Program Zákon

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 1973 byla ve Washingtonu sjednána Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin byla uložena u vlády Švýcarské konfederace, depozitáře Úmluvy, dne 28. února 1992.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXII odst. 1 dnem 1. července 1975. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila Úmluva v platnost v souladu se svým článkem XXII odst. 2 dnem 28. května 1992.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

Podepsáno ve Washingtonu, D. c., dne 3. března 1973
Smluvní státy
uznávajíce, že volně žijící živočichové a plané rostliny jsou ve svých překrásných a mnohotvárných formách nenahraditelnou součástí přírodních systémů země, které musí být chráněny pro současnou generaci i pro příští generace;
u vědomí stále rostoucí hodnoty volně žijících živočichů a planých rostlin z hlediska estetického, vědeckého, kulturního, rekreačního a ekonomického;

uznávajíce, že národy a státy jsou a mají být nejlepšími ochránci své vlastní fauny a flóry;
uznávajíce dále, že pro záchranu určitých druhů volně žijících živočichů a planých rostlin před jejich nadměrnou exploatací mezinárodním obchodem je nezbytná mezinárodní spolupráce;
jsouce přesvědčeny, že je třeba přijmout přiměřená opatření k tomuto cíli;
se rozhodly uzavřít následující Úmluvu:

Článek 1 Definice

Ve smyslu této Úmluvy, pokud text nestanoví jinak:

a) "druh" znamená kterýkoli druh, poddruh, nebo geograficky oddělenou populaci;

b) "exemplář" znamená:

i) jakéhokoli živočicha nebo rostlinu, ať živého nebo mrtvého,

ii) v případě živočichů také: u druhů zařazených v příloze I a II každou jejich snadno rozpoznatelnou část nebo výrobek z nich; a u druhů zařazených do přílohy III snadno rozpoznatelnou část nebo výrobek z nich, pokud jsou tyto jmenovitě uvedeny v příloze III ve spojitosti s těmito druhy, a

iii) v případě rostlin také: u druhů zařazených do přílohy I každou jejich snadno rozpoznatelnou část nebo výrobek z nich; a u druhů zařazených do přílohy II a III snadno rozpoznatelnou část nebo výrobek z nich, pokud jsou tyto jmenovitě uvedeny v příloze II a III ve spojitosti s těmito druhy;

c) "obchod" znamená vývoz, reexport, dovoz a introdukci z moře;

d) "reexport" znamená vývoz takového exepláře, který byl předtím dovezen;

e) "introdukce z moře" znamená dovoz exeplářů kteréhokoliv druhu, které byly uloveny v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu;

f) "vědecký orgán" znamená národní vědecký orgán určený ve smyslu článku IX;

g) "výkonný orgán" znamená národní administrativní orgán určený ve smyslu článku IX;

h) "strana" znamená stát, pro nějž tato Úmluva vstoupila v platnost.

Článek II Základní ustanovení

1. Příloha I zahrnuje všechny druhy ohrožené vyhubením, které jsou nebo mohou být obchodem nepříznivě ovlivňovány. Obchod s exempláři těchto druhů musí být předmětem zvlášť přísných opatření, aby nadále neohrožoval jejich přežití, a může být povolován jen za výjimečných okolností.

2. Příloha II zahrnuje:

a) všechny druhy, které i když nejsou bezprostředně ohroženy vyhubením, by se jimi mohly stát, kdyby obchod s exempláři těchto druhů nebyl podřízen přísným opatřením zabraňujícím takovému jejich využívání, které je neslučitelné s jejich přežitím; a

b) další druhy, které musí být předmětem určitých opatření, aby obchod s exempláři některých druhů uvedených pod písm. a) bodu 2 tohoto článku mohl být účinně kontrolován.

3. Příloha III zahrnuje druhy, o nichž kterákoli strana prohlásí, že v mezích její právní svrchovanosti jsou předmětem opatření majících preventivně zabránit jejich exploataci nebo ji omezit, a které vyžadují spolupráci jiných stran při kontrole obchodu.

4. Strany povolí obchod s exempláři druhů uvedených v příloze I, II a III pouze tehdy, bude-li to v souladu s ustanoveními této Úmluvy.

Článek III Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených do přílohy I

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených do přílohy I se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy I je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán vyvážejícího státu sdělil, že vývoz neohrozí přežití dotčeného druhu;

b) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že daný exemplář nebyl získán proti zákonným předpisům na ochranu fauny a flory dotyčného státu;

c) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován takovým způsobem, že nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení bude sníženo na nejmenší možnou míru; a

d) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že pro dané exempláře bylo uděleno povolení dovozu.

