Program Zákon

Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku1) zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

(2) Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou.

(3) Součástí názvu nadace musí být označení "nadace"; součástí názvu nadačního fondu musí být označení "nadační fond"; jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

§ 2

(1) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.

(2) Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku (dále jen "rejstřík").

(3) Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek.

(4) Nadačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je nadací nebo nadačním fondem v souladu s tímto zákonem a statutem nadace nebo nadačního fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny.

(5) Nadačním darem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci nebo nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny.

HLAVA II ZŘÍZENÍ A VZNIK NADACE A NADAČNÍHO FONDU

§ 3 Zřízení nadace a nadačního fondu

(1) Nadace nebo nadační fond se zřizuje písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou, je-li zřizovatel jediný, anebo závětí (dále jen "nadační listina"). Zřizuje-li se nadace nebo nadační fond smlouvou, musí být pravost podpisu zřizovatelů na smlouvě úředně ověřena; zřizuje-li se nadace nebo nadační fond zakládací listinou či závětí, musí být nadační listina pořízena ve formě notářského zápisu.

(2) Nadační listina, nejde-li o závěť, musí obsahovat

a) název a sídlo nadace nebo nadačního fondu,

b) název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele (zřizovatelů), popřípadě doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu,

c) vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje; konkrétní účel, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem,

d) výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu a oceněn znalcem; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a)

e) počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,

f) počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor,

g) stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu podle § 22 nebo určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního fondu,

h) určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku nadace nebo nadačního fondu,

i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo nadačního fondu.

(3) Zřizuje-li se nadace nebo nadační fond závětí, musí závěť obsahovat určení názvu nadace nebo nadačního fondu a náležitosti uvedené v odstavci 2 písm. c) , d) , g) a i) , jakož i určení osoby, která jmenuje první členy orgánů nadace nebo nadačního fondu, popřípadě revizora, nejsou-li jmenováni v závěti, a provede další úkony související se vznikem nadace nebo nadačního fondu (dále jen "vykonavatel závěti"); závěť, která nesplňuje uvedené náležitosti, je v části obsahující zřízení nadace nebo nadačního fondu neplatná.

(4) Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu.

(5) Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

(6) Ostatní majetek nadace nebo majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.

§ 4 Statut nadace a nadačního fondu

(1) Statut nadace nebo nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují, jakož i další otázky, které mají být podle tohoto zákona obsaženy v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu.

(2) Statut nadace nebo nadačního fondu vydá do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu a o jeho změnách rozhoduje správní rada.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 22 odst. 2 ), musí být statut nadace nebo nadačního fondu v souladu s nadační listinou.

(4) Nadace nebo nadační fond jsou povinny na požádání zpřístupnit statut; každý je oprávněn do něj nahlédnout a pořizovat si výpisy či opisy.

Vznik nadace a nadačního fondu

§ 5

(1) Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. Rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem2) k vedení obchodního rejstříku (dále jen "rejstříkový soud"). Rejstřík je veřejným seznamem; jeho součástí je i statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva.

(2) Návrh na zápis nadace nebo nadačního fondu do rejstříku podává zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti nebo osoba k tomu jimi písemně zmocněná; pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.

(3) K návrhu na zápis nadace nebo nadačního fondu do rejstříku se přikládá nadační listina, doklad o splacení peněžitého vkladu, u nadací doklad o zřízení zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad uložen, popřípadě doklad o převzetí nepeněžitého vkladu vystavený osobou spravující vklady podle § 6 odst. 2 , smlouva o správě cenných papírů podle zvláštního zákona,1a) jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, které budou na základě této smlouvy spravovány k tomu oprávněnou osobou, a výpis z rejstříku trestů členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora; výpis z rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců. U členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, se přikládá příslušný doklad státu jejich trvalého pobytu, který osvědčuje, že nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin. Doklad nesmí být starší šesti měsíců.

