Program Zákon

České národní rady o živnostenských úřadech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1 Živnostenské úřady

Živnostenskými úřady jsou

a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)

b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)

c) Živnostenský úřad České republiky.

§ 2 Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem 5) , plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo

a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu 5a) od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,

b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5b) ,

c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení 5c) ,

d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 5d) .

(2) Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem 5e) podání, která obdrží podle odstavce 1 , příslušným správním úřadům 5f) , které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

(3) Obecní živnostenský úřad je provozovatelem 5g) živnostenského rejstříku.

§ 3 Krajský živnostenský úřad

(1) Krajský živnostenský úřad

a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6) ve svém správním obvodu,

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

e) je provozovatelem 5g) živnostenského rejstříku,

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

§ 4

zrušen ke dni 1. 1. 2003 novelou č. 320/2002 Sb.

§ 5 Živnostenský úřad České republiky

(1) Živnostenský úřad České republiky

a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,

b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6)

e) je správcem 5g) živnostenského rejstříku,

f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem.

(2) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

§ 7

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

§ 8

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání;

2. zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 116/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vnitřním obchodě, zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. ;

3. vyhláška ministerstva obchodu ČSR č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění vyhlášky ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR č. 138/1988 Sb. a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb. , o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze.

3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5a) § 33 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5b) § 10a zákona č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

5c) § 35 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

5d) § 10a zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

5e) § 45a odst. 6 živnostenského zákona.

5f) § 45a odst. 4 živnostenského zákona.

5g) § 2 zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

6) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

7)

zrušena ke dni 1. 4.2006 novelou č. 70/2006 Sb.

8)

zrušena ke dni 1. 1. 1996 novelou č. 286/1995 Sb.

9)

zrušena ke dni 1. 1. 2003 novelou č. 320/2002 Sb.

10)

zrušena ke dni 1. 1. 1996 novelou č. 286/1995 Sb.

11)

zrušena ke dni 1. 1. 1996 novelou č. 286/1995 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 286/1995 Sb. a její přechodné ustanovení je Čl. III