Program Zákon

Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ODRŮDY, OSIVO A SADBA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN

HLAVA PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin (dále jen "druhový seznam"), uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a odrůd okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým a fyzickým osobám a sankce za jejich porušení.

(2) Tento zákon se nevztahuje na rozmnožovací materiál pěstovaných rostlin pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro uchovávání genetické rozmanitosti rostlin, s výjimkou rozmnožovacího materiálu révy. Dále se tento zákon nevztahuje na reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

§ 2 Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, vymezitelný projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků, a považovaný za jednotku rozmnožovatelnou beze změny,

b) rozmnožovacím materiálem osivo a sadba pěstovaných rostlin,

c) osivem semena k rozmnožování nebo pěstování rostlin; za osivo se považuje i sadba brambor a ustanovení písmene d) se pro ni nepoužije,

d) sadbou rostliny nebo části rostlin sloužící k rozmnožování nebo k pěstování,

e) komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, z nichž se daná odrůda skládá anebo z nichž se vyrábí rozmnožovací materiál dané odrůdy,

f) geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny1a) ,

g) udržovacím šlechtěním odrůdy postup podle obecně uznávané praxe, zajišťující zachování uniformity a stálosti odrůdy2) ,

h) udržovatelem odrůdy osoba odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy,

i) uváděním do oběhu obchodní skladování, prodej, nebo jiný způsob převodu nebo přechodu rozmnožovacího materiálu na jinou osobu, pokud jsou tyto činnosti prováděny za účelem jeho obchodního využití, přičemž za uvádění do oběhu se považuje rovněž nabízení k prodeji; za uvádění do oběhu se nepovažuje výroba nebo úprava rozmnožovacího materiálu u jiné osoby, která není spojena s převodem nebo přechodem rozmnožovacího materiálu, a poskytnutí rozmnožovacího materiálu pro šlechtitelské, výzkumné a pokusné účely,

j) uznávacím řízením proces úředního zkoušení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu; formou uznávacího řízení je rovněž osvědčování vlastností rozmnožovacího materiálu pro účely vývozu s vydáváním mezinárodně platných certifikátů,

k) sazenicemi zeleniny mladé rostliny vyrobené z osiva, sadby nebo části rostlin k výsadbě pro pěstování zeleniny ke konečné spotřebě,

l) podnoží výpěstek rodu nebo druhu včetně jejich kříženců a odrůd vhodných pro štěpování odrůd révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů nebo zeleniny,

m) úředním popisem odrůdy popis odrůdy sestavený na základě úředních zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy, zahrnující znaky, jimiž je odrůda vymezena, vztahující se na rostliny vypěstované z uznaného nebo standardního osiva anebo sadby,

n) kategorií rozmnožovacího materiálu šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál, standardní osivo zeleniny, standardní sadba révy, konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo obchodní osivo, kterým je rozlišena biologická hodnota a rozsah sledování vlastností příslušného rozmnožovacího materiálu,

o) šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající úřednímu popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupňů a nepodléhá uznávacímu řízení, pokud není uváděn do oběhu nebo využíván pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

p) rozmnožovacím materiálem předstupňů rozmnožovací materiál vyráběný nebo zajišťovaný udržovatelem odrůdy jako kategorie předcházející základnímu rozmnožovacímu materiálu,

q) základním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál vyrobený udržovatelem nebo pod jeho dohledem přímo ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu předstupňů anebo sloužící k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

r) certifikovaným rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál vyrobený přímo z uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, z rozmnožovacího materiálu předstupňů nebo ze základního rozmnožovacího materiálu, anebo z certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

s) standardním osivem osivo registrované odrůdy zeleniny nebo odrůdy zeleniny zapsané ve společném katalogu odrůd, které nepodléhá uznávacímu řízení a které je určeno zejména k produkci zeleniny,

t) standardním rozmnožovacím materiálem révy sadba, která je odrůdově pravá a odrůdově čistá, určená k produkci hroznů anebo k produkci rostlin nebo částí těchto rostlin, určených k produkci hroznů, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem, a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto požadavků,

u) konformním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odrůdy ovocného rodu a druhu, který nepodléhá uznávacímu řízení,

v) obchodním osivem osivo vyjmenovaných zemědělských druhů, které splňuje požadavky na vlastnosti certifikovaného rozmnožovacího materiálu, s výjimkou požadavků na odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu,

w) generací ročník nebo pořadí následného množení v rámci jedné kategorie rozmnožovacího materiálu používané u rozmnožovacího materiálu předstupňů a certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

x) množitelským porostem rostlinný porost k výrobě rozmnožovacího materiálu,

y) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která uvádí do oběhu, nebo která vyrábí, popřípadě dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál za účelem jeho uvedení do oběhu,

z) klonem vegetativně množené potomstvo odrůdy, vybrané na základě odrůdové pravosti znaků jeho fenotypu a jeho zdravotního stavu.

(2) V tomto zákoně se dále rozumí

a) partií rozmnožovacího materiálu množství vyjádřené hmotností nebo počtem kusů stejnorodého rozmnožovacího materiálu,

b) Státní odrůdovou knihou úřední seznam odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu,

c) uzavřenou pěstební oblastí katastrální území, v němž je uplatňován režim ochrany rozmnožovacího materiálu,

d) zdravotní třídou označení rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocného rodu a druhu, který je viru prostý nebo testovaný na viry,

e) společným katalogem odrůd Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin nebo Společný katalog odrůd druhů zeleniny sestavený příslušným orgánem Evropských společenství na základě seznamů odrůd členských států, zveřejněný v úředním věstníku Evropské unie,

f) úřední zkouškou odborné a zkušební úkony provedené ústředním kontrolním a zkušebním Ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") nebo pověřenou osobou podle tohoto zákona a podle zvláštního zákona3) ,

g) registrovanou odrůdou odrůda zapsaná do Státní odrůdové knihy,

h) rovnocenností pro přehlídky množitelských porostů schválení udělené třetí zemi2a) , zaručující, že přehlídky množitelských porostů, prováděné v dané třetí zemi jsou rovnocenné přehlídkám množitelských porostů prováděným podle tohoto zákona,

i) rovnocenností pro osivo schválení udělené třetí zemi2a) , zaručující, že osivo vyprodukované v dané třetí zemi je rovnocenné osivu vyprodukovanému v souladu s tímto zákonem,

j) úředním dozorem soubor kontrolních opatření prováděných Ústavem,

k) rozmnožovacím materiálem rychle rostoucích dřevin materiál pěstovaný na zemědělské půdě, sloužící k zakládání produkčních porostů rychle rostoucích dřevin,

l) osivem s neukončenou certifikací osivo, které bylo sklizeno v jiném členském státě Evropských společenství (dále jen "členský stát") nebo ve třetí zemi z množitelského porostu vyhovujícího požadavkům srovnatelným s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo které bylo sklizeno v České republice z množitelského porostu vyhovujícího požadavkům tohoto zákona, pokud je určeno k uznání v jiném členském státě, u kterého dosud nebylo ukončeno uznávací řízení,

m) okrasnými druhy okrasné rostliny bez rozlišení stupně jejich botanického třídění.

HLAVA DRUHÁ OBĚH OSIVA A SADBY

§ 3 Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

(1) Rozmnožovací materiál se smí uvádět do oběhu pouze

a) je-li uznán v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál zemědělských druhů, zeleniny, chmele, révy a ovocných rodů a druhů,

b) jako standardní osivo zeleniny,

c) jako standardní rozmnožovací materiál révy,

d) jako konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů,

e) je-li povolen Ústavem jako obchodní osivo, nebo

f) jako směs osiv zemědělských druhů, zeleniny, popřípadě rostlinných druhů neuvedených v druhovém seznamu.

(2) Rozmnožovací materiál podle odstavce 1 lze uvádět do oběhu za předpokladu, že jsou splněny požadavky na jeho kvalitu, pravost druhu a odrůdy a další vlastnosti významné pro použití rozmnožovacího materiálu (dále jen "vlastnosti"), které stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Rozmnožovací materiál okrasných druhů, osivo zemědělských druhů a zeleniny pro okrasné účely a rozmnožovací materiál odrůd révy a ovocných rodů a druhů, na který se nevztahují § 10 , 23 nebo 24 , lze uvádět do oběhu podle § 25 .

(4) Druhy, jejichž rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál smí být uváděn do oběhu jen mořený nebo je u nich stanovena mezní hodnota výskytu škodlivých organismů, na základě které je stanovena povinnost moření, stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rozmnožovací materiál předstupňů může být vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů po vymezený počet generací. Prováděcí právní předpis stanoví počty generací u jednotlivých druhů rostlin.

(6) Certifikovaný rozmnožovací materiál může být vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu pocházejícího přímo z uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu s výjimkou révy, z rozmnožovacího materiálu předstupňů a ze základního rozmnožovacího materiálu u druhů, které stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, chmele a rozmnožovací materiál révy jiným než konečným spotřebitelům, je povinen k tomuto rozmnožovacímu materiálu doložit doklad, který musí obsahovat tyto údaje o rozmnožovacím materiálu:

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,

c) jméno a adresu osoby odpovědné za označení a balení,

d) název a registrační číslo dodavatele,

e) název druhu,

f) název odrůdy, popřípadě klonu; v případě podnože název odrůdy nebo její označení,

g) kategorii a stupeň množení,

h) zdravotní třídu,

i) číslo uznávacího listu; u konformního rozmnožovacího materiálu číslo partie,

j) množství,

k) rok sklizně,

l) v případě dovozu ze třetích zemí zemi původu,

m) označení "jakost ES".

(8) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou podrobnosti uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle odstavců 2 a 4 až 7 a počty generací u jednotlivých druhů rostlin a vzor dokladu podle odstavce 7 .

§ 3a Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd

(1) Na základě povolení Ústavu lze uvádět do oběhu osivo odrůdy zemědělského druhu, pro kterou byla Ústavu předložena žádost o registraci odrůdy, nebo osivo odrůdy zeleninového druhu, pro kterou byla předložena žádost o registraci odrůdy nebo o zapsání odrůdy do seznamu odrůd jiného členského státu. Povolení se uděluje pouze pro testy a hodnocení v zemědělských podnicích s cílem získat informace o pěstování, popřípadě použití odrůdy.

(2) Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy Ústavu podává

a) dodavatel se sídlem na území České republiky nebo jeho zmocněný zástupce u odrůdy zemědělského druhu, pro kterou byla podána žádost o registraci odrůdy,

b) osoba nebo její zmocněný zástupce, která podala žádost o registraci odrůdy nebo o zápis odrůdy do seznamu odrůd jiného členského státu v případě zeleninového druhu.

(3) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu4) , identifikační číslo, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , u právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo a popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, včetně přiděleného registračního nebo evidenčního čísla podle § 16 ,

b) název druhu a návrh názvu odrůdy,

c) popis odrůdy,

d) plánované zkoušky a hodnocení včetně označení státu nebo států, kde budou provedeny a hodnoceny,

e) údaj o udržovateli odrůdy.

(4) Osivo uváděné do oběhu podle odstavce 1 musí splňovat požadavky na vlastnosti certifikovaného osiva první nebo druhé generace. Požadavky na vlastnosti certifikovaného osiva první nebo druhé generace u jednotlivých druhů stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Vlastnosti osiva se ověří úředními zkouškami nebo zkouškami pod úředním dozorem, u sadby brambor pouze úředními zkouškami. V případě zeleninových druhů podléhá osivo následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty; obdobný postup se užije u odběru vzorků.

(6) Obaly osiva musí být zabaleny a uzavřeny v souladu s § 19 a označeny úřední návěskou u zemědělských druhů nebo návěskou dodavatele u zeleninových druhů. Návěska je oranžové barvy a musí obsahovat následující údaje:

a) označení orgánu odpovědného za certifikaci osiva, s výjimkou zeleninových druhů,

b) číslo partie,

c) měsíc a rok uzavření obalu osiva,

d) název druhu, název odrůdy nebo návrh názvu odrůdy,

e) označení "úředně nezapsaná odrůda",

f) označení "pouze pro zkoušky a hodnocení", s výjimkou zeleninových druhů,

g) označení "geneticky modifikovaná odrůda", v případě geneticky modifikovaných odrůd,

h) u sadby brambor velikostní třídění,

i) hmotnost balení, popřípadě množství čistých semen,

j) při použití obalovací látky či granulovaných pesticidů se uvede hmotnost doplňkových látek a poměr mezi nimi a čistými semeny.

(7) Povolení je platné po dobu nejdéle 1 roku. Povolení je možné obnovit vždy na dobu 1 roku na základě žádosti, ke které musí být přiloženy doklady, které stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Veškerá povolení pozbudou platnosti, pokud je žádost o zapsání do Státní odrůdové knihy u zemědělského druhu nebo žádost o zapsání do Státní odrůdové knihy nebo obdobného seznamu jiného členského státu u zeleninového druhu vzata zpět nebo zamítnuta.

(9) Ústav oznámí Komisi a příslušným úřadům členských států obdržení žádosti, udělení, obnovení nebo pozbytí platnosti povolení, popřípadě zamítnutí žádosti.

(10) Ústav omezí nebo zakáže používání odrůdy na území České republiky, pokud

a) se prokáže nevhodnost pěstování takové odrůdy z rostlinolékařského hlediska,

b) se prokáže, že odrůda není vhodná k pěstování na daném území nebo nepřináší požadované výsledky,

c) se vyskytne důvodné podezření, že odrůda může ohrozit lidské zdraví nebo životní prostředí.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti osiva, maximální hmotnost partií a vzorků osiva, postup při určení množství, které lze povolit u jednotlivých odrůd a druhů osiva, vzor dokladu pro podání žádosti o povolení nebo o obnovení povolení, druh, způsob a rozsah kontroly oběhu osiva a kontroly udržovacího šlechtění.

§ 4 Uznávací řízení

(1) Uznávací řízení zahrnuje

a) řízení o uznání množitelského porostu,

b) řízení o uznání rozmnožovacího materiálu.

(2) U rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů se řízení o uznání množitelského porostu a řízení o uznání rozmnožovacího materiálu konají společně, s výjimkou osiva ovocných rodů a druhů. Uznávací řízení podle věty první upravuje § 24a .

(3) Uznávacímu řízení podléhají tyto kategorie rozmnožovacího materiálu:

a) šlechtitelský rozmnožovací materiál, je-li uváděn do oběhu nebo využíván pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

b) rozmnožovací materiál předstupňů, je-li uváděn do oběhu,

c) základní rozmnožovací materiál,

d) certifikovaný rozmnožovací materiál.

(4) Předpokladem pro uznání rozmnožovacího materiálu je, že

a) odrůda

1. je registrovaná,

2. jejíž registrace skončila, avšak lhůta podle § 37 odst. 4 dosud běží,

3. je zapsána ve společném katalogu odrůd nebo v případě ovocných rodů a druhů a révy také alespoň v jednom z úředních seznamů odrůd členských států, nebo

4. není registrovaná a není zapsána ve společném katalogu odrůd, ale množená dodavatelem jen pro zahraničního odběratele, jejíž dovoz byl Ústavem povolen podle § 18 odst. 4 , a která je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a u které existuje úřední popis,

b) množitelský porost byl uznán podle § 5 ,

c) vzorek je odebrán v souladu s technologickým postupem, který stanoví ministerstvo vyhláškou,

d) byly provedeny úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem potřebné ke zjištění vlastností osiva uvedených v § 3 odst. 3 ; tyto zkoušky musí být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.

(5) Uznávací řízení se může provést i u odrůdy přihlášené k registraci podle § 28 , u níž existuje úřední popis odrůdy.

(6) Uznávací řízení provádí Ústav nebo jím pověřená osoba na základě žádosti dodavatele o uznání množitelského porostu a na základě žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu, která se podává po skončeném řízení o uznání množitelského porostu.

