Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouští v odstavci 2 věta čtvrtá a v odstavci 6 věta druhá.

2. § 1 se doplňuje odstavci 7 a 8, které znějí:

"(7) Občané, kteří zaměstnávají jiné občany, platí pojistné na jejich důchodové zabezpečení podle zvláštního předpisu. 19)

(8) Osoby samostatně výdělečně činné jsou účastny nemocenského a důchodového zabezpečení na základě placení pojistného.

19) § 57 zákona č. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojištění zaměstnanců , ve znění zákona č. 110/1990 Sb. ".

3. § 2 odst. 1 písm. c) zní:

"c) nemocenské zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, zejména podnikatelů, umělců, kteří svou činnost nevykonávají v pracovněprávním vztahu, a samostatně hospodařících rolníků. ".

4. V § 5 se na konci připojují tato slova: "a občané, kteří zaměstnávají jiné občany ( § 1 odst.7 ). ".

5. V § 6 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "umělci [§ 2 odst. 1 písm. c)]" a slova "a občané poskytující věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru".

6. § 6 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene f), které zní:

"f) osoby samostatně výdělečně činné. ".

7. V § 6 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene a) a označení písmen b) a c) se nahrazuje označením písmen a) a b).

8. V § 6 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "příslušníci Lidových milicí".

9. V § 7 písm. a) se vypouští bod 9.

10. § 8 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene g), které zní:

"g) činnost osob samostatně výdělečně činných, a to v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím předpisem. ".

11. V § 8 se vypouští odstavec 4.

12. § 11 zní:

"§ 11

Pokud nevyplývá něco jiného z mezinárodních smluv, hodnotí se z dob zaměstnání a náhradních dob v cizině pro vznik a výši nároků na důchod

a) doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. f) a v § 9 odst. 1 písm. e) , jde-li o československé státní občany,

b) doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) a g) , jde-li o občany, kteří mají trvalý pobyt na území Československé federativní republiky a zaplatili za tyto doby pojistné; výše pojistného činí 20 % z vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně. ".

13. V § 34 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "příslušník Lidových milicí".

14. V § 40 odst. 2 písm. e) a f) se vypouštějí slova "po projednání s příslušným výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací a s příslušným uměleckým svazem".

15. V části druhé hlavě druhé se vypouští díl desátý.

16. V § 58 odst. 1 se za slova "doby zaměstnání v cizině" vkládají slova "nejde-li o doby uvedené v § 11 písm. b) ".

17. V § 71 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "osobního".

18. V § 82 odst. 3 se vypouštějí slova "Revolučního odborového hnutí, popřípadě jiných".

19. § 86 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Stát je povinen poskytovat těmto osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich začlenění do společenského a veřejného života. ".

20. V § 90 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a doplňuje se novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, popřípadě dávkami, a národní výbor jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání, poskytují národní výbory peněžité a věcné dávky. ".

21. V § 100 odst. 2 se za slova "část důchodu" doplňují slova "nejméně však jedna polovina ".

22. V § 103 odst. 2 se vypouští věta třetí.

23. Část šestá zní:

"ČÁST ŠESTÁ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

§ 145a

Pro nemocenské a důchodové zabezpečení osob samostatně výdělečně činných platí ostatní ustanovení tohoto zákona a předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců, pokud se v tomto zákoně nebo v prováděcím předpisu nestanoví jinak.

§ 145b

(1) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit na své nemocenské a důchodové zabezpečení pojistné a podávat přihlášky a odhlášky k tomuto zabezpečení.

(2) Výše pojistného činí 25 % z přihlášeného vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně; pojistné se platí za stanovené období dopředu.

(3) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z předpisů sociálního zabezpečení může příslušný orgán sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokuty až do souhrnné částky 10 000 Kčs v kalendářním roce.

§ 145c

Vláda Československé federativní republiky může nařízením přechodně snížit výši pojistného, a to i jen pro některé skupiny osob. ".

Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části sedmá a osmá.

24. § 160 zní:

"§ 160

(1) Vláda Československé federativní republiky stanoví nařízením způsob pravidelného zvyšování důchodů se zřetelem na růst mezd a jiných pracovních příjmů, úpravy cen a změny životních nákladů.

(2) Vláda Československé federativní republiky může nařízením stanovit se zřetelem na skutečnosti obdobné podle odstavce 1

a) zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,

b) jednorázové zvýšení vyplácených důchodů. ".

25. Za § 169 se vkládá další § 169a, který včetně nadpisu zní:

"§ 169a Doby zaměstnání v cizině

Doby zaměstnání a náhradní doby v cizině před 1. květnem 1990 se hodnotí podle předpisů platných před tímto dnem; přitom se nevyžaduje splnění podmínky povolení československých státních orgánů k pobytu v cizině. ".

26. V § 177 odst. 1 se vypouštějí slova "a s Ústřední radou odborů" a slova "a 4".

27. V § 177 odst. 2 se vypouštějí slova "a s Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků".

28. V § 177 odst. 2 písm. i) se na konci připojují tato slova: "a úpravu zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v době vojenského cvičení, ".

29. § 177 odst. 2 písm. m) zní:

"m) podrobnější podmínky pro poskytování dávek sociální péče občanům uvedeným v § 90 odst. 1 , ".

30. V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova "důchodového zabezpečení".

31. § 177 odst. 3 zní:

"(3) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány vyhláškou

a) pro osoby samostatně výdělečně činné vymezení okruhu těchto osob, další podmínky, rozsah a provádění jejich nemocenského a důchodového zabezpečení, podrobnosti vyměřovacího základu, způsob placení, vymáhání a zúčtování pojistného, podmínky pro zabezpečení spolupracujících manželů a jiných rodinných příslušníků těchto osob,

b) podrobnosti vyměřovacího základu a způsobu placení pojistného pro hodnocení dob zaměstnání v cizině uvedených v § 11 písm. b) . ".

32. V § 177 odst. 4 se vypouštějí slova "Českou odborovou radou nebo Slovenskou odborovou radou a po projednání s příslušným svazem družstevních rolníků".

ČL. II

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 189/2006 Sb.

ČL. III

zrušen ke dni 1. 7. 1990 novelou č. 180/1990 Sb.

ČL. IV

Osobní důchod přiznaný na základě § 53 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo jiných dříve platných předpisů, se mění ode dne 1. května 1990 na ten důchod, který podle předpisů platných přede dnem 1. května 1990 nahrazoval, a to ve výši, v jaké se k tomuto dni vyplácel; tím není do 31. prosince 1990 dotčena možnost snížení důchodu, který byl přede dnem účinnosti tohoto zákona přiznán jako osobní důchod, podle dosavadních předpisů o osobních důchodech.

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.