(4) Do rejstříku se zapisují tyto údaje:

a) název, sídlo a identifikační číslo nadace nebo nadačního fondu,

b) název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu,

c) účel nadace nebo nadačního fondu,

d) výše nadačního jmění nebo výše majetkového vkladu u nadačního fondu,

e) jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,

f) jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, popřípadě revizora, není-li dozorčí rada zřízena,

g) výčet majetku, který tvoří peněžitý nebo nepeněžitý vklad nebo nadační dar do nadačního jmění s uvedením jeho popisu a hodnoty, obchodní firma banky nebo pobočky zahraniční banky a číslo zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad nebo nadační dar uložen, údaje o smlouvě o správě cenných papírů podle zvláštního zákona,1a) jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, spravované na základě této smlouvy k tomu oprávněnou osobou.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

§ 6

(1) Ve věcech souvisejících se vznikem nadace nebo nadačního fondu za ně do jejich vzniku jednají zřizovatelé společně nebo ten z nich, kterého k tomu písemně zmocnili; zřizuje-li se nadace nebo nadační fond závětí, je touto osobou od skončení projednání dědictví vykonavatel závěti.

(2) Majetkové vklady spravuje do vzniku nadace nebo nadačního fondu osoba určená v nadační listině; jsou-li nadace nebo nadační fond zřízeny závětí a nestanoví-li závěť jinak, je touto osobou od skončení projednání dědictví vykonavatel závěti.

(3) Závazky vzniklé podle odstavce 1 a vlastnická a jiná práva podle odstavců 1 a 2 přecházejí na nadaci nebo nadační fond dnem jejich vzniku; osoba spravující vklady je povinna je nadaci nebo nadačnímu fondu bez zbytečného odkladu po jejich vzniku předat. Úprava přechodu vlastnického práva k nemovitým věcem není dotčena. Nevznikne-li nadace nebo nadační fond, je osoba spravující vklady povinna je bez zbytečného odkladu vrátit zřizovatelům, popřípadě vydat oprávněným dědicům, byly-li nadace nebo nadační fond zřízeny závětí.

HLAVA III ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACE A NADAČNÍHO FONDU

§ 7

(1) Nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace nebo nadačního fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jejich majetek vnitrostátní fúzí sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo je konkurs zrušen proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu je zcela nepostačující, nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu žádný majetek.

(2) Nadace nebo nadační fond se zrušují

a) dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu,

b) rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

c) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

(3) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadaci zruší, jestliže

a) nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nadace nemá jiný majetek a nemůže tak plnit účel, pro který byla zřízena,

b) došlo ke snížení nadačního jmění pod 500 000 Kč a nadace ve lhůtě stanovené v § 23 odst. 12 nerozhodla o navýšení jmění z ostatního majetku ani o sloučení vnitrostátní fúzi sloučením s jinou nadací.

(4) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadační fond zruší, jestliže se trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen.

(5) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadaci nebo nadační fond zruší též, jestliže

a) nadace nebo nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje tento zákon, nadační listinu nebo statut,

b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli zvoleni členové orgánů nadace nebo nadačního fondu, popřípadě revizor namísto členů, jejichž členství, popřípadě funkce zanikly před více než rokem, nebo

c) nadace nebo nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byly zřízeny, zejména jestliže nadace neposkytuje v uvedené době nadační příspěvky, a nadace nebo nadační fond ve lhůtě soudem stanovené nezjedná nápravu.

§ 8 Vnitrostátní fúze sloučením nadace a nadačního fondu

(1) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadací za podmínky, že účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který zanikající nadace vznikla. Nadační jmění nástupnické nadace se zvyšuje o nadační jmění zanikající nadace. Dojde-li v průběhu trvání zanikající nadace k poklesu nadačního jmění pod 500 000 Kč a nedoplní-li nadace nadační jmění do 1 roku od konce účetního období, v němž k poklesu nadačního jmění došlo, alespoň do výše 500 000 Kč, musí správní rada zanikající nadace rozhodnout o zahájení přípravy vnitrostátní fúze sloučením.

(2) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadace s nadačním fondem za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(3) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnického nadačního fondu je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(4) Vnitrostátní fúze sloučením není dovolena, jestliže tak stanoví nadační listina; to neplatí, jedná-li se o vnitrostátní fúzi sloučením podle odstavce 1 věty poslední.