(7) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál podléhající uznávacímu řízení podle odstavce 3 , je povinen Ústavu

a) podat žádost o uznání množitelského porostu v termínu, který stanoví ministerstvo vyhláškou,

b) podat žádost o uznání rozmnožovacího materiálu.

(8) O uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu vydá Ústav nebo jím pověřená osoba uznávací list, který je osvědčením podle zvláštního právního předpisu3b) .

(9) Pokud bylo v uznávacím řízení zjištěno, že nejsou splněny podmínky pro vydání uznávacího listu, Ústav rozhodne o zamítnutí žádosti. Pokud nesplnění podmínek zjistila pověřená osoba, předá Ústavu dokumentaci k dalšímu řízení. Jestliže Ústav zjistí, že podmínky pro vydání uznávacího listu byly splněny, žádosti vyhoví. V opačném případě rozhodne o zamítnutí žádosti.

(10) Osivo sklizené v jiném členském státě je na žádost úředně uznáno, pokud

a) pochází přímo z osiva kategorií základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál úředně uznaného v jiném členském státě nebo v jiných členských státech nebo ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh, nebo s výjimkou řepy z křížení osiva kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaného v jednom členském státě s osivem kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaným ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh,

b) byly provedeny přehlídky množitelského porostu vyhovující požadavkům pro danou kategorii, které ministerstvo stanoví vyhláškou,

c) úředními zkouškami bylo ověřeno, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva pro danou kategorii, které ministerstvo stanoví vyhláškou.

(11) Osivo, které pochází přímo z osiva kategorie rozmnožovací materiál předstupňů, může Ústav v souladu s odstavcem 10 uznat jako základní rozmnožovací materiál, jsou-li splněny požadavky stanovené tímto zákonem pro základní rozmnožovací materiál.

(12) Osivo, které má být uznáno podle odstavce 10 , musí splňovat požadavky na označování a balení podle § 19 .

(13) Osivo sklizené ve třetí zemi je na žádost úředně uznáno, pokud

a) pochází přímo z osiva kategorií základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál úředně uznaného v jiném členském státě nebo v jiných členských státech nebo ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh, nebo s výjimkou řepy z křížení osiva kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaného v jednom členském státě s osivem kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaným ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh,

b) byly provedeny přehlídky množitelského porostu vyhovující požadavkům na rovnocennost pro přehlídky množitelských porostů pro daný druh,

c) úředními zkouškami bylo zjištěno, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva pro danou kategorii, které ministerstvo stanoví vyhláškou.

(14) Kategorie a generace osiva u jednotlivých druhů, které lze uznávat podle odstavců 10 a 13 , stanoví ministerstvo vyhláškou.

(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou technologický postup a způsob odběru vzorků, postup při kontrole průvodních dokladů partie rozmnožovacího materiálu a závazné pokyny pro opětovné uzavírání a označování obalů po provedené kontrole.

§ 5 Uznávání množitelských porostů

(1) Žádost o uznání množitelského porostu podává dodavatel Ústavu. Žádost obsahuje

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu4) , identifikační číslo, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) ; u právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, včetně přiděleného registračního nebo evidenčního čísla podle § 16 ,

b) název druhu a název odrůdy rozmnožovacího materiálu,

c) kategorii rozmnožovacího materiálu a generaci, která má být vyrobena,

d) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , a identifikační číslo osoby, která s dodavatelem uzavřela písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího materiálu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu,

e) výměru množitelského porostu a jeho umístění v příslušném katastrálním území,

f) původ a množství osiva nebo sadby použité k založení porostu,

g) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech podle požadavků stanovených prováděcím právním předpisem,

h) souhlas držitele šlechtitelských práv, je-li odrůda chráněna podle zvláštního právního předpisu2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4b) ,

i) doklady potřebné k ověření původu rozmnožovacího materiálu, které stanoví prováděcí právní předpis,

j) označení pověřené osoby v případě, že tato osoba provede uznávací řízení množitelského porostu,

k) číslo množitelského porostu, které stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Dodavatel, který žádá o uznání množitelského porostu, je povinen podle pokynů Ústavu zřetelně označit pozemek číslem množitelského porostu. Na vyžádání Ústavu nebo pověřené osoby je dodavatel povinen předložit doklad o sledu předplodin.

(3) Ústav řízení o uznání množitelského porostu zastaví, nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 , a to ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti.

(4) Ústav nebo pověřená osoba provede přehlídku množitelského porostu a o jejím výsledku vyhotoví záznam, který zašle dodavateli, jenž podal žádost o uznání množitelského porostu.

(5) Ústav nebo pověřená osoba vydá uznávací list, jestliže

a) vlastnosti množitelského porostu a výsledky úředních zkoušek vyhovují požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem,

b) množitelský porost splňuje podmínku minimální vzdálenosti od porostu stejného nebo příbuzného druhu, který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost,

c) množitelský porost splňuje požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících letech, stanovené prováděcím právním předpisem.

(6) Množitelský porost se neuzná, nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 5 nebo vyskytují-li se v něm škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství5) .

(7) Uznávací list o uznání množitelského porostu obsahuje

a) název druhu a název odrůdy,

b) údaj o výměře množitelského porostu,

c) výsledek přehlídky množitelského porostu, popřípadě dalších předepsaných úředních zkoušek,

d) kategorii rozmnožovacího materiálu a generaci,

e) označení dodavatele podle odstavce 1 písm. a) ,

f) označení osoby, která s dodavatelem uzavřela písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího materiálu podle odstavce 1 písm. d) ,

g) datum vydání a číslo uznávacího listu,

h) podpis osoby, která uznávací list vydala.

(8) Uznávací list množitelského porostu vydaný pověřenou osobou obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 7 rovněž údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti o uznání množitelského porostu, výčet dokladů potřebných k ověření rozmnožovacího materiálu a číslo množitelského porostu podle odstavce 1 , požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících letech podle odstavce 5 a vzor uznávacího listu podle odstavců 7 a 8 .

Uznávání rozmnožovacího materiálu

§ 6

(1) žádost o uznání rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu. Žádost obsahuje kromě údajů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c)

a) množství rozmnožovacího materiálu s uvedením počtu a druhu balení a čísla použitých návěsek,

b) rok sklizně rozmnožovacího materiálu,

c) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, z něhož byl rozmnožovací materiál bezprostředně vyroben,

d) číslo partie rozmnožovacího materiálu,

e) údaj o chemickém nebo jiném ošetření, pokud byl rozmnožovací materiál před odběrem vzorku takto ošetřen,

f) údaj o místě, kde je rozmnožovací materiál uložen,

g) označení pověřené osoby v případě, že tato osoba provede uznávací řízení rozmnožovacího materiálu.

(2) Ústav provede kontrolu splnění podmínek žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu podle odstavce 1 , a zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, vyzve dodavatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Uznání rozmnožovacího materiálu se zastaví, nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo neodstraní-li dodavatel nedostatky v žádosti ve lhůtě stanovené Ústavem.

(4) Ústav nebo pověřená osoba odebere vzorek rozmnožovacího materiálu z partie rozmnožovacího materiálu a provede zkoušky potřebné k vydání uznávacího listu. Odběr vzorků sadby brambor provádí Ústav. Dodavateli nevzniká nárok na finanční náhradu za odebraný vzorek. Uznávací list je vydán, jestliže z výsledku provedených zkoušek u odebraného vzorku je zřejmé, že rozmnožovací materiál má ke dni uznání vlastnosti stanovené pro jednotlivé druhy vyhláškou.

(5) Ústav rozmnožovací materiál neuzná, obsahuje-li škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství5) nebo nemá vlastnosti stanovené vyhláškou pro jednotlivé druhy.

(6) Dokladem o uznání rozmnožovacího materiálu je uznávací list vydaný Ústavem nebo pověřenou osobou. Dokladem o neuznání rozmnožovacího materiálu je rozhodnutí vydané Ústavem.

(7) Uznávací list obsahuje

a) název druhu rozmnožovacího materiálu a název odrůdy,

b) údaj o množství rozmnožovacího materiálu, včetně počtu a druhu balení,

c) číslo partie rozmnožovacího materiálu,

d) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, ze kterého byl rozmnožovací materiál vyroben,

e) údaj o způsobu úpravy rozmnožovacího materiálu a o použitém chemickém přípravku, byl-li použit,

f) čísla použitých návěsek, s výjimkou vegetativně množených odrůd révy, chmele, ovocných rodů a druhů,

g) výsledky zkoušek,

h) údaj o kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,

i) číslo uznávacího listu,

j) datum vydání uznávacího listu,

k) podpis osoby, která uznávací list vydala.

(8) Uznávací list vydávaný pověřenou osobou obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 7 také údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu.

§ 7

(1) Dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, je povinen vést a uchovávat po dobu 5 let záznamy o

a) hmotnosti nebo počtu kusů, původu a vlastnostech rozmnožovacího materiálu použitého k výrobě rozmnožovacího materiálu,

b) hmotnosti nebo počtu kusů a vlastnostech vyrobeného rozmnožovacího materiálu,

c) hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu uvedeného do oběhu.

(2) Ústav v uznávacím řízení provádí odborné a zkušební úkony, jimiž opatřuje nezbytné podklady pro vydání uznávacího listu. Ústav může k provedení těchto úkonů uzavřít smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, která splňuje podmínky podle § 17 . Ústav může pověřit osobu k činnostem uvedeným v § 17 .

(3) Náklady za provedení odborných a zkušebních úkonů spojených s uznávacím řízením hradí Ústavu dodavatel podle zvláštního zákona.3) Pověřeným osobám hradí náklady dodavatel podle písemně dohodnutých podmínek.

(4) Seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor, mimo které není sadba brambor z přehlížených množitelských porostů určených k její výrobě uznávána a ve kterých smí být pěstovány brambory výhradně z rozmnožovacího materiálu předstupňů, ze základního rozmnožovacího materiálu nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.

(5) Ministerstvo může stanovit vyhláškou seznam uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu základního rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a okrasných druhů, kde je zakázána výsadba jiného než na zdravotní stav testovaného materiálu.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů stejného nebo příbuzného druhu, které by mohly cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost, a požadavky na vlastnosti množitelského porostu,

b) požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících letech,

c) postupy pro hodnocení množitelských porostů, včetně hodnocení u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě,

d) požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu stanovené pro jednotlivé druhy,

e) druhy, jejichž rozmnožovací materiál předstupňů smí být vyráběn po vymezený počet generací z uznaného rozmnožovacího materiálu předstupňů, a způsob označování těchto generací,

f) druhy, jejichž certifikovaný rozmnožovací materiál smí být vyráběn z certifikovaného rozmnožovacího materiálu pocházejícího bezprostředně z uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu,

g) pro vymezené druhy způsob označování zdravotních tříd základního rozmnožovacího materiálu nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu vyrobeného postupy vhodnými k výrobě zdravého rozmnožovacího materiálu a stanoví vlastnosti, které takto označený základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál musí mít,

h) termíny a způsoby podávání žádostí o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu včetně vzorů formulářů,

i) doklady potřebné k ověření původu rozmnožovacího materiálu,

j) způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu,

k) metody zkoušení rozmnožovacího materiálu ke zjištění jeho vlastností,

l) náležitosti čísla množitelského porostu a čísla partie rozmnožovacího materiálu a maximální hmotnost nebo počet kusů v partii rozmnožovacího materiálu,

m) použití měrných jednotek hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy rostlin,

n) zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů,

o) požadavky na přípustné limity zjišťované u množitelského porostu úředními zkouškami,

p) podmínky na vlastnosti pozemku, na kterém je množitelský porost, a vlastnosti půdy, popřípadě substrátu, ve kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován,

r) vzory dokladů vydávaných Ústavem nebo pověřenými osobami,

s) specifikaci kategorií rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů pěstovaných rostlin,

t) kategorie a generace osiva u jednotlivých druhů, které lze uznávat podle § 4 odst. 10 a 13 ,

u) podrobnosti o uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů a rychlerostoucích dřevin.

§ 8 Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

(1) Osivo lze uvést do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti za předpokladu, že dodavatel

a) podá žádost o uznání osiva podle § 6 ,

b) zajistí provedení zkoušek stanovených vyhláškou,

c) písemně nebo prostřednictvím dálkového přenosu dat oznámí odběrateli hodnoty zjištěné zkouškou podle písmene b) a na zvláštní návěsce obalu, nebo v případě balení určených k prodeji na území České republiky konečnému spotřebiteli v doprovodném dokladu uvede jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , identifikační číslo dodavatele, číslo partie, výsledek předběžné zkoušky klíčivosti a text "dodáno do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti",

d) vede evidenci o osivu uvedeném do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti včetně údajů o prvním odběrateli tohoto materiálu; evidenci vede v písemné nebo elektronické podobě,

e) předložil Ústavu doklad o předběžném zjištění vlastností osiva a uvede jméno, příjmení a místo trvalého pobytu prvního odběratele osiva.

(2) Nesplnil-li dodavatel předpoklady podle odstavce 1 nebo osivo nesplňuje požadavky na jeho vlastnosti [§ 7 odst. 6 písm. d) ], nesmí uvést osivo do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou zkoušky podle odstavce 1 písm. b) , podrobnosti vedení evidence podle odstavce 1 písm. d) a požadavky na vlastnosti osiva pro jednotlivé druhy podle odstavce 2 a druhy, jejichž osivo je možné uvádět do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí, s výjimkou osiva uznávaného podle § 4 odst. 13 .

§ 9 Standardní osivo

(1) Standardní osivo uváděné do oběhu musí být druhově a odrůdově pravé, odrůdově čisté a musí splňovat požadavky na vlastnosti, které ministerstvo stanoví vyhláškou. Za tyto vlastnosti osiva odpovídá dodavatel, který je povinen odběrateli písemně oznámit skutečně zjištěné vlastnosti osiva uváděného do oběhu.

(2) Dodavatel, který vyrábí standardní osivo, je povinen

a) odebírat vzorky z každé vyrobené partie osiva a uchovávat je pro účely následné kontroly po dobu 2 let,

b) vést a uchovávat po dobu 3 let záznamy o

1. původu, hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého k výrobě,

2. stavu množitelského porostu k výrobě osiva, které ministerstvo stanoví vyhláškou,

3. hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného osiva a o osobě, jíž byl předán,

4. hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého ve vlastním podniku,

5. vlastnostech vyrobeného osiva,

c) předkládat na vyžádání Ústavu záznamy podle písmene b) ke kontrole.

(3) Ústav provádí následnou kontrolu vyrobeného standardního osiva a namátkovou kontrolu dodržování povinností uvedených v odstavci 2 .

§ 10 Konformní rozmnožovací materiál

(1) V kategorii konformní rozmnožovací materiál může být uváděn do oběhu jen rozmnožovací materiál odrůd ovocných rodů a druhů.

(2) Konformní rozmnožovací materiál musí být rodově, druhově a odrůdově pravý a čistý, s výjimkou podnoží nepatřících žádné odrůdě, musí být alespoň při vizuální kontrole prostý škodlivých organizmů, nesmí vykazovat příznaky napadení škodlivými organizmy nebo vykazovat vlastnosti snižující způsobilost jeho použití. Konformní rozmnožovací materiál se označuje zkratkou "CAC".

(3) Dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu je povinen

a) vypracovat kritické body výrobních postupů na základě použitých výrobních metod,

b) stanovit metody sledování kritických bodů,

c) vést záznamy o skutečnostech uvedených v písmenech a) a b) a záznamy o výrobě a uvádění konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu po dobu 3 let.

(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na osoby, které konformní rozmnožovací materiál pouze uvádí do oběhu. Tyto osoby jsou však povinny vést záznamy o nákupu a prodeji konformního rozmnožovacího materiálu.

(5) Dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu odpovídá za vlastnosti tohoto materiálu.

