Program Zákon

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČL. I

Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného ".

2. § 2 písm. a) zní:

"a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), 1)".

3. V § 3 písm. a) se vypouštějí slova "pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

"§ 3a Organizace

Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti 2) při splnění podmínek stanovených právními předpisy, vykonávají činnosti upravené tímto zákonem. ".

5. V § 4 se slova "Českým geologickým úřadem" nahrazují slovy "dotčenými ústředními orgány státní správy " a vypouštějí se slova "a ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace vykonávající takovouto činnost".

6. Nadpis nad § 5 zní: "Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ".

7. V § 5 odst. 1 se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného ".

8. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem se může vykonávat na základě oprávnění, popřípadě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních předpisů. 3) Podmínky k získání oprávnění k vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě některých souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním předpisem, 4) stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. ".

9. § 5 odst. 3 zní:

"(3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem. 4)".

10. V § 5 odst. 5 se slova "celospolečenský zájem" nahrazují slovy "zákonem chráněný obecný zájem ".

11. V § 5 se vypouští odstavec 6.

12. V § 5 se vypouští odstavec 7.

13. V § 6 odst. 1 zní:

"(1) Organizace je povinna zajistit a kontrolovat dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. K zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je organizace povinna ustanovit vedoucího pracovníka a potřebný počet osob k vykonávání technického dozoru. Pro každý důl a lom musí být ustanoven jako vedoucí pracovník závodní dolu nebo závodní lomu. Závodní dolu nebo závodní lomu nesmí být ustanoven do funkce, jestliže nesplňuje předpoklady uvedené v § 5 odst. 3 . ".

14. V § 6 odst. 2 se slova "celospolečenský zájem" nahrazují slovy "zákonem chráněný obecný zájem ".

15. Nadpis pod § 7 zní: "Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii ".

16. V § 7 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které znějí:

"(5) Požádá-li o to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout žadateli pomoc při likvidaci havárie ( § 6 ), obzvláště pak při záchraně života lidí a majetku, a to materiálem, technikou i pracovníky, zejména báňskými záchranáři, avšak pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a bezpečnosti života a zdraví lidí ve vlastní organizaci. Žádost o pomoc může organizace odmítnout pouze v případě, že by takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní organizaci, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. Za poskytnutou pomoc má organizace, která ji poskytla, nárok na náhradu takto vzniklých nákladů, na náhradu škody, popřípadě jiné majetkové újmy ve vlastním provozu, a to vůči organizaci, které byla pomoc poskytnuta.

(6) Pokud organizace zřídí vlastní báňskou záchrannou stanici, je povinna pečovat o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná školení, materiální vybavení báňské záchranné stanice, jakož i o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lékařských prohlídek.

(7) Organizace podle odstavců 1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz revírní báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská záchranná služba zajištěna, a to ve výši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nepřistoupí-li organizace k dohodě, je povinna zajistit báňskou záchrannou službu takovým způsobem, aby odpovídala předpisům vydaným podle odstavce 9 .

(8) Organizace jsou povinny poskytnout báňským inspektorům ( § 42 ) pro výkon jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a záchranné přístroje a příslušenství. Revírní báňské záchranné stanice jsou povinny umožnit báňským inspektorům - záchranářům pravidelný výcvik na revírní báňské záchranné stanici a povinné lékařské prohlídky v rozsahu pro báňské záchranáře. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 9.

17. § 8 odst. 3 zní:

"(3) Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek se mohou používat jen na základě povolení Českého báňského úřadu. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení stanoví Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá. Současně Český báňský úřad určí odborné orgány, pracoviště nebo znalce, kteří jsou oprávněni odborné posudky zpracovávat nebo zkoušky vykonávat. Český báňský úřad při vydání povolení též stanoví, zda některé stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelně se opakujícím zkouškám prováděným odborným pracovníkem určeným organizací nebo odborným orgánem, pracovištěm nebo znalcem uznaným Českým báňským úřadem. ".

18. § 8 odst. 5 písm. a) zní:

"a) vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3 , ".

19. V § 9 včetně nadpisu se vypouští slovo "výhradních".

20. V § 10 odst. 3 se slovo "racionálně" nahrazuje slovem "hospodárně ".

21. V § 10 odst. 5 se za slovo "likvidace" vkládají slova "a nebo následné nové využití ".

22. V § 11 odst. 2 se slova "správci výhradního ložiska" nahrazují slovy "této organizace ".

23. § 12 se vypouští.

24. V § 16 odst. 4 v poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad ".

25. V § 18 odst. 1 se za slovo "organizace" vkládají slova "a občané ", slova "místní národní výbor" se nahrazují slovem "obec " a slovo "jehož" slovem "jejímž ".

26. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19 Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu

(1) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto povolení nesmí být práce zahájeny.

(2) K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí 5) a plán využívání ložiska. K žádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.

(3) Na řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na povolování zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 17 a 18 .

(4) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v souvislosti s dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání ložiska.

(5) Pro zpřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob a o geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání je organizace oprávněna během dobývání vykonávat další průzkum ložiska v území vymezeném v rozhodnutí o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu. 5)

(6) Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem. ".

