Program Zákon

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Účel a předmět zákona

(1) Účelem tohoto zákona je zajistit dodržování mezinárodních závazků České republiky týkajících se Antarktidy, zejména zajistit všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o Antarktidě1) (dále jen "Smlouva") a Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě2) (dále jen "Protokol").

(2) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti státních občanů České republiky,3) právnických osob se sídlem na území České republiky a osob bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pokud se účastní činností v Antarktidě,

b) práva a povinnosti cizinců,4) kteří nepatří do kategorie osob uvedených v článku VIII odst. 1 Smlouvy, pokud se účastní výpravy do Antarktidy, která je organizována v České republice nebo místo jejího konečného odjezdu je v České republice,

c) související výkon státní správy.

§ 2 Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) Antarktidou oblast na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky, včetně plovoucích ledovců,

b) životním prostředím Antarktidy vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka v Antarktidě a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda ve všech skupenstvích, horniny, půda, organismy, energie a ekosystémy5) včetně ekosystémů závislých a přidružených,

c) zvláště chráněným antarktickým územím oblast Antarktidy, která byla takto označena v souladu s Protokolem,

d) historickým místem nebo památníkem místo nebo objekt, které byly registrovány v souladu s Protokolem,

e) škodlivou kapalnou látkou škodlivá kapalná látka definovaná v příloze II k Úmluvě o zabránění znečišťování z lodí,6)

f) ropou ropná surovina vyskytující se v přírodě,

g) sladkovodním systémem tekoucí a stojatá sladká voda.

ČÁST DRUHÁ ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ ANTARKTIDY

§ 3 Základní principy ochrany Antarktidy

(1) Osoby uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) (dále jen "české osoby") jsou povinny chovat se v souladu se Smlouvou, Protokolem a s dalšími mezinárodními závazky týkajícími se Antarktidy, kterými je Česká republika vázána.

(2) České osoby, které se chtějí účastnit činností v Antarktidě, musí je plánovat a provádět tak, aby byly na nejnižší možnou míru omezeny nepříznivé účinky na životní prostředí Antarktidy.

(3) Zakazuje se poškozovat životní prostředí Antarktidy nad míru stanovenou Protokolem a tímto zákonem.

(4) Zakazuje se ohrožovat, poškozovat nebo ničit historická místa nebo památníky v Antarktidě.

§ 4

Antarktidu lze využívat jen pro mírové účely.7)

§ 5 Činnosti týkající se nerostných zdrojů v Antarktidě

(1) Zakazuje se vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů v Antarktidě s výjimkou vědeckého výzkumu nerostných zdrojů8) prováděného na základě povolení podle tohoto zákona.9)

(2) Dále se zakazuje sběr nerostů a paleontologických nálezů a jejich vývoz s výjimkou jejich sběru a vývozu prováděného v rámci vědeckého výzkumu nerostných zdrojů povoleného podle tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V ANTARKTIDĚ

Ohlášení

(1) České osoby mohou provádět činnosti v Antarktidě po jejich předchozím ohlášení, nestanoví-li tento zákon, že je třeba povolení (§ 8 ).

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro plavbu námořních plavidel a rekreačních jachet10) za účelem proplutí Antarktidou a pro přelet letadel nad Antarktidou.

§ 7

(1) Činnosti v Antarktidě se ohlašují Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nejpozději 60 dní přede dnem plánovaného vstupu do Antarktidy.

(2) Činnosti v Antarktidě ohlašuje česká osoba, která je bude provádět. Činnosti v Antarktidě může ohlásit i několik českých osob, jestliže budou provádět činnost v Antarktidě společně (dále jen "společné ohlášení"); v tomto případě si zvolí společného zmocněnce pro doručování.

(3) V ohlášení musí být uvedeno

a) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu nebo u zahraničních fyzických osob místo bydliště,

b) u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

c) v případě společné žádosti kromě náležitostí podle písmen a) a b) též seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně,

d) popis činností, které budou prováděny českými osobami v Antarktidě,

e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, a místa pro doručování písemností,

f) vymezení období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(4) Ohlášení musí být doloženo

a) v případě společného ohlášení písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu o zmocnění k zastupování,11)

b) oprávněním nebo povolením k činnostem podle zvláštních právních předpisů. 12)

(5) Shledá-li ministerstvo, že ohlášení nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem nebo že ohlašovaná činnost vyžaduje povolení podle § 8 odst. 1 , bez zbytečného odkladu na to oznamovatele upozorní. V upozornění uvede, jaké nedostatky v ohlášení shledalo.