(5) Zanikající nadace nebo nadační fond a nástupnická nadace nebo nadační fond vyhotoví projekt vnitrostátní fúze sloučením, který musí mít písemnou formu a musí obsahovat

a) názvy, právní formy, sídla a identifikační čísla zúčastněných nadací nebo nadačních fondů,

b) přehled o nadačním jmění zanikající nadace nebo přehled o majetku zanikajícího nadačního fondu a o jejich závazcích, který nesmí být ke dni schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením starší než 3 měsíce,

c) rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením, kterým se rozumí den, od něhož se jednání zanikající nadace nebo nadačního fondu považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické nadace nebo nadačního fondu. Rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku.

(6) Projekt vnitrostátní fúze sloučením musí být schválen správními radami všech zúčastněných nadací a nadačních fondů. Po zápisu vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku nemůže být projekt vnitrostátní fúze sloučením zrušen ani změněn ani nemůže být vnitrostátní fúze sloučením prohlášena za neplatnou nebo zrušena.

(7) V nadačním rejstříku se provede zápis vnitrostátní fúze sloučením u všech zúčastněných nadací a nadačních fondů k témuž dni. K tomuto okamžiku přechází veškerá práva a povinnosti ze zanikající nadace nebo nadačního fondu na nástupnickou nadaci nebo nadační fond.

§ 9 Likvidace nadace a nadačního fondu

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro likvidaci nadace nebo nadačního fondu obdobně zvláštní zákon.3)

(2) Likvidátora jmenuje správní rada nadace nebo nadačního fondu s výjimkou zrušení nadace nebo nadačního fondu podle § 7 odst. 2 písm. c) a d); v těchto případech jmenuje likvidátora soud. Nejmenuje-li správní rada likvidátora bez zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem i bez návrhu. Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora jmenoval.

(3) Postup likvidace stanoví likvidátor tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků nadace nebo nadačního fondu.

(4) Nestanoví-li nadační listina, že likvidační zůstatek má být převeden na jinou nadaci nebo nadační fond určené alespoň účelem, nabídne likvidátor likvidační zůstatek nadaci nebo nadačnímu fondu, které mají shodný nebo obdobný účel; není-li podle zjištění likvidátora takové nadace nebo nadačního fondu nebo odmítne-li takto zjištěná nadace nebo nadační fond likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně rozšiřovaném deníku ostatním nadacím, poté nadačním fondům; likvidátor přednostně převede likvidační zůstatek na nadaci, popřípadě nadační fond, které jsou účelem likvidované nadaci nejbližší. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, v níž má nadace nebo nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů od doručení nepřijme, přechází likvidační zůstatek po uplynutí této lhůty na stát. Likvidační zůstatek musí nabyvatel použít pro plnění obecně prospěšných cílů.

(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužijí v případě, že nadace nebo nadační fond obdržely účelově vázané finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.

HLAVA IV ORGÁNY NADACE A NADAČNÍHO FONDU

Správní rada

(1) Správní rada spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu.

(2) Do výlučné působnosti správní rady náleží

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),

d) rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, není-li vnitrostátní fúze sloučením vyloučena v nadační listině,

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, nestanoví-li nadační listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora,

g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 11

(1) Správní rada musí mít nejméně tři členy. Počet členů správní rady musí být vždy dělitelný třemi, nestanoví-li nadační listina jinak.

(2) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

(4) Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

§ 12

(1) Funkční období členů správní rady je tříleté, nestanoví-li tento zákon nebo nadační listina jinak. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné, nestanoví-li nadační listina jinak.

(2) Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo, nestanoví-li nadační listina jinak.

§ 13

(1) První členy správní rady jmenuje zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti, nejsou-li jmenováni v závěti.

(2) Nestanoví-li nadační listina jinak, po jmenování prvních členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny těchto členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech od jejich jmenování. Na uvolněné místo zvolí správní rada nové členy, jejichž funkční období je již tříleté, nestanoví-li nadační listina délku funkčního období jinak.

(3) Nadační listina může stanovit, že určitý počet členů správní rady je volen na návrh určitých právnických nebo fyzických osob určených zřizovatelem, popřípadě zůstavitelem.

§ 14

(1) Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady.

(2) Nestanoví-li nadační listina jinak, je k rozhodnutí správní rady třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 15

(1) Členství ve správní radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, nadační listinu nebo statut nadace nebo nadačního fondu anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině,

d) odstoupením.

(2) Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených tímto zákonem do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, vykonavatele závěti, kterou byly nadace nebo nadační fond zřízeny, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

§ 16

Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá nadace nebo nadační fond statutární orgán nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, dozorčí rady nebo i bez návrhu.

