Program Zákon

Zákon o ochraně chmele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Označování a ověřování chmelu (dále jen "certifikace"), kontrola zpracování, mísení, ošetřování a uvádění do oběhu produktů, které podléhají společné tržní organizaci pro chmel, se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství").

(2) Tento zákon stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1) vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a tímto zákonem a ukládání pokut za porušení stanovených povinností.

§ 2 Základní pojmy

(1) Základní pojmy vymezují předpisy Evropských společenství.1)

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) ověřovacím střediskem Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským2) (dále jen "Ústav") určený podnik nebo jiné zařízení umožňující kvalifikované ověření chmele,

b) chmelnicí pozemek osázený chmelovými rostlinami a opatřený chmelovou konstrukcí, jehož plochu v souladu s předpisem s bezprostředními účinky2a) stanoví prováděcí právní předpis,

c) producentem osoba, která pěstuje chmel na chmelnici.

§ 3 Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(1) Chmelařské oblasti jsou oblasti vhodné pro produkci chmele; chmelařskými oblastmi jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.

(2) Chmelařské oblasti se mohou členit na chmelařské polohy, které jsou součástmi chmelařských oblastí. Chmelařskými polohami jsou na Žatecku Podlesí a Údolí Zlatého potoka a na Úštěcku Polepská Blata.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví, kterými katastrálními územími3) jsou jednotlivé chmelařské oblasti a chmelařské polohy vymezeny.

§ 4 Evidence chmelnic

(1) Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav.

(2) Producent, který chmelnici nově založil, je povinen požádat Ústav, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, o zařazení chmelnice do evidence. Součástí žádosti je kopie katastrální mapy3) s vyznačením plochy chmelnice a uvedení odrůdy chmele. Podrobnosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ústav rozhodne o přidělení evidenčního čísla nově založené chmelnici. Producent je povinen chmelnici tímto evidenčním číslem viditelným způsobem označit a toto označení po celou dobu zařazení chmelnice v evidenci udržovat.

(4) O převodu chmelnice na jiného producenta rozhodne Ústav na žádost.

(5) Zrušení nebo převod chmelnice nebo změny údajů stanovených prováděcím právním předpisem je producent povinen písemně ohlásit Ústavu do 1 měsíce od provedené změny.

§ 5 Certifikace

(1) Certifikací se deklaruje kvalita a původ chmele; certifikace zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu chmele Ústavem.

(2) Producent je povinen označit každý obal s chmelem označovacími štítky a uzavřít každý obal s chmelem plombami. Označovací štítky a plomby vydává Ústav na vyžádání; plomby Ústav vydá za úhradu.

(3) Po ukončení sklizně a označení všech obalů s chmelem je producent povinen vystavit doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele. Tento doklad předá s nepoužitými označovacími štítky Ústavu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(4) Náležitosti dokladu podle odstavce 3 , označovacích štítků a plomb stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Ověřování zahájí Ústav na základě podané žádosti k ověření chmele.

(6) Ústav ověří pouze producentem označený chmel pocházející z chmelařských oblastí, který splňuje požadavky stanovené předpisy Evropských společenství,4) a chmelové produkty vyrobené z ověřeného chmele nebo ověřených chmelových produktů.

(7) Jestliže Ústav zjistí, že podmínky pro vydání ověřovací listiny byly splněny, žádosti vyhoví a ověřovací listinu vydá, v opačném případě, při zjištění, že podmínky splněny nebyly, rozhodne o zamítnutí žádosti.

§ 6 Úkoly Ústavu

Ústav

a) zajišťuje provádění kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství,1)

b) vede evidenci chmelnic podle § 4 ,

c) ukládá pokuty,

d) provádí ověřování chmele,

e) zveřejní každoročně ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve lhůtě do 30. června seznam ověřovacích středisek,

f) vede evidenci vydaných, použitých a vrácených označovacích štítků a množství označeného chmele podle producentů, katastrálních území a odrůd chmele.

§ 7 Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") provádí dozor nad dodržováním postupu certifikace.

§ 7a Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond v rámci provádění opatření společných organizací trhu5) zejména

a) rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele6) ,

b) eviduje smlouvy na dodávky chmele podle předpisů Evropských společenství6a) .

§ 8 Pokuty

(1) Právnická osoba se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

a) uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze,7)

b) uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen,8)

c) použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů,9)

d) smísí produkty, které se nacházejí v oběhu,10)

e) smísí chmel,11)

f) prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními podklady,12)

g) prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas,13)

h) nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení,14)

i) nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu,15)

j) překročí předepsanou váhu obalu,16)

k) ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím,17)

l) uvede zásilku do oběhu,18)

m) nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3 , nebo

n) neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice podle § 4 odst. 5 .

(2) Za protiprávní jednání se právnické osobě uloží pokuta

a) do výše 100 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. m) nebo n) ,

b) do 200 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. b) , g) , h) , i) nebo j) ,

c) do 300 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. c) , d) , f), k) nebo l) ,

d) do 500 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo e) .

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(4) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(5) Protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(6) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,19) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty ukládá a vybírá Ústav a vymáhá územní celní úřad .

(8) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.21)

(9) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 9 Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podmínky pro uznání ověřovacích středisek,

b) katastrální území, která vymezují chmelařské oblasti a chmelařské polohy,

c) podrobnosti vedení evidence chmelnic a způsob stanovení plochy chmelnice,

d) formu a obsah tiskopisů pro účely certifikace a evidence chmelnic,

e) druh, velikost a popis plomb a označovacích štítků, jakož i jejich uspořádání a použití pro účely certifikace.

§ 10 Vztah ke správnímu řádu

Správní řád se nevztahuje

a) na rozhodování o certifikaci, s výjimkou vydání zamítavého rozhodnutí o ověření chmele, a

b) na evidenci chmelnic, s výjimkou evidence nové chmelnice a převodu chmelnice na jiného producenta.

§ 11

Zrušen ke dni 28.5.2004 novelou č. 322/2004 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 28.5.2004 novelou č. 322/2004 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 28.5.2004 novelou č. 322/2004 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 28.5.2004 novelou č. 322/2004 Sb.

§ 15 Přechodné ustanovení

Chmelnice ve chmelařských oblastech evidované podle dosavadních předpisů se považují za evidované podle tohoto zákona.

§ 16 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. zákon č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění pozdějších předpisů,

2. § 28 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb.

§ 17 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.
Nařízení Komise (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.
Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí.
Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o rovnocennosti osvědčení k chmelu dováženému ze třetích zemí s osvědčeními Společenství.
Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společném trhu s chmelem.
Nařízení Rady (EHS) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele.
Nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele.

2) Zákon č. 147/2002 Sb. , o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Nařízení Komise (ES) č. 609/99.

3) Zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71. Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77. Nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

5) Zákon č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. § 2b zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění. Nařízení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.

6a) Čl. 6 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění. Nařízení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění.

7) Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

8) Čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

9) Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

10) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

11) Čl. 8 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

12) Čl. 9a nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

13) Čl. 10 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

14) Čl. 10 písm. b) věta první nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

15) Čl. 10 písm. b) věta druhá, čl. 10 písm. c), čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

16) Čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

17) Čl. 7 nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

18) Čl. 7a nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

19) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

21) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení u novel

K zákonu se váže novela č. 322/2004 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II