Program Zákon

Zákon o hospodářských stycích se zahraničím

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 2

Ústřední orgány při výkonu působnosti podle tohoto zákona navzájem spolupracují tak, aby bylo zabezpečeno provádění státní hospodářské politiky a byly chráněny obchodně politické zájmy České republiky v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodněprávních vztahů České republiky.

§ 3

Pro účely tohoto zákona

a) českými osobami se rozumějí právnické osoby mající sídlo a fyzické osoby mající bydliště na území České republiky; zahraničními osobami se rozumějí ostatní právnické a fyzické osoby;

b) službou se rozumí plnění závazku, jehož předmětem je hospodářská činnost poskytovaná za úplatu; službou není činnost poskytovaná na základě pracovněprávního vztahu.

ČÁST II

HLAVA 1

§ 4

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 5

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

HLAVA 2

ODDÍL 1

§ 6

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ODDÍL 2

§ 7

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 7a

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 7b

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 7c

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 8

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 9

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ODDÍL 3

§ 10

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 11

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 12

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 12a

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ODDÍL 4 PODNIKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

§ 13

(1) Podnik zahraničního obchodu je právnickou osobou zřízenou k provádění zahraničně obchodní činnosti, která odpovídá za porušení svých závazků a ostatních povinností svým vlastním majetkem.

(2) Podnik zahraničního obchodu neručí za závazky státu, ani za závazky jiných právnických osob, a stát a jiné právnické osoby neručí za závazky podniku zahraničního obchodu; tím není dotčeno ručení vzniklé v souladu s příslušnými předpisy.

(3) Podniky zahraničního obchodu zakládá po projednání s příslušným národním výborem federální ministerstvo zahraničního obchodu. Při určení i jiné než zahraničně obchodní činnosti jako části základního předmětu podnikání podniku zahraničního obchodu vyžádá si federální ministerstvo zahraničního obchodu souhlas příslušného orgánu státní správy s touto částí předmětu podnikání, pokud zvláštní předpisy takový souhlas vyžadují. Zakládací listina podniku zahraničního obchodu obsahuje zejména jeho název, sídlo, identifikační číslo, den založení, vymezení základního předmětu podnikání a výši základního jmění. Založení podniku zahraničního obchodu se zapisuje do podnikového rejstříku. Způsobilost podniku zahraničního obchodu nabývat práv a zavazovat se vzniká dnem zápisu do podnikového rejstříku. Návrh na zápis podniku do podnikového rejstříku podává federální ministerstvo zahraničního obchodu, které k takovému návrhu připojí

a)zakládací listinu,

b)souhlas příslušného orgánu státní správy s předmětem podnikání, pokud zvláštní předpis takový souhlas vyžaduje.

(4) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává vůči podniku zahraničního obchodu funkci orgánu hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a v tomto postavení kontroluje hospodářskou a sociální činnost podniku.

§ 13a

(1) Stát vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost podniku zahraničního obchodu a tuto činnost reguluje především právními předpisy.

(2) Činnost a územní působnost podniku lze omezovat nebo do ní zasahovat za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

§ 14

(1) V čele podniku zahraničního obchodu je generální ředitel, který jako jediný vedoucí řídí činnost podniku, je za ni a její výsledky odpovědný federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu; jako statutární orgán jedná jménem podniku. Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu. Generální ředitel jmenuje a odvolává své náměstky, kteří jsou statutárními orgány podniku zahraničního obchodu. Generální ředitel a jeho náměstci se zapisují do podnikového rejstříku jako statutární orgány podniku zahraničního obchodu. Způsobilost jednat jménem podniku zahraničního obchodu nabývá generální ředitel a jeho náměstci dnem jmenování. Účinky ukončení jejich funkce vůči třetím osobám nastávají ode dne zápisu změn do podnikového rejstříku.

(2) Vnitřní organizace podniku zahraničního obchodu a organizace vnitřního řízení je ve výhradní působnosti podniku. Vnitřní organizaci podniku zahraničního obchodu upravuje organizační řád, popřípadě jiný podnikový organizační předpis. V označení vnitřní organizační jednotky podniku zahraničního obchodu nesmí být použito slovo "podnik" nebo "organizace". Podnik zahraničního obchodu může stanovit, které vnitřní organizační jednotky se zapíší do podnikového rejstříku jako odštěpné závody. Vedoucí odštěpného závodu se zapisuje do podnikového rejstříku a je oprávněn činit jménem podniku všechny právní úkony týkající se tohoto odštěpného závodu.

(3) Podnik zahraničního obchodu je povinen pečovat o to, aby jeho majetek byl plně, účelně a hospodárně využíván a chráněn. Federální ministerstvo zahraničního obchodu upraví v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou obecně závazným právním předpisem podrobnosti o hospodaření s majetkem podniků zahraničního obchodu.