3. K dovozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy I je třeba nejprve předložit povolení k dovozu a dále povolení k vývozu nebo potvrzení o reexportu. Povolení k dovozu může být uděleno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán dovážejícího státu sdělil, že dovoz nebude za účelem, který ohrozí přežití dotyčného druhu;

b) výkonný nebo vědecký orgán dovážejícího státu je ubezpečen o tom, že předpokládaný příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a pro péči o něj; a

c) výkonný orgán dovážejícího státu je ubezpečen o tom, že exempláře nebude použito přednostně pro obchodní účely.

4. K reexportu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy I je třeba nejprve předložit vydané potvrzení o reexportu. Potvrzení o reexportu může být vydáno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán reexportujícího státu je ubezpečen o tom, že každý exemplář byl do státu dovezen v souladu s ustanoveními této Úmluvy;

b) výkonný orgán reexportujícího státu je ubezpečen o tom, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován takovým způsobem, aby se zamezilo nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení; a

c) výkonný orgán reexportujícího státu je ubezpečen o tom, že pro každý živý exemplář bylo uděleno povolení dovozu.

5. K introdukci z moře každého exempláře druhu zařazeného do přílohy I je třeba nejprve předložit potvrzení, vydané výkonným orgánem introdukujícího státu. Toto potvrzení musí odpovídat těmto podmínkám:

a) vědecký orgán introdukujícího státu sdělil, že tento dovoz neohrozí přežití dotyčného druhu;

b) výkonný nebo vědecký orgán introdukujícího státu jsou ubezpečeny o tom, že předpokládaný příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a pro péči o něj; a

c) výkonný orgán dovážejícího státu je ubezpečen o tom, že exempláře nebude použito přednostně pro obchodní účely.

Článek IV Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených do přílohy II

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených do přílohy II se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy II je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán vyvážejícího státu sdělil, že tento vývoz neohrozí přežití dotčeného druhu;

b) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že daný exemplář nebyl získán proti zákonným předpisům na ochranu fauny a flóry dotyčného státu; a

c) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován tak, aby se zamezilo poranění, poškození na zdraví nebo krutému zacházení.

3. Vědecké orgány stran sledují průběžně povolení k vývozu exemplářů zařazených do přílohy II, vydávaná jejich státem, i skutečný vývoz těchto exemplářů. Jestliže některý vědecký orgán zjistí, že vývoz exemplářů některého z těchto druhů by měl být omezen, aby byl druh uchován v celém rozsahu výskytu a na úrovni, která by byla zároveň v souladu s jeho úlohou v ekosystémech, v nichž se vyskytuje, a poněkud nad úrovní, která by vyžadovala zařazení tohoto druhu do přílohy I, vědecký orgán navrhne příslušnému výkonnému orgánu přiměřená opatření k omezení udělování povolení vývozu exemplářů dotyčného druhu.

4. K dovozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy II je třeba nejprve předložit buď vývozní povolení, nebo potvrzení o reexportu.

5. K reexportu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy II je třeba nejprve předložit potvrzení o reexportu. Potvrzení o reexportu může být vydáno, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán reexportujícího státu je ubezpečen o tom, že exemplář byl do státu dovezen v souladu s ustanoveními této úmluvy; a

b) výkonný orgán reexportujícího státu je ubezpečen o tom, že každý živý jedinec bude připraven a dopravován takovým způsobem, že nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení bude sníženo na nejmenší možnou míru.

6. K introdukci z moře každého exempláře druhu zařazeného do přílohy II je nejprve třeba, aby výkonný orgán introdukujícího státu vydal k tomu potvrzení. Toto potvrzení může být vydáno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán introdukujícího státu sdělil, že tato introdukce neohrozí přežití dotyčného druhu; a

b) výkonný orgán introdukujícího státu je ubezpečen o tom, že s každým živým exemplářem bude zacházeno tak, že nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení bude sníženo na nejmenší možnou míru.

7. Potvrzení uvedená v odst. 6 tohoto článku mohou být vydána jen na doporučení vědeckého orgánu po konzultaci s jinými národními vědeckými orgány nebo, je-li to nezbytné, s mezinárodními vědeckými orgány, a to s ohledem na celkový počet exemplářů, které mají být dovezeny v průběhu určitého období, ne delšího než jeden rok.

Článek V Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených do přílohy III

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených do přílohy III se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy III ze státu, který tento druh do přílohy III zařadil, je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že daný exemplář nebyl získán proti zákonným předpisům na ochranu fauny a flóry tohoto státu; a

b) výkonný orgán vyvážejícího státu je ubezpečen o tom, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován takovým způsobem, že nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení bude sníženo na nejmenší možnou míru.

