Program Zákon

Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 182/1993 SB., O ÚSTAVNÍM SOUDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. I

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 64 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, hlavního města Prahy a nařízení okresního úřadu.".

2. V § 64 odstavec 3 zní:

"(3) Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí může podat i přednosta okresního úřadu.".

ČÁST DRUHÁ

ČL. II

Zrušen novelou č. 217/2000 Sb. k 1.1.2001.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 589/1992 SB., O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. III

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., v § 3 odst. 1 písm. c) bod 7 zní:

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. IV

V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., v § 5 písm. a) bod 7 zní:

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění;".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 155/1995 SB., O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. V

V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 234/1998 Sb. a zákona č. 224/1999 Sb., v § 5 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 54/1956 SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zrušena ke dni 1.1.200 8 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. VI

Zrušena ke dni 1.1.200 8 novelou č. 189/2006 Sb.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 582/1991 SB., O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. VII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, provádí orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".

2. V § 36 písmeno h) zní:

"h) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 119/1992 SB., O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264 /2006 Sb.

ČL. VIII

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 551/1991 SB., O VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. IX

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".

2. V § 23 odst. 4 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 531/1990 SB., O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. X

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 311/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 v návětí se slova "orgány státní správy" nahrazují slovy "správní úřady".

2. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slovo "obcemi" vkládá slovo " , kraji".

3. Přílohy č. 2 a 3 zní:

"PŘÍLOHA 2

Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona a vymezení jejich územní působnosti
Působnost podle § 6 odst. 2 zákona vykonávají v obvodu působnosti

I. Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu

Finanční úřady pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9 a pro Prahu 10 v obvodech své územní působnosti.

II. Finančního ředitelství v Praze

1. Finanční úřad v Benešově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benešově, ve Vlašimi a ve Voticích.

2. Finanční úřad v Berouně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Berouně a v Hořovicích.

3. Finanční úřad v Kladně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kladně a ve Slaném.

4. Finanční úřad v Kolíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Brodě, v Kolíně a v Pečkách.

5. Finanční úřad v Kutné Hoře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Čáslavi, v Kutné Hoře a v Uhlířských Janovicích.

6. Finanční úřad v Mělníce v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralupech nad Vltavou, v Mělníce a v Neratovicích.

7. Finanční úřad v Mladé Boleslavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benátkách nad Jizerou, v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti.

8. Finanční úřad v Nymburku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Nymburku a v Poděbradech.

9. Finanční úřad Praha-východ v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ a v Říčanech.

10. Finanční úřad Praha-západ v územním obvodu Finančního úřadu Praha-západ.

11. Finanční úřad v Příbrami v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Březnici, v Dobříši, v Příbrami a v Sedlčanech.

12. Finanční úřad v Rakovníku v územním obvodu Finančního úřadu v Rakovníku.

III. Finančního ředitelství v Českých Budějovicích

1. Finanční úřad v Českých Budějovicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech a v Týně nad Vltavou.

2. Finanční úřad v Českém Krumlově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Krumlově a v Kaplici.

3. Finanční úřad v Jindřichově Hradci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dačicích, v Jindřichově Hradci a v Třeboni.

4. Finanční úřad v Písku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Milevsku a v Písku.

5. Finanční úřad v Prachaticích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Prachaticích a ve Vimperku.

6. Finanční úřad ve Strakonicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blatné, ve Strakonicích a ve Vodňanech.

7. Finanční úřad v Táboře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Soběslavi a v Táboře.

IV. Finančního ředitelství v Plzni

1. Finanční úřad v Domažlicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Domažlicích, v Horšovském Týně a ve Kdyni.

2. Finanční úřad v Chebu v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Aši, v Chebu a v Mariánských Lázních.

3. Finanční úřad v Karlových Varech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Karlových Varech, v Ostrově a v Toužimi.

4. Finanční úřad v Klatovech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Horažďovicích, v Klatovech a v Sušici.

5. Finanční úřad v Plzni v územním obvodu Finančního úřadu v Plzni.

6. Finanční úřad Plzeň-jih v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blovicích, Plzeň-jih a v Přešticích.

7. Finanční úřad Plzeň-sever v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralovicích, v Manětíně a Plzeň-sever.

8. Finanční úřad v Rokycanech v územním obvodu Finančního úřadu v Rokycanech.

9. Finanční úřad v Sokolově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chodově, v Kraslicích a v Sokolově.

10. Finanční úřad v Tachově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Boru, ve Stříbře a v Tachově.

V. Finančního ředitelství v Ústí nad Labem

1. Finanční úřad v České Lípě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v České Lípě, v Doksech, v Mimoni a v Novém Boru.