(6) Množitelský porost musí svými vlastnostmi splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(7) Konformní rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí svými vlastnostmi, balením a označením odpovídat požadavkům, které stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Konformní rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí být označen názvem druhu a odrůdy.

(9) Konformní rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jen za podmínek, že se jedná o odrůdu

a) chráněnou podle zvláštního zákona2) ,

b) registrovanou, nebo

c) zapsanou v seznamu odrůd vedeném dodavatelem a jejíž popis je u dodavatele uložen.

(10) Množitelský porost a rozmnožovací materiál v kategorii konformní rozmnožovací materiál podléhají namátkové kontrole Ústavu nejméně jedenkrát za kalendářní rok; namátkovou kontrolu provede Ústav u každého dodavatele, který konformní rozmnožovací materiál vyrábí.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti konformního rozmnožovacího materiálu a jeho uvádění do oběhu podle odstavců 1 až 10 .

§ 11 Obchodní osivo

(1) Ústav povolí uvádět do oběhu obchodní osivo, pokud

a) se jedná o zemědělský druh stanovený prováděcím právním předpisem,

b) je vzorek obchodního osiva odebrán v souladu s technologickým postupem, který stanoví prováděcí právní předpis,

c) byly provedeny všechny zkoušky podle § 7 odst. 6 písm. n) potřebné ke zjištění vlastností obchodního osiva uvedených v § 3 odst. 2 , které musí být provedeny podle obvyklých mezinárodních metod, pokud takové metody existují,

d) obchodní osivo splňuje požadavky na pravost druhu a na vlastnosti, stanovené prováděcím právním předpisem,

e) je označeno, zda jde o formu jarní nebo ozimou nebo jiné zvláštní použití osiva,

f) jsou splněny požadavky na označování a balení podle § 19 .

(2) Dodavatel je povinen vést evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu v písemné nebo elektronické podobě.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) výčet zemědělských druhů, u nichž je možno uvádět do oběhu osivo v kategorii obchodní osivo,

b) technologický postup odběru vzorků,

c) požadavky na pravost druhu a jeho vlastnosti,

d) podrobnosti vedení evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu.

§ 12 Směs osiv

(1) Směs osiv odrůd jednoho nebo více druhů se smí uvádět do oběhu, pokud jednotlivé složky směsi osiva, které náleží k druhům uvedeným v druhovém seznamu, splňují podmínky pro uvádění do oběhu samostatně.

(2) Do oběhu se smí uvádět směs

a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo zemědělských druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, s výjimkou osiva řepy a odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina,

b) osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu,

c) osiv odrůd jednoho nebo více druhů obilnin,

d) standardních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny v malém balení, jehož nejvyšší povolenou hmotnost stanoví prováděcí právní předpis,

e) osiv určená pro použití při ochraně přirozeného prostředí nebo ve spojení se zachováním genetických zdrojů; tato směs osiva smí obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu.

(3) Kdo hodlá vyrábět směs osiva k uvádění do oběhu, je povinen sdělit Ústavu předem podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve směsi osiva a případný obchodní název směsi osiv.

(4) Ústav

a) eviduje směs osiva podle odstavce 3 a přidělí každé směsi osiva před uvedením do oběhu registrační číslo,

b) odebere úřední vzorek a uchová jej pro případ následné kontroly po dobu 5 let.

(5) Způsob přidělení registračního čísla, odběr vzorku a údaje o způsobu míchání a evidence stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Směs osiva uváděná do oběhu musí být zřetelně označená jako směs osiva a musí být označena údaji a způsobem podle § 19 .

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) nejvyšší povolenou hmotnost malého balení směsi standardního osiva odrůd jednoho druhu zeleniny,

b) způsob přidělení registračního čísla směsi osiva,

c) technologický postup odběru vzorků směsí osiv,

d) náležitosti vedení evidence o míchání směsí osiv a jejich uvádění do oběhu.

§ 13 Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství

(1) Výrobu rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství upravuje zvláštní právní předpis6) .

(2) Obal7) rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství musí být označen podle zvláštního právního předpisu6) .

(3) Pro ekologické zemědělství lze použít pouze rozmnožovací materiál, který nevyžaduje moření podle § 3 odst. 4 . Dodavatel je povinen vést evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství v písemné nebo elektronické podobě.

(4) Ústav je povinen vést a aktualizovat elektronickou databázi7a) odrůd, jejichž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství je dostupný na území České republiky.

(5) Dodavatelé rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství jsou povinni poskytovat informace pro aktualizaci databáze vedené Ústavem podle odstavce 4 .

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti vedení evidence podle odstavce 3 a způsob poskytování informací podle odstavce 5 .

§ 14 Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd

(1) Uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu geneticky modifikovaných odrůd musí být v souladu s ustanoveními tohoto zákona a s ustanoveními zvláštního právního předpisu1a) .

(2) Použití rozmnožovacího materiálu geneticky modifikované odrůdy, která není v České republice registrována, pro pokusné účely a zkoušky se řídí ustanoveními zvláštního právního předpisu1a) .

(3) Údaje na obalu rozmnožovacího materiálu geneticky modifikovaných odrůd uváděných do oběhu podle odstavce 1 musí obsahovat označení podle zvláštního právního předpisu1a) .

(4) Každá osoba, která uvádí rozmnožovací materiál geneticky modifikované odrůdy do oběhu, musí ve svém obchodním katalogu zřetelně označit, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

(5) Dodavatel je povinen vést evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu geneticky modifikovaných odrůd v písemné nebo elektronické podobě.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o údajích na obalu rozmnožovacího materiálu geneticky modifikovaných odrůd uváděných do oběhu a podrobnosti vedení evidence podle odstavce 5 ..

§ 15 Sazenice zeleniny

(1) Sazenice zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu lze uvádět do oběhu, pokud

a) pochází z osiva, sadby nebo části rostliny registrované odrůdy nebo odrůdy zapsané ve společném katalogu odrůd v kategorii základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo,

b) byly vypěstovány a uchovávány odděleně a nedošlo ke smíchání jednotlivých partií rozmnožovacího materiálu zeleniny,

c) vykazují vlastnosti a jsou baleny a označeny způsobem, který stanoví tento zákon a vyhláška,

d) neobsahují škodlivé organismy nebo nevykazují zjevné příznaky poškození škodlivými organismy.

(2) Dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu musí

a) být pro tuto činnost registrován (§ 16 ),

b) informovat o výskytu škodlivých organizmů Státní rostlinolékařskou správu5) a Ústav,

c) splnit podmínky pro

1. popis, sledování a kontrolu kritických bodů výrobního procesu,

2. odběr vzorků, prováděný Ústavem nebo pověřenou osobou,

d) zabezpečit čistotu a pravost druhu nebo odrůdy sazenic zeleniny a kontrolovat jejich zdravotní stav,

e) vést záznamy o kontrole kritických bodů a kontrolách provedených správními úřady a tyto uchovávat po dobu alespoň 1 roku.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují rovněž na česnek, sazečku cibule a sazečku šalotky.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadované vlastnosti sazenic zeleniny,

b) podrobnosti způsobu balení a označování sazenic zeleniny,

c) podmínky pro sledování a kontrolu kritických bodů výrobního procesu sazenic zeleniny,

d) podrobnosti postupu při odběru vzorků,

e) náležitosti evidence a způsob vedení záznamů.

§ 16 Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele

(1) Dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, popřípadě okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele, musí být pro tuto činnost registrován u Ústavu. Povinnost registrace se vztahuje rovněž na dodavatele, který vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny. Ústav registruje na základě písemné žádosti osobu4) , která

a) prokáže odbornou způsobilost; při uznávání odborné způsobilosti nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států se postupuje podle zvláštního právního předpisu7b) ,

b) uhradí správní poplatek8) .

(2) Žadatel o registraci prokáže odbornou způsobilost

a) předložením originálu nebo úředně ověřené kopie

1. výučního listu nebo maturitního vysvědčení v oboru zahradník, nebo v příbuzném zemědělském oboru, nebo

2. vysokoškolského diplomu v oblasti zemědělství8a) , nebo

b) předložením písemného prohlášení o zastupující osobě, která prokáže svoji odbornou způsobilost podle písmene a) .

(3) Neprokáže-li žadatel o registraci odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. a) , avšak prokáže-li předložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o tom, že dosáhl minimálně středoškolského vzdělání, a to i jiného zaměření, může mu Ústav po absolvování teoretického a praktického proškolení v Ústavu rovněž udělit registraci; postup proškolení zveřejní Ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního Ústavu zemědělského (dále jen "Věstník").

(4) Žádost o registraci obsahuje

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , místo podnikání, liší-li se toto od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , u právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky,

b) druh a rozsah činnosti, na niž je žádána registrace,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za výkon registrované činnosti,

d) registrační číslo, bylo-li již osobě žádající o registraci dříve přiděleno podle zvláštního právního předpisu5) .

(5) Ústav může registraci zrušit

a) na žádost registrované osoby, nebo

b) zjistí-li, že registrovaná osoba hrubě porušila povinnost stanovenou tímto zákonem.

(6) Dodavatel, který nepodléhá registraci podle odstavce 1 , musí Ústavu nejpozději 1 měsíc před zahájením činnosti písemně oznámit její předpokládané zahájení, popřípadě úmysl tuto činnost ukončit. Pokud dodavatel nemůže Ústavu sdělit úmysl ukončit činnost předem, je tak povinen učinit nejpozději následující den po dni jejího faktického ukončení. Vzor oznámení a jeho náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Ústav přidělí každému dodavateli podle odstavce 1 registrační číslo a dodavateli podle odstavce 6 evidenční číslo.

(8) Ústav vede evidenci osob uvedených v odstavcích 1 a 6 .

(9) Registraci podle odstavce 1 a oznámení o zahájení činnosti podle odstavce 6 nepodléhá dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny s určením pro konečného spotřebitele, jehož činností není výroba zeleniny za účelem jejího prodeje konečnému spotřebiteli.

(10) Dodavatel, který vyrábí konformní rozmnožovací materiál, je povinen oznámit Ústavu rozsah výroby v kalendářním roce v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti o registraci a vzor oznámení podle odstavců 1 a 6 a termíny, v nichž je dodavatel, který vyrábí konformní rozmnožovací materiál, povinen oznámit Ústavu rozsah výroby v kalendářním roce.

§ 17 Smlouvy o provádění zkušebních úkonů a pověřování osob

(1) Ústav může uzavřít veřejnoprávní smlouvu (dále jen "smlouva") s právnickou nebo fyzickou osobou k provádění dílčích zkušebních úkonů podle § 7 odst. 2 , jestliže

a) je odborně a technicky způsobilá k provádění zkušebních úkonů,

b) při předchozím provádění zkoušek jednala objektivně, odborně a způsobem, který jí nepřivodil neoprávněný majetkový prospěch nebo jinou neoprávněnou výhodu.

(2) Ústav může pověřit osobu podle § 7 odst. 2 k provádění přehlídek množitelských porostů a k vydávání dokladů o uznání těchto množitelských porostů u rodů, druhů a kategorií stanovených prováděcím právním předpisem, pokud

a) má nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 8 ,

b) čestně prohlásí, že nemá na provádění přehlídek množitelských porostů osobní zájem,

c) se podpisem pověření písemně zavázala dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

d) provádí přehlídky množitelských porostů podle platných metod a pod úředním dozorem.

(3) Ústav může pověřit osobu podle § 7 odst. 2 k odběru vzorků rozmnožovacího materiálu rodů, druhů a kategorií stanovených vyhláškou pro uznávací řízení nebo pro ověření kvality obchodního osiva, pokud

a) má nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 8 ,

b) provádí odběr vzorků podle platných mezinárodních metod a pod úředním dozorem.

(4) Pověřenou osobou podle odstavce 3 může být

a) nezávislá osoba,

b) zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou nebo uváděním do oběhu osiva, nebo

c) zaměstnanec dodavatele; zaměstnanec dodavatele však může provádět činnost podle odstavce 3 u partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, dodavatelem vzorkovaného osiva a Ústavem dohodnuto jinak.

(5) Ústav může pověřit laboratoř podle § 7 odst. 2 ke zkoušení osiv rodů, druhů a kategorií stanovených prováděcím právním předpisem při uznávacím řízení a k vydávání dokladů o uznání těchto osiv, pokud

a) vedoucí laboratoře má odbornou způsobilost podle odstavce 8 ,

b) laboratoř se nachází v odpovídajících prostorách a je vybavena zařízením stanoveným vyhláškou,

c) zkoušení osiva probíhá v souladu s metodami, stanovenými prováděcím právním předpisem a pod úředním dozorem.

(6) Pověřenou laboratoří podle odstavce 5 může být

a) laboratoř, která žádnou svojí činností nezasahuje do výroby a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu, nebo

b) laboratoř dodavatele; v tomto případě může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem, dodavatelem zkoušeného osiva a Ústavem dohodnuto jinak.

(7) Ústav může pověřit laboratoř k provádění rozborů vzorků sazenic zeleniny. Pro tento postup platí obdobně odstavec 5 .

(8) Nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti jsou

a) vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru,

b) úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo

c) minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně 3 měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude pověřená osoba vykonávat. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku.

(9) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států se postupuje podle zvláštního právního předpisu7b) .

(10) Osoby podle odstavců 1 až 7 jsou povinny vést evidenci o činnostech, které jsou předmětem smlouvy nebo pověření a na vyžádání Ústavu ji musí kdykoli předložit.

(11) Všechny úkony prováděné osobami podle odstavců 1 až 3 , 5 a 7 podléhají dozoru Ústavu. Při nesplnění podmínek může Ústav osobám, s nimiž uzavřel smlouvu nebo jimž udělil pověření, smlouvu nebo pověření zrušit spolu s uvedením důvodů. Opakovaně lze pak se stejnou osobou uzavřít smlouvu nebo udělit pověření po uplynutí nejméně 3 let.

(12) Osobě, s níž byla uzavřena smlouva nebo které bylo uděleno pověření, neplyne ze strany Ústavu žádný finanční nebo hmotný nárok.

(13) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podrobnosti kvalifikační a technické způsobilosti a rozsah znalostí osob podle odstavce 1 a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti podle odstavce 8 ,

b) podrobnosti provádění úkonů podle odstavců 1 až 3 , 5 a 7 , úředního dozoru, četnost provádění minimální následné kontroly a způsob jejího provádění,

c) požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob,

d) výčet platných mezinárodních metod.

§ 18 Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí

(1) Dovážet ze třetích zemí lze rozmnožovací materiál

a) odrůdy registrované v České republice, jde-li o druh uvedený v druhovém seznamu,

b) okrasného druhu a ostatních druhů neuvedených v druhovém seznamu,

c) odrůdy zapsané ve společném katalogu odrůd, v případě rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a révy též v jednom z úředních seznamů odrůd členských států,

d) odrůdy zapsané v seznamu vedeném dodavatelem v případě konformního rozmnožovacího materiálu.

(2) Rozmnožovací materiál podle odstavce 1 písm. a) a c) smí být dovážen ze třetí země, jíž byla podle předpisů Evropských společenství udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh,

a) je-li v zemi původu úředně uznán jako rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo se jedná o obchodní osivo nebo standardní osivo a je opatřen platnými doklady mezinárodních organizací nebo obdobnými platnými doklady jiného oprávněného orgánu, nebo

b) jedná-li se o osivo s neukončenou certifikací uznávané podle § 4 odst. 13 .

(3) Rozmnožovací materiál okrasných druhů a ostatních druhů neuvedených v druhovém seznamu smí být dovážen ze třetích zemí, splňuje-li požadavky stanovené v § 25 .