3. S výjimkou okolností uvedených v odst. 4 tohoto článku je k dovozu každého exempláře druhu zařazeného do přílohy III třeba nejprve předložit potvrzení o původu exempláře a, pokud se dovoz děje ze státu, který tento druh zařadil do přílohy III, vývozní povolení.

4. V případě reexportu je třeba, aby dovážející stát obdržel potvrzení vydané výkonným orgánem reexportujícího státu o tom, že exemplář byl v tomto státě podroben zvláštnímu zpracování anebo, že je reexportován, a to proto, aby byla evidence o splnění ustanovení této Úmluvy vzhledem k tomuto exempláři.

Článek VI Povolení a potvrzení

1. Povolení a potvrzení vydávaná podle ustanovení článků III, IV a V musí odpovídat ustanovením tohoto článku.

2. Povolení k vývozu musí obsahovat informace specifikované ve vzoru připojeném v příloze IV a mohou být využita pro vývoz jen v období šesti měsíců po vydání.

3. Každé povolení nebo potvrzení musí obsahovat název této Úmluvy, úřední název a razítko výkonného orgánu, který je vydal, a kontrolní číslo, připojené tímto výkonným orgánem.

4. Každá kopie povolení nebo potvrzení vydaná výkonným orgánem musí být jasně označena jako kopie a, pokud na ní není potvrzen jiný rozsah platnosti, nesmí být použita místo originálu.

5. Pro každou zásilku exemplářů je třeba samostatné povolení nebo potvrzení.

6. Výkonný orgán státu dovážejícího jakýkoliv exemplář zruší platnost a odebere vývozní povolení nebo potvrzení o reexportu i všechna jim odpovídající povolení k dovozu, předložená při dovezení exempláře.

7. Pokud je to vhodné a proveditelné, opatří výkonný orgán každý exemplář značkou, která usnadní jeho identifikaci. "Značkou" se v tomto smyslu rozumí každé nesmazatelné označení, plomba nebo jiný přiměřený prostředek, dovolující identifikovat exemplář tak, aby co nejvíce znemožňoval padělání neoprávněnou osobou.

Článek VII Výjimky a jiná speciální ustanovení týkající se obchodu

1. Ustanovení článků III, IV a V neplatí pro přepravu a překládku exemplářů na území strany, pokud exempláře zůstávají pod celní kontrolou.

2. Jestliže je výkonný orgán vyvážejícího nebo reexportujícího státu ubezpečen o tom, že určitý exemplář byl získán před tím, než se na něj začala vztahovat tato Úmluva, a vydá potvrzení v tomto smyslu, nebudou na tento exemplář uplatňována ustanovení článků III, IV a V.

3. Ustanovení článků III, IV a V nebudou uplatňována na exempláře, které mají osobní nebo rodinný charakter. Tato výjimka však neplatí, jestliže:

a) jde o exempláře druhů zařazených do přílohy I, pokud byly získány vlastníkem mimo stát jeho trvalého bydliště a byly do tohoto státu dovezeny; anebo

b) jde o exempláře druhů zařazených do přílohy II,

i) které byly získány vlastníkem mimo stát jeho trvalého bydliště a ve státě, kde se prováděl odběr z volné přírody,

ii) které jsou dováženy do státu vlastníkova trvalého bydliště, a

iii) u nichž stát, v němž byly vzaty z volné přírody, požaduje před každým vyvezením povolení vývozu,

pokud ovšem není výkonný orgán ubezpečen o tom, že exempláře byly získány před tím, než se na ně začala vztahovat ustanovení této Úmluvy.

4. Na exempláře druhů živočichů zařazených do přílohy I a vychované v zajetí pro obchodní účely nebo druhů rostlin zařazených do přílohy I a uměle rozmnožené pro obchodní účely se hledí tak, jako by to byly exempláře druhů zařazených do přílohy II.

5. Jestliže je výkonný orgán vyvážejícího státu ubezpečen o tom, že kterýkoli exemplář živočišného druhu byl vychován v zajetí nebo že kterýkoli exemplář rostlinného druhu byl vypěstován uměle, nebo je částí takového živočicha nebo rostliny, případně byl z nich odvozen, může potvrzení této skutečnosti vydané výkonným orgánem nahradit povolení požadovaná ustanoveními článků III, IV a V.

6. Ustanovení článků III, IV a V se nevztahují na neobchodní zapůjčení, dar nebo výměnu mezi vědci nebo vědeckými institucemi, registrovanými u výkonného orgánu svého státu, na exempláře herbářové a jinak konzervované, sušené nebo zalévané muzejní preparáty a živý rostlinný materiál, pokud jsou označeny etiketou, vydanou nebo potvrzenou výkonným orgánem.

