)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

14)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

15)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

16)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

17)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

18)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

19)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

20)

Zrušena novelou č. 118/1995 Sb. k 1.10.1995.

21) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

22a) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22b) § 15a zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

22c) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

23)

Zrušena novelou č. 132/2000 Sb. k 1.1.2001.

24)

Zrušen novelou č. 132/2000 Sb. k 1.1.2001.

25)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

26) Část druhá a třetí správního řádu .

27)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

28)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

29)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

30)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

31)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

32)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

33)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

34)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

35)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

36)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

37)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

38)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

39)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

40)

Zrušena novelou č. 9/1991 Sb. k 1.2.1991.

41)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

42)

Zrušena novelou č. 9/1991 Sb. k 1.2.1991.

43)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

44)

Zrušena novelou č. 144/1991 Sb. k 26.4.1991.

46) § 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

47)

Zrušena novelou č. 210/1990 Sb. k 1.9.1990.

48)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

49)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

50)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

51) § 8d, § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení.
§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti.

53)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

54)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

55)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

56)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

57)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

58)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

59)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

59a)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

59b)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.

60)

Zrušena novelou č. 360/1999 Sb. k 1.4.2000.