Program Zákon

Zákon o sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Základní zásady

(1) Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.

(2) Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.

(3)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

(4)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

(5)

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

(6)

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 2 Rozsah sociálního zabezpečení

(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a) sociální péči,

b) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných,

(2)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

(3)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

(4)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 3 Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení

Účastníky právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona a podle dalších předpisů sociálního zabezpečení jsou občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení.

§ 4 Občané

(1) Způsobilost občana mít v právních vztazích sociálního zabezpečení práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.

(2) Způsobilost občana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana mladšího šestnácti let, stanoví zákon o rodině.

(3) O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo který byl této způsobilosti zbaven, a o prohlášení občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku .

§ 5 Organizace

Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany.

ČÁST DRUHÁ

Vyuštěna ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA PRVNÍ

§ 6

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 7

HLAVA DRUHÁ

DÍL PRVNÍ

§ 8

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 9

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 10

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 11

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 12

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 13

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 14

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 15

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 16

Vypuštěn ke dni 1.6.1992 novelou č. 235/1992 Sb.

§ 17

Vypuštěn ke dni 1.6.1992 novelou č. 235/1992 Sb.

§ 18

Vypuštěn ke dni 1.6.1992 novelou č. 235/1992 Sb.

§ 19

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL DRUHÝ

§ 20

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 21

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 22

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 23

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 24

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 25

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 26

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 27

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 28

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL TŘETÍ

§ 29

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 30

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 31

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 32

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 33

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 34

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 35

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 36

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL ČTVRTÝ

§ 37

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 38

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 39

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL PÁTÝ

§ 40

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 41

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 42

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 43

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 44

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL ŠESTÝ

§ 45

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 46

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 47

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 48

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL SEDMÝ

§ 48a

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL OSMÝ

§ 49

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 50

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL DEVÁTÝ

§ 51

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL DESÁTÝ

§ 52

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 53

Vypuštěn ke dni 1.5.1990 novelou č. 110/1990 Sb.

DÍL JEDENÁCTÝ

§ 54

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 55

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 56

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 57

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 58

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 58a

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

DÍL DVANÁCTÝ

§ 59

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 60

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 61

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 62

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 63

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 64

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 65

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 66

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 67

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 68

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 69

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

HLAVA TŘETÍ

§ 70

HLAVA ČTVRTÁ

§ 71

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 118/1995 Sb.

HLAVA PÁTÁ

Vypuštěna ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

§ 72

Vypuštěn ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

ČÁST TŘETÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

HLAVA PRVNÍ ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 73

(1) Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.

(2) V oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů a k vzájemné pomoci mezi občany, především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým a starým občanům, a poskytuje další dávky a služby.

(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.

(4)

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

(5) Sociální péče zahrnuje zejména péči o občany těžce zdravotně postižené.

(6) V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky

a) peněžité dávky,

b) věcné dávky,

c) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených.

d)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

e)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

f)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

g)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

h)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

i)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

j)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

k)

Zrušen o ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

l)

Zrušeno ke dni 20.2.2007 novelou č. 29/2007 Sb.

§ 73a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 73b

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA DRUHÁ

Zrušen a ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 74

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 74a

Zrušen ke dni 20.2.2007 novelou č. 29/2007 Sb.

§ 74b

Zrušeno ke dni 20.2.2007 novelou č. 29/2007 Sb.

§ 75

Vypuštěn ke dni 1.4.2000 novelou č. 360/1999 Sb.

HLAVA TŘETÍ

Vypuštěna ke dni 1.8.1991 novelou č. 306/1991 Sb.

Zaopatřovací příspěvek

§ 76

Vypuštěn ke dni 1.8.1991 novelou č. 306/1991 Sb.

§ 77

Vypuštěn ke dni 1.8.1991 novelou č. 306/1991 Sb.

§ 78

Vypuštěn ke dni 1.8.1991 novelou č. 306/1991 Sb.

§ 79 Příspěvek na úhradu za užívání bytu vojáka

Vypuštěn ke dni 1.8.1991 novelou č. 306/1991 Sb.

HLAVA ČTVRTÁ

Zrušen a ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 80

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 81

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 82

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 83

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 84

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 85

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA PÁTÁ PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

§ 86

(1) Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí se poskytují věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení.