7. Výkonný orgán kteréhokoliv státu nemusí respektovat požadavky článků III, IV a V a může bez povolení nebo potvrzení připustit přesun exemplářů, které jsou součástí putovní zoologické zahrady, cirkusu, zvěřince, výstavy rostlin nebo jiné putovní výstavy, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a) vývozce nebo dovozce zaregistroval takové exempláře se všemi podrobnostmi u tohoto výkonného orgánu;

b) exempláře náleží do některé z kategorií specifikovaných v odst. 2 nebo 5 tohoto článku; a

c) výkonný orgán je ubezpečen o tom, že každý živý exemplář bude tak transportován a opatrován, aby se nebezpečí poranění, poškození na zdraví nebo surového zacházení snížilo na nejmenší možnou míru.

Článek VIII Opatření, které učiní strany

1. Strany učiní přiměřená opatření k tomu, aby ustanovení této Úmluvy uvedly v život a znemožnily takové obchodování s exempláři, které by ji porušovalo.

Budou v nich obsažena opatření:

a) k pokutování obchodu s takovými exempláři nebo jejich držby, případně obojího; a

b) k provedení konfiskace takových exemplářů nebo jejich navrácení do státu, který je vyvezl.

2. Vedle opatření učiněných podle odst. 1 tohoto článku může strana, uzná-li to za nutné, stanovit jakýkoli interní způsob náhrady výdajů, vzniklých při konfiskaci exemplářů, které byly předmětem nedovoleného obchodu, odporujícího opatřením přijatým v rámci realizace této Úmluvy.

3. Strany zajistí, aby exempláře prošly formalitami požadovanými pro obchod s nimi s co možná nejmenším prodlením. Aby průchod byl usnadněn, může strana určit místa výstupu a vstupu, na nichž exempláře musí být podány k celnímu odbavení. Strany dále zajistí, aby o všechny živé exempláře bylo během tranzitu, přechovávání nebo dopravy náležitě pečováno tak, aby nebezpečí zranění, poškození na zdraví nebo surového zacházení bylo sníženo na nejmenší možnou míru.

4. Jestliže byl na základě opatření uvedených v odst. 1 tohoto článku zabaven živý exemplář, tedy:

a) je svěřen výkonnému orgánu toho státu, který jej zabavil;

b) výkonný orgán po konzultaci s vyvážejícím státem vrátí exemplář tomuto státu na jeho náklad nebo ho zašle záchrannému centru anebo na jiné podobné místo, které výkonný orgán uzná za vhodné vzhledem k cílům této Úmluvy; a

c) výkonný orgán může přijmout doporučení vědeckého orgánu nebo, pokládá-li to za nutné, může se dotázat sekretariátu, aby usnadnil své rozhodnutí podle bodu b) tohoto odstavce, a to i co se týče volby záchranného centra nebo jiného místa.

5. Záchranným centrem ve smyslu odst. 4 tohoto článku se rozumí instituce určená výkonným orgánem k tomu, aby pečovala o živé exempláře, a to především o ty, které byly zabaveny.

6. Každá strana vede záznamy o obchodu s exempláři druhů zařazených do přílohy I, II a III, které obsahují:

a) jména a adresy vývozců a dovozců; a

b) počet a typ vydaných povolení a potvrzení; stát, s nímž se obchod uskutečnil; počet nebo množství exemplářů, jména druhů, a to jak jsou uvedena v přílohách I, II a III, a tam, kde je to možné, i velikost a pohlaví daných exemplářů.

7. Každá strana vypracovává periodická hlášení o plnění závazků z této Úmluvy a postupuje sekretariátu:

a) roční výkaz obsahující údaje uvedené v bodě b) odst. 6 tohoto článku; a

b) každé dva roky zprávu o legislativních, regulativních a administrativních opatřeních k uplatnění této Úmluvy.

8. Informace uvedené v odst. 7 tohoto článku budou veřejně k dispozici, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy dotyčné strany.

Článek IX Výkonné orgány a vědecké orgány

1. Každá strana ustanoví pro účely této Úmluvy:

a) jeden nebo více výkonných orgánů oprávněných vydávat povolení nebo potvrzení jménem této strany; a

b) jeden nebo více vědeckých orgánů.

2. Stát, ukládající ratifikační listinu nebo dokument o přijetí, schválení nebo přistoupení, sdělí zároveň depozitní vládě jméno a adresu výkonného orgánu, který byl zmocněn jednat s ostatními stranami a se sekretariátem.

3. Každou změnu ve jmenování nebo zmocnění podle ustanovení tohoto článku sdělí příslušná strana sekretariátu, který o ní informuje všechny ostatní strany.

4. Každý výkonný orgán, uvedený v odst. 2 tohoto článku, je povinen na žádost sekretariátu nebo výkonného orgánu jiné strany postoupit jim otisk razítek, pečetí nebo jiných značek, používaných k ověřování povolení a potvrzení.

