Program Zákon

Zákon o Vojenském zpravodajství

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky.

(2) Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis1) .

ČÁST DRUHÁ POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

§ 2

Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru k České republice podle zvláštních právních předpisů2) .

§ 3

Příslušníci Vojenského zpravodajství jsou při plnění svých úkolů povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.

§ 4

Příslušníci Vojenského zpravodajství prokazují svou příslušnost k Vojenskému zpravodajství služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Vojenské zpravodajství".

§ 5

Příslušníci Vojenského zpravodajství ve služebním poměru vojáka z povolání jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případě nutné obrany nebo krajní nouze3) .

ČÁST TŘETÍ SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

§ 6

Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí zpravodajské prostředky a využívání osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství.

HLAVA I ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY

§ 7

(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno v oboru své působnosti používat zpravodajské prostředky, kterými jsou

a) zpravodajská technika,

b) krycí doklady,

c) krycí prostředky,

d) sledování osob a věcí.

(2) Vojenské zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a odcizením.

§ 8 Zpravodajská technika

(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je jimi zasahováno do základních práv a svobod při

a) vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,

b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,

c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,

d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského zpravodajství,

e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.

(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod, není

a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,

b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,

c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky,

d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.

§ 9 Použití zpravodajské techniky

(1) Vojenské zpravodajství může zpravodajskou techniku použít jen po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Ministerstva obrany (dále jen "soudce") a za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentování činností, pro něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztížené anebo v daném případě nemožné.

(2) Použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce podle odstavce 1 a nesmí zasahovat do práv a svobod nad nezbytně nutnou míru.

(3) Vojenské zpravodajství může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky i pro potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné povolení k použití zpravodajské techniky vydané podle zvláštního právního předpisu4) .

(4) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinno doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto zákona povoleno5) .

(5) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

§ 10 Povolení k použití zpravodajské techniky

(1) Povolení k použití zpravodajské techniky vydává soudce na základě písemné žádosti, která obsahuje

a) druh zpravodajské techniky, která má být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky; má-li být zpravodajská technika použita vůči ústavnímu činiteli nebo jejím použitím má být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí, musí být tato informace součástí žádosti,

b) důvody pro použití zpravodajské techniky včetně odůvodnění podmínek pro její použití stanovených v § 9 odst. 1 ,

c) informaci o jakékoliv předchozí žádosti o použití zpravodajské techniky vůči osobě uvedené v písmenu a) včetně informace, jak bylo o této žádosti rozhodnuto.

(2) Soudce o žádosti o povolení k použití zpravodajské techniky rozhodne bezodkladně.

(3) Použití zpravodajské techniky lze povolit jen na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců; tuto dobu lze na základě nové žádosti prodloužit, vždy však nejvýše o další tři měsíce.

(4) Rozhodnutí o povolení k použití zpravodajské techniky obsahuje druh zpravodajské techniky,která může být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky, a odůvodnění povolení k použití zpravodajské techniky.

(5) Soudce vydá současně s rozhodnutím o povolení k použití zpravodajské techniky výpis z tohoto rozhodnutí, který obsahuje nejnutnější identifikační údaje a výrok, zda při jejím použití může být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí; výpis neobsahuje odůvodnění.

(6) Zamítne-li soudce žádost o povolení k použití zpravodajské techniky, obsahuje rozhodnutí odůvodnění zamítnutí.

(7) Proti rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí žádosti o povolení k použití zpravodajské techniky není přípustný opravný prostředek.

§ 11 Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky

(1) Soudce je oprávněn požadovat od Vojenského zpravodajství informace k posouzení, zda důvody pro používání zpravodajské techniky trvají.

(2) Zjistí-li soudce, že důvody používání zpravodajské techniky pominuly, povolení k jejímu použití odejme.

§ 12

Vojenské zpravodajství bezodkladně písemně informuje soudce o ukončení používání zpravodajské techniky.

§ 13 Krycí doklady

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti příslušníka Vojenského zpravodajství nebo k utajení jeho příslušnosti k Vojenskému zpravodajství anebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Vojenského zpravodajství.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, guvernéra České národní banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, soudce Ústavního soudu, dále služební průkaz soudce nebo státního zástupce anebo doklad žijící osoby.

(3) Krycí doklad opatřuje Vojenské zpravodajství na základě rozhodnutí jeho ředitele.

(4) Vydání krycího dokladu zabezpečuje Vojenskému zpravodajství Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo Bezpečnostní informační služba.

(5) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Vojenské zpravodajství oprávněno v nezbytné míře zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu nebo vyjmutí (fyzické vymazání) údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokování6) těchto údajů. Orgán veřejné správy příslušný k vedení informačního systému je povinen poskytnout k provedení těchto úkonů potřebnou součinnost.

(6) Vojenské zpravodajství vede evidenci opatřených krycích dokladů.

§ 14 Krycí prostředky

(1) Krycím prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí věc, která není listinou ani jiným dokumentem, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby nebo činnosti Vojenského zpravodajství.

(2) Krycí prostředek opatřuje nebo zřizuje Vojenské zpravodajství na základě rozhodnutí jeho ředitele.

(3) Vojenské zpravodajství vede evidenci opatřených a zřízených krycích prostředků.

§ 15 Sledování osob a věcí

(1) Sledováním osob a věcí se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky.

(2) O použití sledování osob a věcí a o jeho dokumentaci rozhoduje na žádost ředitele Vojenského zpravodajství ministr obrany.

(3) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat technické zabezpečení použití sledování osob a věcí pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinno doložit, že použití sledování bylo podle tohoto zákona povoleno 4) .

HLAVA II VYUŽÍVÁNÍ OSOB JEDNAJÍCÍCH VE PROSPĚCH VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

§ 16

(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno při plnění svých úkolů využívat osoby jednající v jeho prospěch.