(2) Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce; těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou.67)

(3) Průkaz mimořádných výhod obsahuje údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal, a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod od data jeho vydání může činit u občana ve věku

a) do 20 let nejvýše 5 let,

b) 20 až 50 let nejvýše 10 let,

c) nad 50 let bez omezení.

(4) Platnost průkazu mimořádných výhod končí uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušného orgánu. Příslušný orgán rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v případě, že průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo k podstatné změně podoby občana nebo je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.

(5) Vzory průkazu mimořádných výhod a požadavky na technické provedení fotografie občana stanoví prováděcí předpis.

(6) Stát je povinen poskytovat těmto osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich začlenění do společenského a veřejného života.

§ 86a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 87

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 88

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 89

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 89a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA ŠESTÁ

Zrušen a ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 90

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 91

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA SEDMÁ ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 92

Peněžité a věcné dávky a mimořádné výhody se poskytují bez úhrady nákladů.

§ 93

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 93a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH A VÝPLATÁCH DÁVEK

§ 94 Vznik nároku na dávku a její výplatu

(1) Nárok na dávku a sociální péče (dále jen "dávka") vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem, popřípadě prováděcími předpisy.

(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení dávky, pokud není stanoveno, že takové žádosti není třeba. Je-li žadatelem o dávku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) , nebo jeho rodinný příslušník72) , který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) , je podmínkou nároku na dávku písemný souhlas s tím, aby příslušný orgán zjišťoval údaje rozhodné pro posouzení, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče podle tohoto zákona (dále jen "neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, je-li tento žadatel na území České republiky hlášen k trvalému pobytu.

(3) Dávka, na kterou vzniká nárok rozhodnutím příslušného orgánu, může být přiznána a vyplácena nejdříve od počátku měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o poskytnutí této dávky.

§ 94a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu

§ 95

(1) Zjistí-li se dodatečně, že dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce, než v jaké náleží, nebo že byla neprávem odepřena, anebo že byla přiznána od pozdějšího data, než od jakého náleží, dávka se zvýší nebo přizná.

(2) Dávka se zvýší nebo přizná podle odstavce 1 ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však za tři roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na dávku nebo na její zvýšení.

(3) Dávka uvedená v § 94 odst. 3 může být odňata nejdříve ode dne, kterým se změnily skutečnosti rozhodné pro její přiznání.

§ 96

(1) Zanikl-li nárok na dávku nebo zjistí-li se, že dávka byla přiznána neprávem, dávka se odejme.

(2) Zjistí-li se, že dávka byla přiznána ve vyšší částce, než v jaké náleží, dávka se sníží.

(3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na výplatu dávky, její výplata se zastaví nebo se dávka vyplácí v nižší nebo vyšší částce.

(4) Dávka se odejme nebo sníží anebo její výplata se zastaví ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. Dávka podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem však náleží v dosavadní výši až do dne předcházejícího dni její nejbližší výplaty, která následuje po dni doručení rozhodnutí o odnětí nebo snížení dávky anebo zastavení její výplaty. Byla-li výplata této dávky zastavena podle § 106 odst. 3 a zjistí-li se, že občan přestal být invalidním nebo částečně invalidním již před zastavením výplaty dávky, dávka nenáleží ode dne zastavení její výplaty; zjistí-li se, že občan přestal být invalidním nebo částečně invalidním až po zastavení výplaty dávky, dávka nenáleží ode dne, kterým přestal být invalidním nebo částečně invalidním.

(5) Zanikl-li nárok na dávku nebo na její výplatu, popřípadě na část výplaty, pro přiznání jiné dávky, zúčtují se částky jiné dávky náležející ode dne jejího přiznání s částkami dosavadní dávky vyplacenými za tutéž dobu.

§ 97

(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části zaniká, není-li uvedeno jinak, uplynutím tří let ode dne, za který dávka nebo její část náleží. Uvedená lhůta neplyne po dobu řízení o dávce, a po dobu, po kterou občanu, který musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven.

Omezení výplaty a snížení dávek

§ 98

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 99

Vypuštěn ke dni 1.3.1993 novelou č. 37/1993 Sb.

§ 100

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 101 Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek

(1) Dávky sociální péče se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky sociální péče, nestanoví-li jinak prováděcí předpis.