Článek X Obchod se státy, které nejsou stranami této Úmluvy

Děje-li se vývoz nebo reexport do státu nebo dovoz ze státu, který není stranou této Úmluvy, mohou strany místo povolení a potvrzení požadovaných touto Úmluvou uznat podobné dokumenty, vydané kompetentními orgány dotyčného státu, pokud v zásadě odpovídají požadavkům této Úmluvy.

Článek XI Konference stran

1. Sekretariát svolá zasedání konference stran nejpozději dva roky poté, co tato Úmluva vstoupila v platnost.

2. Později svolává sekretariát, pokud konference nerozhodla jinak, pravidelná zasedání nejméně jednou za dva roky a mimořádná zasedání kdykoli, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina stran.

3. Na zasedáních, jak řádných i mimořádných, projednávají strany plnění této Úmluvy a mohou:

a) učinit taková nezbytná opatření, která by sekretariátu umožnila plnit jeho povinnosti a přijímat finanční opatření;

b) zvažovat a přijímat pozměňovací návrhy k přílohám I a II v souladu s článkem XV;

c) zkoumat pokrok učiněný v obnově stavu a v ochraně druhů zařazených do přílohy I, II a III;

d) přijímat a zvažovat jakákoli hlášení, předložená sekretariátem nebo kteroukoli stranou; a

e) případně vydávat doporučení ke zlepšení účinnosti této Úmluvy.

4. Na každém řádném zasedání mohou strany určit dobu a místo příštího řádného zasedání, konaného podle ustanovení odst. 2 tohoto článku.

5. Na zasedání mohou strany stanovit a přijmout jednací řád pro toto zasedání.

6. Organizace spojených národů, její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jakož i kterýkoli stát, který není členem této Úmluvy, mohou být na zasedáních konference zastoupeny pozorovateli, kteří mají práva účastníků, ale nemají právo hlasovat.

7. Kterýkoli subjekt nebo organizace odborně kvalifikovaný v ochraně, uchování nebo obhospodařování volně žijících živočichů nebo rostlin, který uvědomil sekretariát o svém přání být zastoupen svými pozorovateli na zasedáních konference, bude připuštěn, pokud se proti tomu nepostaví nejméně jedna třetina přítomných stran a pokud tento subjekt nebo organizace náleží do některé z těchto kategorií:

a) mezinárodní organizace nebo subjekty, vládní či nevládní, a národní vládní organizace nebo subjekty; a

b) národní nevládní organizace nebo subjekty, které byly v tomto směru schváleny státem, v němž sídlí.

Pokud jsou připuštěni na zasedání konference, mají tito pozorovatelé právo účastníků, ale nemají právo hlasovací.

Článek XII Sekretariát

1. Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost, ustaví výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí sekretariát. V rozsahu a způsobem, které uzná za vhodné, mu v tomto mohou být nápomocny příslušné mezivládní nebo nevládní mezinárodní nebo národní organizace a subjekty, odborně kvalifikované v ochraně, uchování a obhospodařování volně žijících živočichů a rostlin.
Povinností sekretariátu je:

a) organizovat a zajišťovat zasedání stran;

b) plnit povinnosti, které mu byly svěřeny podle ustanovení článku XV a XVI této Úmluvy;

c) v souladu s programem, schváleným konferencí stran, provádět vědecká a odborná studia, která přispějí k plnění této Úmluvy, jakož i studia týkající se norem pro náležitou přípravu a dopravu živých exemplářů a prostředků pro identifikaci exemplářů;

d) studovat hlášení stran a vyžadovat od stran takové doplňující údaje, které jsou podle jeho mínění nezbytné k zajištění plnění této Úmluvy;

e) upozorňovat strany na všechny materiály, týkající se cílů této Úmluvy;

f) periodicky publikovat a rozesílat stranám běžně platné výtisky příloh I, II a III, jakož i všechny informace, které usnadní určování exemplářů těch druhů, které byly do těchto příloh zařazeny;

g) připravovat jednou za rok pro strany zprávu o své práci a o plnění této Úmluvy a další hlášení, která si mohou vyžádat zasedání stran;

h) vypracovávat doporučení pro uskutečnění cílů a plnění ustanovení této Úmluvy, počítaje v to i výměnu informací vědecké nebo odborné povahy; a

i) plnit ostatní úkoly, kterými jej mohou pověřit strany.

Článek XIII Mezinárodní opatření

1. Jestliže si sekretariát na základě docházejících mu zpráv ověří, že některý druh zařazený do přílohy I nebo II je nepříznivě ovlivňován obchodem s exempláři tohoto druhu, nebo že ustanovení této Úmluvy nejsou účinně plněna, sdělí to oprávněnému výkonnému orgánu strany nebo stran, jichž se to týká.