2. Finanční úřad v Děčíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Děčíně a v Rumburku.

3. Finanční úřad v Chomutově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chomutově a v Kadani.

4. Finanční úřad v Jablonci nad Nisou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě a v Železném Brodě.

5. Finanční úřad v Liberci v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdlantě a v Liberci.

6. Finanční úřad v Litoměřicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Libochovicích, v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem.

7. Finanční úřad v Lounech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Lounech, v Podbořanech a v Žatci.

8. Finanční úřad v Mostě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litvínově a v Mostě.

9. Finanční úřad v Semilech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jilemnici, v Semilech a v Turnově.

10. Finanční úřad v Teplicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bílině a v Teplicích.

11. Finanční úřad v Ústí nad Labem v územním obvodu Finančního úřadu v Ústí nad Labem.

VI. Finančního ředitelství v Hradci Králové

1. Finanční úřad v Hradci Králové v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově.

2. Finanční úřad v Chrudimi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Heřmanově Městci, v Hlinsku a v Chrudimi.

3. Finanční úřad v Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hořicích, v Jičíně a v Nové Pace.

4. Finanční úřad v Náchodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Broumově, v Jaroměři a v Náchodě.

5. Finanční úřad v Pardubicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Holicích, v Pardubicích a v Přelouči.

6. Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou.

7. Finanční úřad ve Svitavách v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litomyšli, v Moravské Třebové a ve Svitavách.

8. Finanční úřad v Trutnově v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a ve Vrchlabí.

9. Finanční úřad v Ústí nad Orlicí v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.

VII. Finančního ředitelství v Brně

1. Finanční úřad v Blansku v obvodech finančních úřadů v Blansku, v Boskovicích a v Letovicích.

2. Finanční úřad Brno I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno I, Brno II, Brno III a Brno IV.

3. Finanční úřad Brno-venkov v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno-venkov, v Ivančicích a v Tišnově.

4. Finanční úřad v Břeclavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Břeclavi, v Hustopečích a v Mikulově.

5. Finanční úřad v Havlíčkově Brodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a v Ledči nad Sázavou.

6. Finanční úřad v Hodoníně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hodoníně, v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.

7. Finanční úřad v Jihlavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jihlavě, v Polné, v Telči a v Třešti.

8. Finanční úřad v Kroměříži v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově a v Kroměříži.

9. Finanční úřad v Pelhřimově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově a v Pelhřimově.

10. Finanční úřad v Třebíči v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou a v Třebíči.

11. Finanční úřad v Uherském Hradišti v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bojkovicích, v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti.

12. Finanční úřad ve Vsetíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.

13. Finanční úřad ve Vyškově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bučovicích, ve Slavkově u Brna a ve Vyškově.

14. Finanční úřad ve Zlíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách a ve Zlíně.

15. Finanční úřad ve Znojmě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově a ve Znojmě.

16. Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou.

VIII. Finančního ředitelství v Ostravě

1. Finanční úřad v Bruntále v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bruntále a v Krnově.

2. Finanční úřad ve Frýdku-Místku v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Třinci.

3. Finanční úřad v Jeseníku v územním obvodu Finančního úřadu v Jeseníku.

4. Finanční úřad v Karviné v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Karviné a v Orlové.

5. Finanční úřad v Novém Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Fulneku, v Kopřivnici a v Novém Jičíně.

6. Finanční úřad v Olomouci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litovli, v Olomouci a ve Šternberku.

7. Finanční úřad v Opavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hlučíně a v Opavě.

8. Finanční úřad Ostrava I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Ostrava I, Ostrava II a Ostrava III.

9. Finanční úřad v Prostějově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Konici, v Němčicích nad Hanou a v Prostějově.

10. Finanční úřad v Přerově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hranicích, v Kojetíně a v Přerově.

11. Finanční úřad v Šumperku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Šumperku a v Zábřehu.

PŘÍLOHA 3 NÁZVY, SÍDLA A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST FINANČNÍCH ŘEDITELSTVÍ

1. Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu

Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9, pro Prahu 10.

2. Finanční ředitelství v Praze

Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Pečkách, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Uhlířských Janovicích, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Benátkách nad Jizerou, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ, v Říčanech, Praha-západ, v Příbrami, v Březnici, v Dobříši, v Sedlčanech, v Rakovníku.

3. Finanční ředitelství v Českých Budějovicích

Sídlo: České Budějovice
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Táboře, v Soběslavi.