(2) Osobou jednající ve prospěch Vojenského zpravodajství se rozumí fyzická osoba starší 18 let, poskytující dobrovolně Vojenskému zpravodajství informace nebo služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s Vojenským zpravodajstvím.

(3) Vojenské zpravodajství je povinno ochraňovat osobu jednající v jeho prospěch před vyzrazením a způsobením újmy na životě, zdraví, cti nebo majetku, která by jí mohla vzniknout takovým jednáním.

(4) Vojenské zpravodajství je oprávněno vést evidenci osob jednajících v jeho prospěch pouze po dobu plnění úkolu; údaje z této evidence se musí po splnění úkolu zničit.

ČÁST ČTVRTÁ VEDENÍ EVIDENCÍ VOJENSKÝM ZPRAVODAJSTVÍM

§ 17

(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách ve svých evidencích, jestliže

a) existují podložená podezření ze záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti,

b) je to potřebné ke zjištění a zhodnocení záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti, nebo

c) je to nutné k plnění dalších úkolů stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

(2) Údaje o chování nezletilých osob mladších 15 let se nesmějí vkládat do evidencí. Údaje o chování nezletilých osob starších 15 let se musí po dvou letech od vložení přezkoumat a nejpozději po pěti letech uložit tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než orgány oprávněné podle zvláštního právního předpisu, ledaže by po dovršení zletilosti těchto osob k nim získalo Vojenské zpravodajství v oboru své působnosti další poznatky.

(3) Všechny údaje vedené v evidencích Vojenského zpravodajství, o kterých se dodatečně zjistí, že byly získány neoprávněně nebo že jsou nepravdivé, se uloží tak, aby k nim neměl přístup nikdo s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního právního předpisu.

§ 18

Pokud údaje o osobách, uchovávané v evidencích Vojenského zpravodajství, již nejsou k plnění úkolů Vojenského zpravodajství potřebné nebo pokud je k tomu jiný zákonný důvod, uloží Vojenské zpravodajství tyto údaje způsobem, který zabrání každému, s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního právního předpisu, v přístupu k těmto údajům.

§ 19

Vojenské zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením.

§ 20

(1) Vojenské zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.

(2) Vojenské zpravodajství může informace a informační systémy sdružovat a získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

(3) Vojenské zpravodajství zřizuje bezpečnostní archiv k trvalému zachování informací7) .

ČÁST PÁTÁ KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST

§ 21

(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8) .

§ 22

(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Vojenského zpravodajství nebo jím pověřeného příslušníka Vojenského zpravodajství do objektů Vojenského zpravodajství.

(2) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu

a) statut Vojenského zpravodajství9) ,

b) návrh rozpočtu Vojenského zpravodajství,

c) písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky10) ,

d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Vojenského zpravodajství,

e) vnitřní předpisy Vojenského zpravodajství.

(3) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání

a) zprávu o činnosti Vojenského zpravodajství11) ,

b) zprávu o použití zpravodajských prostředků, vyjma zpravodajských prostředků použitých při zabezpečování informací majících původ v zahraničí12) , a to pouze ve věcech a v případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo,

c) souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské zpravodajství činné, vyjma případů a věcí při zabezpečování informací majících původ v zahraničí12) ; v informaci odliší případy a věci podle zvláštního právního předpisu13) .

(4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích příslušníků Vojenského zpravodajství a nahrazovat jejich řídící činnost.

§ 23

(1) Kontrolní orgán je oprávněn požadovat od ředitele Vojenského zpravodajství potřebná vysvětlení a písemné podklady, má-li za to, že

a) činnost Vojenského zpravodajství nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody osob, nebo

b) došlo k vyzrazení utajovaných skutečností14) z činnosti Vojenského zpravodajství.

(2) Každé porušení zákona příslušníky Vojenského zpravodajství, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit ministru obrany, řediteli Vojenského zpravodajství a nejvyššímu státnímu zástupci.

§ 24

Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 23 odst. 2 . Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

(1) Příslušníci Vojenského zpravodajství a každý, kdo plní úkoly podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů Vojenského zpravodajství nebo v souvislosti s nimi.

(2) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ministr obrany zprostit v potřebném rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 1 .

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčen zákon o ochraně utajovaných skutečností14) .

§ 26

Vláda stanoví nařízením vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství.

§ 27

Ministr obrany stanoví bližší vymezení způsobů používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí stanovených tímto zákonem Vojenským zpravodajstvím.

HLAVA II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Pokud se v dosavadním právním předpisu vyskytují slova "Vojenské obranné zpravodajství", "Vojenská zpravodajská služba" nebo "Vojenské zpravodajství", rozumí se jimi Vojenské zpravodajství podle tohoto zákona.

§ 29

Příslušníci Vojenského obranného zpravodajství podle dosavadního právního předpisu15) , jakož i vojáci z povolání16) , kteří jsou služebně zařazeni ve Vojenském zpravodajství nebo Vojenské zpravodajské službě podle dosavadní právní úpravy17) , se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příslušníky Vojenského zpravodajství podle tohoto zákona.

HLAVA III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 30 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství.

2. Zákon č. 88/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.

§ 31 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 218/2002 Sb. , o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 9 a násl. zákona č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě.

5) § 53 zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. , § 9 zákona č. 154/1994 Sb.

6) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 6 zákona č. 153/1994 Sb.

10) § 8 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb.

11) § 8 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.

12) § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb. , ve znění zákona č. 290/2005 Sb.

13) § 5 zákona č. 153/1994 Sb. , ve znění zákona č. 290/2005 Sb.

14) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 8 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství.

16) Zákon č. 221/1999 Sb.

17) § 3 písm. c) zákona č. 153/1994 Sb.