(4) Podnik zahraničního obchodu vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní závěrku a poskytuje ji příslušným orgánům státní správy. Přezkušování roční účetní závěrky podniku zahraničního obchodu provádí odborník, případně skupina odborníků určená federálním ministerstvem zahraničního obchodu, nebo ověřovatel (auditor). Náklady spojené s přezkušováním hradí podnik.

(5) Podnik zahraničního obchodu je povinen spolupracovat ve své hospodářské a sociální činnosti s příslušnými národními výbory a podílet se na komplexním hospodářském a sociálním rozvoji jejich územních obvodů způsobem a za podmínek stanovených zákonem. Je rovněž povinen úzce spolupracovat s příslušným národním výborem při realizaci opatření k ochraně životního prostředí.

§ 15

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhoduje o zrušení, rozdělení, splynutí a sloučení podniků zahraničního obchodu a o změně předmětu jejich podnikání; přitom postupuje obdobně podle ustanovení § 13 odst. 3 první a druhá věta. K opatření podle předchozí věty se vyjadřuje příslušný odborový orgán. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může též změnit jejich název, sídlo a výši základního jmění. Rozdělený podnik zaniká a jeho majetek a závazky a práva přecházejí v rozsahu určeném federálním ministerstvem zahraničního obchodu na nově vzniklé, popřípadě přejímající podniky zahraničního obchodu. Slučovaný podnik zaniká a jeho majetek, práva a závazky přecházejí na přejímající podnik zahraničního obchodu. Při splynutí podniků dosavadní podniky zahraničního obchodu zanikají a jejich majetek, práva a závazky přecházejí na nově vzniklý podnik zahraničního obchodu.

(2) Zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení podniku zahraničního obchodu nebo změna jeho základního jmění nesmí být na újmu věřitelům podniku zahraničního obchodu. Zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení podniků zahraničního obchodu nebo změna jejich základního jmění nabývají účinnosti ode dne zápisu do podnikového rejstříku. Návrh na zápis podává federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Není-li rozhodnuto o přechodu některého nároku rozděleného podniku zahraničního obchodu, může věřitel uplatnit svůj nárok vůči kterémukoli z podniků vzniklých rozdělením podniku zahraničního obchodu a tyto podniky jsou zavázány společně a nerozdílně.

(4) Při zrušení podniku zahraničního obchodu federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodne o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu nebo o provedení jeho majetkové likvidace. K rozhodnutí o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu než na podnik zahraničního obchodu je nutný předchozí souhlas přejímající osoby.

§ 15a

(1) Účelem majetkové likvidace (dále jen "likvidace") podniku je vypořádat majetkové poměry zrušovaného podniku.

(2) Podnik zaniká po provedené likvidaci výmazem podniku z podnikového rejstříku.

§ 15b

(1) Podnik navrhuje zápis své likvidace a likvidátora, popř. likvidátory (dále jen "likvidátor"), kterého jmenoval, do podnikového rejstříku. Po dobu likvidace užívá svého názvu s dodatkem "v likvidaci".

(2) Dnem, k němuž byl likvidátor zapsán do podnikového rejstříku, zanikají orgány podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem podniku ve věcech spojených s likvidací.

§ 15c

(1) Ke dni zahájení likvidace podnik sestaví účetní závěrku a předá ji likvidátorovi a příslušným orgánům.

(2) Likvidátor sestaví do třiceti dnů po svém zápisu do podnikového rejstříku zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace a předá ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace.

(3) Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména

a)soustředit peněžní prostředky u jednoho československého peněžního ústavu,

b)dokončit běžné záležitosti,

c)vypořádat daně a poplatky,

d)vypořádat závazky a pohledávky,

e)zpeněžit majetek podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem nebo s ním jinak naložit podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,

f)podávat federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložená čtvrtletní a roční závěrkou.

§ 15d

(1) Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu ke schválení spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace.

(2) Likvidátor po prověření a schválení účetní závěrky federálním ministerstvem zahraničního obchodu a po splnění daňových povinností

a)naloží s konečným zůstatkem likvidace podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,

b)postará se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností,

c)oznámí skončení likvidace soudu s návrhem na výmaz podniku z podnikového rejstříku.

§ 15e

Likvidace podniku při jeho předlužení se řídí zvláštními předpisy.

ODDÍL 5 ÚČELOVÉ ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ ORGANIZACE

§ 16

(1) K zajištění rozvoje a provádění zahraničně obchodní činnosti, zejména k soustředění některých odborných činností, ministr zahraničního obchodu České republiky zřizuje a zrušuje účelové zahraničně obchodní organizace.