(6) Shledá-li ministerstvo, že ohlášení splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, vydá o tom do 15 dnů od ohlášení ohlašovateli potvrzení. V potvrzení o ohlášení (dále jen "potvrzení") ministerstvo v souladu s ohlášením uvede

a) identifikační údaje fyzické osoby podle odstavce 3 písm. a) nebo právnické osoby podle odstavce 3 písm. b) , která bude provádět činnost v Antarktidě,

b) popis činností, které budou v Antarktidě prováděny,

c) označení míst, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny,

d) období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(7) Potvrzení vydává ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského. 13)

(8) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v Antarktidě kopie příslušných potvrzení vydaných ministerstvem a jejich úřední překlad.

(9) Dále jsou české osoby povinny předložit ministerstvu do 30 dnů od ukončení činnosti v Antarktidě závěrečnou zprávu o průběhu pobytu v Antarktidě.

§ 8 Povolení

(1) České osoby musí mít povolení

a) k pobytu v Antarktidě delšímu než 30 dní nebo ve skupině více než pěti osob,

b) k provádění vědeckého výzkumu v Antarktidě,

c) k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu v rámci vědeckého výzkumu nerostných zdrojů z Antarktidy,

d) k výstavbě, přestavbě nebo odstraňování české stanice a jiných objektů a zařízení v Antarktidě,

e) ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území,

f) k zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě,

g) k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů,

h) k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy,

i) k dovozu pesticidů, polychlorovaných bifenylů (PCB), polystyrenových kuliček nebo plátků, nesterilní půdy a jiných látek nebo přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy a stanovených prováděcím právním předpisem do Antarktidy.

(2) Povolení podle tohoto zákona musí mít dále česká osoba, která organizuje turistické výpravy do Antarktidy.

(3) Povolení podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Povolení k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až i) vydává ministerstvo. V řízení o vydání povolení ministerstvo vychází ze základních zásad ochrany životního prostředí Antarktidy stanovených v článku 3 Protokolu.

(4) Povolení podle odstavců 1 a 2 se nevyžaduje pro činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 , které již byly české osobě povoleny některou jinou smluvní stranou Smlouvy nebo Protokolu.

(5) Ministerstvo povolení nevydá, pokud

a) česká osoba nesplnila podmínky stanovené tímto zákonem, nebo

b) činnost plánovaná českou osobou by byla v rozporu se základními zásadami ochrany životního prostředí Antarktidy stanovenými v článku 3 Protokolu, nebo

c) česká osoba, která žádá o vydání povolení, závažným způsobem porušila povinnosti nebo zákazy stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě v období posledních 10 let přede dnem podání žádosti.

(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 60 dnů.

§ 9 Žádost o povolení

(1) Žádost o povolení podle § 8 odst. 1 (dále jen "žádost") podává česká osoba, která bude provádět činnosti v Antarktidě. Žádost může podat i několik českých osob, které budou provádět společně činnost v Antarktidě (dále jen "společná žádost"); v tomto případě si zvolí společného zmocněnce pro doručování.

(2) Žádost musí obsahovat

a) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu nebo u zahraničních fyzických osob místo bydliště,

b) u právnických osob název a právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

c) v případě společné žádosti kromě náležitostí podle písmen a) a b) též seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně,

d) popis činností, které budou prováděny českými osobami v Antarktidě,

e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, a místa pro doručování písemností,

f) označení zvláště chráněného antarktického území v případě žádosti o povolení podle § 8 odst. 1 písm. e) ,

g) vymezení období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(3) Žádost musí být doložena

a ) výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do obchodního nebo jiného rejstříku,

b ) písemným závěrem podle § 14 odst. 5 , stanoviskem k počátečnímu vyhodnocení vlivů podle § 15 nebo stanoviskem k všestrannému zhodnocení vlivů podle § 16 ,

c ) dokladem o zaplacení správního poplatku,

d ) dokladem o uzavření pojistné smlouvy nebo dokladem o vytvoření dostatečné finanční rezervy, která zaručí náhradu nákladů na případné záchranné operace v Antarktidě nebo na odstranění škod na životním prostředí Antarktidy,

e ) v případě společné žádosti písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu o zmocnění k zastupování,11)

f ) oprávněním nebo povolením k činnostem podle zvláštních právních předpisů. 12)

(4)

Zrušen ke dni 1.7.2008 novelou č. 124/008 Sb.

§ 10 Náležitosti povolení

(1) V povolení ministerstvo uvede

a) identifikační údaje fyzické osoby podle § 9 odst. 2 písm. a) nebo právnické osoby podle § 9 odst. 2 písm. b) , která bude provádět činnost v Antarktidě,

b) podmínky k provádění činnosti v Antarktidě,

c) dobu platnosti povolení.