2. Jestliže některá strana dostane sdělení, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, informuje co možná nejdříve, a pokud to její zákonné předpisy dovolují, sekretariát o všech závažných faktech a navrhne případně nápravná opatření. Jestliže strana uzná, že je žádoucí zavést vyšetřování, může toto vyšetřování být provedeno jednou nebo více osobami výslovně k tomu zmocněnými touto stranou.

3. Informace poskytnuté stranou nebo informace, které jsou výsledkem vyšetřování, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku, jsou přezkoumány příští konferencí stran, která může vydat jakákoli doporučení, která uzná za vhodné.

Článek XIV Dopad na vnitrostátní předpisy a mezinárodní úmluvy

1. Ustanovení této Úmluvy nebrání stranám v žádném směru přijmout:

a) přísnější vnitrostátní předpisy k podmínkám obchodu, získávání v držbu nebo k přepravování exemplářů druhů zařazených do přílohy I, II a III, nebo je úplně zakázat; anebo

b) vnitrostátní předpisy omezující nebo zakazující obchod, získávání v držbu nebo přepravování druhů nezařazených v přílohách I, II a III.

2. Ustanovení této Úmluvy v žádném směru nepostihnou ustanovení jakýchkoli vnitrostátních předpisů nebo povinností vyplývajících stranám z jakékoliv smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody, která pro kteroukoli stranu platí nebo později může vejít v platnost, pokud se týká ostatních aspektů obchodu s exempláři nebo jejich získávání, držby a přepravy, včetně opatření celních, veřejného zdravotnictví, veterinární služby nebo rostlinné karantény.

3. Ustanovení této Úmluvy nepostihnou v žádném směru ustanovení nebo povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody uzavřené nebo, která může být později uzavřena, mezi státy vytvářejícími unii nebo regionální obchodní úmluvu, jež tvoří nebo zachovává vnější celní kontrolu a odstraňuje celní kontrolu mezi svými členy, pokud se tato ustanovení nebo povinnosti týkají obchodu mezi členskými státy této unie nebo úmluvy.

4. Členský stát této Úmluvy, který je zároveň účastníkem jakékoli jiné smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody, která je v platnosti v době, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost, a podle jejichž ustanovení je poskytována ochrana mořským druhům zařazeným do přílohy II, je osvobozen od povinností ukládaných ustanoveními této Úmluvy, pokud se týkají obchodu s exempláři druhů zařazených v příloze II a pokud jsou loveny loděmi registrovanými v tomto státě a v souladu s ustanoveními uvedené smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody.

5. Pokud to neodporuje článku XV Úmluvy, je k vývozu exemplářů, získaných ve smyslu odst. 4 tohoto článku, třeba pouze potvrzení výkonného orgánu dovážejícího státu o tom, že exempláře byly získány v souladu s ustanoveními jiné smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody.

6. Nic z této Úmluvy nestojí v cestě k tomu, aby Konference OSN o mořském právu, svolaná GS OSN ve smyslu Rezoluce č. 2750 C (XXV), kodifikovala a vypracovala mořské právo, ani současným nebo budoucím nárokům a právním hlediskům kteréhokoli státu, pokud se týkají mořského práva a povahy a rozsahu jejich právní svrchovanosti na pobřeží nebo na lodích plujících pod jejich vlajkou.

Článek XV Pozměňovací návrhy k přílohám I a II

1. V době zasedání konference platí pro pozměňovací návrhy do přílohy I a II tato ustanovení:

a) Kterákoli strana může podat pozměňovací návrh k příloze I a II k projednání na příštím zasedání. Text pozměňovacího návrhu sdělí sekretariátu nejpozději do 150 dnů před zasedáním. Sekretariát se ve smyslu ustanovení bodů b) a c) odst. 2 tohoto článku dotáže ostatních stran a zainteresovaných institucí a jejich odpovědi sdělí všem stranám nejpozději 30 dnů před zasedáním.

b) Pozměňovací návrhy jsou přijímány dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran. "Přítomnými a hlasujícími stranami" se v tomto smyslu rozumí přítomné strany, které hlasovaly pro nebo proti. Strany, které se hlasování zdržely, se nepočítají do dvou třetin požadovaných pro přijetí pozměňovacího návrhu.

c) Pozměňovací návrhy, přijaté na zasedání, nabývají účinnosti 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odst. 3 tohoto článku.