(2) Dávky mohou být vypláceny zálohou; zálohy se zúčtovávají za období nepřesahující 12 měsíců, nejde-li o zúčtování důchodu z ciziny. Nedosahují-li dávky 100 Kč měsíčně, mohou být vypláceny v delších než měsíčních lhůtách. Podrobnosti stanoví prováděcí předpis.

(3) Výše dávek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 102 Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům

(1) Dávky se vyplácejí v hotovosti nebo na účet určený příjemcem dávky. Příjemcem dávky je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní příjemce.

(2)

Zrušen ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(3) Příslušný státní orgán ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat.

(4) Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného.

(5)

Zrušen ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(6)

Zrušen ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 103 Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině

(1) Na dávky nemají nárok občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Občané členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci72) mají nárok na dávky, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství73) . Na dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti73a) mají nárok také osoby požívající podle zvláštního právního předpisu73b) doplňkové ochrany na území České republiky.

(2) Dávky se nevyplácejí do ciziny a nenáležejí za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale. O tom, že se dávka sociální péče při pobytu v cizině do ciziny nevyplácí, se nevydává rozhodnutí.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí jen tehdy, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

§ 103a Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky sociální péče občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník72) , který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) po dobu delší než 3 měsíce, příslušný orgán současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče; to neplatí, je-li tato osoba na území České republiky hlášena k trvalému pobytu.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému, jestliže

a) je účastna nemocenského pojištění74) , nejde-li o žáka nebo studenta, nebo je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění63) , anebo je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství73) , nebo

b) před zahájením řízení o dávce sociální péče byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku sociální péče byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce sociální péče nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění74) , nejde-li o žáka nebo studenta, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění63) a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 , hodnotí systémem bodů tyto skutečnosti:

a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu71) na území České republiky,

b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání75) na území České republiky,

d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.

(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že

a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) po dobu

1. od 1 do 3 let, 2 body,

2. od 3 do 6 let, 4 body,

3. od 6 do 8 let, 6 bodů,

4. 8 nebo více let, 8 bodů;

b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání75) , po dobu

1. 12 až 24 měsíců, 4 body,

2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,

3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,

4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů;

c) započte v případě osoby, která

1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,

2. má střední vzdělání, 2 body,

3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,

4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;

d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu76) , 4 body;

e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního předpisu71) v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 0 bodů,

2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 2 body,

3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4 body,

4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 6 bodů.

(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů.

(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán zváží podle osobních okolností posuzovaného, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při posuzování, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se berou v úvahu také její vazby na osoby blízké77) , které pobývají v České republice, skutečnost, zda se jedná o dočasné obtíže, a potenciální zatížení systému sociální péče poskytnutím dávek dotčené osobě.

(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.

(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán oznámí Policii České republiky, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému78) , je Policie České republiky povinna příslušnému orgánu sdělit ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního předpisu71) . Policie České republiky neprodleně sdělí na žádost příslušnému orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky sociální péče nebo které je tato dávka poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu71) pobyt na území České republiky.

§ 104 Přechod nároku při úmrtí oprávněného

(1) Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávněného.

(2) Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

(3) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 2 .

(4) Nároky přecházející na osoby uvedené v odstavcích 2 a 3 nejsou předmětem dědictví; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto pozůstalých.

§ 105 Postoupení a srážky

(1) Nároky na dávky nemohou být postoupeny.

(2) Dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách.

(3) Dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí.

HLAVA DRUHÁ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OBČANŮ A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Povinnosti a odpovědnost občanů

§ 106

(1) Oprávněný nebo jiný příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu nebo poskytování.

(2) Byl-li oprávněný nebo jiný příjemce vyzván orgánem sociálního zabezpečení, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán sociálního zabezpečení delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky, zastavena, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce byl ve výzvě na tento následek upozorněn.

(3) Výplata dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem může být zastavena, jestliže se občan, jehož zdravotní stav je třeba zjistit, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a občan, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce, byl upozorněn na možnost zastavení výplaty dávky.

§ 106a

(1) Občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody, je za účelem vydání průkazu mimořádných výhod (§ 86 odst. 2 ) povinen předložit jednu fotografii, která odpovídá jeho současné podobě. Občan, kterému byl vydán průkaz mimořádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím a ohlásit orgánu, který vydal průkaz, že některá z uvedených skutečností nastala. Orgánu, který vydal průkaz, je občan dále povinen na výzvu předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz.