(2) V povolení, které bylo vydáno na základě počátečního vyhodnocení vlivů (§ 15 ) nebo všestranného zhodnocení vlivů (§ 16 ), ministerstvo stanoví povinnost sledovat a ověřovat vlivy plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy a povinnost předložit do 30 dnů ode dne ukončení činnosti v Antarktidě závěrečnou zprávu o průběhu sledování a ověřování těchto vlivů.

(3) Povolení vydává ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského. 13)

(4) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v Antarktidě kopie příslušných povolení vydaných ministerstvem a jejich úřední překlad.

§ 11

(1) Ministerstvo může na žádost oprávněné české osoby pravomocné povolení změnit nebo zrušit. Z vlastního podnětu může ministerstvo pravomocné povolení změnit nebo zrušit jen za podmínek stanovených správním řádem. Dobu platnosti povolení lze prodloužit nejdéle o jeden rok.

(2) Ministerstvo z vlastního podnětu může zakázat ohlášenou činnost prováděnou v Antarktidě, která vede nebo hrozí, že povede k vlivům na životní prostředí Antarktidy, které jsou neslučitelné se zásadami stanovenými v článku 3 Protokolu. Osoby, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o zákazu činnosti, jsou povinny této činnosti ihned zanechat.

(3) České osoby, jimž bylo oznámeno rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu v Antarktidě, jsou povinny opustit území Antarktidy ihned, jakmile to bude proveditelné. České osoby, jimž bylo oznámeno rozhodnutí o zrušení povolení k činnosti podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 , jsou povinny takové činnosti ihned zanechat.

(4) Povolení pozbývá platnosti

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého fyzické osoby, které bylo vydáno povolení,

b) dnem zániku právnické osoby, které bylo vydáno povolení,

c) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno.

§ 12

(1) Ministerstvo informuje Ministerstvo zahraničních věcí o ohlášeních podle § 6 odst. 1 a povoleních podle § 8 odst. 1 jím přijatých nebo vydaných, a to do 30 dnů od jejich přijetí či vydání.

(2) Ohlášení podle § 6 odst. 1 a povolení podle § 8 odst. 1 nenahrazují povolení nebo oprávnění k činnostem vyžadovaná zvláštními právními předpisy .12)

ČÁST ČTVRTÁ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY

§ 13 Předmět posuzování vlivů

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v Antarktidě jsou všechny plánované činnosti v Antarktidě včetně změn v těchto činnostech, pro které se vyžaduje povolení podle § 8 odst. 1 .

§ 14 Oznámení a zjišťovací řízení

(1) Česká osoba (dále jen "oznamovatel") je povinna předložit ministerstvu oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě. Oznámení obsahuje vždy identifikaci českých osob, které se mají účastnit činností v Antarktidě, a popis navržené činnosti včetně jejího účelu, umístění, doby trvání a intenzity. České osoby, které budou provádět činnost v Antarktidě společně, mohou podat společné oznámení; v tomto případě si mohou zvolit společného zmocněnce pro doručování.

(2) Oznámení se předkládá písemně a na technickém nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou (dále jen "elektronická podoba"). Prováděcí právní předpis může stanovit další náležitosti oznámení.

(3) Ministerstvo provede na základě oznámení zjišťovací řízení, při němž předběžně stanoví možný vliv činnosti nebo změny činnosti na životní prostředí Antarktidy (dále jen "zjišťovací řízení").

(4) Ministerstvo do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení zveřejní toto oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dotčené správní úřady mohou zaslat ministerstvu své písemné vyjádření k oznámení do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení. V této lhůtě se může k oznámení každý vyjádřit.

(5) Ministerstvo vydá oznamovateli do 30 dnů ode dne doručení oznámení písemný závěr zjišťovacího řízení a současně zveřejní písemný závěr zjišťovacího řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že činnost nebo změna činnosti bude mít menší než malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy, je tento závěr zároveň odborným podkladem pro vydání povolení podle § 8 .

§ 15 Počáteční vyhodnocení vlivů

(1) Pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že činnost nebo změna činnosti bude mít malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy, ministerstvo v závěru zjišťovacího řízení zároveň stanoví rozsah a obsah dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů na životní prostředí Antarktidy (dále jen "počáteční vyhodnocení vlivů") s ohledem na charakter činnosti nebo změny činnosti a stav životního prostředí Antarktidy, které může být provedením činnosti nebo změny činnosti ovlivněno. Dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů obsahuje vždy popis navržené činnosti včetně jejího účelu, umístění, doby trvání a intenzity a posouzení alternativ navržené činnosti a všech vlivů, které může činnost mít, včetně posouzení kumulativních vlivů se zřetelem k probíhajícím a známým plánovaným činnostem.

