Program Zákon

Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

(1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.

(2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.

(3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) nesmí být menší než 1 : 200.

(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.

(6) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

(7) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

§ 2

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:

a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování;

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;

d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru;

e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje");

f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;

g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky");

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem;

j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu,

k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.

§ 3

(1) Předmětem výhry mohou být

a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech,

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů.

(2) Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do 60 dnů od uplatnění nároku.

§ 4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace.

(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3 , které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky , místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část výtěžku"). Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení § 2 písm. h) .

Výše rozdílu v mil. Kč

do 50

50-100

100-500

500-1000

nad 1000

Stanovené % odvodu

6 %

8 %

10 %

15 %

20 %

Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou zvláštním předpisem.3)

(3) Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her.

(4) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy.

(5) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i) . Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.

(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a) , c) , d) ,f) , j) a podle § 50 odst. 3 může provozovat

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace),

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(7) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 30 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(8) Sázkové hry podle § 2 písm. h) a i) může provozovat akciová společnost, jejíž veškeré akcie znějí na jméno, je založena k provozování těchto her a výše základního jmění činí u sázkových her podle § 2 písm. h) minimálně 10 000 000 Kč a u sázkových her podle § 2 písm. i) minimálně 30 000 000 Kč. Základní jmění nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.

(10) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštních předpisů.4)

(11) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.

§ 4a

(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "žadatel") musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze podnikání a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování loterií a jiných podobných her.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizí státní občané, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech (dále jen "zahraniční doklad"). Cizí státní občané, kteří mají na území České republiky povolen pobyt a v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, předkládají rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů. výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke změně v osobě uvedené v odstavci 1 , písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla postavení vymezené v odstavci 1 .

§ 4b

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále jen "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a) , c) a podle § 50 odst. 3 za všechny jím provozované loterie a hry,

b) 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu u loterií podle § 2 písm. d) , nejvýše však 10 000 000 Kč,

c) 2 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e) ,

d) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h) ,

e) 5 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f) , g) a j) ,

f) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) .

(2) Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle odstavce 1 ; jde-li o žadatele o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předložit potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu úřadu.4a) Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení o složení jistoty.

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, může provozovatel nakládat s jistotou pouze po předchozím souhlasu ministerstva. V případě výherních hracích přístrojů, jejichž provoz povoluje příslušný orgán obce, vydává tento souhlas příslušný finanční úřad.

(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, náklady státního dozoru, odvod na veřejně prospěšné účely, pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry sázejících, a to poměrně podle jejich výše.

§ 4c

Provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno

a) v den státního smutku,

b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem.

§ 5

Vypuštěn ke dni 1.9.1998 novelou č. 149/1998 Sb.

ČÁST PRVNÍ LOTERIE A TOMBOLY

§ 6 Povolování loterií a tombol

(1) Loterie a tomboly povoluje:

a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,

b) ministerstvo v ostatních případech.

(2) Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí

a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů,

b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné,

c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

(3) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

(4) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

(5) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem,5) zejména:

a) účel, pro který byla loterie povolena,

b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,

c) počet a celkovou cenu výher,

d) místo a den slosování,

e) lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,

f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),

g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,

h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.

§ 7 Provádění loterií

Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10% z ceny losu jimi prodaných.

§ 8

(1) U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze. Výjimky může povolit pouze ministerstvo, jestliže provozovatel loterie zajistí, aby tisk losů byl ochráněn před zneužitím.

(2) U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50 000 Kč mohou být slosovány losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly.

§ 9

(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na losech není dovoleno.

(2) Text losů při herní jistině nad 50 000 Kč musí obsahovat:

a) název a sídlo provozovatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní jistiny,

c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,

e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g) označení místa, kde se výhry vydávají,

h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.

§ 10

Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly

a) s herní jistinou přesahující 50 000 Kč musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje průběh slosování, a za účasti orgánu státního dozoru,

b) s herní jistinou do 50 000 Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který osvědčuje průběh slosování na protokolu podle § 11 odst. 6 . Účast orgánu státního dozoru není nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kč.

§ 11

(1) Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní. Loterní komisi nezřizuje stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace) nebo akciová společnost, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her.

(2) Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí provozovatel, kterému byla loterie nebo tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.

(3) Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního dozoru a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých opatřeních.

(4) Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují, zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u tombol.

(5) Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po něm, nemohlo být zneužito.

(6) O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

(7) Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.

(8) Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní listiny tiskem a uvědomit o tom veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při provozování tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kč zajistí po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících čísel.

§ 12

Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele loterie nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo na výhru v této lhůtě u provozovatele uplatněno, zaniká.