2. Mezi zasedáními konference platí pro pozměňovací návrhy k přílohám I a II tato ustanovení:

a) Kterákoli strana může podat pozměňovací návrh k příloze I nebo II k projednání mezi zasedáními cestou písemného hlasování, jak je stanoveno dále v tomto odstavci.

b) U mořských druhů, jakmile sekretariát obdrží text pozměňovacího návrhu, sdělí to neprodleně všem stranám. Zároveň se dotáže také mezinárodních institucí, které mají nějaký vztah k těmto druhům, především proto, aby získal všechny vědecké údaje, které mu tyto instituce mohou poskytnout, a aby zajistil koordinaci se všemi ochranářskými opatřeními, uplatňovanými těmito organizacemi. Sekretariát sdělí názory a údaje získané od těchto institucí i svá vlastní zjištění a doporučení co možná nejdříve všem stranám.

c) U druhů jiných než mořských, jakmile sekretariát obdrží text pozměňovacího návrhu, oznámí to ihned všem stranám a co nejdříve jim sdělí i svá vlastní doporučení.

d) V průběhu 60 dnů od data, kdy sekretariát sdělil stranám svá doporučení ve smyslu bodu b) nebo c) tohoto odstavce, může kterákoli strana postoupit sekretariátu jakékoli připomínky k předkládanému pozměňovacímu návrhu, jakož i veškerá závažná vědecká data a informace.

e) Sekretariát sdělí stranám v co nejkratší době odpovědi, které dostal, i svá vlastní doporučení.

f) Jestliže v průběhu 30 dnů ode dne, kdy byly oznámeny odpovědi a doporučení ve smyslu ustanovení bodu e) tohoto odstavce, sekretariát nedostane žádný protest, pozměňovací návrh vstoupí v platnost pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odst. 3 tohoto článku.

g) Jestliže sekretariát obdrží od některé strany protest, bude předložený pozměňovací návrh podroben písemnému hlasování ve smyslu ustanovení bodu h) , i) a j) tohoto odstavce.

h) Sekretariát oznámí všem stranám, že mu byl postoupen protest.

i) Jestliže sekretariát v průběhu 60 dnů ode dne oznámení ve smyslu bodu h) tohoto odstavce nedostane nejméně od poloviny stran kladný, záporný nebo zdržující se hlas, bude předložený pozměňovací návrh odkázán na příští zasedání konference k dalšímu uvážení.

j) Jestliže sekretariát obdrží hlasy nejméně od poloviny všech stran, bude pozměňovací návrh přijat dvoutřetinovou většinou stran, které hlasovaly pro nebo proti.

k) Sekretariát sdělí všem stranám výsledek hlasování.

l) Jestliže byl předložený pozměňovací návrh přijat, vstoupí v platnost 90 dnů poté, kdy to bylo sekretariátem stranám oznámeno, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

3. Během období 90 dnů stanovených v bodě c) odst. 1 nebo v bodě l), odst. 2 tohoto článku může kterákoli strana učinit písemným oznámením u depozitní vlády výhradu k pozměňovacímu návrhu. Dokud tato výhrada nebude odvolána, bude se s touto stranou ve věcech obchodu s dotčenými druhy jednat jako se státem, který není členem této Úmluvy.

Článek XVI Příloha III a pozměňovací návrhy k ní

1. Kterákoli strana může kdykoli předložit sekretariátu seznam druhů, které podle jejího ustanovení podléhají v rámci jejích právních předpisů opatřením uvedeným v odst. 3 článku II. Příloha III obsahuje jméno strany, která tyto druhy do té přílohy zařadila, vědecká jména těchto druhů a všechny části nebo produkty z živočichů a rostlin, uvedené jmenovitě u každého druhu ve smyslu bodu b) článku I.

2. Takový seznam, předložený podle odst. 1 tohoto článku, postoupí v co nejkratším čase sekretariát všem stranám. Seznam nabude účinnosti jako součást přílohy III do 90 dnů po datu tohoto postoupení. Kdykoli po postoupení takového seznamu může kterákoli strana písemným sdělením depozitní vládě ohlásit výhradu vzhledem ke kterémukoli druhu nebo kterékoli jeho části či produktu, a pokud tato výhrada nebude odvolána, bude se s tímto státem jednat ve věcech obchodu s dotčenými druhy nebo jejich částmi či produkty, jako by nebyl členem této Úmluvy.

3. Strana, která předložila některý druh k zařazení do přílohy III, může to kdykoli odvolat písemným oznámením sekretariátu, který oznámí odvolání všem stranám. Odvolání nabude účinnosti 30 dnů ode dne tohoto oznámení.

4. Každá strana, která předkládá seznam ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku, předloží sekretariátu kopie všech domácích zákonů a nařízení, použitelných k ochraně těchto druhů a všechny výklady k nim, které uzná za potřebné, nebo které si sekretariát vyžádá. Dokud je dotčený druh zařazen do přílohy III, předkládá strana nadále všechny pozměňovací návrhy těchto zákonů a nařízení nebo všechny jejich nové výklady, jestliže byly přijaty.