(2) Každý, kdo nalezne průkaz mimořádných výhod nebo má v držení průkaz mimořádných výhod zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu mimořádných výhod, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal.

§ 107

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijímal dávku nebo její část, ačkoliv věděl nebo musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, nebo vědomě jinak způsobil, že dávka nebo její část byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, je povinen vrátit dávku nebo její část ode dne, od něhož nenáležela vůbec nebo v poskytované výši; to platí zejména tehdy, jestliže nesplnil ohlašovací povinnost, dávku vylákal nebo zamlčel některou rozhodnou skutečnost.

(2) O povinnosti vrátit dávku ve věcech sociální péče poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši rozhoduje orgán, který je příslušný rozhodovat o přiznání, snížení nebo odnětí dávky ve věcech sociální péče nebo její části. Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky anebo ze mzdy oprávněného; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy.

(3) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy orgán sociálního zabezpečení tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím deseti let ode dne, za který byla dávka vyplacena. Tyto lhůty neplynou po dobu řízení o odvolání, řízení o žalobě,, výkonu rozhodnutí nebo jsou-li na úhradu přeplatku prováděny srážky z dávky.

(4) Rozhodnutí vydané podle odstavce 2 lze vykonat nejpozději do deseti let po uplynutí lhůty stanovené pro splnění uložené povinnosti.

§ 108

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 109

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 110

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 111

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 112

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 113

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

HLAVA TŘETÍ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

DÍL PRVNÍ ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH PŮSOBNOST

§ 114

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 115

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 116

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 117

Vypuštěn ke dni 1.7.1990 novelou č. 180/1990 Sb.

§ 118

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

DÍL DRUHÝ ŘÍZENÍ

§ 119

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 120

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 121

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1994 Sb.

§ 122

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 123

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 124 Doručování písemností

Do vlastních rukou se doručují

a) rozhodnutí, jimiž se dávka sociální péče nepřiznává, odnímá, snižuje nebo se zastavuje výplata dávky sociální péče, a rozhodnutí, jimiž se ukládá povinnost vrátit neprávem vyplácené částky,

b) předvolání poživatele dávky sociální péče podmíněné nepříznivým zdravotním stavem k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření.

§ 125 Náhrada nákladů řízení

(1) Orgány sociálního zabezpečení nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách sociální péče.

(2) Příslušný státní orgán nahrazuje v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem náklady vzniklé občanům, popřípadě jejich průvodcům, kteří se na vyzvání dostaví k jednání orgánu ve věcech sociální péče.

(3) Nároky na náhradu nákladů občanů v řízení před soudem upravují zvláštní předpisy.16)

§ 126 Obecné předpisy o řízení

Pokud tento zákon nebo zákony národních rad o působnosti orgánů republik v sociálním zabezpečení nestanoví ve věcech sociální péče odchylky od obecných předpisů o správním řízení, platí tyto předpisy.

HLAVA ČTVRTÁ PRÁVNÍ ÚKONY A POČÍTÁNÍ ČASU

§ 127 Právní úkony

(1) Právní úkon (žádost o dávku sociální péče apod.) je projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.

(2) Právní úkon, který nebyl učiněn formou stanovenou předpisy sociálního zabezpečení uvedenými v § 112 odst. 1, je neplatný.

(3) Jinak pro právní úkony, jejich neplatnost a důsledky této neplatnosti platí ustanovení občanského zákoníku .

§ 128 Počítání času

(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

(2) Poslední den lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, kdy došlo k události určující počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, připadá poslední den lhůty na poslední den v měsíci.

(3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu sociálního zabezpečení nebo je-li podána poštovní zásilka obsahující podání; pro lhůty u úkonů učiněných vůči soudu platí občanský soudní řád .

ČÁST PÁTÁ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 129

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 130

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 131

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 132

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 133

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 134

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 135

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 136

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 137

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 582/1991 Sb.

§ 138

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 139

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 140

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 141

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 142

(1)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(2)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(3)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(4)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(5)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(6) Orgány ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o důchodech z důchodového pojištění vojáků z povolání poskytují poživatelům důchodů a jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou důchodově pojištěni, též peněžité dávky sociální péče, a to

a) občanům těžce postiženým na zdraví a starým občanům,

b) občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc,

c) příspěvek na rekreaci dětí důchodce.

(7)

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 109/2006 Sb.