4. Finanční ředitelství v Plzni

Sídlo: Plzeň
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Domažlicích, v Horšovském Týně, ve Kdyni, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Ostrově, v Toužimi, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Plzni, Plzeň-jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň-sever, v Kralovicích, v Manětíně, v Rokycanech, v Sokolově, v Chodově, v Kraslicích, v Tachově, v Boru, ve Stříbře.

5. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Sídlo: Ústí nad Labem
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v České Lípě, v Doksech, v Mimoni, v Novém Boru, v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci, ve Frýdlantě, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Semilech, v Jilemnici, v Turnově, v Teplicích, v Bílině, v Ústí nad Labem.

6. Finanční ředitelství v Hradci Králové

Sídlo: Hradec Králové
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou, v Novém Bydžově, v Chrudimi, v Heřmanově Městci, v Hlinsku, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Pardubicích, v Holicích, v Přelouči, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, v Žamberku.

7. Finanční ředitelství v Brně

Sídlo: Brno
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Blansku, v Boskovicích, v Letovicích, Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, v Jihlavě, v Polné, v Třešti, v Telči, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Pelhřimově, v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově, v Třebíči, v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Uherském Hradišti, v Bojkovicích, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, ve Znojmě, v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí.

8. Finanční ředitelství v Ostravě

Sídlo: Ostrava
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Jeseníku, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Opavě, v Hlučíně, Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Prostějově, v Konici, v Němčicích nad Hanou, v Přerově, v Hranicích, v Kojetíně, v Šumperku, v Zábřehu.".

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 41/1993 SB., O OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISŮ NEBO KOPIE S LISTINOU A O OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU OBECNÍMI ÚŘADY A O VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ ORGÁNY OBCÍ A OKRESNÍMI ÚŘADY, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 15/1997 SB.

ČL. XI

V zákoně č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., se v § 7 za slova "orgány obcí" vkládají slova " , nebo krajů v přenesené působnosti,".

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 166/1993 SB., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XII

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., se v § 3 odst. 1 písm. a) za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo kraji".

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 552/1991 SB., O STÁTNÍ KONTROLE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XIII

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno b) zní:

"b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,".

2. V § 2 písmeno c) zní:

"c) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,".

ČÁST ČTRNÁCTÁ

ČL. XIV

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 587/2004 Sb.

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 570/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 286/1995 SB.

ČL. XV

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slovo "samostatné" zrušuje.

2. V § 1 písm. b) se slovo "samostatné" zrušuje.

3. V § 1 písmeno c) zní:

"c) na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí3) určených Statutem hlavního města Prahy,".

4. V § 1 písmeno d) zní:

"d) na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ČL. XVI

Zrušen novelou č. 143/2001 Sb. k 1.7.2001.

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XVII

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odstavec 1 zní:

"(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy včetně nařízení obcí a krajů.".

2. V § 46 odst. 2 se za slova "obecně závazných vyhláškách obcí" vkládají slova "a krajů".

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XVIII

V zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 62/1997 Sb., příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA 1 SÍDLA A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST INSPEKTORÁTŮ

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Brněnského kraje, Jihlavského kraje a Zlínského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Budějovického kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Ostravského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ČL. XIX

Zrušen novelou č. 22/2004 Sb. k 1.2.2004.

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 18/1997 SB., O MÍROVÉM VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (ATOMOVÝ ZÁKON) A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 83/1998 SB.

ČL. XX

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., se část II zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 36/1960 SB., O ÚZEMNÍM ČLENĚNÍ STÁTU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXI

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákona č. 71/1969 Sb., zákona č. 126/1971 Sb., zákona č. 248/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 108/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se odstavec 2 zrušuje.

2. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

3. § 16 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 485/1991 SB., KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKON Č. 367/1990 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), A ZÁKON Č. 172/1991 SB., O PŘECHODU NĚKTERÝCH VĚCÍ Z MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY DO VLASTNICTVÍ OBCÍ

ČL. XXII

V zákoně č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se článek I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 68/1993 SB., KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ NĚKTERÉ ZÁKONY NA ÚSEKU VŠEOBECNÉ VNITŘNÍ SPRÁVY

ČL. XXIII

V zákoně č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, se článek VI zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 279/1995 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 367/1990 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), A ZÁKON Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH

ČL. XXIV

V zákoně č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se článek I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

ČL. XXV

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 562/2004 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

ČL. XXVI

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 562/2004 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

ČL. XXVII

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 562/2004 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 306/1999 SB., O POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ SOUKROMÝM ŠKOLÁM, PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM

ČL. XXVIII

V zákoně č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, se ve všech ustanoveních tohoto zákona slova "školský úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti", a to ve všech příslušných tvarech.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 273/1993 SB., O NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY, ŠÍŘENÍ A ARCHIVOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL, O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PŘEDPISŮ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 40/1995 SB.