§ 13 Vyúčtování loterie a tomboly

Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena. V případě, že k tomuto dni nebyla ještě z části výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie nebo tombola povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle ve lhůtě stanovené orgánem, který loterii povolil. Provozovatel je povinen předložit zprávu o vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii povolil.

§ 14

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

§ 15

O použití případné nespotřebované části výtěžku loterie nebo tomboly rozhodne orgán, který loterii nebo tombolu povolil.

§ 16 Použití Části výtěžku loterie a jiné podobné hry

(1) Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných her podle § 2 a § 50 odst. 3 lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.

(2) Souhlas k jinému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele, nebo bylo-li provozování loterie nebo jiné podobné hry zrušeno.

(3) Příjemce odvodu části výtěžku z loterií nebo jiných podobných her je povinen provozovateli doložit užití těchto prostředků pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

(4) Provozovatel je povinen údaje uvedené v odstavci 3 předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele her podle § 2 písm. e) rovněž příslušnému orgánu státního dozoru, a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů.

(5) V případě porušení povinnosti stanovené v odstavci 3 může orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, použití části výtěžku na veřejně prospěšný účel změnit.

ČÁST DRUHÁ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE

§ 17

(1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti vydaném podle § 19 odst. 2 písm. c) , jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

(2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

(3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry a výplaty vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry popisuje herní plán a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz, které hráč může získat z jedné hry.

(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu.

(5) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.

(6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení.

(7) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 4 . Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.

(8) Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle odstavce 10 . Více než šest výherních hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech.

(9) Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem.

(10) Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán

a) do celého prostoru provozovny, nebo

b) do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích přístrojů, nebo

c) do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů.

(11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.

§ 18

(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost

a) obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti,

b) krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje obec ve svém územním obvodu,

c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu.

(2) Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(3) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

(4) Část výtěžku výherních hracích přístrojů je příjmem rozpočtu obce, která vydá povolení k jejich provozování podle odstavce 1 písm. a) .

(5) Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za každý výherní hrací přístroj správní poplatek.4)

(6) Po zaplacení správního poplatku orgán, který provoz výherního hracího přístroje povolil, vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví právní předpis.6)

§ 19

(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje zejména:

a) schválení herního plánu (popřípadě herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 7 ) s případnými úpravami a doplňky,

b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s výherním hracím přístrojem, zejména při výběru peněz a prováděných opravách,

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (§ 17 odst. 7 ) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při výplatě kumulované výhry a opravách,

e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba (osoby) odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(2) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže

a) žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,

b) žadatel prokáže zajištění odborného servisu,

c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby7) je výherní hrací přístroj provozuschopný.

(3) Osvědčením podle odstavce 2 písm. c) se potvrzuje, že

a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná,

c) výherní hrací přístroj odpovídá svým technickým provedením § 17 odst. 3 až 6.

(4) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního obvodu, nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

§ 20

(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad provozem výherního hracího přístroje.

(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele a jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, která pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období. Úschova účetních písemností se řídí zvláštním předpisem.8)

ČÁST TŘETÍ KURSOVÉ SÁZKY

§ 21 Povolování sázek

(1) Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na žádost ministerstvo nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří.

(2) V žádosti o povolení žadatel uvede jmenovitě vedoucí sázkových kanceláří a všechny další osoby pověřené přijímat sázky a údaje o nich potřebné pro vydání oprávnění podle § 24 . Jakoukoliv změnu je provozovatel povinen oznámit orgánu státního dozoru do 3 dnů ode dne, kdy nastala. Osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné a odborně způsobilé pro tuto činnost.

§ 22

Povolení se žadateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má základní jmění v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 nejméně ve výši 10 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. d) .

§ 23

Vypuštěn ke dni 1.9.1998 novelou č. 149/1998 Sb.

§ 24 Vydání oprávnění k přijímání sázek

(1) Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění k přijímání sázek (dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo žádné sázky přijímat. Oprávnění musí obsahovat jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat sázky, číslo oprávnění, označení provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu státního dozoru. Oprávnění je platné pouze pro územní obvod orgánu státního dozoru, který je vydal.

(2) V případě, že činnost přestane být provozována nebo povolení bude zrušeno, odevzdá provozovatel vydaná oprávnění orgánu státního dozoru.

(3) Provozovatel odevzdá orgánu státního dozoru oprávnění vydaná pověřeným osobám i tehdy, jestliže skončí jejich pracovní poměr nebo jiný obdobný poměr,9) na základě kterého činnost vykonávaly, nebo tak rozhodl orgán státního dozoru, jestliže tyto osoby přestaly splňovat požadavky uvedené v § 21 odst. 2 nebo pokud jednaly v rozporu s tímto zákonem nebo s povolením k provozování kurzových sázek nebo herním plánem.