(4) Pouze s povolením Ústavu lze dovážet ze třetí země

a) rozmnožovací materiál odrůdy druhu z druhového seznamu, která není registrovaná a není zapsaná ve společném katalogu odrůd a je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, za předpokladu, že tento rozmnožovací materiál bude na základě smlouvy mezi dodavatelem v České republice a osobou třetí země rozmnožován nebo upravován výhradně pro vývoz jako rozmnožovací materiál,

b) rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů za předpokladu, že splňuje požadavky na konformní rozmnožovací materiál,

c) rozmnožovací materiál révy, stanoví-li tak předpis Evropských společenství8b) , přičemž poskytuje stejné záruky jako rozmnožovací materiál vyprodukovaný v Evropských společenstvích; do vydání předpisu Evropských společenství8b) lze rozmnožovací materiál révy dovážet ze třetích zemí s povolením Ústavu pouze,

1. byl-li úředně uznán v zemi původu,

2. splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) , v § 3 odst. 3 , v § 7 odst. 6 písm. u) a v § 18 odst. 1 písm. a) a c) ,

3. je-li označen podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2 písm. a) , § 19 odst. 15 písm. a) až c) , písm. f) a h) ,

4. je-li obal nebo svazek opatřen úřední pojistkou,

5. splňuje-li požadavky § 23 odst. 7 ,

d) rozmnožovací materiál chmele lze ze třetích zemí dovážet pouze, poskytuje-li stejné záruky jako rozmnožovací materiál vyprodukovaný v České republice; rozmnožovací materiál chmele lze dovážet ze třetích zemí pouze,

1. byl-li úředně uznán v zemi původu,

2. splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) , v § 3 odst. 3 , v § 7 odst. 6 písm. u) a v § 18 odst. 1 písm. a) a c) ,

3. je-li označen podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2 písm. a) , § 19 odst. 15 písm. a) až c) a písm. f) a h) ,

4. je-li obal nebo svazek opatřen úřední pojistkou,

e) sazenice zeleniny se smí ze třetích zemí dovážet jen, pokud splňují požadavky stanovené v § 15 a zvláštním právním předpisu5) .

(5) Ústav vydá povolení k dovozu ze třetích zemí rozmnožovacího materiálu podle odstavce 4 osobě, která

a) umožní odběr vzorků pro následnou kontrolu,

b) uhradí správní poplatek8) a

c) v žádosti o povolení uvede

1. u fyzických osob jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , identifikační číslo, včetně přiděleného čísla registrace podle § 16 ; u právnických osob obchodní firmu, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo dodavatele nebo osoby, která dovoz zajišťuje,

2. množství a kategorii rozmnožovacího materiálu,

3. vědecký název druhu a název odrůdy,

4. u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, bydliště, místo trvalého pobytu nebo sídlo osoby, která má v České republice právo s dovezeným rozmnožovacím materiálem po propuštění celním orgánem nakládat; u právnických osob obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo,

5. jméno, příjmení, bydliště a místo trvalého pobytu nebo sídlo osoby, které je rozmnožovací materiál vyrobený z dovezeného rozmnožovacího materiálu smluvně určen; u právnických osob obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo,

6. že rozmnožovací materiál, který bude v České republice rozmnožován nebo upraven, bude beze zbytku vyvezen, nedojde-li v roce, ve kterém byl vyroben, k registraci odrůdy.

(6) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí, který navrhuje jeho propuštění do režimu volného oběhu9) nebo aktivního zušlechťovacího styku9a) , je povinen

a) předložit celnímu úřadu písemné prohlášení potvrzující, že jsou splněny podmínky podle odstavců 1 až 3 ,

b) předložit celnímu úřadu povolení Ústavu podle odstavce 4 ,

c) jedná-li se o mimořádné případy podle § 40 , předložit celnímu úřadu písemné prohlášení o splnění mimořádných podmínek.

(7) Při dovozu rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí podle odstavce 6 celní úřad

a) nepropustí rozmnožovací materiál, pokud dovozce nepředloží písemné prohlášení podle odstavce 6 písm. a) ,

b) neprodleně informuje Ústav, pokud k zásilce není předloženo povolení Ústavu podle odstavce 6 písm. b) , který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s rozmnožovacím materiálem,

c) nepropustí rozmnožovací materiál, pokud dovozce nepředloží písemné prohlášení podle odstavce 6 písm. c) ,

d) informuje Ústav v případě důvodného podezření, že zásilka nesplňuje podmínky podle odstavců 1 až 3 nebo podle § 40 , který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s rozmnožovacím materiálem.

(8) Ze třetích zemí nesmějí být dováženy

a) směsi osiv pro zemědělskou výrobu,

b) rozmnožovací materiál odrůd, které obsahují geneticky modifikované organismy, s výjimkou případů povolených podle zvláštního právního předpisu1a) .

(9) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí je povinen oznámit Ústavu každý jednotlivý případ dovozu rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního rozmnožovacího materiálu, certifikovaného rozmnožovacího materiálu, standardního osiva, konformního rozmnožovacího materiálu, obchodního osiva, standardního rozmnožovacího materiálu révy, okrasných druhů, rychlerostoucích dřevin a sazenic zeleniny nejpozději do 7 dnů od propuštění do režimu volného oběhu9) .

(10) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí je povinen oznámit Ústavu písemně nebo v elektronické podobě

a) botanický název druhu,

b) název odrůdy, popřípadě klonu; u štěpovaných sazenic se tento údaj uvede pro podnož i pro roub,

c) kategorii a generaci,

d) typ rozmnožovacího materiálu,

e) zemi původu a úřední kontrolní orgán,

f) zemi odeslání, je-li jiná než země původu,

g) množství,

h) označení dovozce,

i) datum dovozu,

j) číslo partie,

k) účel dovozu,

l) místo uložení rozmnožovacího materiálu nebo sazenic zeleniny.

(11) Dodavatel je povinen oznámit Ústavu rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu a bude uveden do oběhu na území České republiky způsobem uvedeným v odstavci 10 , s výjimkou dodavatelů rozmnožovacího materiálu okrasných druhů a ovocných rodů a druhů.

(12) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti oznamování dovozu ze třetích zemí a údaje při něm vyžadované.

§ 19 Označování a balení rozmnožovacího materiálu

(1) Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí nést označení rodu a druhu, popřípadě klonu nebo formy k odlišení pěstitelských nebo užitkových vlastností.

(2) Název odrůdy

a) musí být uveden u všech druhů obsažených v druhovém seznamu nebo u druhů uvedených ve zvláštním právním předpisu2) v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál, standardní osivo a standardní rozmnožovací materiál révy,

b) musí být uveden u konformního rozmnožovacího materiálu podle § 10 odst. 8 ,

c) se neuvádí u obchodního osiva; označení odrůdy může být použito jen jako informace dodavatele rozmnožovacího materiálu, a to v případech, kdy je pro způsob pěstování taková informace potřebná,

d) se neuvádí u podnoží, které nenáleží žádné odrůdě; v tomto případě se místo odrůdy uvede označení rodu, druhu, popřípadě mezirodového nebo mezidruhového křížence,

e) u okrasných druhů se uvádí podle § 25 .

(3) Rozmnožovací materiál, který je uznáván podle § 4 až 7 a § 24a nebo je povolen jako obchodní osivo nebo podléhá úřednímu dozoru jako standardní rozmnožovací materiál révy, musí být, s výjimkou rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a chmele, uváděn do oběhu jen v obalech uzavřených úředně nebo pod dozorem Ústavu, zamezujících účinně jeho záměnu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.

(4) Obaly rozmnožovacího materiálu, který je uznáván podle § 4 až 7 a § 24a nebo je povolen jako obchodní osivo nebo podléhá úřednímu dozoru jako standardní rozmnožovací materiál révy, musí dodavatel, s výjimkou rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a chmele, pod dozorem Ústavu opatřit úřední pojistkou a úřední návěskou, které musí být při uvedení do oběhu s obalem trvale spojeny. Náklady na pořízení úředních pojistek a úředních návěsek hradí dodavatel. Toto ustanovení se vztahuje též na uzavírání a označování podle certifikačních schémat systému Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

(5) Obaly, které byly úředně nebo pod dozorem Ústavu uzavřeny, smí být znovu uzavřeny pouze úředně nebo pod dozorem Ústavu. Pokud dojde k opětovnému uzavření, musí být tato skutečnost vyznačena na úřední návěsce spolu s datem posledního uzavření a názvem úřadu, který takové uzavření provedl.

(6) Údaje na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu a vyžadované tímto zákonem musí být dobře čitelné a nesmazatelné.

(7) Na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu, s výjimkou révy, chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů, malých balení, standardního osiva, osiva s neukončenou certifikací sklizeného v jiném členském státě, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a) označení druhu nebo druhů, jde-li o směs osiv včetně váhového procentuálního zastoupení ve směsi,

b) označení odrůdy (odrůd u směsi), nejde-li o obchodní osivo,

c) údaj o kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu, nejde-li o směs osiv obsahující krmné plodiny,

d) číslo partie rozmnožovacího materiálu,

e) hmotnost nebo počet kusů rozmnožovacího materiálu v obalu; v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností; u sadby brambor též velikostní třídění,

f) druh chemického ošetření a použitý přípravek,

g) označení dodavatele,

h) označení certifikačního úřadu a státu nebo jejich počáteční písmena,

i) označení země výroby,

j) označení "geneticky modifikovaný organismus" u osiva pocházejícího z geneticky modifikovaného organismu,

k) označení "pravidla a normy ES".

(8) Dojde-li k novému přezkoušení vlastností osiva nebo alespoň klíčivosti, mohou být na úřední návěsce nebo na jejím dodatku uvedena slova "znovu přezkoušeno (měsíc a rok)".

(9) Rozmnožovací materiál, který je uznáván podle § 4 až 7 , standardní osivo, obchodní osivo, standardní rozmnožovací materiál révy a směsi osiv musí být označovány návěskou předepsaného rozměru, barvy a obsahu.

(10) Osoba, která nakoupí rozmnožovací materiál révy, je povinna uchovávat návěsku po dobu 1 roku.

(11) Návěsky a případné pojistky obalů standardního osiva, konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu okrasných druhů nesmějí být svým vzhledem zaměnitelné s úředními návěskami a úředními pojistkami.

(12) Osivo s neukončenou certifikací, které bylo sklizeno v jiném členském státě a které je uznáváno podle § 4 odst. 10 , musí být kromě úřední návěsky provázeno také úředním dokladem, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(13) Na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a na obalu nebo uvnitř obalu rozmnožovacího materiálu musí být uvedeno každé chemické ošetření osiva, bylo-li použito.

(14) Na každé návěsce nebo dokladu podle tohoto zákona doprovázejících partii osiva nebo rozmnožovacího materiálu révy geneticky modifikované odrůdy musí být jasně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) způsob označování obalů, jejich uzavírání a zabezpečení uzávěru,

b) opatření, která jsou považována za úřední pojistku podle odstavce 4 ,

c) náležitosti a požadavky, které musí splňovat návěska a úřední návěska pro jednotlivé druhy,

d) požadavky na návěsku a na uvádění povinných údajů stanovených Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) opatření pro označování a balení směsí osiv, včetně náležitostí návěsky,

f) podrobnosti pro balení a označování rozmnožovacího materiálu,

g) požadavky, které musí splňovat úřední návěska a úřední doklad osiva s neukončenou certifikací sklizeného v jiném členském státě a uznávaného podle § 4 odst. 10 ,

h) požadavky, které musí splňovat úřední návěska šlechtitelského rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu předstupňů,

i) požadavky, které musí splňovat návěska standardního osiva.

§ 19a Malé balení

(1) Osivo se smí uvádět do oběhu v malém balení (dále jen "malé balení"), jsou-li splněny požadavky na nejvyšší povolenou hmotnost malého balení u jednotlivých druhů stanovené vyhláškou.

(2) Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele nebo potiskem obalu, které obsahují zejména

a) označení druhu (latinsky, česky, popřípadě v obou jazycích) nebo druhů, jde-li o směs osiv včetně váhového procentuálního zastoupení ve směsi,

b) označení odrůdy, popřípadě odrůd u směsi osiv, nejde-li o obchodní osivo,

c) údaj o kategorii a generaci, nejde-li o obchodní osivo nebo směs osiv,

d) číslo partie,

e) označení dodavatele,

f) hmotnost nebo počet kusů osiva v obalu; v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností,

g) údaje o dodatečné úpravě mořením, inkrustací, obalováním nebo jinou úpravou.

(3) Obal malého balení musí být zajištěn tak, aby jej nebylo možno otevřít bez zjevného poškození, údaje na něm musí být srozumitelné pro spotřebitele a smí být znovu uzavřen pouze pod úředním dozorem.

(4) Za malé balení je považováno rovněž balení vzniklé rozvažováním z větších obalů, provádí-li tuto činnost osoba, která splnila registrační nebo ohlašovací povinnost podle § 16 , a jsou-li dodržena všechna ustanovení odstavců 1 , 2 a 3 .

(5) Směsi osiv nesmějí být při prodeji konečnému spotřebiteli rozvažovány.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) nejvyšší povolenou hmotnost malého balení u jednotlivých druhů,

b) způsob označování malého balení.

§ 20 Zákaz klamání

(1) Rozmnožovací materiál nesmí být uváděn do oběhu s údaji, které jsou nepravdivé, neúplné, přehnané nebo jinak klamající, ani v obalech, které mohou vyvolat nesprávné představy o jejich obsahu.

(2) Jako rozmnožovací materiál nesmí být uváděn do oběhu jiný rostlinný materiál, který je svým vzhledem, úpravou nebo způsobem uvádění do oběhu s ním zaměnitelný. Nejedná-li se o rozmnožovací materiál podle tohoto zákona, nesmí být použito označení "vhodný k setí" nebo "vhodný k sázení", popřípadě obdobné označení.

§ 21 Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady

Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud nebude sjednána doba delší. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

§ 22 Kontrola výroby a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu

(1) Ústav u rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny uváděných do oběhu

a) provádí přezkoumání vlastností uznaného rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny,

b) kontroluje dodržování tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k němu osobami uvádějícími rozmnožovací materiál a sazenice zeleniny do oběhu,

c) koná správní řízení, zjistí-li, že byl porušen tento zákon nebo prováděcí právní předpis k němu.

(2) Ústav u certifikovaného rozmnožovacího materiálu zeleniny provádí následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. Zjistí-li, že osivo nesplňuje požadavky na odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu, zakáže jeho další uvádění do oběhu. Ústav tato opatření zruší, pokud zjistí, že osivo splňuje požadavky na odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

(3) Vzorky rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny při kontrole v oběhu odebírají pouze zaměstnanci Ústavu.

(4) Pověření zaměstnanci Ústavu jsou oprávněni

a) vstupovat na pozemky, na nichž se rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny vyrábí, jakož i na pozemky dotčené, a do prostor, kde se rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny upravují, skladují, označují, balí a prodávají, a rovněž do dopravních prostředků, kterými jsou přepravovány,

b) vyžadovat od kontrolovaných osob uvedených v odstavci 5 potřebné doklady, včetně skladové a účetní evidence; informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu jejich kontrolní činnosti, včetně poskytnutí kontrolních vzorků rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny,

c) zakázat prodej a zaplombovat rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny u dodavatele a u konečného prodejce, zjistí-li při kontrole na místě, že rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny určené k prodeji nemají vlastnosti stanovené tímto zákonem, anebo, že nejsou označeny názvem druhu, názvem odrůdy nebo názvem dodavatele v případě, kdy to stanoví § 19 ,

d) kontrolovat v uzavřené pěstební oblasti dodržování povinností podle § 7 odst. 4 .

