Program Zákon

Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. II

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. III

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. IV

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. V

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

1. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5 Organizace

Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany ( § 1 odst. 7). ".

2. § 73 odst. 3 zní:

"(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi. ".

3. Za § 73 se vkládá další § 73a, který zní:

"§ 73a

(1) Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané.

(2) Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.

(3) Příslušné státní orgány mají právo sledovat úroveň poskytovaných sociálních služeb a dodržování nezbytných, zejména zdravotnických a hygienických podmínek, a ukládat opatření k odstranění zjištěných závad. ".

4. V § 74 odst. 1 a 2, § 81 odst. 2, § 82 odst. 2 a 3, § 84, 85, § 86 odst. 1, § 88, § 91 odst. 1, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 102 odst. 2, 3 a 5, § 106 odst. 5, § 112, 118, § 120 odst. 3, 4 a 6, § 125 odst. 2, § 144 odst. 1 a § 177 odst. 2 písm. n) se slova "národní výbor", "národní výbory", "národního výboru" a "národním výborem" nahrazují slovy "příslušný státní orgán ", "příslušné státní orgány ", "příslušného státního orgánu " a "příslušným státním orgánem ".

5. § 114 odst. 1 zní:

"(1) Orgány sociálního zabezpečení jsou federální ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní orgány určené zákony národních rad. ".

6. V § 116 odst. 2 se slova "úřady důchodového zabezpečení a národní výbory" nahrazují slovy "státní orgány republik ".

7. § 117 se vypouští.

8. § 120 odst. 1 písm. b) až d) zní:

"b) členové družstva, u nichž součástí členství je též pracovní vztah, u družstva, jehož jsou členy,

c) občané, kteří mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru, u organizace (orgánu), která pro ně vede záznamy a plní další povinnosti důchodového zabezpečení,

d) ostatní občané u příslušného státního orgánu. ".

9. V § 120 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene e).

10. § 120 odst. 5 zní:

"(5) Organizace, která sepsala žádost o dávku důchodového zabezpečení, je povinna ji předložit příslušnému státnímu orgánu bez prodlení, nejdéle do osmi dnů ode dne sepsání žádosti o tuto dávku. Příslušná organizace (státní orgán) nesmí odmítnout sepsání žádosti o dávku důchodového zabezpečení, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. ".

11. § 122 odst. 1 a 2 zní:

"(1) O opravném prostředku proti rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení uvedenou v § 7 písm. a) č. 1 až 7, písm. b) a c) rozhoduje soud; 15) jde-li však o rozhodnutí o výchovném a zvýšení pro bezmocnost k sociálnímu důchodu, rozhoduje soud o opravném prostředku až proti rozhodnutí odvolacího orgánu.

(2) Opravný prostředek není přípustný

a) proti rozhodnutí, které je podkladem pro rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení; soud přezkoumává taková rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí státního orgánu. Zruší-li soud rozhodnutí státního orgánu, vydá tento orgán nové rozhodnutí;

b) proti rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti zákona.

15) § 244 a násl. občanského soudního řádu. ".

12. § 174 zní:

"174 Odstraňování tvrdosti

Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy podle tohoto zákona, mohou odstraňovat v oborech své působnosti ministři národní obrany a vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a v ostatních případech státní orgány určené zákony národních rad. ".

13. V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova "národního výboru".

ČL. VI

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. VII

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. VIII

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. IX

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. X

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. XI

Zrušují se:

1. ustanovení § 244 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 78/1983 Sb.), a označení odstavce 1,

2. čl. III zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,

3. vyhláška č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev.

ČL. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

1) § 8 a 10b vyhlášky předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 178/1968 Sb.