Program Zákon

Zákon o Bezpečnostní informační službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Zřizuje se Bezpečnostní informační služba jako ozbrojená zpravodajská služba České republiky.

(2) Postavení a působnost Bezpečnostní informační služby a její spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní zákon.1)

ČÁST DRUHÁ POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ, SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, EVIDENCE VEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU A NÁHRADA ŠKODY

HLAVA PRVNÍ POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ

§ 2

(1) Úkoly Bezpečnostní informační služby plní příslušníci Bezpečnostní informační služby (dále jen "příslušníci").

(2) Příslušníci jsou povinni při plnění úkolů dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.

§ 3

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 4

Příslušníci prokazují svoji příslušnost k Bezpečnostní informační službě služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením: "Bezpečnostní informační služba".

§ 5

Příslušníci jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouze.2)

HLAVA DRUHÁ SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

§ 6

Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí zpravodajské prostředky a využívání služeb osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby.

ODDÍL PRVNÍ ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY

§ 7

(1) Bezpečnostní informační služba je oprávněna v oboru své působnosti používat zpravodajské prostředky, kterými jsou

a) zpravodajská technika,

b) krycí prostředky a krycí doklady,

c) sledování.

(2) Bezpečnostní informační služba je povinna zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a odcizením.

§ 8 Zpravodajská technika

(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občanů při

a) vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,

b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,

c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,

d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci Bezpečnostní informační služby,

e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.

(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod občanů, není

a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,

b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,

c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky,

d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.

§ 8a

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

§ 9 Použití zpravodajské techniky

(1) Bezpečnostní informační služba může zpravodajskou techniku použít jen po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Bezpečnostní informační služby (dále jen "soudce") a za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentování činností, pro něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztížené nebo v daném případě nemožné.

(2) Použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce podle odstavce 1 a nesmí zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytně nutnou míru.

(3) Bezpečnostní informační služba může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky i pro potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné povolení k použití zpravodajské techniky vydané podle zvláštního zákona.3)

(4) Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinna doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto zákona povoleno.4)

§ 10 Povolení k použití zpravodajské techniky

(1) Povolení k použití zpravodajské techniky vydává soudce na základě písemné žádosti, která obsahuje

a) druh zpravodajské techniky, která má být použita, dobu trvání Jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky; má-li být zpravodajská technika použita vůči ústavnímu činiteli nebo jejím použitím má být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí, musí být tato informace součástí žádosti,

b) důvody pro použití zpravodajské techniky včetně odůvodnění podmínek pro její použití stanovených v § 9 odst. 1 ,

c) informaci o jakékoliv předchozí žádosti o použití zpravodajské techniky vůči osobě uvedené v písmenu a) včetně informace, jak bylo o této žádosti rozhodnuto.

(2) Soudce o žádosti o povolení zpravodajské techniky rozhodne bezodkladně.

(3) Rozhodnutí o povolení k použití zpravodajské techniky obsahuje druh zpravodajské techniky, která může být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky, a odůvodnění.

(4) Použití zpravodajské techniky lze povolit jen na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců.

(5) Rozhodne-li soudce o povolení zpravodajské techniky kladně, vydá současně výpis z tohoto rozhodnutí, který obsahuje nejnutnější identifikační údaje a zda při jejím použití může být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí; výpis neobsahuje odůvodnění.

(6) Zamítne-li soudce žádost o povolení k použití zpravodajské techniky, obsahuje rozhodnutí odůvodnění.

(7) Proti rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí žádosti o povolení k použití zpravodajské techniky není přípustný opravný prostředek.

§ 11 Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky

(1) Soudce je oprávněn požadovat od Bezpečnostní informační služby informace k posouzení, zda důvody pro používání zpravodajské techniky trvají.

(2) Zjistí-li soudce, že důvody používání zpravodajské techniky pominuly, povolení k jejímu použití odejme.

§ 12

Bezpečnostní informační služba bezodkladně písemně informuje soudce o ukončení používání zpravodajské techniky.

§ 13 Krycí prostředky a krycí doklady

(1) Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka nebo jeho příslušnosti k Bezpečnostní informační službě nebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Bezpečnostní informační služby, je-li toto utajení nutné pro plnění úkolů Bezpečnostní informační služby.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklady žijících osob.

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Bezpečnostní informační služba oprávněna v nezbytné míře zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu nebo vyjmutí (fyzické vymazání) údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokování4a) těchto údajů. Orgán veřejné správy příslušný k vedení informačního systému je povinen poskytnout k provedení těchto úkonů potřebnou součinnost.