(5) Kontrolovaná osoba

a) poskytne pověřeným zaměstnancům Ústavu

1. potřebné doklady, včetně skladové a účetní evidence, informace a nezbytnou součinnost k zajištění řádného výkonu jejich činnosti, včetně poskytnutí kontrolních vzorků rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny,

2. umožní vstup na pozemky, na nichž rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny vyrábí, upravují, skladují, označují a balí, jakož i na pozemky dotčené, a umožní prohlídku částí dopravních prostředků, kterými jsou rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny přepravovány,

b) je oprávněna od Ústavu požadovat náhradu za odebrané kontrolní vzorky podle písmene a) , pokud kontrolní činností nebylo zjištěno nedodržení povinností a vlastností stanovených tímto zákonem, popřípadě prováděcím právním předpisem.

(6) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje Ústav při provádění kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu10) .

(7) Ústav zvláštním opatřením dodavateli

a) zakáže uvedení do oběhu rozmnožovacího materiálu nebo sazenic zeleniny, jejichž vlastnosti neodpovídají tomuto zákonu a vyhlášce, a to do doby zjednání nápravy, pokud je tato možná,

b) zakáže uvedení do oběhu rozmnožovacího materiálu, nesplňuje-li požadavky na označování názvem odrůdy [§ 19 odst. 2 písm. a) ],

c) zakáže uvedení do oběhu rozmnožovacího materiálu označeného klamavými údaji (§ 20 odst. 1 ),

d) zakáže uvedení do oběhu standardního osiva, zjistí-li, že toto osivo nesplňuje požadavky na odrůdovou pravost nebo odrůdovou čistotu; Ústav uvedené opatření zruší, zjistí-li následně, že osivo požadavky na odrůdovou pravost nebo odrůdovou čistotu splňuje,

e) nařídí zničení vyrobeného, dovezeného nebo skladovaného rozmnožovacího materiálu nebo sazenic zeleniny, jejichž vlastnosti nesplňují požadavky tohoto zákona nebo jeho prováděcího předpisu, anebo jejichž uvedení do oběhu by mohlo ohrozit zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí; přitom určí způsob jejich likvidace,

f) nařídí ošetření, popřípadě odstranění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a okrasných druhů, který na základě provedené vizuální kontroly není prost škodlivých organizmů.

(8) Prokáže-li následná kontrola, že rozmnožovací materiál nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, Ústav zruší uznávací list o uznání rozmnožovacího materiálu.

HLAVA TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ REŽIM OBĚHU OSIVA A SADBY

§ 23 Rozmnožovací materiál révy

(1) Rozmnožovací materiál révy se smí uvádět do oběhu, pokud byl uznán jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupně nebo pokud se jedná o standardní rozmnožovací materiál.

(2) Standardní rozmnožovací materiál révy lze uvádět do oběhu, pouze pokud se nejedná o rozmnožovací materiál určený k použití jako podnož a zároveň, pokud jde o

a) registrovanou odrůdu,

b) odrůdu, jejíž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno,

c) odrůdu, která již není registrovaná, ale která byla registrována nejpozději do 31. 12. 1971 a existuje její úřední popis, nebo

d) odrůdu, která je zapsána ve společném katalogu odrůd révy nebo alespoň v jednom ze seznamů odrůd členských států.

(3) Odrůdy uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) musí být udržovány udržovacím šlechtěním.

(4) Ministerstvo může povolit uvádět do oběhu rozmnožovací materiál révy určený pro pokusné a vědecké účely, pro šlechtění nebo k zachování genetické rozmanitosti.

(5) Je-li rozmnožovací materiál révy určen a dostatečně oddělen k vývozu do třetích zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.

(6) Rozmnožovací materiál révy vyráběný a uváděný do oběhu musí pocházet z identifikovatelné partie.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy požadavky na množitelské porosty a požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu.

§ 24 Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů může být uváděn do oběhu jako

a) uznaný podle § 3 odst. 1 písm. a) , nebo

b) konformní podle § 10 .

(2) Uznávat lze rozmnožovací materiál odrůd ovocných rodů a druhů, které jsou

a) registrované podle § 26 odst. 1 ,

b) právně chráněné podle zvláštního právního předpisu2) .

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují na ovocné rody a druhy uvedené v druhovém seznamu a na jejich křížence, dále na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů a na jejich křížence, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál těchto rodů a druhů nebo jejich kříženců. Vegetativně a generativně množené podnože, které mají být použity k výrobě uznaných školkařských výpěstků ovocných rodů a druhů uvedených v druhovém seznamu, musí pocházet z uznaného rozmnožovacího materiálu.

(4) Je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určen a dostatečně oddělen k vývozu do třetích zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.

(5) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů vyráběný a uváděný do oběhu musí pocházet z identifikovatelné partie.

(6) Ústav zřídí kolekci odrůd za účelem ověření, zda rozmnožovací materiál splňuje požadavky podle tohoto zákona.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti množitelských porostů a požadavky na osivo a sadbu ovocných rodů a druhů.

§ 24a Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů

(1) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů podává dodavatel Ústavu. Žádost kromě náležitostí uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až h) a j) a § 6 odst. 1 obsahuje

a) název rodu a druhu, popřípadě označení klonu,

b) zdravotní třídu, stanoví-li to prováděcí právní předpis,

c) úřední popis odrůdy, je-li odrůda rozmnožovaná dodavatelem podle § 4 odst. 4 písm. a) bodu 3 ,

d) název skupiny porostů, kterou stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Při uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů se postupuje obdobně podle ustanovení § 5 odst. 2 až 6 a § 6 odst. 2 až 6 .

(3) Uznávací list o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů obsahuje

a) u fyzických osob jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu4) , místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) , místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a) , a identifikační číslo; u právnických osob obchodní firmu4) nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky a identifikační číslo,

b) přidělené číslo registrace podle § 16 ,

c) název rodu a druhu, název odrůdy, popřípadě označení klonu,

d) název skupiny porostů a její výměru,

e) výsledek přehlídky množitelského porostu,

f) kategorii, generaci a zdravotní třídu, stanoví-li to prováděcí právní předpis,

g) množství uznaného rozmnožovacího materiálu.

(4) Uznávací list vydaný pověřenou osobou obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 také údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.

(5) Při uznávání osiva ovocných rodů a druhů se postupuje podle § 6 , s tím, že žádost o uznání může obsahovat i zdravotní třídu.

(6) Ustanovení § 7 se použije obdobně pro množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných rodů a druhů; doba vedení a uchovávání záznamů podle § 7 odst. 1 činí 3 roky.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou skupiny porostů u rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů.

§ 25 Rozmnožovací materiál okrasných druhů

(1) Rozmnožovací materiál okrasných druhů může být uváděn do oběhu pod názvem odrůdy, pouze jedná-li se o odrůdu

a) registrovanou,

b) chráněnou zvláštním právním předpisem2) ,

c) obecně známou, nebo

d) zapsanou v seznamu vedeném dodavatelem, u kterého je uložen i její popis, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Rozmnožovací materiál okrasných druhů uváděný do oběhu musí

a) být druhově pravý a čistý, a je-li označen názvem odrůdy, také odrůdově pravý a odrůdově čistý,

b) být alespoň při vizuální kontrole prostý škodlivých organismů a jejich projevů, nesmí mít zjevné příznaky napadení těmito organismy nebo vykazovat nedostatky, které snižují způsobilost jeho použití,

c) být prostý vad a poškození, které by mohly snížit jeho kvalitu,

d) vykazovat dostatečnou klíčivost, jde-li o osivo,

e) vykazovat dostatečnou životaschopnost a velikost odpovídající jeho použití jako rozmnožovacího materiálu,

f) u citrusů

1. pocházet z původního materiálu, u kterého bylo ověřeno, že nevykazuje žádné příznaky jakýchkoliv virů, virům podobných organizmů a chorob, a to i v posledním vegetačním období,

2. v případě roubování být naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy,

g) u cibulí květin pocházet přímo z materiálu, u kterého bylo v porostu prokázáno, že je prostý škodlivých organizmů, chorob a jejich projevů.

(3) Dodavatel odpovídá za jakost a vlastnosti rozmnožovacího materiálu okrasných druhů, přičemž je povinen písemně deklarovat skupinu rostlin, druh, případně odrůdu, označení dodavatele, počet nebo hmotnost podle druhu a charakteru rozmnožovacího materiálu a další vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Dodavatel opatří rozmnožovací materiál uváděný do oběhu návěskou, štítkem nebo jiným dokumentem. V případě prodeje rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli se mohou náležitosti označení omezit pouze na příslušnou informaci o zboží. Je-li rozmnožovací materiál uváděný do oběhu pouze s označením skupiny rostlin, dodavatel označí skupinu rostlin takovým způsobem, aby nemohlo dojít k záměně s označením ostatních odrůd. K označení používá dodavatel vlastní návěsky.

(4) Rozmnožovací materiál okrasných druhů uváděný do oběhu musí pocházet z identifikovatelné partie. Rozmnožovací materiál okrasných druhů pocházející z různých partií smí být uváděn do oběhu v jedné dodávce; dodavatel je v tomto případě povinen vést záznamy o složení a původu jednotlivých partií. Ustanovení věty první a druhé se nevztahují na rozmnožovací materiál okrasných druhů, který je uváděn do oběhu konečnému spotřebiteli.

(5) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál okrasných druhů, je povinen

a) identifikovat a kontrolovat kritické body ve výrobním procesu, které ovlivňují kvalitu materiálu, a o výsledcích kontroly vést záznamy,

b) zajistit čistotu a pravost rozmnožovacího materiálu skupin rostlin, nebo druhů nebo odrůd podle odstavce 2 ,

c) zajistit, aby partie rozmnožovacího materiálu byly pěstovány odděleně a byly rozeznatelné,

d) vést záznamy o nákupu a prodeji rozmnožovacího materiálu a uchovávat je po dobu 1 roku,

e) odebírat vzorky, pokud je to nutné pro provedení laboratorního rozboru.

(6) Je-li rozmnožovací materiál okrasných druhů určen a dostatečně oddělen k vývozu do třetích zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují rovněž na rozmnožovací materiál rychlerostoucích dřevin pěstovaných na zemědělské půdě a intenzivní kultury jehličnanů pěstovaných na zemědělské půdě jako vánoční stromky (dále jen "vánoční stromky"), pokud doba jejich pěstování nepřekročí 10 let (dále jen "doba sklizně"); dojde-li k překročení stanovené doby sklizně, nařídí ministerstvo smýcení porostu rychlerostoucích dřevin nebo vánočních stromků anebo s přihlédnutím ke stanovisku ústředního orgánu státní správy lesů rozhodne o jejich jiném využití. Ministerstvo nařídí smýcení porostu rychlerostoucích dřevin nebo vánočních stromků po době sklizně, nejdéle však do 1 roku, popřípadě ve stanovené lhůtě a v souladu se závazným stanoviskem ústředního orgánu státní správy lesů umožní jejich užití jiným způsobem.

(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu, pěstování, popřípadě i o vlastnostech rozmnožovacího materiálu okrasných druhů, rychlerostoucích dřevin a vánočních stromků a náležitosti popisu odrůdy podle odstavce 1 písm. d) .

HLAVA ČTVRTÁ ODRŮDOVÝ ŘÁD

§ 26 Podmínky pro registraci odrůdy

(1) Předpokladem pro registraci odrůdy je zjištění, že odrůda

a) je odlišná podle odstavce 4 ,

b) je uniformní podle odstavce 5 ,

c) je stálá podle odstavce 6 ,

d) má užitnou hodnotu podle odstavce 7 , není-li dále stanoveno jinak,

e)má název vyhovující požadavkům podle § 27 ,

f) má zajištěné udržovací šlechtění,

g) geneticky modifikovaná zahrnuje pouze geneticky modifikované rostliny, které lze uvádět do oběhu v České republice podle zvláštního zákona;1) jsou-li rostliny nebo části rostlin takové odrůdy určeny pro výrobu potravin nebo složek potravin, musí být tyto potraviny nebo složky schváleny podle zvláštního zákona. 11)

(2) Požadavek podle odstavce 1 písm. a) až d) nemusí být splněn u odrůd uchovávaných z důvodů zachování genetické rozmanitosti.

(3) Užitná hodnota není podmínkou registrace odrůd, jde-li o

a) komponenty hybridů,

b) odrůdy trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina,

c) odrůdy zeleninových, ovocných a okrasných druhů,

d) odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz mimo členské státy,

e) odrůdy neuvedené pod písmeny a) až d) , jejichž osivo je určeno pro uvádění do oběhu v jiném členském státě, ve kterém byl požadavek užitné hodnoty splněn při registraci odrůdy; toto ustanovení se nevztahuje na odrůdy chmele a révy.

(4) Odrůda se považuje za odlišnou, jestliže se zřetelně odlišuje projevem nejméně jednoho znaku od každé jiné odrůdy známé v Evropských společenstvích. Za odrůdu známou v Evropských společenstvích se považuje odrůda, která je v den zahájení řízení o registraci odrůdy,

a) zapsaná ve Státní odrůdové knize v České republice nebo v obdobném seznamu členského státu nebo ve společném katalogu odrůd,

b) v České republice nebo v členském státě v řízení o zápis do úředního seznamu, nebo

c) uváděna do oběhu podle tohoto zákona.

(5) Odrůda se považuje za uniformní, jestliže je dostatečně jednotná v projevu znaků, které se zahrnují do zkoušení odlišnosti, jakož i znaků používaných k popisu odrůdy, s výhradou odchylek, které lze oprávněně očekávat v důsledku zvláštností jejího rozmnožování.

(6) Odrůda se považuje za stálou, jestliže v projevu znaků zahrnutých do zkoušení odlišnosti, jakož i ve znacích používaných k popisu odrůdy zůstává beze změny po opakovaném množení, nebo v případě zvláštního rozmnožovacího cyklu na konci každého takového cyklu.

(7) Odrůda má užitnou hodnotu, představuje-li souhrnem svých vlastností ve srovnání s jinými registrovanými odrůdami alespoň v některé pěstitelské oblasti zřejmý přínos pro pěstování nebo pro její využití anebo pro produkty od ní odvozené. Vykazuje-li odrůda některé vynikající vlastnosti, může být od jednotlivých horších vlastností odhlédnuto.

§ 27 Název odrůdy

(1) Pro jednu a tutéž odrůdu musí být použit stejný název v České republice jako v jiném členském státě nebo členu Unie.2) To neplatí, pokud název odporuje ustanovení odstavce 2 .

(2) Případy, kdy název odrůdy není přípustný, upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství11a) .

(3) Podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvu odrůdy zemědělských a zeleninových druhů stanovuje přímo použitelný předpis Evropských společenství11b) . Tato ustanovení se použijí obdobně i pro posouzení vhodnosti názvu odrůdy ostatních druhů rostlin.

(4) Osoba, která podává žádost, je povinna sdělit Ústavu do 6 měsíců před předpokládaným ukončením zkoušek návrh názvu odrůdy vyhovující požadavkům podle odstavců 1 a 2 .

(5) Ústav zveřejňuje návrh názvu odrůdy ve Věstníku Ústavu. Námitku proti názvu odrůdy lze vznést u Ústavu do 3 měsíců po zveřejnění návrhu názvu. O námitkách rozhoduje Ústav přiměřeně podle ustanovení správního řádu; proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

(6) Jestliže se po vydání rozhodnutí o registraci prokáže, že název odrůdy v době rozhodnutí o registraci nevyhovoval požadavkům uvedeným v odstavcích 1 až 3 , musí být název odrůdy upraven v souladu s těmito požadavky. Ústav může schválit používání původního názvu odrůdy jako doplňkového označení.

§ 28 Podání žádosti o registraci odrůdy

(1) Žádost o registraci odrůdy se podává Ústavu.

(2) Registrovány mohou být odrůdy druhů uvedených v druhovém seznamu a odrůdy okrasných rostlin.