(4) Každá ztráta vystaveného oprávnění se musí do 3 dnů od jejího zjištění hlásit orgánu státního dozoru.

(5) Oprávnění se pověřeným osobám vydá, jakmile žadatel prokáže orgánu státního dozoru, že složil určenou jistotu.

Provozování sázek

§ 25

Sázky lze přijímat předem v hotovosti nebo bezhotovostně.

§ 26

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímají.

§ 27

Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní zvíře, jednotlivec nebo družstvo, které jsou k němu ve vlastnickém nebo pracovním poměru.

§ 28 Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit příslušnému finančnímu úřadu4a ) vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brna Finančnímu úřadu Brno I.

(2) Ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž jsou vsazené částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem hry, o propočtu správního poplatku,4) o odvodech na státní dozor a propočtu odvodu na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 2 . Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se řídí zvláštním předpisem.10)

(3) Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel též do dvou měsíců po uplynutí měsíce, ve kterém ukončil provozování kursových sázek.

§ 29

Odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1 % z příjmu ze sázkových her sníženého o vyplacené výhry a je splatný čtvrtletně, do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí na účet příslušného finančního úřadu. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy platí tento odvod na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brna na účet Finančního úřadu Brno I. Odvod na státní dozor je příjmem státního rozpočtu.

§ 30

Vypuštěn ke dni 1.1.1998 novelou č. 149/1998 Sb.

§ 31

Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření této okolnosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

ČÁST ČTVRTÁ SÁZKOVÉ HRY V KASINU

§ 32 Povolení sázkových her v kasinu

(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost pouze ministerstvo, nejdéle na dobu deseti let.

(2) V povolení ministerstvo stanoví podrobné podmínky provozu her v kasinu a zároveň, po posouzení souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, schválí žadatelem předložený herní plán, návštěvní řád a druhy sázkových her provozovaných v kasinu.

(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše jeho základního jmění v souladu s § 4 odst. 8 činí alespoň 30 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. f) . Základní jmění právnické osoby nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(4) Provozovatel je povinen požádat ministerstvo o schválení změn v herním plánu, návštěvním řádu nebo druzích sázkových her provozovaných v kasinu nejpozději 30 dnů před jejich provedením.

Provozování sázkových her

§ 33

Jinou herní měnu než českou povoluje ministerstvo.

§ 34

Veškeré účetní případy8) uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu musí být účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele, přičemž náklady a výnosy související s provozem sázkových her jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období.

§ 35 Žetony

(1) Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony. Nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti hodnotových žetonů schvaluje ministerstvo. Provozovatel je povinen předložit schválené vzory hodnotových žetonů před zahájením provozu kasina orgánu státního dozoru.

(2) Každé kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Stejně označené hodnotové žetony se mohou užívat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. Hodnotové žetony obsahují vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny.

(3) Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým hodnotovým žetonům.

(4) Pro hru ruleta se používají též hrací žetony. Při ukončení hry u stolu vymění obsluha hracího stolu hráči žetony za hodnotové žetony.

(5) Provozovatel je povinen vést řádnou evidenci všech žetonů.

(6) Je nepřípustné používat hodnotové žetony na úhradu jakýchkoli závazků, které nevznikly ze hry.

(7) Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech sepíše vedení kasina protokol, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí. Kopie protokolů sepsaných v kalendářním měsíci předá vedení kasina do sedmi kalendářních dnů po uplynutí příslušného měsíce orgánu státního dozoru.

§ 36

(1) Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit doklad prokazující jejich totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku, a ten, kdo v souladu s návštěvním řádem nemá přístup do kasina.

(2) Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Rozsah identifikačních údajů v evidenci a jejich uchovávání se řídí zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§ 37

Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů stanoví ministerstvo právním předpisem.

§ 38

(1) V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu.

(2) Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno zúčastnit se sázkových her v kasinu, kde jsou zaměstnány.

§ 39

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 a 29 obdobně.

ČÁST PÁTÁ DOSTIHOVÉ SÁZKY

§ 40

(1) K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

(2) Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.

§ 41

Vypuštěn ke dni 1.9.1998 novelou č. 149/1998 Sb.

ČÁST ŠESTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná

Herní plán loterie a jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, využití části výtěžku, výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování nebo zajištění okolnosti jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher.

§ 43

(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

(2) Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své povinnosti tím, že

a) ve třech prokazatelných případech časově odlišných umožnil zúčastnit se hry osobám mladším 18 let;

b) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj;

c) výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 6 ;

přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří let.

(3) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.