(2) Pro zřizování, převádění, slučování, rozdělování a zrušování a činnost účelových zahraničně obchodních organizací platí obdobně obecné předpisy o státních organizacích.

HLAVA 3

ODDÍL 1

§ 17

Zrušeno novelou č. 228/192 Sb. s účinností od 1.7.1992.

ODDÍL 2

§ 18

Zrušeno novelou č. 228/192 Sb. s účinností od 1.7.1992.

§ 19

Zrušeno novelou č. 228/192 Sb. s účinností od 1.7.1992.

ODDÍL 3

§ 20

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 21

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 22

Zrušeno novelou č. 228/192 Sb. s účinností od 1.7.1992.

§ 23

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 24

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 25

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 26

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 26a

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 27

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 28

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 29

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 30

Zrušeno novelou č. 102/1988 Sb. s účinností od 1.7.1988.

§ 31

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 32

Zrušeno novelou č. 102/1988 Sb. s účinností od 1.7.1988.

§ 33

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 34

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 35

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

§ 36

Zrušeno novelou č. 113/1990 Sb. s účinností od 1.5.1990.

ČÁST III

§ 37

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 38

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 39

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ČÁST IV

§ 40

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 41

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992..

§ 42

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ČÁST V

HLAVA 1

§ 43

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

§ 44

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

§ 45

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

§ 46

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

HLAVA 2

§ 47

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

§ 48

Zrušeno novelou č. 223/1994 Sb. s účinností od 1.1.1995.

HLAVA 3 SPECIÁLNÍ A SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

§ 49

(1) České osoby se mohou dohodnout na zřízení speciální obchodní komory pro rozvoj hospodářských styků se zahraničím v určitém odvětví.

(2) České osoby se mohou dohodnout se zahraničními osobami na zřízení smíšené obchodní komory pro rozvoj hospodářských styků ve vztahu k určitému státu nebo několika státům.

(3) Speciální a smíšené obchodní komory se mohou zřizovat pouze se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(4) Podrobnosti o činnosti speciálních a smíšených obchodních komor podle odstavce 1 a 2 , členství, právech a povinnostech členů, o jejich hospodaření a organizačním uspořádání určují stanovy, které schvaluje federální ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 50

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může k rozvoji hospodářských styků se zahraničím v určitém odvětví nebo ve vztahu k určitému státu nebo několika státům zřídit speciální nebo smíšenou obchodní komoru.

(2) Rozhodnutí o zřízení speciální nebo smíšené obchodní komory obsahuje zejména její název, sídlo, předmět činnosti a den zřízení.

(3) Organizaci speciálních a smíšených obchodních komor zřízených podle odstavce 1 upravuje statut, který vydává ministr zahraničního obchodu České republiky.

§ 51

Speciální a smíšené obchodní komory se zapisují do podnikového rejstříku.

ČÁST VI NEOBCHODNÍ VÝVOZ A DOVOZ

§ 52

Zrušeno novelou č. 62/2000 Sb. s účinností od 1.7.2000.

§ 53

Zrušeno novelou č. 62/2000 Sb. s účinností od 1.7.2000.

§ 54

Zrušeno novelou č. 62/2000 Sb. s účinností od 1.7.2000.

ČÁST VII OCHRANA OBCHODNĚ POLITICKÝCH ZÁJMŮ

HLAVA 1 ŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY

§ 55

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) navrhuje vládě České republiky zásady jednotné zahraniční obchodní politiky;

b) provádí jednotnou zahraniční obchodní politiku ve styku s příslušnými orgány jiných států;

c) řídí a kontroluje provádění jednotné zahraniční obchodní politiky v souvislosti s činnostmi upravenými tímto zákonem a i v ostatních oblastech hospodářských styků se zahraničím; k tomu účelu vydává předpisy a činí potřebná opatření.

§ 56

Zrušeno novelou č. 62/2000 Sb. s účinností od 1.7.2000.

HLAVA 2 PREVENTIVNÍ KONTROLA VYVÁŽENÉHO A DOVÁŽENÉHO ZBOŽÍ

§ 57

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

ČÁST VIII USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 58

(1) Podniky zahraničního obchodu zřízené podle dosavadních předpisů se považují za podniky zahraničního obchodu podle tohoto zákona.

(2) Oprávnění nebo povolení k zahraničně hospodářské činnosti, k neobchodním vývozům a dovozům a ke zřízení organizačních složek československých právnických osob v zahraničí udělená podle dosavadních předpisů se považují za povolení podle tohoto zákona.

§ 59

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 60

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 61

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 62

Zrušeno novelou č. 102/1988 Sb. s účinností od 1.7.1988.

§ 63

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 63a

Zrušeno novelou č. 513/1991 Sb. s účinností od 1.1.1992.

§ 64

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.

Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

9d) § 352 až 354 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.