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu.

(2) Dozorčí rada musí být zřízena vždy, jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než 5 000 000 Kč. V ostatních případech může být dozorčí rada zřízena, pokud tak stanoví nadační listina anebo statut nadace nebo nadačního fondu.

(3) Dozorčí rada zejména

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c) dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

§ 18

(1) Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace nebo nadačního fondu,

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace nebo nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

(2) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

§ 19

(1) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo nadačního fondu.

(2) Pro dozorčí radu a její členy platí § 11 až 15 tohoto zákona obdobně, s výjimkou oprávnění volit nové členy dozorčí rady (§ 12 odst. 2 ).

§ 20 Revizor

(1) Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost podle § 17 a 18 tohoto zákona revizor.

(2) Pro výkon funkce revizora platí § 11 odst. 2 až 4 , § 12 , § 13 odst. 1 a 3 , § 15 a § 19 odst. 1 tohoto zákona obdobně.

HLAVA V POUŽITÍ MAJETKU NADACE A NADAČNÍHO FONDU

§ 21

(1) Majetek nadace nebo nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu.

(2) Náklady související se správou nadace nebo nadačního fondu musí vést nadace nebo nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace nebo nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace nebo nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadace nebo nadačního fondu a náklady související s provozem nadace nebo nadačního fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora.

(3) Nadační příspěvek poskytnutý nadací nebo nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací nebo nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací nebo nadačním fondem.

(4) Osoba, které byl nadační příspěvek nadací nebo nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadace nebo nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

(5) Členům orgánů nadace nebo nadačního fondu nebo revizorovi nelze poskytnout nadační příspěvek.

(6) Nadace nebo nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

§ 22

(1) Nadační listina nebo statut nadace nebo nadačního fondu musí stanovit pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu jedno z těchto pravidel:

a) celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit určité procento ročních celkových výnosů nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu,

b) celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit určité procento hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků nebo

c) celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit určité procento nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

(2) Pravidlo stanovené podle odstavce 1 nelze měnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím podle odstavce 1 je kalendářní rok.

§ 23

(1) Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace nebo nadační fond nesmí použít svého majetku k nabytí majetkové účasti na jiných osobách, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

(3) Nadační jmění je nezcizitelné, pokud je tak stanoveno zřizovatelem nebo dárcem; v ostatních případech s ním lze disponovat, včetně změny věcné skladby nadačního jmění, avšak pouze v souladu s cílem nadace a s péčí řádného hospodáře. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky,3a) nebo je může použít

a) na nákup investičních nástrojů3b) emitovaných v členském státě organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD"), a to těchto investičních nástrojů znějících na českou nebo cizí měnu:

1. nástroje peněžního trhu,

2. dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, které jsou kótovány na regulovaném trhu v členském státě OECD,

3. podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 30 %,

4. podílové listy ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu,

5. dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky,

b) na nákup nemovitostí.

(4) Celková hodnota následujících investičních nástrojů nesmí přesáhnout 30 % hodnoty nadačního jmění:

a) investičních nástrojů v cizí měně,

b) podílových listů otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v odstavci 3 písm. a) bodě 3 , a

c) dluhopisů, jejichž hodnocení kvality investičního nástroje a účastníka kapitálového trhu (dále jen "rating"), provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami, nedosahuje nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají garanci státu anebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami.

(5) Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možno půjčovat.

(6) Nadace může

a) úplatně nabývat majetkové účasti na akciových společnostech v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

b) být zakladatelem obecně prospěšné společnosti.3c)

(7) Celkový rozsah úplatně nabyté majetkové účasti nadace na akciových společnostech nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Kótované cenné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze na regulovaných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti.

(8) Nadace nebo nadační fond nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, nebo nesmí být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za její závazky.

(9) Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadace nebo nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizor ani osoby jim blízké4) ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen správní rady či dozorčí rady nadace nebo nadačního fondu nebo revizor.

(10) Nadační jmění se zvyšuje

a) vkladem prostředků uvedených v § 3 odst. 5 , jsou-li nadačním darem,

b) vkladem peněžních prostředků a cenných papírů (investičních nástrojů) uvedených v § 23 odst. 3 , nebo

c) vkladem nemovitostí.