(2) Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů, kterou je povinen předložit ministerstvu v písemné a elektronické podobě. Dokumentaci k počátečnímu vyhodnocení vlivů zpracuje osoba, která je držitelem autorizace podle zvláštního právního předpisu.14) Dokumentaci k počátečnímu vyhodnocení vlivů ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně ji zašle do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, dotčeným správním úřadům a příslušným mezinárodním organizacím a požádá je o vyjádření do 30 dnů od doručení dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů. V této lhůtě se může k dokumentaci každý vyjádřit.

(3) Pokud ministerstvo dojde k závěru, že dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů neobsahuje stanovené náležitosti, vrátí ji do 10 dnů od obdržení oznamovateli k doplnění nebo k přepracování spolu s upřesněním požadovaných náležitostí nebo si od něj vyžádá doplňující údaje.

(4) Oznamovatel poskytne na vlastní náklady ministerstvu podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů, a to do pěti pracovních dnů ode dne jejich vyžádání.

(5) Ministerstvo vydá stanovisko k počátečnímu vyhodnocení vlivů do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření dotčených správních úřadů a příslušných mezinárodních organizací podle odstavce 2 . Ministerstvo může zajistit zpracování podkladů ke stanovisku k počátečnímu vyhodnocení vlivů osobou, která je držitelem autorizace podle zvláštního právního předpisu.14)

(6) Ministerstvo zašle stanovisko k počátečnímu vyhodnocení vlivů do pěti pracovních dnů ode dne jeho vydání oznamovateli a dotčeným správním úřadům a současně ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Stanovisko k počátečnímu vyhodnocení vlivů je odborným podkladem pro vydání povolení podle § 8 . Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení o vydání povolení podle § 8 . Platnost stanoviska je jeden rok ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace činnosti a podmínek v Antarktidě, k získání nových znalostí souvisejících s věcným obsahem dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů nebo k vývoji nových přístupů, postupů a technologií souvisejících s činností.

(8) Prováděcí právní předpis může stanovit další náležitosti dokumentace a náležitosti stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů.

§ 16 Všestranné zhodnocení vlivů

(1) Pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že činnost nebo změna činnosti budou mít větší než malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy, ministerstvo v závěru zjišťovacího řízení zároveň stanoví rozsah a obsah dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů na životní prostředí Antarktidy (dále jen "všestranné zhodnocení vlivů") s ohledem na charakter činnosti nebo změny činnosti a stav životního prostředí Antarktidy, které může být provedením činnosti nebo změny činnosti ovlivněno.

(2) Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů, kterou je povinen předložit ministerstvu v písemné a elektronické podobě. Dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů obsahuje údaje alespoň v rozsahu podle § 15 odst. 1 věty poslední.

(3) Ministerstvo do pěti pracovních dnů ode dne doručení dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů zveřejní tuto dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle ji do 10 dnů od jejího doručení dotčeným správním úřadům a ostatním smluvním stranám Protokolu s žádostí o vyjádření do 90 dnů ode dne jejího doručení. V této lhůtě se může k dokumentaci každý vyjádřit.

(4) Ministerstvo dále zašle dokumentaci Výboru pro ochranu životního prostředí Antarktidy (dále jen "Výbor"), a to nejméně 120 dnů před zahájením Poradních shromáždění smluvních stran Smlouvy (dále jen "Poradní shromáždění").

(5) Pokud ministerstvo dojde k závěru, že dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů neobsahuje stanovené náležitosti, vrátí ji oznamovateli k doplnění nebo přepracování spolu s upřesněním požadovaných náležitostí nebo si od něj vyžádá doplňující údaje.

(6) V návaznosti na vyjádření Poradního shromáždění ministerstvo zajistí zpracování posudku o vlivech činnosti nebo změny činnosti na životní prostředí Antarktidy (dále jen "posudek") osobou, která je držitelem autorizace podle zvláštního právního předpisu14) (dále jen "zpracovatel posudku"), a doručí mu dokumentaci a veškerá obdržená vyjádření. Ten, kdo se podílel na zpracování dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

(7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, popřípadě oznámení a všech vyjádření k nim. Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů včetně všech obdržených vyjádření zpracovateli posudku doručena.

(8) Oznamovatel poskytne na vlastní náklady zpracovateli posudku podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost od zpracovatele posudku.

(9) Ministerstvo zašle posudek do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli a dotčeným správním úřadům a současně ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Ministerstvo vydá stanovisko k všestrannému zhodnocení vlivů do 30 dnů ode dne doručení posudku. Stanovisko k všestrannému zhodnocení vlivů je odborným podkladem pro vydání povolení podle § 8 . Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení o vydání povolení podle § 8 . Platnost stanoviska je jeden rok ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace činnosti a podmínek v Antarktidě, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace k počátečnímu vyhodnocení a k vývoji nových přístupů, postupů a technologií souvisejících s činností.