(4) Krycí doklady vydává a krycí prostředky vydává, zřizuje nebo k jejich zřízení dává podnět Bezpečnostní informační služba na základě rozhodnutí ředitele.

(5) Bezpečnostní informační služba vede evidenci vydaných a zřízených krycích dokladů a krycích prostředků.

§ 14 Sledování

O použití sledování a o jeho dokumentaci rozhoduje ředitel nebo jím určený vedoucí organizačního útvaru.

§ 14a

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinna doložit, že použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky bylo podle tohoto zákona povoleno.

ODDÍL DRUHÝ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB OSOB JEDNAJÍCÍCH VE PROSPĚCH BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

§ 15

(1) Bezpečnostní informační služba je oprávněna při plnění svých úkolů využívat služeb poskytovaných osobami jednajícími v její prospěch.

(2) Osobou jednající ve prospěch Bezpečnostní informační služby se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba starší 18 let, která dobrovolně a utajeným způsobem poskytuje služby Bezpečnostní informační službě při plnění jejích úkolů.

(3) Bezpečnostní informační služba je povinna ochraňovat osobu jednající ve prospěch Bezpečnostní informační služby před vyzrazením a způsobením újmy na cti, životě, zdraví nebo majetku, která by jí mohla vzniknout pro poskytování těchto služeb nebo v souvislosti s ním.

HLAVA TŘETÍ EVIDENCE VEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU

§ 16

(1) Bezpečnostní informační služba je oprávněna ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, jestliže je to nutné k plnění úkolů v její působnosti.

(2) Bezpečnostní informační služba je povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením.

(3) Bezpečnostní informační služba skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.

(4) Bezpečnostní informační služba může informace a informační systémy sdružovat a získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

(5) Bezpečnostní informační služba zřizuje bezpečnostní archiv5) k trvalému zachování informací.

HLAVA ČTVRTÁ NÁHRADA ŠKODY

§ 17

(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi s jejich vědomím (dále jen "pomáhající osoba"). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto škodu pomáhající osoba úmyslně.

(2) Došlo-li u pomáhající osoby k újmě na zdraví nebo k smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců.

(3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která pomáhající osobě vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí škoda skutečná i jiná, a to uvedením v předešlý stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí se v penězích.

(4) Stát odpovídá i za škodu, kterou pomáhající osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.

(5) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu Bezpečnostní informační služba.

ČÁST TŘETÍ KONTROLA ČINNOSTI BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY A POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST

§ 18

(1) Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis.6)

§ 19

(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele nebo jím pověřeného příslušníka do objektů Bezpečnostní informační služby.

(2) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu

a) statut Bezpečnostní informační služby,

b) návrh rozpočtu Bezpečnostní informační služby,

c) písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky,7)

d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby,

e) vnitřní předpisy, vydávané podle § 148 odst. 2 .

(3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání

a) zprávu o činnosti Bezpečnostní informační služby,7)

b) zprávu o použití zpravodajských prostředků, a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Bezpečnostní informační služba svou činnost již ukončila,

c) počet případů použití zpravodajské techniky, ve kterých je Bezpečnostní informační služba činná, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti Bezpečnostní informační služby7a) a druhu zpravodajské techniky,

d) souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Bezpečnostní informační služba činná; v informaci odliší případy a věci podle zvláštního zákona.7)

(4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků Bezpečnostní informační služby a nahrazovat jejich řídicí činnost.

§ 20

(1) Má-li kontrolní orgán za to, že činnost Bezpečnostní informační služby nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody občanů, je oprávněn požadovat od ředitele potřebné vysvětlení.

(2) Každé porušení zákona příslušníky, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit řediteli a nejvyššímu státnímu zástupci.

§ 21

Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 20 odst. 2 . Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ SLUŽEBNÍ POMĚR

§ 22

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA PRVNÍ VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

§ 23 Podmínky pro přijetí a přijímací řízení

(Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 24 Vznik služebního poměru

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 25 Služební přísaha

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 26 Zkušební doba

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 27 Hodnosti

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Jmenování a povyšování do hodnosti

§ 28

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 29

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 30

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 31 Propůjčení hodnosti

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 32 Služební hodnocení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 33 Ustanovování do funkcí

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 34 Převedení na jinou funkci a přeložení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 35 Služební cesta a zastupování

(1) Příslušník může být vyslán na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu pěti měsíců během kalendářního roku, na služební cestu.