ČL. XXIX

Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 věta první zní: "Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5, vykonává orgán kraje v přenesené působnosti.".

2. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova "pracovníci ministerstva" nahrazují slovy "zaměstnanci kraje".

3. V § 9 odst. 2 větě první se slova "pracovníci ministerstva" nahrazují slovy "zaměstnanci kraje".

4. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5 tohoto zákona vykonává orgán obce v přenesené působnosti. Za účelem dohledu jsou pověření zaměstnanci obce oprávněni vstoupit do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 odst. 2 a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

(2) Pověření zaměstnanci obce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.".

5. § 10 včetně poznámek pod čarou č. 15) a 16) zní:

"§ 10

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti uloží

a) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 3 odst. 1 a 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,

b) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 4 odst. 2 až 4 pokutu až do výše 10 000 Kč,

c) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty orgán kraje v přenesené působnosti přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění. Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za nesplnění nebo porušení těchto povinností vyšší sankci.

(3) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán kraje v přenesené působnosti dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem rozpočtu kraje.

(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá orgán kraje v přenesené působnosti, příslušný podle sídla výrobce nebo distributora audiovizuálního díla, je-li tento právnickou osobou, nebo podle jeho bydliště, popřípadě místa podnikání, je-li fyzickou osobou.

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

6. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

"§ 10a

(1) Orgán obce v přenesené působnosti uloží

a) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 4 odst. 5 pokutu až do výše 10 000 Kč,

b) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 5 pokutu až do výše 10 000 Kč,

c) provozovateli prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl za porušení povinností podle § 4 odst. 6 pokutu až do výše 10 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty orgán obce v přenesené působnosti přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění. Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za nesplnění nebo porušení těchto povinností vyšší sankci.

(3) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce v přenesené působnosti dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem rozpočtu obce.

(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá orgán obce v přenesené působnosti, příslušný podle sídla pořadatele audiovizuální produkce nebo provozovatele prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl, je-li tento právnickou osobou, nebo podle jeho bydliště, popřípadě místa podnikání, je-li fyzickou osobou.

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)".

ČÁST TŘICÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXX

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a zákona č. 361/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 věta první zní: "Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo.".

2. V § 3 odst. 4 větě první se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

3. V § 3 odst. 5 se slova "krajskému národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a za slova "ministerstvu kultury" se vkládají slova " , příslušnému orgánu kraje".

4. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.".

5. V § 7 odst. 2 věta první zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů.".

6. V § 7 odst. 3 věta první zní: "Ústřední organizace státní památkové péče vyrozumí o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci za kulturní památku (§ 8) vlastníka kulturní památky, příslušný orgán kraje a okresní úřad.".

7. V § 8 odst. 2 věta první zní: "Ministerstvo kultury si před zrušením prohlášení vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, popřípadě vyjádření Akademie věd České republiky, jde-li o archeologický nález prohlášený za kulturní památku, pokud o zrušení prohlášení Akademie věd České republiky sama nepožádala.".

8. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

9. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 10 odst. 2 se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

11. Nadpis § 11 zní:

"Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob".

12. V § 11 odst. 2 se slova "organizace nebo občan" nahrazují slovy "fyzická nebo právnická osoba", slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

13. V § 11 odst. 3 se slova "Orgány státní správy" nahrazují slovy "Správní úřady a orgány krajů a obcí", slova "krajským národním výborem" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborem" se nahrazují slovy "okresním úřadem".

14. V § 12 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

15. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

16. V § 13 odst. 1 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu", slovo "bydliště" se nahrazuje slovy "místa trvalého pobytu" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".

17. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a v poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

18. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

19. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a v poslední větě se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

20. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko okresního úřadu, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko orgánu kraje v přenesené působnosti.".

21. V § 14 odstavec 4 zní:

"(4) V územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče,9) nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, stavební změnou nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje orgán územního plánování nebo stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem orgánu kraje v přenesené působnosti.".

22. V § 14 odstavec 5 zní:

"(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, orgánu kraje v přenesené působnosti.".

23. V § 14 odst. 6 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

24. V § 14 odst. 6 věta druhá zní: "Jde-li o národní kulturní památku, vydá závazné stanovisko podle odstavců 1, 4 a 5 orgán kraje v přenesené působnosti po písemném vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".

25. V § 14 odst. 7 poslední větě se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".

26. V § 15 odst. 1 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

27. V § 15 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

28. V § 15 odst. 3 větě první se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

29. V § 15 odst. 3 věta druhá zní: "V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje řízení o vyvlastnění stavební úřad na návrh orgánu kraje v přenesené působnosti.".