(11) Pokud nebyla dokumentace projednána Poradním shromážděním, může ministerstvo vydat stanovisko k všestrannému zhodnocení vlivů teprve po uplynutí 15 měsíců ode dne zaslání dokumentace podle odstavce 4 .

(12) Prováděcí právní předpis může stanovit další náležitosti dokumentace a náležitosti posudku a stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů.

§ 17

Pro úhradu nákladů spojených s posuzováním vlivů na životní prostředí Antarktidy se použije obdobně zvláštní právní předpis. 15)

ČÁST PÁTÁ OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY

§ 18 Ochrana místních rostlin a živočichů

(1) Zakazuje se jakékoliv zasahování do populací a stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů, s výjimkou zásahů a odběrů prováděných na základě povolení.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 neplatí pro lov ryb pro vlastní potřebu, při němž však nesmí být ohroženo přežití jednotlivých druhů ryb.

(3) Veškerý odběr místních savců a ptáků se provádí způsobem, který minimalizuje uskutečnitelnou míru bolesti a utrpení podle zvláštních právních předpisů.16)

(4) Povolení podle § 8 odst. 1 písm. f) lze vydat pouze

a) k opatření vzorků pro vědecké účely,

b) k opatření vzorků pro muzea, herbária, zoologické a botanické zahrady nebo jiné výchovné nebo kulturní instituce,

c) k odstranění nevyhnutelných následků vědeckých činností,

d) k přípravě stavby a provozu vědeckých podpůrných zařízení.

(5) Povolení podle § 8 odst. 1 písm. f) a g) obsahuje podmínky, jimiž se zajistí, že

a) nebude odebráno víc místních savců, ptáků nebo rostlin, než je nezbytně nutné,

b) budou usmrceny jen malé počty místních savců nebo ptáků a v žádném případě nebude usmrceno více místních savců nebo ptáků z místních populací, než může ve spojení s jinými dobrovolnými odběry obvykle nahradit přirozená reprodukce v následující sezoně, a

c) se zachová rozmanitost druhů, jakož i stanovišť, které jsou podstatné pro jejich existenci, a rovnováha ekosystémů v Antarktidě a ekosystémů závislých a přidružených.

(6) Zvláště chráněným antarktickým druhům, kterými jsou všechny druhy lachtanů druhu Arctocephalus a tuleň Rossův (Ommatophoca Rossii), se poskytuje zvláštní ochrana. Povolení pro odběr zvláště chráněných antarktických druhů podle § 8 odst. 1 písm. g) ministerstvo nevydá, pokud odběr není nutný pro vědecký účel, ohrozil by obnovení těchto druhů nebo místní populace či bylo-li by při odběru použito smrtící techniky, ačkoliv by takový postup nebyl nezbytný.

§ 19 Dovoz nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy

Zakazuje se dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy, s výjimkou dovozu na základě povolení. Tento zákaz se nevztahuje na dovoz potravin17) do Antarktidy. Do Antarktidy se nesmí dovážet žádná živá drůbež nebo jiní živí ptáci. Dovážená vykuchaná drůbež jako potravina musí být opatřena certifikátem, že není postižena Newcastlovou nemocí, tuberkulózou a infekcemi způsobenými kvasinkami.

ČÁST ŠESTÁ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

§ 20 Povinnosti při nakládání s odpadem

(1) České osoby jsou zejména povinny

a) předcházet vzniku a odstraňování odpadů v Antarktidě,

b) vyčistit dřívější nebo stávající místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů na pevnině a opuštěná pracovní místa v Antarktidě, pokud jsou původci těchto odpadů nebo byly uživateli takových míst,

c) skladovat odpady tak, aby se zabránilo jejich rozptýlení do životního prostředí Antarktidy,

d) odvézt z Antarktidy všechny odpady, pro které platí zákaz jejich skladování nebo odstraňování v Antarktidě,

e) spalovat hořlavé odpady, které nemusí být odvezeny z Antarktidy podle písmene d) , v odpovídajících zařízeních, která minimalizují emise,

f) odvézt z Antarktidy veškerou nespotřebovanou drůbež dovezenou jako potravinu, nebo ji odstranit spálením či jinými rovnocennými prostředky, které vyloučí nebezpečí pro místní faunu a flóru.