(2) Příslušník může být pověřen na dobu nezbytně nutnou zastupováním jiného příslušníka ve funkci vyšší úrovně. O pověření zastupováním rozhodne příslušný služební orgán písemnou formou.10)

§ 36 Záloha ředitele

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 37 Zproštění výkonu služby

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Skončení služebního poměru

§ 38 Služební poměr příslušníka končí

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 39 Uvolnění

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Propuštění

§ 40

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 41

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 42 Zákaz propuštění v ochranné době

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 43 Ztráta hodnosti

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 44 Zrušení služebního poměru ve zkušební době

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 45 Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 46 Potvrzení o služebním poměru a služební posudky

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA DRUHÁ SLUŽEBNÍ KÁZEŇ A KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC

§ 47 Služební kázeň

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 48 Základní povinnosti příslušníka

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 49 Zvláštní omezení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 50 Základní povinnosti nadřízeného

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Kázeňská pravomoc

§ 51

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 52 Kázeňské odměny

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 53 Kázeňský přestupek

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 54 Kázeňské tresty

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Ukládání kázeňských trestů

§ 55

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 56

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 57

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 58 Zahlazení kázeňského trestu

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 59 Použití zvláštních předpisů

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA TŘETÍ DOBA SLUŽBY, DOVOLENÁ A SLUŽEBNÍ VOLNO

§ 60 Základní doba služby v týdnu

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 61 Rozvržení základní doby služby v týdnu

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 62 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma službami a v týdnu

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 63 Přestávky ve službě

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 64 Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu a v noci

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 65 Služební pohotovost a dosažitelnost

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Dovolená

§ 66 Vznik nároku na dovolenou

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 67 Délka dovolené

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Nástup, čerpání a přerušení dovolené

§ 68

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 69

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 70 Plat za dobu dovolené

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 71 Vliv skončení služebního poměru na dovolenou

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 72 Dodatková dovolená

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 73 Služební volno

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA ČTVRTÁ NÁLEŽITOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ A NÁHRADY SLUŽEBNÍCH VÝDAJŮ

§ 74 Náležitosti

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 75 Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

§ 76 Povinnosti služebního orgánu

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 77 Povinnosti příslušníka

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA ŠESTÁ PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY

§ 78 Podmínky pro výkon služby

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 79 Dohoda o zvýšení vzdělání

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 80 Uložení věcí

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 81 Preventivní rehabilitace

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 82 Péče o příslušníky se změněnou schopností k výkonu služby

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Zvláštní podmínky pro výkon služby

§ 83

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 84

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 85

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 86

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 87

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 88

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA SEDMÁ NÁHRADA ŠKODY

ODDÍL PRVNÍ ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ

§ 89 Obecná odpovědnost

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 90 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je příslušník povinen vyúčtovat

§ 91

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 92

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 93 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Společná ustanovení o odpovědnosti příslušníka za škodu způsobenou Bezpečnostní informační službě

§ 94

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 95

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Rozsah náhrady škody

§ 96

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 97

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 98

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 99

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 100

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

ODDÍL DRUHÝ ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘÍSLUŠNÍKOVI

§ 101 Obecná odpovědnost

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání

§ 102

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 103

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 104

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 105

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 106

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 107

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 108

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 109

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 110

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 111 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 112 Odpovědnost za škodu na věci

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Společná ustanovení o odpovědnosti Bezpečnostní informační služby za škodu způsobenou příslušníkovi

§ 113

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 114

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 115

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA OSMÁ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SKONČENÍM SLUŽEBNÍHO POMĚRU

§ 116 Odchodné

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 117 Platové vyrovnání

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 118 Povinnosti příjemce platového vyrovnání

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Příspěvek za službu

§ 119

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 120

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 121

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 122

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 123 Povinnosti příjemce příspěvku

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 124 Úmrtné

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Společná ustanovení o skončení služebního poměru a nárocích s ním souvisících

§ 124a

Skončí-li služební poměr příslušníka uvolněním v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu se až do pravomocného skončení tohoto řízení nevyplácí. Skončí-li trestní řízení odsouzením příslušníka pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, má se za to, že jeho nárok na odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

§ 124b

Výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se zastaví prvním dnem kalendářního měsíce po dni, kdy služební orgán zjistí, že je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže je následně příslušník v řízení o tomto trestném činu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nárok na platové vyrovnání a příspěvek za službu dnem zastavení jejich výplaty zaniká; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

§ 124c

Příslušník, který žádá o uvolnění ze služebního poměru, nebo příslušník, jehož služební poměr skončil a je mu přiznán nárok na platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je povinen do 3 dnů oznámit služebnímu orgánu, že je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže v důsledku nesplnění oznamovací povinnosti bylo příslušníkovi vyplaceno odchodné, platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je příslušník povinen takto vyplacené částky vrátit ode dne, kdy měl tuto povinnost splnit.