§ 143 Žádost o dávku

(1)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(2)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(3)

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

(4) Žádost o peněžitou dávku sociální péče podává oprávněný u plátce důchodu.

§ 144

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 145 Odvolací řízení

(1) Proti rozhodnutí o dávce sociální péče lze podat písemné odvolání do 15 dnů u orgánu, který je vydal; odvolání není přípustné proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti.

(2) Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání sám plně vyhovět; neučiní-li tak, je povinen nejpozději do 30 dnů od podání odvolání předložit je orgánu příslušnému k rozhodnutí o odvolání.

(3) Odvolacím orgánem je služební orgán nejblíže nadřízený služebnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

(4) Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne podání odvolání; pokud nelze v této lhůtě o odvolání rozhodnout, musí být oprávněnému písemně sděleny důvody a doba, během níž se o odvolání rozhodne.

(5) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

(6) Pro řízení v sociálním zabezpečení v ozbrojených silách neplatí ustanovení § 126 .

ČÁST ŠESTÁ

Zrušen a ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145a

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145b

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145c

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145d

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145e

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

§ 145f

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/206 Sb.

ČÁST SEDMÁ

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

HLAVA PRVNÍ

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

§ 145n

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

HLAVA DRUHÁ

Vypuštěna ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

§ 145o

Vypuštěna ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

§ 145p

Vypuštěna ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

§ 145r

Vypuštěna ke dni 1.10.1995 novelou č. 118/1995 Sb.

HLAVA TŘETÍ

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

HLAVA ČTVRTÁ

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

§ 145t

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

HLAVA PÁTÁ

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

§ 145u

Vypuštěna ke dni 1.1.1996 novelou č . 118/1995 Sb.

ČÁST OSMÁ ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ

HLAVA PRVNÍ ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PŘED 1. ŘÍJNEM 1988

§ 146

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 147

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 148

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 149

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

Zvýšení důchodů účastníků odboje

§ 150

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 151

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 152

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

Společná ustanovení o zvýšení důchodů

§ 153

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 154

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 155

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 156

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 157

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 158

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

HLAVA DRUHÁ ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PO 30. ZÁŘÍ 1988 PODLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED 1. ŘÍJNEM 1988

§ 159

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

HLAVA TŘETÍ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ

§ 160

Zrušen ke dni 1.3.1991 novelou č. 46/1991 Sb.

ČÁST DEVÁTÁ DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ

§ 160

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

ČÁST DESÁTÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA PRVNÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

§ 161

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 162

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 163

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

Starobní důchod

§ 164

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 165

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 166 Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 167 Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 168 Důchod manželky

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 169 Změny druhů důchodů

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 169a Doby zaměstnání v cizině

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 170 Pracovní kategorie

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 171 Zvýšení důchodu pro bezmocnost

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 172 Výchovné

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 173 Zaopatřovací příspěvek

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 173a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

HLAVA DRUHÁ ÚPRAVA NÁROKŮ Z I. A II. PRACOVNÍ KATEGORIE A Z I. A II. KATEGORIE FUNKCÍ PO 31. PROSINCI 1992

§ 174

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

§ 175

Vypuštěn ke dni 1.1.1996 novelou č. 155/1995 Sb.

HLAVA TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 176 Odstraňování tvrdosti

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 177

Vypuštěn ke dni 1.1.1994 novelou č. 307/1993 Sb.

§ 177a

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku podle § 86 , § 101 odst. 1 .

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou, co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, které dítě se považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené, co se rozumí pobytem dítěte v zařízení, výchovou dítěte a péčí nahrazující péči rodičů, způsob vzájemného zúčtování dávek při jejich souběhu nebo zpětné výplatě.

§ 178 Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. čl. IV zákona č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení;

2. čl. 3 a 4 zákona č. 71/1970 Sb., o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení;

3. čl. I zákona č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení;

4. zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 116/1983 Sb., zákona č. 56/1984 Sb., zákona č. 108/1984 Sb. a zákona č. 53/1987 Sb., s výjimkou § 84 odst. 2, § 85 až 87, § 90, 92, § 97 odst. 3 a § 101;

5. zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů;

6. zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení;

7. zákon č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách zákona o sociálním zabezpečení.

§ 179 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988, s výjimkou ustanovení § 176 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Husák v.r.
Indra v.r.
Štrougal v.r.