(2) Odpady, které byly odvezeny z Antarktidy podle odstavce 1 písm. d) a f) , se dopraví do České republiky nebo do jiného státu, ve kterém existují preventivní opatření pro jejich odstraňování v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami. Na nakládání s odpady, které jsou dovezeny do České republiky, se vztahuje zvláštní právní předpis.18)

(3) Dále se zakazuje

a) dovážet odpady do Antarktidy,

b) odstraňovat odpady v oblastech bez ledu a v sladkovodních systémech; v sladkovodních systémech je zakázáno i jejich skladování,

c) odstraňovat nebo skladovat radioaktivní odpady19) v Antarktidě, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak,

d) odstraňovat nebo skladovat v Antarktidě elektrické baterie, tuhá a kapalná paliva, odpady obsahující škodlivé míry těžkých kovů nebo akutně toxické nebo škodlivé odolné směsi, deriváty polyvinylchloridu (PVC), polyuretanové pěny, polystyren, gumu a mazací oleje, upravené řezivo, výrobky obsahující příměsi, které mohou produkovat při spalování škodlivé emise, plastické odpady kromě polyetylenových obalů nízké hustoty, sudy na pohonné hmoty, jiné pevné nehořlavé odpady, zbytky mrtvol dovezených zvířat, laboratorní kultury mikroorganismů a původců nemocí rostlin, dovezené výrobky z ptáků.

(4) Zákaz skladování nebo odstraňování podle odstavce 3 se na zbytky mrtvol dovezených zvířat, laboratorní kultury mikroorganismů a původců nemocí rostlin a dovezené výrobky z ptáků nevztahuje za předpokladu, že budou spáleny, autoklávovány nebo jiným způsobem sterilovány. Pro sudy na pohonné hmoty a jiné pevné nehořlavé odpady zákaz skladování nebo odstraňování neplatí, pokud by jejich odstranění mělo za následek větší negativní vlivy na životní prostředí Antarktidy než jejich ponechání na místě.

§ 21 Dovoz některých látek do Antarktidy

Zakazuje se dovoz pesticidů, polychlorovaných bifenylů (PCB), polystyrenových kuliček nebo plátků, nesterilní půdy a nebezpečných látek nebo přípravků20) do Antarktidy, s výjimkou dovozu na základě povolení pro vědecké, lékařské nebo hygienické potřeby podle tohoto zákona (§ 8 odst. 1 písm. i) .

ČÁST SEDMÁ OCHRANA PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM MOŘE V OBLASTI ANTARKTIDY

§ 22 Vypouštění škodlivých látek do moře

(1) V oblasti Antarktidy se zakazuje vypouštět do moře

a) ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody, kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,

b) chemické látky a přípravky21) nebo jiné škodlivé kapalné látky.

(2) V oblasti Antarktidy se dále zakazuje vypouštět splaškové kaly do moře ve vzdálenosti do 12 námořních mil od nejbližší země nebo ledového příkrovu. Za touto vzdáleností lze vypouštět splaškové kaly v úměrném množství z námořních plavidel, která mají cestovní rychlost nejméně čtyři uzle. Tento zákaz se vztahuje na námořní plavidla, která mají osvědčení pro přepravu více než deseti osob.

§ 23 Ukládání odpadu do moře

V oblasti Antarktidy se zakazuje ukládání odpadu do moře. Do moře je možné vyhazovat zbytky potravin ve vzdálenosti více než 12 námořních mil od nejbližší země nebo ledového příkrovu, pokud prošly drtičem nebo mlýnem a jsou tak jemně rozdrceny nebo rozemlety, že mohou projít sítem s otvory nejvýše 25 mm velkými.

ČÁST OSMÁ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 24 Ministerstvo

Ministerstvo

a) přijímá ohlášení podle tohoto zákona (§ 6 ) a rozhoduje o vydání povolení podle tohoto zákona (§ 8 ) a o jejich změně nebo zrušení (§ 11 ),

b) vede evidenci přijatých ohlášení a vydaných rozhodnutí,

c) informuje o přijatých ohlášeních a vydaných rozhodnutích Ministerstvo zahraničních věcí (§ 12 odst. 1 ),

d) provádí kontrolní činnost a za tím účelem jmenuje pozorovatele po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí (§ 26 ),

e) ukládá sankce,

f) zajišťuje posuzování vlivů na životní prostředí Antarktidy podle tohoto zákona,

g) koordinuje činnosti českých osob v Antarktidě a zabezpečuje přípravu Koncepce českých výzkumných činností v Antarktidě ve spolupráci s příslušnými institucemi Akademie věd České republiky a českých vysokých škol a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Ministerstvem zahraničních věcí,

h) prováděcím právním předpisem stanoví vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 26 odst. 4 ).

§ 25 Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí

a) poskytuje podklady nutné pro rozhodování ministerstva a poskytuje mu další potřebnou spolupráci,

b) v souladu se Smlouvou a Protokolem poskytuje informace ostatním smluvním stranám, Výboru a ostatním příslušným mezinárodním organizacím.

