Program Zákon

Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.

(2) Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace.

(3) Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.

§ 2

(1) Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.

(2) Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen"stanovy").

§ 3

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí a po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy může povolit zřízení organizace s mezinárodním prvkem nebo povolit takové organizaci vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice,

a) jestliže její stanovy, popřípadě jejich návrh, a její činnost nejsou v rozporu s československým právním řádem,

b) je-li organizace zřízena jako právnická osoba1) a

c) nebrání-li tomu jiné závažné důvody.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem může vedle své činnosti provozovat v Československé socialistické republice hospodářskou činnost na základě povolení a za podmínek podle zvláštních předpisů.2)

§ 4

(1) Vyvíjí-li organizace s mezinárodním prvkem činnost, která neodpovídá podmínkám uvedeným v § 3 odst. 1 , může jí federální ministerstvo vnitra pozastavit činnost nebo odejmout povolení vydaná podle § 3 odst. 1 .

(2)

Zrušen ke dni 1.1.1990 novelou č. 157/1989 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 27.4.2006 novelou č. 161/2006 Sb.

§ 6

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí může na návrh příslušného ústředního orgánu státní správy povolit zřízení zvláštních organizací pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.

(2) Zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích jsou socialistickými organizacemi; pro jejich vznik, zánik a pro výkon dohledu nad jejich činností platí přiměřené předpisy o dobrovolných organizacích.3)

§ 7

Organizace, na které se vztahuje tento zákon a jimž bylo vydáno podle dosavadních předpisů povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, se považují za organizace mající povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice podle tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 488 občanského zákoníku .
§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

2) Zákon č. 42/1980 Sb. , o hospodářských stycích se zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

3) Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministra vnitra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú. v.) o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 161/2006 Sb. a její přechodné ustasnovení je Čl. VI.