(11) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu. Nedojde-li k doplnění nadačního jmění na zapsanou hodnotu do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo, je nadace povinna do tří let od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, rozhodnout o snížení nadačního jmění v souladu se skutečným stavem.

(12) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod 500 000 Kč a nebude-li nadační jmění doplněno alespoň do výše 500 000 Kč do jednoho roku od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, je správní rada nadace povinna rozhodnout o návrhu na vnitrostátní fúzi sloučením nadace s jinou nadací podle § 8 odst. 1 , nebo podat soudu návrh na zrušení nadace.

HLAVA VI ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA

§ 24 Účetnictví

(1) Nadace nebo nadační fond vedou účetnictví podle zvláštních předpisů.5)

(2) Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000 Kč.

Výroční zpráva

(1) Nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, popřípadě statut nadace nebo nadačního fondu, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku nadace nebo nadačního fondu do konce kalendářního roku, v němž nadace nebo nadační fond vznikly, jde-li o první výroční zprávu.

(2) Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace nebo nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména

a) přehled majetku nadace nebo nadačního fondu a o závazcích nadace nebo nadačního fondu,

b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci nebo nadačnímu fondu v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,

c) přehled o použití majetku nadace nebo nadačního fondu,

d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,

e) zhodnocení, zda nadace nebo nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou (§ 22 ),

f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

(3) Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, jsou nadace nebo nadační fond povinny tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

§ 26

(1) Nadace nebo nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu podle § 25 odst. 3 tohoto zákona u rejstříkového soudu.

(2) Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.

(3) V nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního fondu může být stanoven další způsob zveřejňování výroční zprávy.

HLAVA VII ZAHRANIČNÍ NADACE A ZAHRANIČNÍ NADAČNÍ FONDY

§ 27

(1) Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo, (dále jen "zahraniční nadace"), může na území České republiky působit za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako nadace nebo nadační fondy vzniklé podle tohoto zákona, není-li tímto zákonem nebo zvláštním zákonem6) stanoveno jinak.

(2) Oprávnění zahraniční nadace působit na území České republiky vzniká dnem zápisu její organizační složky zřízené na území České republiky v rejstříku a zaniká dnem výmazu organizační složky z rejstříku.

(3) Rejstříkový soud zapíše organizační složku zahraniční nadace zřízenou na území České republiky, jestliže účel zahraniční nadace je v souladu s § 1 odst. 1 tohoto zákona.

(4) Návrh na zápis organizační složky zahraniční nadace podává zahraniční nadace; k návrhu se přikládá statut organizační složky, doklad o tom, že zahraniční nadace byla zřízena jako právnická osoba a že hodnota majetkového vkladu odpovídá ustanovením tohoto zákona.

(5) Do rejstříku se zapisují údaje uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) , c) a d) , dále adresa zahraniční složky na území České republiky a jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt na území České republiky fyzické osoby oprávněné jednat jménem zahraniční nadace ve věcech týkajících se organizační složky.

(6) Pro zahraniční nadaci platí obdobně § 1 odst. 3 , § 2 , § 3 odst. 2 písm. d) , § 4 , § 7 odst. 3 , § 7 odst. 5 písm. a) a c) a § 21 až 26 tohoto zákona s tím, že nadací nebo nadačním fondem se podle těchto ustanovení rozumí organizační složka zahraniční nadace.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

§ 28

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 20b až 20e včetně nadpisu se vypouštějí.

2. V § 476d odst. 1 se na konci vypouští tečka a připojují se tato slova: "a kdy musí mít formu notářského zápisu.".

3. V § 477 odst. 2 se středník za slovem "nadaci" nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští.

ČÁST TŘETÍ DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

§ 29

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)

1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST ČTVRTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 30

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

"l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.".

ČÁST PÁTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 31

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 203/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 20 odst. 4 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nadacemi nebo nadačními fondy, jakož i majetku poskytnutého nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu.".

ČÁST ŠESTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ S POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 32

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".

2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:

"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)

57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB.

§ 33

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:

V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 102/1992 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S VYDÁNÍM ZÁKONA Č. 509/1991 SB., KTERÝM SE MĚNÍ, DOPLŇUJE A UPRAVUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK

§ 34

Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, se mění takto:

§ 12 včetně poznámky č. 8) se vypouští.