(3) O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen "žadatel"), která

a) je držitelem šlechtitelských práv k odrůdě podle zvláštního zákona2) nebo držitelem odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4b) , nebo

b) podala žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zvláštního zákona2) nebo odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4b) a o udělení ochranných práv k odrůdě ještě nebylo rozhodnuto, nebo

c) je udržovatelem odrůdy, která není chráněná podle zvláštního zákona2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4b) .

(4) Osoby uvedené v odstavci 3 , které nemají bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v České republice nebo v členském státě, musí k podání žádosti a k jednání v řízení o registraci odrůdy zmocnit zástupce, který má bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v České republice.

§ 29 Řízení o registraci

(1) Žádost musí obsahovat

a) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název a místo trvalého pobytu žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zmocněné osoby, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, v případě postupu podle § 28 odst. 4 ,

c) latinský a český název druhu, popřípadě jiný stupeň botanického třídění,

d) název nebo předběžné označení odrůdy, která je předmětem žádosti,

e) údaj o tom, zda se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu,

f) údaje o výjimečných vlastnostech odrůdy vyžadujících zvláštní způsob zkoušení,

g) charakteristiku hlavních znaků odrůdy,

h) údaj o tom, ze kterých případných komponent se odrůda skládá,

i) informaci o tom, ve kterých zemích a pod jakým názvem je odrůda zapsána v úředním seznamu odrůd, popřípadě probíhá řízení o takovém zápisu,

j) informaci o tom, kdo je udržovatelem odrůdy a kde je udržovací šlechtění prováděno,

k) informaci o užitkovém zaměření odrůdy, je-li na tom závislý způsob zkoušení,

l) informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.

(2) Při podání žádosti musí žadatel

a) uhradit správní poplatek,8)

b) doložit v případě, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu, že geneticky modifikované rostliny, které zahrnuje, lze uvádět do oběhu v České republice podle zvláštního zákona1) v rozsahu umožňujícím zkoušení odrůdy podle § 30 odst. 2 .

(3) Nesplňuje-li žádost náležitosti a požadavky stanovené tímto zákonem nebo vyskytují-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní, Ústav řízení zastaví.

§ 30 Zkoušení odrůd

(1) Žadatel je povinen

a) dodat Ústavu bezplatně rozmnožovací materiál v potřebném množství a jakosti, nezbytný k přezkoumání odrůdy podle odstavce 2 ve lhůtě zveřejněné ve Věstníku Ústavu; pokud žadatel rozmnožovací materiál dodá opožděně, Ústav odloží zahájení zkoušek do následujícího zkušebního období,

b) uhradit Ústavu náklady za odborné úkony spojené s registračním řízením; Ústav je oprávněn požadovat zálohu od osoby, na jejíž žádost se odborné úkony mají provést, popřípadě i úhradu nákladů předem, je-li zřejmé, že budou provedeny a jaká bude jejich přibližná výše; Ústav je povinen oznámit žadateli tuto skutečnost do 90 dnů po zahájení řízení o registraci odrůdy včetně výše a termínů takto požadovaných úhrad. Ústav řízení přeruší, pokud žadatel náklady neuhradí.

(2) Ústav přezkoumá, zda odrůda vyhovuje požadavkům stanoveným v § 26 , jestliže jsou splněny náležitosti a požadavky podle § 28 a 29 .

(3) Ústav ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty provádí polní a laboratorní zkoušky podle metodik, jejichž výčet stanoví ministerstvo vyhláškou Ústavu.

(4) Ústav umožní osobě, která prokáže důvodný zájem, aby se seznámila se zkouškami prováděnými podle odstavce 3 .

(5) Ústav může k provádění dílčích zkušebních úkonů podle zvláštního zákona3) uzavřít smlouvu s jinou odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou za předpokladu, že tyto dílčí zkušební úkony budou prováděny pod odborným dozorem Ústavu.

(6) Ústav ukončí další zkoušení a zamítne žádost o registraci, prokáží-li dílčí výsledky zkoušení, že odrůda nesplňuje některý z předpokladů pro registraci stanovených zákonem.

(7) Ústav je oprávněn přezkoumat stav a dokumentaci udržovacího šlechtění zkoušené odrůdy. Zjistí-li Ústav, že stav udržovacího šlechtění nezaručuje další existenci odrůdy nebo výrobu rozmnožovacího materiálu s vlastnostmi požadovanými tímto zákonem nebo není vedena dokumentace udržovacího šlechtění, vyzve žadatele, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústav žádost o registraci odrůdy zamítne.

(8) Ústav po ukončeném vegetačním cyklu zkoušené odrůdy sdělí dílčí výsledky

a) žadateli o registraci,

b) Odrůdové komisi,

c) dalším zájemcům na požádání.

(9) Zahrnuje-li zkoušení hybridní nebo syntetické odrůdy i zkoušení komponent, Ústav s výsledky zkoušení komponent a jejich popisy nakládá jako s důvěrnými, pokud o to při podání žádosti o registraci odrůdy žadatel požádá.

§ 31 Odrůdová komise

(1) Odrůdovou komisi jmenuje ministr zemědělství na návrh ředitele Ústavu na dobu 5 let z okruhu zemědělských odborníků, představitelů výzkumu, školství, šlechtitelů, množitelů a zájmových svazů. Za každého člena je jmenován náhradník.

(2) Odrůdová komise je sedmičlenná, řízená předsedou voleným členy komise.

(3) Jednání Odrůdové komise svolává předseda, a to minimálně jednou za 6 měsíců.

(4) Jednání Odrůdové komise se řídí jejím jednacím řádem, který komise přijme na svém prvním zasedání. Jednací řád schvaluje ministerstvo.

(5) Odrůdová komise si může přizvat na svá jednání experty, kteří nemají hlasovací právo.

(6) Odrůdová komise vydává stanovisko k

a) návrhu na zamítnutí žádosti o registraci odrůdy s ohledem na nesplnění předpokladů podle § 26 odst. 1 písm. d) na základě výsledků provedených zkoušek,

b) metodikám zkoušek užitné hodnoty.

Stanovisko sděluje Odrůdová komise Ústavu ve lhůtě do 30 dnů.

§ 32 Rozhodnutí o registraci

(1) Ústav vydá rozhodnutí o registraci odrůdy, jejíž zkoušení bylo ukončeno, a zapíše odrůdu do Státní odrůdové knihy, jestliže

a) jsou splněny předpoklady uvedené v § 26 odst. 1 ,

b) byla s výsledky zkoušek odrůdy, u které je podmínkou registrace zjišťování užitné hodnoty, seznámena Odrůdová komise a do 30 dnů doručila své doporučení.

(2) Ústav vydá rozhodnutí o registraci odrůdy, nevydá-li Odrůdová komise ve stanovené lhůtě doporučení podle odstavce 1 .

§ 33 Zápis do Státní odrůdové knihy

(1) Zápis do Státní odrůdové knihy obsahuje

a) název odrůdy,

b) latinský a český název druhu, k němuž odrůda náleží,

c) jméno a adresu žadatele,

d) jméno a adresu udržovatele odrůdy,

e) datum podání žádosti o registraci,

f) den nabytí právní moci rozhodnutí o registraci,

g) stručný popis významných pěstebních a užitkových vlastností odrůdy,

h) v případě geneticky modifikované odrůdy identifikační údaje o schválení pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního zákona; 1) údaje o funkci genetické modifikace,1) a pokud je odrůda určena k použití jako potravina nebo pro výrobu potravin, i údaje o schválení podle zvláštního zákona. 11)

(2) Ústav do Státní odrůdové knihy zapisuje též prodloužení registrace, uplynutí doby registrace, zrušení registrace a změny údajů o udržovateli odrůdy, dalšího udržovatele odrůdy a v případě odrůd révy též označení a udržovatele jejich klonů.

(3) Jestliže je odrůda v členském státě registrována s odchylným názvem od názvu schváleného v České republice nebo má-li být pro označování rozmnožovacího materiálu registrované odrůdy vyráběného a uznávaného pro vývoz použito odchylného názvu, zapíše Ústav do Státní odrůdové knihy i tento název.

(4) Ústav každoročně zveřejňuje seznam všech odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o jejich udržovatelích. Odrůda hybridní, odrůda geneticky modifikovaná a odrůda uchovávaná z důvodu zachování biologické rozmanitosti se v seznamu uvádí s tímto označením.

(5) Udržovatel registrované odrůdy je povinen sdělit Ústavu do 30 dnů změny údajů uvedených v odstavci 1 písm. d) a h) a v odstavci 3 .

(6) Všechny zápisy, změny a doplňky zápisů do Státní odrůdové knihy jsou zveřejňovány ve Věstníku Ústavu.

§ 34 Doba registrace

(1) Odrůda se registruje na dobu do konce desátého kalendářního roku od roku zaregistrování odrůdy. Odrůda révy, chmele, ovocné a okrasné dřeviny se registruje na dobu do konce dvacátého kalendářního roku od roku zaregistrování odrůdy.

(2) Registrace může být na žádost udržovatele opakovaně prodloužena. Podáním žádosti se registrace předběžně prodlužuje až do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.

(3) Žádost o prodloužení registrace se předkládá Ústavu nejpozději 2 roky před uplynutím doby registrace. Je-li žádost podána po této lhůtě, Ústav žádost zamítne.

(4) Udržovatel, který požádal o prodloužení registrace, je povinen uhradit správní poplatek za přijetí žádosti a dodat Ústavu bezplatně vzorek rozmnožovacího materiálu v množství, jakosti a termínu, které stanoví Ústav.Vyžádá-li si to Ústav, je povinen poskytnout další nezbytné informace o odrůdě.

(5) Jestliže odrůda stále ještě splňuje podmínky podle § 26 odst. 1 písm. a) až c) a f) , Ústav prodlouží rozhodnutím registraci odrůdy o 10 let, v případě odrůdy révy, chmele, ovocných a okrasných dřevin o 20 let.

(6) Jestliže doba registrace uplynula, vyznačí Ústav uplynutí doby registrace ve Státní odrůdové knize. Jestliže odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, smí být její rozmnožovací materiál uznáván a uváděn do oběhu ve lhůtě stanovené Ústavem, nejpozději však do 30. června třetího roku po datu uplynutí doby registrace.

§ 35 Udržování odrůdy

(1) Po dobu registrace musí být odrůda udržována udržovacím šlechtěním v České republice nebo v členském státě.

(2) Odrůda může být udržována v jiném státě, pokud je zabezpečena rovnocenná kontrola udržovacího šlechtění. V takovém případě musí být udržovatelem nebo udržovateli pro jednání s Ústavem zmocněn zástupce s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice.

(3) Pokud odrůdu udržují další udržovatelé,

a) může každý z nich podat žádost o zápis jako další udržovatel odrůdy; jedná-li se o chráněnou odrůdu, musí být doložen písemný souhlas držitele šlechtitelských práv nebo držitele odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4b) ,

b) další udržovatel je povinen uhradit správní poplatek za přijetí žádosti a dodat Ústavu bezplatně vzorek rozmnožovacího materiálu v množství, jakosti a termínu, které stanoví Ústav. Vyžádá-li si to Ústav, je povinen poskytnout další nezbytné informace o odrůdě,

c) Ústav udržovatele zapíše, pokud se na základě provedených zkoušek prokáže, že odrůda má vlastnosti, které byly podmínkou její registrace; náklady na zkušební úkony hradí žadatel o zápis jako další udržovatel odrůdy.

(4) Ústav zapíše jako udržovatele osobu, která převzala udržovací šlechtění odrůdy od udržovatele zapsaného ve Státní odrůdové knize. Takovéto převzetí nevyžaduje provedení zkoušek podle odstavce 3 písm. c) .

(5) Udržovatel odrůdy je povinen vést záznamy o udržovacím šlechtění a o množství produkovaného rozmnožovacího materiálu a předložit je na požádání Ústavu. V případě odrůdy révy jsou tyto záznamy povinni vést udržovatelé každého zapsaného klonu odrůdy.

§ 36 Kontrola odrůd po registraci

(1) Ústav je povinen kontrolovat, zda odrůda má ještě vlastnosti, které byly podmínkou registrace podle § 26 odst. 1 .

(2) Udržovatel odrůdy je povinen na vyžádání Ústavu dodat zdarma kontrolní vzorky rozmnožovacího materiálu registrované odrůdy za účelem zjištění, zda má odrůda ještě vlastnosti, které byly podmínkou registrace podle § 26 odst. 1 , a předložit dokumentaci udržovacího šlechtění.

(3) Pověření zaměstnanci Ústavu mají právo odebírat vzorky rozmnožovacího materiálu z udržovacího šlechtění registrované odrůdy pro zjištění, zda odrůda je uniformní a stálá.

(4) Zjistí-li Ústav, že registrovaná odrůda již nemá vlastnosti podle § 26 odst. 1 nebo že stav udržovacího šlechtění nezaručuje udržení těchto vlastností, uloží udržovateli odrůdy, aby ve stanovené lhůtě zajistil nápravu, je-li možná. Náklady ověřovacích zkoušek hradí udržovatel odrůdy Ústavu pouze v případě, odpovídá-li za to, že odrůda nesplňuje vlastnosti podle § 26 odst. 1 . Nejsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, rozhodne Ústav buď o zrušení registrace odrůdy, anebo o zrušení zápisu udržovatele, jestliže odrůdu udržují i další udržovatelé.

§ 37 Zrušení registrace

(1) Ústav rozhodne o zrušení registrace odrůdy a zrušení vyznačí ve Státní odrůdové knize, jestliže

a) o to požádá udržovatel odrůdy; je-li udržovatelů více, musí žádost podat všichni udržovatelé,

b) odrůda ztratila užitnou hodnotu, pokud je užitná hodnota podmínkou registrace,

c) odrůda ztratila uniformitu nebo stálost,

d) odrůda ohrožuje zdraví lidí, zvířat nebo rostlin anebo životní prostředí,

e) vyjde dodatečně najevo, že nebyly splněny podmínky pro registraci; Ústav v takovém případě může rozhodnout, že se na rozhodnutí o registraci odrůdy hledí, jako by nebylo uděleno,

f) stav udržovacího šlechtění nebo jeho dokumentace neumožňuje další udržení odrůdy, nebo není-li zajištěno udržovací šlechtění odrůdy,

g) odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, které již nelze uvádět do oběhu v České republice podle zvláštního zákona. 1)

(2) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. d) nebo g), musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu bez prodlení po vydání rozhodnutí o zrušení registrace.

(3) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. e), musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu ve lhůtě uvedené v rozhodnutí, nejpozději však do konce roku, v němž bylo o zrušení registrace rozhodnuto.

(4) Jestliže je registrace odrůdy zrušena podle odstavce 1 nebo z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) a f) a odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, smí být její rozmnožovací materiál uznáván a uváděn do oběhu ve Lhůtě stanovené Ústavem, nejpozději však do 30. června třetího roku po zrušení registrace.

§ 38 Informace o registrovaných odrůdách

(1) Každý má právo se seznámit s vlastnostmi registrované odrůdy zjištěnými Ústavem i s výsledky jejich zkoušek.

(2) Ústav zveřejňuje informace o významných pěstebních a užitkových vlastnostech odrůdy registrované na základě splnění požadavku užitné hodnoty; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona12) .

(3) Ministerstvo může pověřit Ústav, aby pro účely poskytování informací podle odstavce 2 organizoval s registrovanými odrůdami samostatné zkoušky, které mohou být zakládány i jinou odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou.

(4) Ústav může zřídit odborné komise, které vydávají doporučení k metodikám, výsledkům i publikaci výsledků zkoušek prováděných podle odstavce 3 .

(5) Výsledky zkoušek podle odstavce 3 jsou Ústavem každoročně zveřejňovány jako Seznam doporučených odrůd. Ústav je oprávněn od zájemců o Seznam doporučených odrůd žádat úhradu nákladů za jeho vytištění. Výše této úhrady je stanovena v ceníku Ústavu.

(6) Zkoušky podle odstavce 3 se provádějí v souladu s metodikami, které ministerstvo pro tento účel zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník ministerstva").