Článek XVII Pozměňovací návrhy k Úmluvě

1. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny stran svolá sekretariát mimořádné zasedání konference k projednání a k přijetí pozměňovacích návrhů k této Úmluvě. Takové pozměňovací návrhy budou přijaty dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran. "Přítomnými a hlasujícími stranami" se rozumí přítomné strany, které hlasovaly pro nebo proti. Strany, které se zdržely hlasování, se do dvou třetin, požadovaných k přijetí pozměňovacího návrhu nepočítají.

2. Text každého předkládaného pozměňovacího návrhu sdělí sekretariát všem stranám nejpozději 90 dnů před zasedáním.

3. Pro strany, které jej přijaly, vstoupí pozměňovací návrh v platnost 60 dnů po tom, kdy dvě třetiny stran uložily své listiny o přijetí tohoto pozměňovacího návrhu u depozitní vlády. Pro každou další stranu pak vstoupí pozměňovací návrh v platnost 60 dnů po tom, kdy tato strana uložila svou listinu o přijetí pozměňovacího návrhu.

Článek XVIII Řešení sporů

1. Jakýkoli spor, který vznikne o výklad nebo plnění ustanovení této Úmluvy mezi dvěma nebo více stranami, bude předmětem projednání mezi těmito stranami.

2. Jestliže spor nemůže být vyřešen ve smyslu odst. 1 tohoto článku, mohou strany, shodnou-li se na tom, předložit spor k arbitráži, zejména Stálému arbitrážnímu dvoru (Stálé komoře Smírčího soudu) v Haagu, a arbitrážní rozhodnutí bude pak pro strany, které spor k arbitráži předložily, závazné.

Článek XIX Podpis

Tato Úmluva bude otevřena k podpisu ve Washingtonu do 30. dubna 1973 a potom v Bernu až do 31. prosince 1974.

Článek XX Ratifikace, přijetí a schválení

Tato Úmluva bude ratifikována, přijata nebo schválena. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Švýcarské konfederace, která bude depozitní vládou.

Článek XXI Přístup

Tato Úmluva bude otevřena k přistoupení bez časového omezení. Listiny o přistoupení budou uloženy u depozitní vlády.

Článek XXII Vstoupení v platnost

1. Tato Úmluva vstoupí v platnost 90 dnů po uložení deseti listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu u depozitní vlády.

2. Pro stát, který ratifikuje, přijme nebo schválí tuto konvenci nebo k ní přistoupí až po uložení deseti listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstoupí tato Úmluva v platnost 90 dnů po tom, co tento stát uložil svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek XXIII Výhrady

1. Ustanovení této Úmluvy nepřipouštějí obecné výhrady. Určité přesně vymezené výhrady mohou být učiněny ve smyslu ustanovení tohoto článku a článku XV a XVI.

2. Každý stát může při ukládání listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení učinit určité výhrady, týkající se:

a) kteréhokoliv druhu, zařazeného do přílohy I, II nebo III; a

b) kterékoli části nebo derivátu výslovně uvedené u jednotlivých druhů, zařazených do přílohy III.

3. Dokud strana svou výhradu neodvolá, bude s ní ve věcech obchodu s dotyčnými druhy nebo částmi či deriváty, výslovně uvedenými v této výhradě, jednáno jako se státem, který není členem této konvence.

Článek XXIV Výpověď

Kterákoli strana může kdykoli vypovědět tuto Úmluvu písemným oznámením depozitní vládě. Výpověď nabude účinnosti dva měsíce po tom, co depozitní vláda obdržela toto oznámení.

Článek XXV Depozitor

1. Originál této Úmluvy v jazyce anglickém, čínském, francouzském, ruském a španělském, jejichž verze jsou autentické, bude uložen u depozitní vlády, která postoupí jeho ověřenou kopii každému státu, který Úmluvu podepsal nebo uložil svou přístupovou listinu.

2. Depozitní vláda informuje všechny signatáře a přistoupivší vlády i sekretariát o podepsání této Úmluvy, o uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, o jejím vstoupení v platnost, o pozměňovacích návrzích, o podání a odvolání výhrad a oznámení odpovědí.

3. Jakmile vstoupí tato Úmluva v platnost, postoupí depozitní vláda její ověřenou kopii sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a publikování ve smyslu článku 102 Charty OSN.

Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, řádně v tomto smyslu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.
Dáno ve Washingtonu třetího března tisíc devět set sedmdesát tři.
Poznámka: Testy příloh I, II, III a IV, které podléhají pravidelným změnám, jsou uloženy v poslední platné verzi u ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, které zajistí vhodnou formou jejich zpřístupnění veřejnosti.