Program Zákon

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 2

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 3

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 4

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST DRUHÁ

ODDÍL PRVNÍ

§ 5

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 6

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 7

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 8

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 9

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ODDÍL DRUHÝ

§ 10

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 11

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 12

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 13

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 14

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 15

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 16

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 17

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 18

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST TŘETÍ

ODDÍL PRVNÍ

§ 19

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ODDÍL DRUHÝ

§ 20

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 21

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 22

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST PÁTÁ

§ 23

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST ŠESTÁ

§ 24

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 25

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 26

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 27

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST SEDMÁ

§ 28

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 29

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 29a

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 30

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 31

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

§ 32

Zrušen novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB. , O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 33

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 6 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika " a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní:
", s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem. 4a)

4a) Zákon č. 16/1997 Sb. , o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 56 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

"(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba. ".

3. V § 80 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Inspekce je oprávněna, stejně jako okresní úřady a správy, vyžadovat prokázání původu podle § 54 , ukládat opatření podle § 66 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89 . ".

4. V § 87 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova:
"nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu, 4a)".

5. V § 87 odst. 3 písm. i) se na konci připojují tato slova: "nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije, " .

6. V § 88 odst. 1 se za písmenem m) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno n), které zní:

"n) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu. 4a)".

7. V § 88 odst. 2 písm. k) se na konci připojují tato slova:
"nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije,".

8. § 88 odst. 4 zní:

"(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo. ".

9. V § 89 odst. 1 věta druhá zní:
"Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv. ";

současně se na konci připojuje tato věta:

"V případě odebrání na základě zvláštního předpisu 4a) se toto ustanovení nepoužije.".

ČÁST DEVÁTÁ

§ 34 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

PŘÍLOHA K ZÁKONU Č. 16/1997 SB.

ÚDAJE, KTERÉ MUSÍ OBSAHOVAT DOKLAD CITES ( § 20 odst. 1 zákona)

1. Úplný název mezinárodní úmluvy1) nebo zkratku CITES (v záhlaví dokladu);

2. evidenční číslo a typ dokladu (vývoz, dovoz, opětovný vývoz, ostatní);

3. název vyvážející země, název země určení;

4. jména a adresy vývozce a dovozce;

5. latinský vědecký název druhu exempláře;

6. popis exempláře (např. živý exemplář, pohlaví, stáří, o jakou část těla nebo výrobek jde);

7. způsob označení a číslo značky, je-li dotčený exemplář označen;

8. číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je uveden druh exempláře;

9. původ exempláře (např. exemplář z volné přírody, živočich odchovaný v zajetí nebo rostlina vypěstovaná člověkem, exemplář rozmnožený člověkem v první generaci, státem zabavený exemplář, neznámý původ s uvedením data, kdy je prokazatelně v držení člověka) a země původu (kde byl exemplář odebrán z přírody, narozen nebo vypěstován);

10. přesně specifikované množství exemplářů (přednostně počet kusů a váhu zásilky, nelze-li stanovit počet kusů);

11. pro opětovný vývoz název státu, odkud byl exemplář předtím dovezen, a číslo vývozního povolení příslušného úřadu té země;

12. specifikace účelu pro jiný vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz než obchodní (např. zoologické zahrady, botanické zahrady, cirkus, vědecký, lovecká trofej, osobní, biolékařský výzkum, výchova, reintrodukce nebo introdukce do přírody, odchov v zajetí nebo pěstování v kultuře);

13. datum vydání a poslední datum platnosti povolení nebo potvrzení;

14. jméno a podpis pověřeného pracovníka vydávajícího úřadu;

15. razítko vydávajícího úřadu.

Poznámky pod čarou:

1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb. , o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

2)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

3)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

4)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

5)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

6)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

7)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

8)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

9)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

10)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

11)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

12)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

13)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

14)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

15)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

16)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

17)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

18)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

19)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

20)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

21)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

22)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

23)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

24)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.

25)

Zrušena novelou č. 100/2004 Sb. k 1.5.2004.