(7) Na postup podle odstavců 3 až 6 se nevztahují obecná ustanovení předpisů pro správní řízení.

HLAVA PÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 38a Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4 ,

b) jako osoba, která vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3 ,

c) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku podle § 19 odst. 10 , nebo

d) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20 .

(2) Fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že

a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 7 odst. 1 ,

b) nevede evidenci podle § 8 odst. 1 písm. d) , § 11 odst. 2 , § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5 ,

c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9 odst. 2 písm. b) ,

d) jako dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu nevede záznam podle § 10 odst. 3 písm. c) ,

e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 15 odst. 2 písm. e) ,

f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm. a) ,

g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18 odst. 11 ,

h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5 , nebo

i) neoznačí nebo nezabalí rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19 ,

j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 7 , nebo

k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona,

l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena podle § 37 odst. 2 nebo 3 , nebo

m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4 ,

n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny, nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1 ,

o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle § 16 odst. 6 , nebo

p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a .

(3) Fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí dopustí přestupku tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10 .

(4) Fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce dopustí přestupku tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 4 písm. c) .

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) , odstavce 2 písm. a) až i) a n) až p) a odstavce 4 ,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) , odstavce 2 písm. j) a k) a odstavce 3 ,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) a m) .

§ 38b Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4 ,

b) jako osoba, která vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3 ,

c) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku podle § 19 odst. 10 , nebo

d) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20 .

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí správního deliktu tím, že

a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 7 odst. 1 ,

b) nevede evidenci podle § 8 odst. 1 písm. d) , § 11 odst. 2 , § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5 ,

c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9 odst. 2 písm. b) ,

d) jako dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu nevede záznam podle § 10 odst. 3 písm. c) ,

e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 15 odst. 2 písm. e) ,

f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm. a) ,

g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18 odst. 11 ,

h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5 , nebo

i) neoznačí nebo nezabalí rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19 ,

j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 7 ,

k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona,

l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena podle § 37 odst. 2 nebo 3 , nebo

m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4 ,

n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny, nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1 ,

o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle § 16 odst. 6 , nebo

p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a .

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí dopustí správního deliktu tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10 .

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 4 písm. c) .

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) , odstavce 2 písm. a) až i) a n) až p) a odstavce 4 ,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) , odstavce 2 písm. j) a k) a odstavce 3 ,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. l) a m) .

§ 38c Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Ústav a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 39 Zveřejňování údajů

(1) Ústav ve Věstníku Ústavu zveřejňuje

a) přehled registrovaných a evidovaných dodavatelů,

b) informace o výměře přihlášených a uznaných množitelských porostů podle jednotlivých odrůd za sklizňový rok,

c) informace o množství uznaného rozmnožovacího materiálu podle jednotlivých odrůd za sklizňový rok,

d) seznam neregistrovaných odrůd révy, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako standardní rozmnožovací materiál,

e) informace o podaných žádostech o registraci odrůdy,

f) informace o názvech odrůd podle § 27 ,

g) oznámení o registraci odrůdy a zápisu do Státní odrůdové knihy podle § 32 ,

h) změny a doplňky zápisů do Státní odrůdové knihy podle § 33 ,

i) seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize podle § 33 ,

j) oznámení o zrušení registrace odrůdy podle § 37 ,

k) požadavky na termín podání žádosti o registraci odrůdy a na termín, místo dodání, množství a jakost rozmnožovacího materiálu pro zkoušky v příslušném vegetačním období podle § 30 odst. 1 písm. a) ,

l) metodiky zkoušek odrůd podle § 30 odst. 3 ,

m) seznam klonů odrůd révy, chmele, ovocných rodů a druhů a rychle rostoucích dřevin.

(2) Ústav v souladu s předpisy Evropských společenství sděluje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a příslušným úřadům jiných členských států údaje získané při provádění tohoto zákona, zejména

a) informace o zákazu uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu,

b) u révy informace o podaných žádostech o povolení odrůdy a o zpětvzetí takových žádostí, včetně zápisů do katalogu odrůd a jejich změn.

(3) Ústav umožní volný přístup k elektronické databázi odrůd7a) , jím vedené a aktualizované, podle § 13 odst. 4 .

§ 40 Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

(1) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu osivem kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo některého druhu uvedeného v druhovém seznamu nebo obchodní osivo krmných plodin nebo sazenicemi zeleniny, požádat Komisi o povolení uvádět do oběhu osivo nebo sazenice zeleniny, u nichž jsou stanoveny méně přísné požadavky na vlastnosti, nebo osivo vymezené odrůdy, která není na seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ani uvedena ve společném katalogu odrůd.

(2) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu rozmnožovacím materiálem révy, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů v rámci Evropských společenství, požádat Komisi o povolení uvádět do oběhu materiál, který splňuje méně přísné požadavky.

(3) Ministerstvo může v postupu podle příslušných předpisů Evropských společenství zakázat uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu odrůdy zapsané ve společném katalogu odrůd, pokud se prokáže, že by její pěstování mohlo ohrozit zdraví lidí, zvířat nebo rostlin anebo životní prostředí.

§ 41

zrušen ke dni 5.5.2006 novelou č. 178/2006 Sb.

§ 42 Vztah ke správnímu řádu

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, na rozhodování správních orgánů podle tohoto zákona se vztahuje správní řád14) .

(2) Ústav rozhodne o registraci odrůdy nejpozději do 3 měsíců po ukončení zkoušek nezbytných pro rozhodnutí, nebo po obdržení výsledků těchto zkoušek provedených jinými odbornými pracovišti, a uplynula-li lhůta pro podání námitek proti názvu odrůdy.

(3) Odvolání proti rozhodnutí Ústavu vydanému podle § 22 odst. 7 a § 37 odst. 2 nemá odkladný účinek.

(4)

zrušen ke dni 5.5.2006 novelou č. 178/2006 Sb.

§ 43 Přechodná ustanovení

(1) Zápisy odrůd ve Státní odrůdové knize provedené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

(2) Rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.

(3) Řízení o registraci odrůdy zahájená a neskončená před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(4) Množitelské porosty založené podle dosavadních právních předpisů a rozmnožovací materiál z nich vyrobený se uznávají podle dosavadních právních předpisů. Rozmnožovací materiál vyrobený z množitelských porostů založených podle dosavadních právních předpisů se uznává podle dosavadních právních předpisů u révy, chmele a ovocných druhů po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Registrace osob podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci nebo evidenci osob podle tohoto zákona.

(6) Osoby podléhající nově registraci podle § 16 musí podat žádost o registraci nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Návěsky podle dosavadních právních předpisů lze používat nejdéle po dobu 3 let, u révy, chmele a ovocných druhů nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8)

Pozbývá platnosti 1.5.2004

(9) Rozmnožovací materiál okrasných druhů lze podle tohoto zákona uvádět do oběhu až ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

§ 44 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

2. Zákon č. 357/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 153/2000 SB., O NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

§ 45

V zákoně č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 46

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/ 1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/ 2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 146 /2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb., se mění takto:

Položka 87 zní:
"Položka 87

Podání žádosti

a) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 16 zákona) Kč 100,-

b) o registraci odrůdy (§ 28 a 29 zákona) Kč 2 000,-

c) o prodloužení registrace odrůdy Kč 500,-".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 408/2000 SB., O OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 92/1996 SB., O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ PĚSTOVANÝCH ROSTLIN, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (ZÁKON O OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM)

§ 47

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 149/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno e) zní:

"e) členem Unie stát nebo mezivládní organizace, které jsou členy Unie pro ochranu nových odrůd rostlin,2)".

2. V § 7 odst. 1 věta první zní: "Pro jednu a tutéž odrůdu musí být použit stejný název v České republice jako v jiném státě, který je členem Unie (dále jen "členský stát").".

3. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) shodný nebo zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož nebo příbuzného druhu v České republice nebo v členském státě, ".

4. § 8 zní:

"§ 8

(1) K podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě (dále jen "žádost") je oprávněn šlechtitel, který je občanem České republiky nebo právnickou osobou, která má sídlo v České republice, anebo šlechtitel, který je občanem členského státu nebo právnickou osobou, která má sídlo v členském státě, (dále jen "žadatel"). Žádost může podat i více žadatelů společně.

(2) Osobám, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 1, může být oprávnění k podání žádosti Ústavem přiznáno v případě, že půjde o

a) občany země, která poskytuje osobám z členských států obdobnou ochranu pro odrůdy téhož stupně botanického třídění, nebo

b) právnické osoby, které mají sídlo v zemi, která poskytuje osobám z členských států obdobnou ochranu pro odrůdy stejného stupně botanického třídění.".

5. V § 12 odst. 1 se slova "kterékoli členské zemi" nahrazují slovy "kterémkoli členském státu".

6. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Podá-li žadatel před podáním žádosti v České republice žádost v jiném členském státu, požívá pro podání žádosti k téže odrůdě v České republice po dobu 12 měsíců od podání dřívější žádosti v jiném členském státu právo přednosti, jestliže toto právo uplatnil v žádosti podané u Ústavu. K právu přednosti Ústav nepřihlédne, pokud žadatel do 3 měsíců od podání žádosti u Ústavu nedoloží úředně ověřenou kopii dřívější žádosti podané v jiném členském státu.".

7. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Název chráněné odrůdy nebo odrůdy chráněné v jiném členském státu, nebo název s tímto názvem zaměnitelný nesmí být používán pro jinou odrůdu stejného nebo příbuzného druhu.".

8. V § 30 větách druhé a třetí se slova "členské zemi" nahrazují slovy "členském státu".

9. Část druhá se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

§ 48

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení § 18 odst. 3 a § 43 odst. 8 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 77/629/EHS ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin.
Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně přísným požadavkům.
Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují skupiny odrůd mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS.
Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.
Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, pokud se týká konsolidace vnitřního trhu, geneticky modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin.
Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo jiné ve věci neúředních inspekcí, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na základě směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/67/ES ze dne 28. června 1999, kterou se mění směrnice 93/67/EHS, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS.
Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.
Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny s výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných rostlin na trh s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmno žovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.

1a) Zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

2) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb. , zákona č. 149/2002 Sb. a zákona č. 219/2003 Sb.

2a) Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích, ve znění Rozhodnutí Rady 2003/403/ES ze dne 26. května 2003.

3) Zákon č. 147/2002 Sb. , o ústředním kontrolním a zkušebním Ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ústředním kontrolním a zkušebním Ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 21/2004 Sb. , zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb.

3b) § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád.

4) Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4b) Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství v platném znění.

5) Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství.

7) § 2 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb. , o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

7a) Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 1452/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se zachovává odchylka podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 s ohledem na určité druhy osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu a kterým se stanoví prováděcí pravidla a kritéria pro uvedenou odchylku.

7b) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

8b) Článek 15 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

9) Čl. 79 až 83 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

9a) Čl. 114 až 129 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

10) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole,ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Čl. 63 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.

11b) Nařízení Komise (ES) č. 930/2000 ze dne 4. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny, v platném znění.

12) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

PŘÍLOHA Č. 1 DRUHOVÝ SEZNAM

1. Zemědělské druhy (mimo použití pro okrasné účely)

1.l. Obilniny

 

Avena sativa L.

Oves

Hordeum vulgare L.

Ječmen

Phalaris canariensis L.

Lesknice kanárská

Secale cereale L.

Žito

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Čirok súdánská tráva

Triticum aestivum L, emend. Fiori et Paol.

Pšenice setá

Triticum durum Desf

Pšenice tvrdá

Triticum spelta L.

Pšenice špalda

X Triticosecale Wittm.

Tritikale

Zea mays L. (partim)a hybridy druhů

Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Čirok x súdánská tráva

1.2. Krmné plodiny

 

1.2.1. Trávy

 

Agrostis canina L.

Psineček psí

Agrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.)

Psineček tenký

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

Alopecurus pratensis L.

Psárka luční

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Ovsík vyvýšený

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitecký

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

Festuca pratensis Hudson

Kostřava luční

Festuca rubra L.

Kostřava červená

X Festulolium

Festulolium

hybridy z křížení druhu z rodu Festuca s druhem z rodu "Lolium

hybridy z křížení druhu z rodu kostřava s druhem z rodu jílek

Hybridy rodů Festuca x Lolium

hybridy rodů kostřava x jílek

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

Phalaris aquatica L.

Lesknice vodní

Phleum bertolonii DC.

Bojínek cibulkatý

Phleum pratense L.

Bojínek luční

Poa annua L.

Lipnice roční

Poa nemoralis L.

Lipnice hajní

Poa palustris L.

Lipnice bahenní

Poa pratensis L.

Lipnice luční

Poa trivialis L.

Lipnice obecná

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Trojštět žlutavý

 

 

1.2.2. Luskoviny a jeteloviny

 

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

Lupinus albus L.

Lupina bílá

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

Medicago x varia T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

Onobrychis viciifolia Scop.

Vičenec

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní (včetně pelušky)

Trifolium alexandrinum L.

Jetel alexandrijský

Trifolium hybridum L.

Jetel švédský

Trifolium incarnatum L.

Jetel nachový

Trifolium pratense L.

Jetel luční

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

Trifolium resupinatum L.

Jetel perský (zvrácený)

Trigonella foenum-graecum L.

Pískavice řecké seno

Vicia faba L. (partim)

Bob polní

Vicia panonica Crantz

Vikev panonská

Vicia sativa L.

Vikev setá

Vicia villosa Roth

Vikev huňatá

 

 

1.2.3. Jiné krmné plodiny

 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Kapusta krmná

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

 

 

1.3. Olejniny a přadné rostliny

 

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

Hořčice sareptská

Brassica napus L. (partim)

Řepka

Brassica nigra (L.) Koch

Hořčice černá

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice (řepák)

Cannabis sativa L.

Konopí seté

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská (saflor)

Carum carvi L.

Kmín

Glycine max (L.) Merr.

Sója

Helianthus annuus L.

Slunečnice

Linum usitatissimum L.

Len

Papaver somniferum L.

Mák

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

 

 

1.4. Brambor a jiné okopaniny

 

Solanum tuberosum L.

Brambor

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Řepa krmná

2. Chmel

Humulus lupulus L.

Chmel

3. Réva

Vitis L.

Réva

4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)

Allium cepa L.

 

- skupina Cepa

Cibule

Echalion

- skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

Celer bulvový

Celer řapíkatý

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová

Mangold

Brassica oleracea L.

Brokolice

Kadeřávek

Kedluben

Kapusta hlávková

Kapusta růžičková

Květák

Zelí hlávkové bílé

Zelí hlávkové červené

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

Vodnice

Capsicum annuum L.

Paprika, chilli

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá

Eskariol

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

Čekanka pro puky

Čekanka průmyslová

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

Okurka salátová

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

Cynara cardunculus L.

Artyčok

Karda

Daucus carota L.

Mrkev

Mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A. W. Hill

Petržel

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový

Hrách kulatosemenný

Hrách cukrový

Raphanus sativus L.

Ředkvička

Ředkev

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Černý kořen

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.)

Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová

Kukuřice pukancová".

5. Ovocné rody a druhy (mimo použití pro okrasné účely)

Castanea sativa Mill.

Kaštanovník jedlý

Citrus L.

Citrus

Corylus avellana L.

Líska

Cydonia oblonga Mill.

Kdouloň

Ficus carica L.

Smokvoň

Fortunella Swingle

Kumkvat

Fragaria L.

Jahodník

Juglans regia L.

Ořešák vlašský

Malus Mill.

Jabloň

Olea europaea L.

Olivovník

Pistacia vera L.

Pistáciovník

Poncirus Raf.

Citronečník

Prunus amygdalus Batsch

Mandloň

Prunus armeniaca L.

Meruňka

Primus avium (L.) L.

Třešeň

Prunus cerasus L.

Višeň

Prunus domestica L.

