Program Zákon

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zrušena ke dni 1.1.200 8 novelou č. 1 89 /2006 Sb.

ČL. I

Zrušena ke dni 1.1.200 8 novelou č. 1 89 /2006 Sb.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. II

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČL. III

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČL. IV PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

ČL. V

V § 9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 15/1993 Sb., se na konci odstavce doplňuje věta "U občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, je výběr lékaře a zdravotnického zařízení omezen zvláštním právním předpisem.15a)".

Poznámka pod čarou č. 15a) zní:

"15a) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE

ČL. VI

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovy "pracovní podmínky" čárka nahrazuje spojkou "a" a vkládají se slova "upravující uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost3a)".

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

"3a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.":

2. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova "pracovní podmínky" vkládají slova " , včetně předpisů upravujících uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost,3a)".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ČL. VII

V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova "občanům se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osobám se zdravotním postižením2)".

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

"2) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

ČL. VIII

V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova "se změněnou pracovní schopností." nahrazují slovy "se zdravotním postižením.1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

"1a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

ČL. IX

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb. a zákona č. 281/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 106 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:

"(4) Jestliže se osoba zdravotně znevýhodněná40a) nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto možnost byla osoba zdravotně znevýhodněná nebo její zákonný zástupce upozorněn.

40a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 124 písm. b) se slova "občana se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osoby zdravotně znevýhodněné".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

ČL. X

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 47/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují.

2. V § 28 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. a), h) až k)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. a), h) a i)".

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM MINIMU

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

ČL. XI

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

ČL. XII

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006 Sb.

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU FEDERACE NA ROK 1992 A O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ČL. XIII

V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ČL. XIV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "působnost" vkládají slova "České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.".

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) zní:

"§ 3a

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.

(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává4a) ministr práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává4a) ředitel České správy sociálního zabezpečení.

(4) Podrobnější úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

4a) § 27 odst. 4 zákoníku práce.

4b) Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

4. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 19 se slova "o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "o zdravotním znevýhodnění,52a) popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,".

Poznámka pod čarou č. 52a) zní:

"52a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. ".

6. V § 6 odst. 4 písm. g) se bod 3 zrušuje. Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

7. V § 7 písm. b) se slova "písm. g) č. 1, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "písm. g) č. 1, 3 a 4".

8. V § 8 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,52a)".

9. V § 11 odst. 3 se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

10. V § 12 písmeno d) zní:

"d) občana, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou,52a) a občana, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření;".

11. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců".

12. V § 18 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až t) se označují jako písmena l) až s).

13. V § 36 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:

"r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost54a) organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

54a) zákon č. 435/2004 Sb.".

14. V § 37 odst. 6 se slova "náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo" nahrazují slovy "náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely".

15. V § 53 odst. 2 se slova "občan se změněnou pracovní schopností, popřípadě občan, který žádá o uznání změněné pracovní schopnosti," nahrazují slovy "občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,".

16. V § 61 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

17. V § 83a se slova "změněné pracovní schopnosti" nahrazují slovy "za osobu zdravotně znevýhodněnou52a)".

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O MZDĚ, ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČL. XV

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH NÁROKŮ V DRUŽSTVECH

ČL. XVI

V § 19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením12a)".

Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

"12a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XVII

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 113 odst. 3 se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

2. Poznámka pod čarou č. 11) zní:

"11) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

3. V § 115 odst. 2 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci11)".

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKONÍK PRÁCE A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

ČL. XVIII

V zákoně č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, se čl. II zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. XIX

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 254/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 6 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a údaje o výši uplatněné slevy na dani z příjmů za zaměstnance - osoby se zdravotním postižením, na které zaměstnavatel uplatnil slevu na dani podle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

2. V § 34 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(9) Úřady práce jsou povinny sdělovat správcům daně na jejich vyžádání částku podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci vyplácenou jednotlivým uchazečům o zaměstnání nebo částku podpory při rekvalifikaci vyplácenou osobám se zdravotním postižením zařazeným do teoretické nebo praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.20a)

20a) § 72 a 74 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

ČL. XX

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:

1. V položce 22 písmena i) až n) znějí:

"i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců

2 000,-

j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání

500,-

k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání

250,-

l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

10 000,-

m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

10 000,-

n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

1 000,-".

2. V poznámce pod položkou 22 bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)

4a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

3. V poznámce pod položkou 22 se bod 7 zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ČL. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 360/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 písmeno zm) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:

"zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)

80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova "se změněnou pracovní schopností33)" nahrazují slovy "se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33) ".

Poznámka pod čarou č. 33) zní:

"33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "se změněnou pracovní schopností" zrušují.

4. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

5. V § 35 odst. 2 se slova "se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,33)".

6. V § 35 odst. 4 se slova "zaměstnanců se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,33)".

7. V § 39 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

ČL. XXII

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKON Č. 482/1991 SB., O SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI,A NĚKTERÉ NAVAZUJÍCÍ ZÁKONY

ČL. XXIII

V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,a některé navazující zákony, ve znění zákona č. 117/1995 Sb., se čl. III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 589/1992 SB.,O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 100/1988 SB., O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XXIV

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., se čl. V zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKONÍK PRÁCE Č. 65/1965 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XXV

V zákoně č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 164/1995 Sb. a zákona č. 220/1995 Sb., se čl. IV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ

ČL. XXVI

1. V § 46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

2. Poznámka pod čarou č. 14) zní:

"14) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

ČL. XXVII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)

4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 11 odst. 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

3. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

4. V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:

"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením,38a)

38a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

5. V § 12 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příprava prováděná podle zvláštních právních předpisů.".

Poznámka pod čarou č. 41) se zrušuje.

6. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,4)".

7. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci".

8. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

9. V § 16 odst. 2 se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

10. V § 63 odst. 6 se slova ", krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "a orgánům státní sociální podpory".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 118/1995 SB., KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

ČL. XXVIII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. XXV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ČL. XXIX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., Zákona č. 132/2000 Sb., zákona Č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

"n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a),

28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 5 odst. 1 písmeno o) zní:

"o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,".

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,".

4. V § 16 odst. 4 písmeno h) zní:

"h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)".

5. V § 20 odst. 4 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci." a slova "s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." se zrušují.

6. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

7. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

8. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.28)".

9. V § 21 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle zvláštních právních předpisů.28)".

Poznámka pod čarou č. 32) se zrušuje.

10. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

11. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

12. V 37 odst. 2 se slova "poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;" nahrazují slovy "poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ČL. XXX

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. X a čl. XI zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

ČL. XXXI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"13. osoby se zdravotním postižením zařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;1a)

1a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 11 odst. 4 se za slova "civilní službu" doplňují slova " , osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c)".

Poznámka pod čarou č. 22c) zní:

"22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKON Č. 155/1995 SB., O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 134/1997 SB., ZÁKON Č. 1/1991 SB.,O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,ZÁKON Č. 463/1991 SB., O ŽIVOTNÍM MINIMU,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1988 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXII

V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 1/1991 SB.,O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,ZÁKON Č. 9/1991 SB., O ZAMĚSTNANOSTI A PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 368/1992 SB.,O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A ZÁKON Č. 65/1965 SB., ZÁKONÍK PRÁCE,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXIII

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XXXIV

V § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slova "se změněnou pracovní schopností3)" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "se zdravotním postižením3)".

Poznámka pod čarou č. 3) zní:

3) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ČL. XXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 106 odstavec 1 zní:

"(1) Úřady práce jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii

a) zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu,

b) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání,

c) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání,

d) odejmutí povolení k zaměstnání cizinci.".

2. V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

ČL. XXXVI

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a za bod 3 se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní:

"4. úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu;47a)

47a) § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 51 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu,47a) skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě.".

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH

ČL. XXXVII

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. Část třetí se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ K UDRŽENÍ MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI

Zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 70/2006 Sb.

ČL. XXXVIII

Zrušena ke dni 1.4.2006 novelou č. 70/2006 Sb.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ČL. XXXIX

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.".

2. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Úřad práce potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.".

4. Část druhá se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 65/1965 SB.,ZÁKONÍK PRÁCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XL

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se části druhá a třetí zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ZMĚNA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

ČL. XLI

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 117/1995 SB., O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XLII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 72/2000 SB., O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH), ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A ZÁKON Č. 9/1991 SB.,O ZAMĚSTNANOSTI A PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLIII

V zákoně č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o dáních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 325/1999 SB., O AZYLU A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 283/1991 SB., O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (ZÁKON O AZYLU), A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XLIV

V zákoně č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO

ČL. XLV

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO

ČL. XLVI

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, se část dvacátá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ

ČL. XLVII

V zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

ČL. XLVIII

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 3 písm. g) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání34)" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci34)".

Poznámka pod čarou č. 34) zní:

"34) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 97 odst. 4 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "kteří jsou osobami se zdravotním postižením".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O ZMĚNĚ ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S PŘIJETÍM ZÁKONA O SLUŽBĚ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A O ODMĚŇOVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH (SLUŽEBNÍ ZÁKON)

ČL. XLIX

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 555/1991 SB., O OBECNÍ POLICII, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ČL. L

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZMĚNĚ A ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM ČINNOSTI OKRESNÍCH ÚŘADŮ

ČL. LI

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se část dvacátá sedmá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 117/1995 SB., O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. LII

V zákoně č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 72/2000 SB.,O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. LIII

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ČL. LIV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. e) se slova "na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a".

Poznámka pod čarou č. 25a) zní:

"25a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 103 odst. 1 se slova "anebo hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci".

3. V § 103 odst. 2 se slova "anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci" a slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje".

4. V § 130 odst. 1 písm. g) se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Zrušena ke dni 1.7.2006 novelou č. 138/2006

ČL. LV

Zrušena ke dni 1.7.2006 novelou č. 138/2006

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

ČL. LVI

V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě. ".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ ÚČINNOST

ČL. LVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části čtyřicáté sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.