Program Zákon

Zákon o soukromém podnikání občanů

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 2

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 3

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

ČÁST II OPRÁVNĚNÍ K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

§ 6

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 7

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 10

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

ČÁST II A ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY

§ 12a

Zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 85/2004 Sb.

§ 12b

Zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 85/2004 Sb.

§ 12c

Zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 85/2004 Sb.

§ 12d

Zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 85/2004 Sb.

§ 12e

Zrušen ke dni 1.5.2004 novelou č. 85/2004 Sb.

§ 12f

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 12g

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 12h

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

ČÁST III PRÁVNÍ POMĚRY PODNIKATELŮ

§ 13

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 15

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 16

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 19

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 21

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 22

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 23

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 24

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 25

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 26

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 27

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

ČÁST IV SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ

§ 28

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

ČÁST V USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 29

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 30

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 31

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 32

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 33

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 34

Zrušen ke dni 1.1.1992 novelou č. 455/1991 Sb.

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 106a a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) § 106u a 106za hospodářského zákoníku.

3) § 1 odst. 1 hospodářského zákoníku.

4) Zejména: § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon).
§ 1 odst. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.
§ 2 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. § 3 zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.

5) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů.

6) Například: § 25 odst. 2, § 34 odst. 1 a 2, § 37 odst. 3, § 40 odst. 1 a § 43 odst. 2 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.
§ 5 odst. 1 a 2, § 12 odst. 1, § 17, § 32 odst. 2 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu.
§ 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.
§ 3 zákona SNR č. 52/1988 Sb., o geologických pracích a o Slovenském geologickém úřadu.
§ 5 odst. 2 a § 27 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
§ 5 odst. 2 a § 27 zákona SNR č. 51/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
§ 5 a 27 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
§ 5 a 27 nařízení vlády SSR č. 206/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
§ 13 odst. 1 písm. b), § 14 zákona ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona ČNR č. 116/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
§ 13 odst. 1 písm. b), § 14 zákona SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona SNR č. 108/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

7) § 5 hospodářského zákoníku.

8) Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

9) § 119 a násl. hospodářského zákoníku.

9a) Například zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 42/1980 Sb. , o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

9b) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

9c) Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR k zajištění nákupu zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků do státních fondů ze dne 18. května 1970, registrované v částce 20/1970 Sb.

9d) Opatření federálního ministerstva financí o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky. Finanční zpravodaj č. 21/1990, částka 8.

9e) Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/2-4.900/90.

10) § 13 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 107 hospodářského zákoníku.

12) Např. zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

13) Např. zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 125 , 126 a 127 občanského zákoníku .

15) Např. zákon č. 42/1980 Sb. , o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 113/1990 Sb.
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

16) § 268 odst. 1, § 273 odst. 1, § 277 a § 281 odst. 1 občanského zákoníku.

17) § 264 a 283 občanského zákoníku.

18) § 187 až 205b zákoníku práce.

19) § 244 a násl. občanského soudního řádu .

20) § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

21) § 247 odst. 2 občanského soudního řádu .