27. V § 20 odst. 2 se slova "vydají tento předpis Český báňský úřad a Český geologický úřad" nahrazují slovy "vydá tento předpis ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem ".

28. § 21 odst. 1 až 3 znějí:

"(1) Výbušninami podle tohoto zákona jsou látky (sloučeniny nebo směsi) v tuhém nebo kapalném stavu, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí. 6)

(2) Tento zákon se vztahuje také na pyrotechnické výrobky a výrobky obsahující výbušniny, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku (dále jen "výbušné předměty"); tento zákon se nevztahuje na střelivo. 7)

(3) Za ohňostrojné práce se považují práce, při kterých se energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a výbušných předmětů využívá k vyvolání světelných, popřípadě zvukových účinků. ".

29. § 21 odst. 5 zní:

"(5) V pochybnostech, zda jde o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek, rozhodne ministerstvo průmyslu České republiky; v pochybnostech, zda jde o pomůcku nebo zda jde o trhací práce, rozhodne Český báňský úřad. ".

30. V § 21 se na konci připojuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. ".

31. § 22 odst. 3 se na konci doplňuje o novou větu, která zní: "Organizace vyrábějící a zpracovávající výbušniny je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. ".

32. V § 22 odst. 5 se slova "Při trhacích pracích nebo ohňostrojných pracích" nahrazují slovy "Při pracích s výbušninami " a slova "trhací práce nebo ohňostrojné práce" se nahrazují slovy "tyto práce ".

33. § 23 odst. 1 zní:

"(1) Vyrábět a zpracovávat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin může jen organizace, která k tomu má souhlas ministerstva průmyslu České republiky. ".

34. V § 23 odst. 2 se slova "ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří výroba výbušnin" nahrazují slovy "ministerstvem průmyslu České republiky ".

35. V § 23 se na konci připojuje nový odstavec 7, který zní:

"(7) Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin stanoví obecně závazným právním předpisem Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky. ".

36. V § 24 odst. 2 a 3 se za slova "do oběhu" vkládají slova "a jejich přezkušování ".

37. V § 25 odst. 1 se na konci připojují slova "vydaného orgánem, který povoluje trhací práce nebo ohňostrojné práce ( § 27 ). Toto povolení se požaduje k odběru bezdýmného prachu, černého loveckého prachu a zápalek, pokud se používají pro trhací práce nebo ohňostrojné práce. ".

38. § 25 odst. 2 zní:

"(2) Organizacím, které pravidelně používají výbušniny při své činnosti, může být povolení vydáno pro delší časové období, nejvýše však na 5 let. ".

39. Nadpis nad § 27 zní: "Provádění prací spojených s použitím výbušnin ".

40. § 27 zní:

"§ 27

(1) Provádět trhací práce nebo ohňostrojné práce lze jen na základě povolení.

(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce.

(3) Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu a ohňostrojných prací se zasílá též příslušnému policejnímu útvaru; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

(4) Trhací práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení.

(5) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup.

(6) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích a ohňostrojných prací. ".

41. Nadpis pod § 29 zní: "Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin ".

42. V § 29 odst. 1 se za slova "lze uskladňovat" vkládají slova "vyrábět nebo zpracovávat 8)" a vypouštějí slova "(dále jen "sklady výbušnin")".

43. § 29 odst. 3 zní:

"(3) V objektech, ve kterých jsou výbušniny skladovány (dále jen "sklady výbušnin"), vyráběny nebo zpracovávány, je dovoleno skladovat, vyrábět, zpracovávat nebo zkoušet jenom takové druhy a množství výbušnin, které jsou stanoveny v kolaudačním rozhodnutí nebo v rozhodnutí, jímž se povoluje užívání objektů. ".

44. V § 29 odst. 4 se vypouští věta: "Při zřizování zvláštních úschoven na povrchu se postupuje podle technických norem. 16)" a vypouštějí slova "pod povrchem".

45. V § 32 odst. 7 se vypouštějí slova "pod povrchem" .

46. § 33 odst. 5 zní:

"(5) Náležitosti evidence výbušnin stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. ".

47. V § 34 se vypouští odstavec 2.

48. V § 34 odst. 4 se slova "přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování nebo ničení" nahrazují slovy "činností uvedenou v § 35 " a na konci odstavce se připojuje věta: "Odbornou způsobilost ostatních osob posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby nejsou držiteli oprávnění podle § 36 . ".

49. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ničit a zneškodňovat výbušniny v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby mohou jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

50. § 35 odst. 4 zní:

"(4) Za účelem zácviku mohou provádět práce uvedené v odstavcích 1 až 3 i jiné osoby než střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů, odpalovači ohňostrojů a pyrotechnici, které k tomu organizace písemně určila, a to jen pod dozorem střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechnika. ".

51. § 36 odst. 2 zní:

"(2) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad. ".

52. § 36 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Výuku osob ke zkoušce podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.

(5) Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad. ".

53. V § 36 odst. 6 se za slova "trhacích pracích" vkládají slova "ohňostrojných pracích a při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin ".