30. V § 15 odst. 4 větě první se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "orgán obce v přenesené působnosti" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".

31. V § 15 odst. 4 věta druhá zní: "Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, dá obec, pokud není sám stavebním úřadem, podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů a vyrozumí o tom okresní úřad, a jde-li o národní kulturní památku, i orgán kraje v přenesené působnosti.".

32. V § 16 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

33. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

34. V 17 odst. 1 větě druhé se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

35. V § 17 odst. 3 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a dále se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury".

36. V § 17 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

37. V § 18 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

38. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) O podmínkách přenechání kulturní památky k dočasnému užívání rozhodne okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové péče, a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".

39. V § 22 odst. 1 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

40. V § 23 odst. 2 větě první se slova "místního národního výboru" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".

41. V § 23 odst. 4 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

42. V § 23 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

43. V § 23 odst. 5 poslední větě se slova "okresních národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "okresní úřady".

44. V § 24 odst. 3 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

45. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Státní památkovou péči vykonávají Ministerstvo kultury, orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti.".

46. V § 25 odst. 2 se slova " , krajskému národnímu výboru jsou podřízeny krajské organizace státní památkové péče" zrušují a za slovo "péče" se vkládá tečka.

47. V § 27 odst. 3 se slova "s národními výbory, s orgány lidové kontroly," zrušují a za slovo "spolupracuje" se vkládají slova "s obcemi, s kraji," a slova "státními orgány" se nahrazují slovy "správními úřady".

48. § 28 zní:

"§ 28

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky,

b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení,

c) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.".

49. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Kraj v samostatné působnosti

a) schvaluje koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury,

b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji,

c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.".

50. V § 29 nadpis zní:

"Okresní úřad".

51. V § 29 odst. 1 se slova "Národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

52. V § 29 odst. 2 se slova "Okresní národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřad".

53. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova "místních a městských národních výborů" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".

54. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

55. V § 30 nadpis zní:

"Obec".

56. V § 30 odst. 1 větě první a druhé se slova "Místní národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti".

57. V § 30 odst. 2 se slova "Městský národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti" a dále se slova "okresním národním výborem" nahrazují slovy "okresním úřadu" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnickou osobu".

58. V § 31 odst. 1 se slova "Národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti".

59. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slova "z řad občanů" se zrušují.

60. V § 31 odst. 3 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a slova "mezi občany a zejména mezi mládeží" se zrušují.

61. V § 31 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

62. V § 31 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

63. V § 33 odst. 2 písm. a) se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "kraje a okresní úřady".

64. V § 33 odst. 2 písm. k) se slova "národním výborům" nahrazují slovy "okresním úřadům a orgánu obce v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborům" se nahrazují slovy "okresním úřadům".

65. V § 33 odst. 2 písmeno n) zní:

"n) plní další úkoly na úseku státní památkové péče, jimiž ji pověří Ministerstvo kultury, popřípadě orgán kraje v přenesené působnosti.".

66. V § 35 odst. 1 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

67. V § 35 odst. 1 se v návětí slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě" a dále v písmenech e), f) a i) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

68. V § 35 odst. 2 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě".

69. V § 35 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".

70. V § 37 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

71. V § 37 odst. 3 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

72. V § 39 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slovo "občanovi" se nahrazuje slovy "fyzické osobě".

73. V § 39 odst. 2 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a v písmenech e) a g) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

74. V § 39 odst. 3 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a písmeno b) zní:

"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".

75. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

76. V § 41 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

77. V textu zákona se slovo "socialistické" zrušuje.

78. V textu zákona se slova "Československá akademie věd" nahrazují slovy "Akademie věd České republiky".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 117/1995 SB., O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti, příslušný podle místa pobytu osoby může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu.".

2. V § 63 odst. 1 se za slova "nebo ji vyplácí" vkládají slova "nebo příslušnému orgánu kraje" a slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

3. V § 63 odst. 3 větě první se za slova "okresní úřady" vkládají slova "prostřednictvím orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 63 odst. 3 poslední větě se tečka na konci zrušuje a doplňují se slova "a orgán kraje v přenesené působnosti.".