HLAVA DEVÁTÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

ODDÍL PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 125 Účastníci řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 126 Podání

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 127 Rozhodnutí

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 128 Zahájení řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 129 Postoupení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 130 Práva a povinnosti účastníků řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 131 Dožádání

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 132 Dokazování

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 133 Náklady řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

ODDÍL DRUHÝ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ

§ 134 Odvolací řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 135 Odvolací orgán

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 136 Poradní komise

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 137 Obnova řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 138 Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 139 Přezkoumání rozhodnutí soudy

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 140 Řízení po skončení služebního poměru

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

HLAVA DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM POMĚRU

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

Promlčecí lhůty

§ 142

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 143

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 144

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 145 Zvláštní podmínky pro výkon služby osamělých příslušníků

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 146 Použití ustanovení zákoníku práce

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

§ 146a Použití ustanovení zákona o zaměstnanosti

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 362/2003 Sb.

ČÁST PÁTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 141/1961 SB., O TRESTNÍM ŘÍZENÍ SOUDNÍM (TRESTNÍ ŘÁD), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 147

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona ČNR č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 12 odst. 2 se ve druhé větě spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci se připojují slova "a v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby pověřené orgány Bezpečnostní informační služby".

ČÁST ŠESTÁ ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 148

(1) Vláda stanoví nařízením ve kterých případech a v jakém rozsahu náleží pomáhající osobě vedle nároků na náhradu škody podle pracovněprávních předpisů i jednorázové mimořádné odškodnění, kdy se zvyšuje jednorázové odškodnění náležející podle pracovněprávních předpisů pozůstalým po pomáhající osobě, a kdy lze takové odškodnění přiznat osobám, které byly na pomáhající osobu odkázány výživou.

(2) Ředitel stanoví vnitřním předpisem podmínky a způsob používání specifických prostředků získávání informací, druhy a způsob vedení evidencí.

§ 149

Bezpečnostní informační služba provádí výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby,29) vede jejich evidence a schvaluje technickou způsobilost služebních vozidel.

§ 150

Do doby jmenování ředitele vykonává jeho povinnosti a uplatňuje jeho práva ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky.

§ 151

(1) Příslušníci Bezpečnostní informační služby České republiky se dnem účinnosti tohoto zákona považují za příslušníky přijaté do služebního poměru podle tohoto zákona (dále jen "dosavadní příslušník"), nejdéle však do 15 dnů ode dne této účinnosti. Po tuto dobu je jim zachováno i poslední služební zařazení, hodnost a plat.

(2) Dosavadní příslušníci mohou nejpozději do pěti dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona doručit řediteli písemné sdělení, že o přijetí do služebního poměru příslušníka nežádají (dále jen "sdělení"). Uvedenou lhůtu nelze prominout. Jejich služební poměr skončí dnem, kdy bylo sdělení doručeno, nejpozději však posledním dnem lhůty uvedené ve větě první.

(3) U dosavadních příslušníků, kteří sdělení nedoručí nebo doručí opožděně, se má za to, že požádali o přijetí do služebního poměru příslušníka (dále jen "žadatel"). O této žádosti ředitel bezodkladně rozhodne, nejpozději však do konce lhůty stanovené v odstavci 1.

(4) Žadatelům, kteří nebudou do služebního poměru příslušníka přijati, náleží pouze finanční vyrovnání ve výši posledního hrubého měsíčního platu, splatné nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Na postup podle předchozích odstavců se nevztahují ustanovení tohoto zákona o řízení.

§ 152

(1) Pokud se v právních předpisech mluví o Federální bezpečnostní informační službě nebo Bezpečnostní informační službě České republiky, rozumí se tím Bezpečnostní informační služba.

(2) Na Bezpečnostní informační službu přecházejí veškerá práva a povinnosti Bezpečnostní informační služby České republiky.

§ 153

Zaměstnanci v pracovním poměru, kteří byli ke dni účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k Bezpečnostní informační službě České republiky, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci Bezpečnostní informační služby ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu zařazení.

§ 153a Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. ledna 1996

Výše příspěvku, na který vznikne nárok po 31. prosinci 1995, nesmí být nižší než výše příspěvku, která by náležela, kdyby příspěvek byl přiznán podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995, a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto příspěvku pouze k tomuto dni.

§ 154

Zrušuje se zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, ve znění zákona č. 316/1993 Sb.

§ 155

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. července 1994.

Uhde v. r.
Havel v. r.
v z. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky.

2) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 65/1994 Sb.).

3) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb. , o Vojenském zpravodajství.

4) § 53 zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

4a) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 80 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6) Zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 5 a násl. zákona č. 153/1994 Sb.

7a) § 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.

29) Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 21/2006 Sb. a její přechodné ustanovení je § 29