(4) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 3 lze nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů odstranit závady, pro které povolující orgán provozování hry dočasně zastavil, může být tato lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující orgán, a u her povolovaných ministerstvem též finanční úřad, který vykonává státní dozor nad provozováním sázkových her v příslušné provozovně, oprávněn zapečetit výherní hrací přístroje, případně jiná herní zařízení. Finanční úřad je povinen o zapečetění výherního hracího přístroje, případně jiného herního zařízení neprodleně písemně vyrozumět povolující orgán. Dočasné zastavení provozu loterie nebo jiné podobné hry nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 48 . Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, povolující orgán povolení zruší.

(5) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může

a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry,

b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.

(6) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, nesmí v povolení podle odstavce 5 písm.a) a b) stanovit přísnější podmínky pro provozování loterií a jiných podobných her, než stanoví tento zákon.

(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.

§ 44

Vypuštěn ke dni 1.9.1998 novelou č. 149/1998

§ 45

(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí zákon o správním řízení,5) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Povolení nelze převést na jinou osobu.

Státní dozor

§ 46

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her vykonávají:

a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

c) příslušné finanční úřady4a) a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo. V případech, kdy provozování loterií a jiných podobných her povoluje ministerstvo a sídlo provozovatele nebo jeho provozovna se nachází na území hlavního města Prahy, vykonává státní dozor Finanční úřad pro Prahu 1. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Brna, vykonává státní dozor Finanční úřad Brno I,

d) ministerstvo.

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě krajskými úřady mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v odstavci 1 písm. c) . Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl státní dozor.

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů i technická kontrola (kontrola dodržování podmínek uvedených v osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen přizvat pověřenou autorizovanou osobu.7)

§ 46a Úřední jazyk

(1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při ústním jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará osoba jednající s těmito orgány.

(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese orgán, před nímž se jedná.

§ 46b Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Provozovatel, osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, zaměstnanci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či prohry.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním řízení, orgánům činným v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

(4) Pokutu ukládá

a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti provozovatel nebo osoby, které jsou k provozovateli v pracovněprávním či obdobném poměru,

b) finanční ředitelství nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, jehož zaměstnanec porušil povinnost zachovávat mlčenlivost,

c) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti zaměstnanec finančního ředitelství nebo ministerstva.

(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 47

(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je povinen ji i kontrolovat. Orgán vykonávající státní dozor se může kdykoliv přesvědčit, zda loterie nebo jiné podobné hry se provozují za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy.

(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit povolujícímu orgánu a orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností, předložit tomuto orgánu účetní doklady, účetní závěrky,výkazy, doklady a jiné písemnosti a záznamy na technických nosičích dat, umožnit kontrolu provozovaných her a technických zařízení a podat informace o účetních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může povolující orgán a orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k dořešení a uzavření případu. O zajištěných písemnostech či záznamech na technických nosičích dat vydá provozovateli potvrzení.

(3) Při výkonu státního dozoru se postupuje podle zvláštního předpisu.12)

§ 48

(1) Pokutu do výše

a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

c) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické osobě, která bez povolení provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popřípadě použije část výtěžku z těchto her k jinému než stanovenému účelu nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4 ,

d) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2 ,

e) 5000 Kč uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24 . Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem,

g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,

h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu.

(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. a) . Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj, je oprávněn uložit pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad.

(3) Pokutu do výše 150 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží pokutu obec, v jejímž územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) .

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

(5) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené finančními úřady jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(7) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že po splnění daňových a jiných finančních povinností provozovatele vůči státu bude výtěžek odveden do rozpočtu této obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat.

(8) Finanční úřad může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

(9) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

§ 48a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 49

V hlavním městě Praze vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 , městské části. V územně členěných městech se zvláštním postavením vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 , městské obvody nebo městské části.

§ 50 Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 17 odst. 4 , nejvyšší hodinovou prohru podle § 17 odst. 6 a upravit náležitosti známky uvedené v § 18 odst. 6 .

(2) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů podle § 37 .

(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.

(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

§ 51 Přechodná ustanovení

(1) Povolení k provozování loterií a hracích přístrojů vydaná pro rok 1990, případně pro rok 1991 před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti podle podmínek stanovených dřívějšími předpisy.

(2) Povolení k provozování ostatních loterií a sázkových her vydaná před účinností tohoto zákona platí beze změny do 31. prosince 1990. O povolení dalšího provozování loterií a sázkových her, jejichž platnost končí dnem 31. prosince 1990, musí provozovatel požádat nejpozději do 30. listopadu 1990.

(3) Tento postup se týká i provozovatele státní loterie, podniku SAZKA a Státního závodiště Praha.

§ 52 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných podobných her z § 15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách,

b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,

c) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů č. j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované v částce 32/1973 Sb.

§ 53

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Šafařík v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů.

2) Zákon č. 116/1985 Sb. , o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

3) § 19 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

6) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb. , o hracích přístrojích.

7) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 236 a 237 zákoníku práce.

10) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 254/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. XIII