5. V § 64 odst. 1 se za slova "Ministerstva práce a sociálních věcí" vkládají slova " , kraje".

6. V § 64 odst. 4 se za slova "Okresní úřady" vkládají slova "a orgán kraje v přenesené působnosti".

7. V § 64 odst. 4 písm. a) se za slova "okresní úřad" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".

8. V § 64 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Okresní úřady jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) též příslušnému orgánu kraje.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. V § 64 odst. 6 se za slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 65 odst. 1 větě první se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

11. V § 65 odst. 4 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

12. V § 65 odst. 5 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "příslušný orgán kraje".

13. § 71 zní:

"§ 71 Odvolání

O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí orgánu kraje v přenesené působnosti (§ 3 odst. 3) rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.".

14. V § 72 se za slova "Okresní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

15. V § 74 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 114/1988 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXII

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovo "obce" vkládají slova "a kraje".

2. V § 2 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

3. V § 2 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. § 3 zní:

"§ 3

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,

b) plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany6) a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.

(2) Kraj v samostatné působnosti

a) zřizuje a spravuje zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,

b) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje.

(3) Orgán kraje v přenesené působnosti může povolovat výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče.".

5. V § 46 odst. 1 se za slova "§ 2 odst. 1 písm. f)" vkládají slova "a § 3 odst. 2 písm. a) " a slova "a okresních úřadů23)" se zrušují.

6. V § 48 větě první se za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo kraji".

7. § 51a se zrušuje.

8. V § 56 odst. 2 se v předvětí slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "okresních úřadů" se vkládají slova "a krajů".

9. V § 56 odst. 2 písmena a), b) a c) znějí:

"a) místem obce nebo sídlem okresního úřadu anebo sídlem kraje, který spravuje ústav nebo jiné zařízení sociální péče, do kterého má být občan přijat,

b) místem obce nebo sídlem okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje dítě, jestliže řešení otázek jeho výchovy a výživy nesnese odkladu,

c) místem obce nebo sídlem okresního úřadu, v jehož správním obvodu se fyzická osoba zdržuje, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Místní příslušnost kraje podle § 3 odst. 3 se řídí místem pobytu fyzické osoby.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 56 odst. 4 větě druhé se za slova "okresní úřad" vkládají slova " ,anebo orgán kraje v přenesené působnosti".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 37/1989 SB., O OCHRANĚ PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zrušena ke dni 1.1.2006 novelou č. 379/2005

ČL. XXXIII

Zrušen ke dni 1.1.2006 novelou č. 379/2005

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 20/1966 SB., O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXIV

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji v samostatné působnosti".

2. V § 39 odst. 1 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "kraje v samostatné působnosti".

3. V § 39 odst. 2 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "kraji v samostatné působnosti".

4. V § 75 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) v krajích krajští hygienici a v hlavním městě Praze hygienik hlavního města Prahy, jako správní úřady; příloha č. 1 stanoví územní obvody a sídla krajských hygieniků a hygienika hlavního města Prahy.".

5. V § 77 odst. 6 větě první se slova "ředitelé (vedoucí) fakultních a dalších vybraných nemocnic" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

6. V § 77 odst. 6 věta druhá zní: "Postavení a činnosti znaleckých komisí stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".

7. Příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLA KRAJSKÝCH HYGIENIKŮ (HYGIENIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY)

1. Krajský hygienik v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Brněnského kraje, Jihlavského kraje a Zlínského kraje.

2. Krajský hygienik v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Budějovického kraje.

3. Krajský hygienik v Ústí nad Labem, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

4. Krajský hygienik v Ostravě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Ostravského kraje.

5. Krajský hygienik v Hradci Králové, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

6. Krajský hygienik v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

7. Krajský hygienik v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy.

8. Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze pro územní obvod Středočeského kraje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 553/1991 SB., O OBECNÍ POLICII, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXV

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 153/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Osvědčení podle odstavce 4 vydává orgán kraje v přenesené působnosti. V případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

2. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, může odejmout osvědčení podle § 4 odst. 4, přestal-li strážník splňovat některou z podmínek uvedených v § 4 odst. 1 nebo nesplňuje-li předpoklady podle § 4 odst. 7.".

3. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, nejpozději do 60 dnů od doby pozastavení platnosti osvědčení podle odstavce 2 osvědčení odejme nebo vrátí.".

4. § 28 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 50/1976 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 186/2006

ČL. XXXVI

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 186/2006

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 289/1995 SB., O LESÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (LESNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXVII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odst. 2 větě první se za slovo "ministerstvo" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".

2. V § 47 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) kraje,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

3. V § 48 odst. 1 písm. c) a d) se slova "ústřední orgán státní správy lesů" nahrazují slovy "kraj nebo ministerstvo".

4. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

"§ 48a Kraj

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje

a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2,

b) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,

c) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),

d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem,

e) o povolení sběru šišek z jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7),

f) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti okresního úřadu a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

g) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje; tyto pokuty vybírá a vymáhá.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů,

b) schvaluje zpracované plány pro lesy o výměře nad 1 000 ha a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,

c) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),

d) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,

e) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad,

f) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2), pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany.".

5. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky, jimž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,".

6. V § 49 odst. 2 se písmena c), d), e) a f) zrušují. Dosavadní písmena g), h), i) se označují jako písmena c), d) a e).

7. V § 49 odst. 2 se doplňují písmena f) a g), která znějí:

"f) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,

g) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3) ve vojenských lesích.".

8. V § 49 odst. 3 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g) až k).

9. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů státní správy lesů prvního stupně" nahrazují slovy "orgánů krajů".

10. V § 49 odst. 3 se za písmeno k) doplňují písmena l), m), n) a o), která znějí:

"l) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 2),

m) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

n) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad,

o) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 23/1962 SB., O MYSLIVOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXXVIII

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 2 větě druhé se slova "ministerstvo zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

2. V § 19 odstavec 5 zní:

"(5) Chov zvěře v zajetí je možný jen s povolením orgánu kraje v přenesené působnosti s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí.".

3. V § 19 odst. 6 se slova "ministerstva zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 38 odst. 1 větě první se slova "zainteresovaných organizací" nahrazují slovy "dotčených orgánů" a za větu první se vkládá nová věta, která zní: "V krajích řídí myslivost orgán kraje v přenesené působnosti; přitom spolupracuje s pověřenými zástupci mysliveckých organizací a ostatních dotčených orgánů.".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

ČL. XXXIX

Zrušen novelou č. 99/2004 Sb. k 1.4.2004.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 167/1998 SB., O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 354/1999 SB.

ČL. XL

V zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., se v § 29 slova "územnímu odboru Ministerstva zemědělství" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 130/1974 SB., O STÁTNÍ SPRÁVĚ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLI

Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá za písmeno b) nové písmeno c), které zní:

"c) kraje,".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.".

3. V § 5 písm. m) se slovo "federálním" zrušuje.

4. V § 5 písm. n) se slova "okresu nebo možnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje nebo možnosti orgánu kraje v přenesené působnosti".

5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vyjadřuje se podle § 14 vodního zákona k stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním,

b) rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje též po projednání s Ministerstvem vnitra,

c) schvaluje, pokud si to vyhradí, komplexní manipulační řády soustav vodohospodářských děl, které zásadním způsobem ovlivňují vodní hospodářství v územních obvodech několika okresů,

d) činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 102/2000 SB.

ČL. XLII

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může smluvně převést výkon některých vlastnických práv ve věcech silnic I. třídy na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje (dále jen "správce pozemní komunikace"), za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.2a)

(3) Prováděcí právní předpis vymezí podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence a náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy.

2a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.".

2. V § 40 odst. 1 větě první se za slova "Ministerstvo dopravy a spojů" vkládají slova ", orgán kraje v přenesené působnosti".

3. V § 40 odst. 1 poslední větě se za slovo "obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".

4. V § 40 odst. 2 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

5. V § 40 odst. 2 písm. e) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

6. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho okresu a nepřesahuje územní obvod kraje,

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy a spojů,

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů,

e) projednává přestupky a správní delikty na dálnicích a silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.17)".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 40 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,".

8. V § 43 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Uloží-li pokutu kraj, je pokuta příjmem tohoto kraje.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 38/1995 SB., O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 355/1999 SB.

ČL. XLIII

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provoz silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

2. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

3. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

4. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

5. V § 9 odst. 1 poslední větě se za slovo "doložit" vkládají slova "orgánu kraje v přenesené působnosti nebo".

6. V § 10 předvětí zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti odejme oprávnění k provádění technických prohlídek a okresní úřad odejme oprávnění k měření emisí, jestliže:".

7. V § 12 se za slovo "příslušný" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".

8. V § 14 odst. 4 se za slovo "určí" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 111/1994 SB., O SILNIČNÍ DOPRAVĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLIV

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, orgán kraje v přenesené působnosti a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad financováním dopravní obslužnosti a ve všech věcech, které nenáleží krajům v přenesené působnosti a Ministerstvu dopravy a spojů. Orgán kraje v přenesené působnosti vykonává ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve věcech mezinárodní dopravy osob s výjimkou autobusové linkové dopravy a nad silniční nákladní dopravou provozovanou zahraničními dopravci. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".

2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slovo "vykonávaného" vkládají slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a".

3. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se za slova "Dopravní úřady" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

4. V § 35 se za slova "Dopravní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

5. V § 36 odst. 1 se za slova "dopravní úřad" vkládají slova " ,orgán kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 266/1994 SB., O DRÁHÁCH

ČL. XLV

V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v § 40 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 125/1997 SB., O ODPADECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLVI

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se na konec věty doplňují slova: "ve spolupráci s územně příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti".

2. V § 20 odst. 3 poslední věta zní: "Tyto evidence odpadů zasílá každoročně orgánu kraje v přenesené působnosti do 31. května.".

3. V § 20 odst. 3 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti tyto evidence odpadů a nakládání s nimi zpracuje v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a zasílá je každoročně ministerstvu do 30. června běžného roku.".

4. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Každý má právo nahlížet na okresních úřadech a u orgánů krajů v přenesené působnosti do evidence o produkci odpadů, která je zpracovávaná okresními úřady a orgány kraje v přenesené působnosti podle odstavce 3.".

5. V § 22 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) kraje,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

6. V § 23 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

7. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a Kraj

(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává koncepce odpadového hospodářství kraje.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a tuto evidenci zpřístupňuje občanům,

b) stanovuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů přepravní trasy podle § 8 odst. 2,

c) uděluje právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3.

(3) Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu je činnost provozována.".

8. V § 26 odst. 1 písm. n) se za slova "Ministerstvu dopravy a spojů" vkládají slova "a příslušnému orgánu kraje".

9. V § 34 odst. 2 větě první se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 35 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

11. V § 35 odst. 6 větě první a druhé se slova "ministerstvu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu kraje".

12. V § 36 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje" a v poslední větě se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

13. V § 36 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

14. V § 36 odst. 3 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

15. V § 36 odst. 4 písm. f) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

16. V § 37 písm. c) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje".

17. V § 41 odstavec 2 zní:

"(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo orgánu kraje v přenesené působnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní úřad.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLVII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 větě první se za slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".

2. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova "obvodní úřady, Magistrátní úřad hlavního města Prahy" nahrazují slovy "úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, Magistrát".

3. V § 17 písm. b) se slova "o výměře nad 10 ha" nahrazují slovy "o výměře nad 20 ha".

4. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

"§ 17a

Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře od 10 ha do 20 ha.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

ČL. XLVIII

Zrušena ke dni 1.5.2004 novelou č. 93/2004 Sb.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XLIX

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 75 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) kraje,".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

2. V § 79 odst. 2 písm. a) se za slovo "zpracovává" vkládají slova "ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti".

3. V § 79 odst. 3 písm. h) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

4. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:

"§ 79a

(1) Orgán kraje v samostatné působnosti zpracovává ve spolupráci s ministerstvem prognózy a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,

b) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným okresním úřadem.".

5. V § 85 odst. 2 větě první se před slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".

ČÁST PADESÁTÁ

ČL. L

Zrušen novelou č. 86/2002 Sb. k 1.6.2002.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 44/1988 SB., O OCHRANĚ A VYUŽITÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ (HORNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. LI

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se za slova "ministerstvo životního prostředí" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj" se nahrazují slovy "Ministerstvem průmyslu a obchodu".

2. V § 17 odst. 6 se za slova "Ministerstvo životního prostředí České republiky" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti".

3. V § 19 odst. 1 se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 19 odst. 2 větě první se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

ČL. LII

Zrušen novelou č. 356/2003 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 123/1998 SB., O PRÁVU NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ČL. LIII

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova "Ministerstvo životního prostředí" nahrazují slovy "Kraj v samostatné působnosti" a slovo "povinno" slovem "povinen".

2. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy usiluje zejména o to, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy.".

3. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby

a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací,

b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí.".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. LIV

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu okresních úřadů, územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty,".

2. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

a) Českou republikou,

b) územními samosprávnými celky a jimi zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi,

c) dobrovolnými svazky obcí.".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. LV

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., se v § 29 odst. 1 před poslední větu vkládá nová věta, která zní:

"Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku se snižuje také o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty, pokud tyto dotace, příspěvky a podpory byly použity na pořízení nebo na technické zhodnocení tohoto hmotného a nehmotného majetku.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČL. LVI

(1) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, z okresních úřadů a ze školských úřadů na územní samosprávné celky, případně okresní úřady v případech, kdy činnosti stanovené tímto zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků, případně okresních úřadů.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ ZRUŠENÍ ZÁKONA Č. 439/1991 SB., KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE ZÁKON O OBCÍCH A ZÁKON O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ČL. LVII

Zrušuje se zákon č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ ÚČINNOST

ČL. LVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.