ČÁST DEVÁTÁ KONTROLA A SANKCE

§ 26

(1) Ministerstvo kontroluje dodržování tohoto zákona jednak na území České republiky a jednak v Antarktidě prostřednictvím pozorovatele. Pozorovatel je v pracovněprávním vztahu k České republice zastoupené ministerstvem.

(2) Podmínkou jmenování pozorovatelem podle odstavce 1 je státní občanství České republiky, bezúhonnost, dosažení věku 21 let a způsobilost k právním úkonům.

(3) Pozorovatel se pro účely tohoto zákona považuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s činností pozorovatele, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně. Bezúhonnost pozorovatel prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který v době ustavení pozorovatele do funkce nesmí být starší než tři měsíce.

(4) Pozorovatel má právo vstupovat v kteroukoliv dobu do všech oblastí Antarktidy a provádět zde kontrolu. Při provádění kontroly se pozorovatel prokazuje zvláštním průkazem vydaným ministerstvem.

(5) České osoby jsou povinny strpět prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli v Antarktidě, poskytnout pozorovatelům nezbytnou součinnost a neodkladně provést opatření k nápravě zjištěných nedostatků směřující k ochraně životního prostředí a odvrácení škod.

(6) Na území České republiky se řídí postup ministerstva při kontrolní činnosti zvláštním právním předpisem,22) nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 27 (1) Fyzické osobě, která

a) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6 ) nebo povolení (§ 8 ) nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

b) uvede v ohlášení (§ 6 ) nebo povolení (§ 8 ) záměrně nepravdivé nebo zkreslené údaje,

c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

e) nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě (§ 20 ),

f) neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20 ),

g) spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20 ),

h) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost nebo neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,

i) provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení, lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, nejde-li o trestný čin.

(2) Fyzické osobě, která

a) provede vyhledávání, průzkum nebo těžbu nerostných zdrojů v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 5 ),

b) provede vědecký výzkum nerostných zdrojů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

c) odebere nebo vyveze z Antarktidy nerosty nebo paleontologické nálezy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

d) ohrozí, poškodí nebo zničí historické místo nebo památník,

e) zasáhne do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

f) odebere zvláště chráněné antarktické rostliny a živočichy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

g) odstraní odpady v oblastech bez ledu nebo v sladkovodních systémech (§ 20 ),

h) odstraní nebo uskladní radioaktivní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem,

i) doveze do Antarktidy pesticidy, polychlorované bifenyly, polystyrenové kuličky nebo plátky, nesterilní půdu, nebezpečné látky nebo přípravky v rozporu s tímto zákonem (§ 21 ),

j) vypustí do moře v oblasti Antarktidy ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody, kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,

k) uskladní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 20 ),

l) vypustí do moře v oblasti Antarktidy chemické látky a přípravky nebo jiné škodlivé kapalné látky nebo splaškové kaly v rozporu s tímto zákonem (§ 22 ),

m) uloží odpady do moře v oblasti Antarktidy v rozporu s tímto zákonem (§ 23 ), lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, nejde-li o trestný čin.

(3) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených v odstavci 1, se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč.

(4) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených v odstavci 2 , se uloží pokuta až do výše 1 500 000 Kč.

(5) Je-li následkem deliktu podle odstavce 1 nebo 2 , spáchaného fyzickou osobou, trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 2 000 000 Kč. Je-li následkem deliktu podle odstavce 3 nebo 4 spáchaného právnickou osobou trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 6 000 000 Kč.

(6) Delikty podle odstavců 1 až 5 projednává ministerstvo, nestanoví-li tento zákon jinak.

(7) Delikty spáchané fyzickými osobami podle odstavce 2 písm. j) , l) a m) a obdobné delikty spáchané právnickými osobami, k nimž došlo na námořním plavidle nebo na rekreační jachtě, které jsou provozovány pod státní vlajkou České republiky, projednává Námořní úřad.23)

(8) Obecné podmínky odpovědnosti za delikty podle odstavce 1 nebo 2 se posoudí a řízení o nich se provede podle zákona o přestupcích.24) Při určení výměry pokuty české osobě se přihlédne k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti osoby, která se dopustila protiprávního jednání, při odstraňování závad. Pokutu lze české osobě uložit do tří let ode dne, kdy protiprávní jednání bylo zjištěno, nejdéle však do 10 let ode dne, kdy k němu došlo.