54. V § 36 se na konci připojuje nový odstavec 7, který zní:

"(7) Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem. ".

55. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:

"§ 36a Povinnosti organizací vyrábějících a zpracovávajících výbušniny

(1) Na organizace vyrábějící výbušniny se vztahují přiměřeně ustanovení § 5 odst. 4 až 6 , § 6 odst. 1 první věta , § 6 odst. 2 první věta , § 6 odst. 3 a § 8 odst. 1 a 2 .

(2) Na organizace zpracovávající výbušniny se vztahují přiměřeně ustanovení § 6 odst. 1 první věta , § 6 odst. 2 první věta , § 8 odst. 1 a 2 . ".

56. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37 Zvláštní ustanovení

Ustanovení § 21 až 36a se nevztahují na používání výbušnin, pyrotechnických výrobků a pomůcek v ozbrojených silách a ozbrojených bezpečnostních sborech. ".

57. V § 38 odst. 1 a 3 se vypouštějí slova "socialistické".

58. V § 39 odst. 1 písm. a) se za slova "jakož i" vkládají slova "výrobou výbušnin a "; slova "při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem" se nahrazují slovy "k trhacím pracím a ohňostrojným pracím ".

59. V § 39 odst. 1 písm. b) se na konci textu připojují slova "a při výrobě výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím ".

60. V § 39 odst. 2 se slova "a spojů" nahrazují slovy ", federálního ministerstva spojů "; vypouštějí se slova "a životního prostředí" a "socialistické"; ve čtvrtém řádku se vypouští slovo "národní".

61. V § 39 odst. 2 se na konci doplňuje věta: "Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným ministerstvem životního prostředí České republiky. ".

62. V § 39 se vypouští odstavec 5.

63. V § 40 odst. 3 písm. a) se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného ".

64. V § 40 odst. 3 písm. c) se slova "hlavních báňských záchranných stanic a obvodních báňských záchranných stanic" nahrazují slovy "revírních báňských záchranných stanic ".

65. § 40 odst. 5 písm. a) zní:

"a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, ".

66. V § 40 odst. 5 se vypouštějí písmena b) a c).
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

67. V § 41 odst. 1 písm. a) se slova "používání výbušnin při hornické činnosti a činnosti vykonávané hornickým způsobem" nahrazují slovy "výrobu výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím ".

68. V § 41 odst. 1 písm. b) a c) se slova "celospolečenského" a "celospolečenský" nahrazují slovy "zákonem chráněného obecného " a "zákonem chráněný obecný ".

69. V § 41 odst. 1 písm. d) se slova "hlavních báňských záchranných stanic a obvodních báňských záchranných stanic" nahrazují slovy "revírních báňských záchranných stanic ".

70. § 41 odst. 2 zní:

"(2) Obvodní báňské úřady dále

a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,

b) povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

c) mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlněměřické a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,

d) povolují zvláštní zásahy do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl,

e) nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení,

f) stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v dobývacím prostoru jiné organizace,

g) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

h) povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce,

i) povolují umístění, stavbu a užívání skladů výbušnin v případech a za podmínek stanovených v § 31 ,

j) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,

k) plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona , tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. ".

71. V § 42 odst. 2 písm. b) se slova "celospolečenských zájmů" nahrazují slovy "zákonem chráněných obecných zájmů ".

72. V § 44 odst. 11 se vypouští slovo "socialistické".

73. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

"§ 44a

Orgány státní báňské správy projednávají přestupky v oblasti ochrany a využití nerostného bohatství a používání výbušnin ve správním řízení podle obecných předpisů o přestupcích. 9)".

74. V § 46 se slova "a § 40 odst. 5 písm. d)" nahrazují slovy "a § 40 odst. 5 písm. b) ".

ČL. II

1. Povolení těžby ložisek nevyhrazených nerostů vydané podle dosavadních předpisů10) se považuje za povolení dobývání ložisek nevyhrazených nerostů podle tohoto zákona.

2. Povolení k odběru výbušnin vydané příslušnými orgány podle dosavadních předpisů se považuje za povolení podle tohoto zákona.

3. Oprávnění odpalovačů ohňostrojů a oprávnění pyrotechniků vydaná podle dříve platných předpisů se považují za oprávnění vydaná podle tohoto zákona.

ČL. III

Zrušují se:

1. Nařízení vlády ČSR č. 92/1988 Sb., o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů.

2. § 31 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících a pol. č. 43 a č. 67 přílohy I k tomuto zákonu.

3. § 6a písm. a) a b) vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákona č. 61/1965 Sb. a zákona ČNR č. 24/1972 Sb.

ČL. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony.

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

1) § 5 a 11 zákona č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

2) Např. zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , zákon č. 445/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

4) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb. , ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

5) § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb.

6) ČSN 66 8001 Názvosloví výbušin.

7) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

8) ČSN 26 9020 Provoz skladů výbušin a výrobků obsahujících výbušiny.
ČSN 66 8002 Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic.
ON 73 5721 Zřizování výroben, laboratoří a zkušeben výbušin nebo výrobků obsahujících výbušiny.

9) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích.

10) § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Sb.