Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zrušen ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČL. II

Zrušen ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČL. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

1. V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:

"h) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí

2 000,-

i) Vydání povolení k zaměstnání cizinci

500,-

j) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice

10 000,-

k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

10 000,-

l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice

1 000,-. ".

2. V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

"5. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j) , k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb. , o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.

4a) Zákon č. 1/1991 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb. , zákona č. 578/1991 Sb. , zákona č. 231/1992 Sb. , zákona č. 307/1993 Sb. , zákona č. 39/1994 Sb. , zákona č. 118/ /1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. , zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb. ".

ČL. IV

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. V

Zrušen ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČL. VI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČL. VII ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.