(9) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 5 vybírá a vymáhá ministerstvo podle zvláštního zákona.25) Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 28 Odebrání věci získané v rozporu se zákonem

(1) Ministerstvo zahájí řízení o odebrání nerostů, paleontologických nálezů, živočichů, rostlin nebo výrobků z nich (dále jen "věci"), o nichž lze důvodně předpokládat, že byly získány českou osobou v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem. Současně může ministerstvo nebo Česká inspekce životního prostředí na jeho vyžádání nařídit zajištění věci.

(2) Písemné rozhodnutí o odebrání věci vydá ministerstvo do 30 dnů ode dne zahájení řízení, jinak řízení zastaví. Odvolání nemá odkladný účinek. Je-li řízení zastaveno, zajištěná věc se vrátí majiteli.

(3) Náklady spojené se zajištěním věci a následnou péčí o ni do ukončení řízení o jejím odebrání hradí na základě pravomocného rozhodnutí o odebrání věci osoba, které byla věc odebrána.

(4) Vlastníkem věci odebrané na základě pravomocného rozhodnutí se stává stát.

(5) Rozhodnutím o uložení pokuty podle § 27 není dotčeno právo rozhodnout o odebrání věci.

ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 29 Případy stavu nouze

V případech stavů nouze uvedených v Protokolu26) se nepoužijí příslušná ustanovení tohoto zákona. V těchto případech jsou české osoby povinny

a) jednat způsobem, který vede k nejmenším možným vlivům na životní prostředí Antarktidy,

b) oznámit ministerstvu neprodleně údaje týkající se případu stavu nouze, které jsou nezbytné k informování Výboru a ostatních smluvních stran Smlouvy a Protokolu.

§ 30

(1) V řízení podle tohoto zákona se s výjimkou části čtvrté postupuje podle správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Za den doručení písemnosti do Antarktidy na místo určení podle § 7 odst. 3 písm. e) a § 9 odst. 2 písm. e) se považuje poslední den šedesátidenní lhůty začínající dnem předání písemnosti k poštovní přepravě.

§ 31

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 1 písm. i) a § 24 písm. h) . Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 14 odst. 2 , § 15 odst. 8 a § 16 odst. 12 .

§ 32 Přechodná ustanovení

České osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provádějí činnosti v Antarktidě, mohou tyto činnosti provádět bez povolení nejdéle po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 33 Působnost českého práva

Na české osoby se v Antarktidě vztahují ustanovení zákonů a dalších právních předpisů České republiky stejně jako na jejím státním území, nestanoví-li tento nebo jiný zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak.

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA

§ 34

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 121/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb., se v § 17 odst. 3 v první větě tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nebo v Antarktidě .".

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

§ 35

V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., v Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb., se doplňuje část XVII, která zní:

"ČÁST XVII ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ANTARKTIDĚ

Položka 16 7

a)

Podání žádosti o povolení k pobytu v Antarktidě

Kč 5 000,-

b)

Podání žádosti o povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojův Antarktidě

Kč 200,-

c)

Podání žádosti o povolení k odběru nerostů nebo paleontologických nálezův Antarktidě a jejich vývozu

Kč 200,-

d)

Podání žádosti o povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektův Antarktidě

Kč 200,-

e)

Podání žádosti o povolení ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území

Kč 200,-

f)

Podání žádosti o povolení k zasahování do populací nebo stanovišť geografickypůvodních rostlin a živočichů v Antarktidě

Kč 200,-

g)

Podání žádosti o povolení k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlina živočichů v Antarktidě

Kč 200,-

h)

Podání žádosti o povolení k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin,živočichů a mikroorganismů do Antarktidy

Kč 200,-

i)

Podání žádosti o povolení k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

Kč 200,-".

ČÁST TŘINÁCTÁ ÚČINNOST

§ 36

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o Antarktidě vyhlášená pod č. 76/1962 Sb.

2) Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednaný v Madridu dne 4. října 1991.

3) Zákon č. 40/1993 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 zákona č. 17/1992 Sb. , o životním prostředí.

6) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, vyhlášený pod č. 71/1995 Sb.

7) Čl. I Smlouvy o Antarktidě.

8) § 2 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

9) Čl. 7 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

10) Zákon č. 61/2000 Sb. , o námořní plavbě.

11) § 17 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

12) Například zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb. , o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

13) Zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících.

14) § 19 zákona č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

15) § 18 zákona č. 100/2001 Sb.

16) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb. , ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

17) § 2 zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

18) Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 2 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb. , ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

20) Například zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb. , o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/1998 Sb. , o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

21) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

22) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 3 zákona č. 61/2000 Sb.

24) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

26) Čl. 7 Přílohy I, čl. 2 Přílohy II, čl. 12 Přílohy III, čl. 7 Přílohy IV a čl. 11 Přílohy V Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednaného v Madridu dne 4. října 1991.