Poznámky pod čarou

1) Jde zejména o tyto předpisy:
zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu,
zákon č. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 88/1968 Sb. , o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 32/1957 Sb. , o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 98/1987 Sb. , o zvláštním příspěvku horníkům.

2) Dekret č. 53/1945 Sb., o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům.
Zákon č. 47/1946 Sb., o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 88/1950 Sb. a zákona č. 101/1964 Sb.

3) § 3 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 1/1957 Ú.l. (Ú.v.), kterou se stanoví podrobnosti k přechodným ustanovením zákona o sociálním zabezpečení.

4) § 4 zákona č. 98/1987 Sb.

5) § 101 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb.

6) Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 1 odst. 1 č. 1 písm. g) zákona č. 255/1946 Sb.

9) § 1 odst. 1 č. 1 písm. a) až d) a č. 2 zákona č. 255/1946 Sb.

10) Podle § 1 odst. 1 č. 1 písm. f) zákona č. 255/1946 Sb. je účastníkem povstání, kdo se zúčastnil povstání v květnu 1945, přičemž za bojů padl, byl těžce raněn nebo utrpěl těžkou poruchu zdraví.

11) Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.
Zákon České národní rady č. 459/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
Zákon Slovenské národní rady č. 543/1990 Sb., o státní správě sociálního zabezpečení.

12) Zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb.
§ 5 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.
§ 85 až 87, 90 a 92 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.
§ 132 až 134 a 139 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

14) § 44 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

15) § 244 a násl. občanského soudního řádu.

16) § 142 a násl. občanského soudního řádu

17) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení.
Zákon č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení.

18) § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a obdobná ustanovení dříve platných předpisů.

19) § 57 zákona č. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.

20) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1992 Sb.

21) § 12 a násl. zákona č. 1/1991 Sb. , o zaměstnanosti.

22) § 119 a 120 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

23) § 8 odst. 3 zákona č. 73/1990 Sb.

24) § 68 odst. 3 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

25) § 27 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

26) Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 389/1990 Sb. , o dani z příjmů obyvatelstva.
Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

27) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 1/1991 Sb. , o zaměstnanosti.

28) Zákon č. 244/1991 Sb. , o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků.
Zákon č. 333/1991 Sb. , o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky.
Zákon Slovenské národní rady č. 204/1991 Sb., o Policejním sboru Slovenské republiky.

29) Zákon ČNR č. 555/1992 Sb. , o Vězeňské službě České republiky.

31) § 12a zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

32) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

33) Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb. , o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb. , o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

34) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.

35) § 76 a 93 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník.

36) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů.

37) § 145a a násl. zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 61 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

38) § 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb.

39) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů.

41) § 48 odst. 2 věta první zákona ČNR č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

42) § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. , zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

43) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády ČR č. 615/1992 Sb.

44) Např. § 58 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
§ 7 zákona ČNR č. 128/1990 Sb. ,
§ 9 zákona ČNR č. 209/1990 Sb.

45) § 15 odst. 1 a § 23a zákona ČNR č. 589/1992 Sb. , ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

46) § 14 odst. 7 zákona ČNR č. 589/1992 Sb. , ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

47) § 14 odst. 2 , 4 a 5 zákona ČNR č. 589/1992 Sb. , ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

50a) § 21b odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

51) § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb.

52) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. , zákona č. 160/1993 Sb. , zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. , zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. , zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

53) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb. , o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

53a) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

54) § 14 odst. 2 , 4 a 5 zákona ČNR č. 589/1992 Sb. , ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

59) § 6 zákona č. 463/1991 Sb.

60) § 20 až 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

61) Zákon č. 75/1997 Sb. , o sociálním příspěvku k vyrovnání cen tepelné energie.

62) Zákon č. 132/1997 Sb. , o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

63) Zákon č. 155/1995 Sb.

67) § 134 občanského soudního řádu.

71) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

72) § 15a zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

73) Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. Nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě.

73a) Zákon č. 482/1991 Sb. , o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

73b) § 14a zákona č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

74) § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb. , zákona č. 37/1993 Sb. , zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. , zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb.

75) § 12 zákona č. 117/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

76) § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.

77) § 116 občanského zákoníku .

78) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K zákonu se váže novela č. 160/1993 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. IV
K zákonu se váže novela č. 266/1993 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. III
K zákonu se váže novela č. 133/1997 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II
K zákonu se váže novela č. 213/2002 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 218/2005 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 47/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 109/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II