ČÁST DEVÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení

(1) Nadace vzniklé podle dosavadních předpisů se považují za nadace nebo nadační fondy podle tohoto zákona, jestliže statutární orgán nadace ve lhůtě 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podá návrh na zápis do rejstříku podle tohoto zákona včetně doložení stanovené minimální výše nadačního jmění ke dni podání návrhu a přiloží upravený statut nadace nebo nadačního fondu a výpis z rejstříku trestů členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora; výpis z rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců. Stejnopis návrhu na zápis do rejstříku zašle statutární orgán nadace nebo nadačního fondu okresnímu úřadu, a v hlavním městě Praze obvodnímu úřadu, který nadaci registroval (dále jen "okresní úřad").

(2) Statutární orgán nadace vzniklé podle dosavadních předpisů může rozhodnout o sloučení s jinou nadací vzniklou podle dosavadních předpisů za podmínky, že účel přejímající nadace je shodný, popřípadě obdobný účelu, pro který byla slučovaná nadace zřízena. Pro sloučení platí § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 4 až 7 obdobně s tím, že se podle těchto ustanovení rozumí nadační listinou statut nadace, rejstříkem seznam nadací vedený okresními úřady a rejstříkovým soudem okresní úřad, který registroval slučovanou nadaci. Přejímající nadace je po sloučení povinna postupovat podle odstavce 1 včetně dodržení lhůty tam stanovené pro podání návrhu na zápis do rejstříku podle tohoto zákona.

(3) Statutární orgán nadace vzniklé podle dosavadních předpisů může rozhodnout o přeměně na obecně prospěšnou společnost. K přeměně nadace vzniklé podle dosavadních předpisů na obecně prospěšnou společnost dochází ke dni vzniku obecně prospěšné společnosti. Ke dni vzniku obecně prospěšné společnosti přechází na ni bez likvidace veškerý majetek, práva a závazky nadace zaniklé přeměnou na tuto obecně prospěšnou společnost. Takto vzniklá obecně prospěšná společnost oznámí neprodleně svůj vznik okresnímu úřadu, u kterého byla registrována dosavadní nadace.

(4) Statutární orgán nadace ve lhůtě 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona může místo podání návrhu podle odstavce 1 nebo postupu podle odstavců 2 a 3 rozhodnout o zrušení nadace a jejím vstupu do likvidace. Vstup do likvidace oznámí okresnímu úřadu. Po ukončení likvidace likvidátor oznámí okresnímu úřadu zrušení nadace. Pro vypořádání likvidačního zůstatku platí ustanovení tohoto zákona obdobně.

(5) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 1 nebo 4, anebo bude-li návrh na zápis do rejstříku zamítnut, okresní úřad nadaci zruší a nařídí její likvidaci. Likvidátora jmenuje okresní úřad. Pro vypořádání likvidačního zůstatku platí ustanovení tohoto zákona obdobně.

(6) Do doby zápisu do rejstříku podle odstavce 1, popřípadě do doby zániku nadace podle odstavců 2 až 5 se právní poměry nadace vzniklé před účinností tohoto zákona řídí dosavadními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(7) Ke dni zápisu nadace nebo nadačního fondu do rejstříku sestaví nadace nebo nadační fond mimořádnou účetní závěrku.

§ 36

(1) Organizace s mezinárodním prvkem vyvíjející činnost v České republice na základě povolení podle zvláštního zákona,7) které mají povahu zahraniční nadace podle tohoto zákona, mohou podat ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona návrh na zápis do rejstříku podle § 27 tohoto zákona, který doloží doklady tam uvedenými. Stejnopis návrhu zašle organizace s mezinárodním prvkem Ministerstvu vnitra.

(2) Marným uplynutím lhůty podle odstavce 1 nebo zamítnutím návrhu na zápis do rejstříku rejstříkovým soudem povolení k vyvíjení činnosti v České republice vydané organizaci s mezinárodním prvkem podle zvláštního zákona7) zaniká.

§ 37 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku .

1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

2) § 200d občanského soudního řádu .

3a) Zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3b) Zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.

3c) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

3) § 70 a násl. obchodního zákoníku.

4) § 116 občanského zákoníku.

5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb. , devizový zákon.

7) Zákon č. 116/1985 Sb. , o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.