Slivoň

Prunus persica (L.) Batsch

Broskvoň

Prunus salicina Lindley

Slivoň japonská

Pyrus L.

Hrušeň

Ribes L.

Rybíz, angrešt

Rubus L.

Maliník, ostružiník

Vaccinium L.

Borůvka

PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM ÚZEMÍ OBCÍ UZAVŘENÝCH PĚSTEBNÍCH OBLASTÍ PRO VÝROBU ZÁKLADNÍ SADBY BRAMBOR (§ 7 ODST. 4 ZÁKONA)

Okres Benešov

Bolina, Borovnice, Čechtice, Černičí, Daměnice, Děkanovice, Dunice, Horní Lhota, Chlum u Vlašimi, Chmelná u Vlašimi, Javorník u Vlašimi, Jeníkov u Vlašimi, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Miřetice, Nakvasovice, Nespery, Otročíce, Pavlovice u Vlašimi, Pravonín, Rataje u Vlašimi, Římovice, Řísnice, Slavětín u Načeradce, Studený, Tisek, Velíš, Vracovice, Vračkovice, Zdiměřice u Načeradce, Zdislavice u Vlašimi.

Okres Blansko

Crhov u Olešnice, Kněževes, Křtěnou u Olešnice, Olešnice na Moravě, Rozsíčka, Ústup, Veselka u Olešnice:

Okres Bruntál

Bruntál-město, Břidličná, Dlouhá Stráň, Jelení u Bruntálu, Mezina, Moravský Kočov, Nová Rudná, Nová Véska, Oborná, Razová, Stará Rudná, Staré Město u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle.

Okres Havlíčkův Brod

Babice u Okrouhlice, Barovice, Bartoušov, Benátky u Ždírce nad Doubravou, Bělá u Jedlé, Bezděkov u Krásné Hory, Boňkov, Bratroňov, Broumova Lhota, Břevnice, Březinka u Havlíčkova Brodu, Cibotín, Čachotín, Čekánov, Česká Bělá, Česká Jablonná, Český Dvůr, Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Dobrá, Dobrá Voda u Jedlé, Dobrohostov, Dolní Jablonná, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, Dolní Vestec, Dolní Věžnice, Dubí, Habrek, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Hluboká u Krucemburku, Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, Horní Pohled', Horní Věžnice, Hřiště, Hunova Lhota, Chlístov u Okrouhlice, Chloumek, Chřenovice, Chválkov, Chyška, Jedlá, Jedouchov, Jílem u Sedletína, Jilemník, Jiříkov u Kamene, Jitkov, Kamenice u Herálce, Kámen u Habrů, Klanečná, Kněž, Kněžská, Knyk, Kocourov u Slavíkova, Kochánov, Koječín, Kojetín u Havlíčkova Brodu, Kojkovicé, Kojkovičky, Kozlov u Ledče nad Sázavou, Krásná Hora, Krátká Ves, Krucemburk, Kunemil, Kvasetice u Květinova, Květinou, Květnou, Kyjov u Havl. Brodu, Leština u Hérálce, Leština u Ledče nad Sázavou; Lípa u Havlíčkova Brodu, Lučice, Macourov, Malčín, Michalovice u Havlíčkova Brodu, Mikulášov, Miřátky, Mírovka, Modlíkov u Přibyslavi, Mozolov u Krásné Hory, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Obrvaň, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná u Havlíčkova Brodu, Olešnice u Okrouhlice, Oudoleň, Pavlov u Herálce , Perknov, Peršíkov, Petrkov, Petrovice u Štoků, Počátky u Chotěboře, Poděbaby, Pohled, Poříčí u Přibyslavi, Pozovice, Proseč u Kamene, Přibyslav, Příseka u Světlé nad Sázavou, Radňov u Květinova, Radostín u Havlíčkova Brodu, Rovný, Rozsochatec, Sázavka, Sedletín, Simtany, Skála u Havlíčkova Brodu, Skuhrov u Havlíčkova Brodu, Slavětín u Oudoleně, Slavíkov u Chotěboře, Slavníč, Služátky, Smilov u Štoků, Staré Ransko, Stříbrné Hory u Přibyslavi, Studénka u Štoků, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šachotín, Šlapanou, Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Štoky, Termesivy, Tis u Habrů, Úhořilka, Úsobí, Utín, Vadín, Vepříkov, Veselá u Sedletína, Veselice u Havlíčkova Brodu, Veselý Žďár, Věž, Volichov, Vrbka u Ledče nad Sázavou, Vysoká u Havlíčkova Brodu, Zbožice, Zdislavice u Herálce, Ždírec u Pohled, Železné Horky, Žižkovo Pole.

Okres Chrudim

Blatno u Hlinska, Dědová, Dřevíkov, Filipov, Hlinsko v Čechách, Chlum u Hlinska, Jeníkov u Hlinska, Kladno u Hlinska, Možděnice, Rváčov u Hlinska, Srní u Hlinska, Stan u Hlinska, Svobodné Hamry, Trhová Kamenice, Vítanou, Vojtěchov u Hlinska, Všeradov.

Okres Jihlava

Arnolec, Bedřichov u Jihlavy, Boršov, Bradlo, Brtnice, Brzkou, Dobronín, Dobroutov, Dolní Bítovčice, Dolní Smrčné, Doupě; Dušejov, Henčov; Heroltice u Jihlavy, Hodice, Horní Bítovčice, Horní Kosou, Hosov, Hrbov, Hruškové Dvory, Hubenou, Jamné u Jihlavy, Janovice u Polné, Jeclov, Jersín, Jestřebí u Brtnice, Ježená, Jiřín, Kamenice u Jihiavy, Kamenička, Kamenná u Jihlavy, Komárovice u Jihlavy, Kosou u Jihlavy, Kozlov u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Meziřičko u Jihlavy, Mirošov u Jihlavy, Mysliboř, Nadějov, Nevcehle, Nové Dvory u Kamenné, Ořechov u Telče, Otín nad Jihlavou, Panenská Rozsíčka, Panská Lhota, Petrovice u Jihlavy, Polná, Předboř nad Jihlavou, Přímělkov, Příseka, Poklice, Růžená, Rybné, Rytířsko, Řehořov, Řídelov, Sedlejov, Skrýšov u Polné, Stáj, Střelecká, Střítěž u Jihlavy, Střížov, Studénky, Studnice u Telče, Svatoslav nad Jihlavou, Třeštíce, Uhřínovice u Jihlavy, Urbanov, Velký Beranov, Věžnice, Věžnička, Vržanov, Vysoké Studnice, Záborná, Zhoř u Jihlavy, Ždírec na Moravě.

Okres Jindřichův Hradec

Bednáreček, Blažejov, Bořetín u Strmilova, Březina u Deštné, Česká Olešná, Dívčí Kopy, Domašín u Studené, Drunče, Hadravova Rosička, Heřmaneč, Horní Bolíkov, Horní Dvorce, Horní Meziříčko; Horní Němčice, Horní Olešná, Horní Pole, Horní Radouň, Jílem, Leština u Strmilova, Lipnice u Markvarce, Lipovka, Malá Rosička, Malý Jeníkov, Malý Ratmírov, Maršov u Heřmanče, Mostečný, Mutyněves, Nekrasín, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Oldřiš u Blažejova, Olšany u Dačic, Palupín, Popelín, Rosička u Deštné, Skrýchov, Strmilov, Studená, Sumrakov, Světce, Světlá pod Javořicí, Velký Jeníkov, Zahrádky.

Okres Karlovy Vary

Babice u Poutnova, Beranov, Beranovka, Bohuslav u Poutnova, Brložec u Štědré, Brt', Číhaná u Poutnova, Dřevohryzy, Chodov u Bečova nad Teplou, Chylice u Útviny, Jankovice, Kladruby u Beranova, Klášter Teplá, Kojšovice, Komárov u Štědré, Krásné Údolí, Luhov u Toužimi, Měchov, Mostec, Nezdíce u Křepkovic, Odolenovice, Otročím Pěkovice, Políkno u Toužimi, Popovice u Poutnova, Poseč, Poutnov, Přílezy, Radyně, Sedlo u Toužimi, Služetín u Poutnova, Svinou u Toužimi, Štědrá, Teplá, Tisová u Otročím, Toužím, Útvina.

Okres Klatovy

Běšiny, Bílenice, Bližanovy, Božtěšice na Šumavě, Brod, Brtí, Březí u Čachrova, Břežany, Bukovník, Buršice, Čachrov, Častonice, Částkou u Svojšic, Černíč u Hradešic, Damíč, Defurovy Lažany, Dobrotice u Chanovic, Dobřemilice, Dražovice u Sušíce, Drouhavec, Holkovice, Horažd'ovická Lhota, Horní Staňkov, Hořákov, Hradešice, Chanovice, Chotěšov u Velhartic, Chvalšovice u Čachrova, Jetenovice, Jindřichovice u Malonic, Kolinec, Kovčín, Kozí, Krotějov, Kunkovice u Čachrova, Kvasetice, Lehom, Loučíce u Klatov; Lukavice u Strážova, Mačice, Malá Chmelná, Malonice, Maňovice u Pačejova, Maršovice u Svojšic, Milčice, Milínov, Mlázovy, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo, Myslív, Nehodiv, Nemilkov, Olšany u Kvášňovic, Opálka, Pačejov, Petrovice u Sušice, Plánice, Podmokly u Sušíce, Podolí u Klatov, Pohoří u Lovčic, Posobice, Přestanice, Radostice u Hlavňovic, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rovná, Rozsedly, Sluhou, Smrkovec u Hradešic, Soběšice u Sušice, Stojanovice, Strážov na Šumavě, Strážovice u Pačejova, Střítež u Malonic, Svojšice u Sušice, Štipoklasy u Lovčic, Tajanov u Malonic, Tržek, Třebomyslice u Horažďovic, Týřovice u Pačejova, Ujčín, Újezd u Plánice, Újezd u Chanovic, Úloh, Velhartice, Velká Chmelná, Viteň, Vlčkovice u Kolince, Vracov u Číhaně, Zahrádka u Čachrova, Zahorčice na Šumavě, Zámyšl, Zborovy, Zvíkov, Žďár u Nalžovských Hor, Žihobce.

Okres Kutná Hora

Březina nad Sázavou, Dolní Pohled', Hostkovice u Třebětína, Chlístovice u Pertoltic, Kounice nad Sázavou, Laziště u Pertoltic, Machovice, Michalovice, Milošovice, Pavlovice u Vlastějovic, Pertoltice u Zruče nad Sázavou, Třebětín, Vítkovice, Vlastějovice, Volavá Lhota, Zruč nad Sázavou

Okres Nový Jičín

Dobešov, Dolejší Kupčice, Luboměř, Spálov, Veselí u Oder, Vrchy.

Okres Opava

Březová u Vítkova, Budišov nad Budišovkou, Gručovice, Jančí, Jelenice, Leskovec u Vítkova, Lesní Albrechtice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky, Větřkovice u Vítkova.

Okres Pelhřimov

Arneštovice, Bácovice, Bedřichov u Zhořce, Benátky u Houserovky, Bezděčín u Obrataně, Bělá u Horní Cerekve, Bitětice, Bolechov, Bor u Božejova, Bořetice, Bořetín, Božejov; Branišov pod Křemešníkem, Bratříce, Brná, Brtná, Březina u Hořepníku, Budíkov, Buřenice, Bystrá, Cetoraz, Ctiboř u Častrova, Čakovice u Pelhřimova, Čáslavsko, Častonín, Částkovice, Častrov, Čejkou, Čejov, Čelistná, Černou, Černovice u Tábora, Červená Řečice, Číhovice, Čížkov, Dehtáře, Dobešov u Černovic, Dobrá Voda u Pacova, Dobrá Voda u Pelhřimova, Dubovice, Důl , Eš, Heřmaneč u Počátek, Hněvkovice u Humpolce, Hodějovice, Hojanovice, Hojovice Holušice, Horní Cerekev, Horní Rápotice, Horní Ves, Horní Vilímeč, Hořepník, Hoříce u Humpolce, Houserovka, Hrobská Zahrádka, Hroznětice, Hříběti, Humpolec, Chlovy; Chmelná u Pelhřimova,. Cholunná; Chr'astov u Horní Cerekve, Chválou u Pelhřimova, Chvojnov, Chýstovice, Chyšná, Jakubín, Janovice u Houserovky, Jelcovy Lhotky, Jetřichovec, Ježov nad Želivkou, Jiřice u Humpolce, Jiřičky, Kaliště, Kámen u Pacova, Kamenice nad Lipou, Kejžlice, Kletečná u Humpolce, Koberovice, Kojčice, Komorovice, Košetice, Kramolín u Křešína, Krasíkovice, Krasoňov, Krumvald, Křeč, Křelovice u Pelhřimova, Křepiny, Křešín u Pacova, Kyjov u Buřenic, Leskovice, Lesná u Velké Chýšky, Léskovec, Lešov, Lhotice, Lhota u Kamenice nad Lipou, Lhotka u Humpolce, Libkova Voda, Lidmaň, Lidmaňka, Lipice, Litohošt', Lískovice, Lísky u Holušic, Lohenice, Lukavec u Pacova, Markvarec u Nové Cerekve, Martinice u Onšova, Mašovice u Hořepníku, Metánov, Mezilesí, Mezná u Pelhřimova, Miletín u Humpolce, Milotice, Milotičky, Mirotín, Mladé Bříště, Mnich, Moraveč, Moudrou, Mysletín, Myslotín, Myslov, Nečice, Nemojov, Nízká Lhota, Nová Buková, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Obrataň, Olešná u Pelhřimova, Ondřejovi u Pelhřimova, Onšov, Onšovice u Dehtářů, Ostrovec u Houserovky, Pacov, Pavlov u Rynárce, Pejškov, Pelet, Pelhřimov, Petrovice u Humpolce, Píšt' u Humpolce, Plačkou, Plevnice, Pobistrýce, Počátky, Podivíte, Popelištná, Pravíkov, Poříčí u Bolechova, Pošná, Proseč-Obořiště, Proseč pod Křemešníkem, Proseč u Pošné, Prostý, Přáslavice, Putimov, Radějov u Buřenic, Radětín, Radňov u Rynárce, Rodinou, Rohovka, Roučkovice, Rovná u Hořepníku, Rozkoš u Humpolce, Rynárec, Řečice u Humpolce, Řemenov, Řeženčice, Salačova Lhota, Samšín, Sázava pod Křemešníkem, Sedlice u Želivi, Sedliště u Častonína, Senožaty, Skoranovice, Skrýšov u Pelhřimova, Služátky u Pelhřimova, Speřice, Stanovice u Nové Cerekve, Staré Bříště, Starý Pelhřimov, Stojčín, Strměchy, Střítež pod Křemešníkem, Střítež u Božejova, Střítež u Černovic, Sudkův Důl, Svatava u Černovie, Svépravice, Světlice, Syrov, Šimpach, Štědrovice, Těchobuz, Těchoraz, Těšenou, Těškovice u Onšova, Tukleky, Turovka, Týmova Ves, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, . Útěchovice u Hořepníku, Útěchovičky, Vadčice, Velká Chyška, Velká Rovná, Velká Ves, Velký Rybník u Humpolce, Vesce u Počátek, Veselá u Častrova, Věžná, Vilémov u Humpolce, Vintířov, Vitice u Humpolce, Vlásenice - Drbohlavy, Vlasenice u Kamenice nad Lipou, Vlásenice u Pelhřimova, Vlčetíri, Vlkosovice, Vojslavice nad Želivkou, Vokov u Rynárce, Vranice u Humpolce, Vratišov u Mezné, Vřesník, Vyklantice, Vyskytná, Vysoká Lhota, Zahrádka u Pošné, Zachotín, Zajíčkov, Záhoří u Humpolce, Zhoř u Pacova, Zhořec u Pacova, Zlátenka, Zmišovice, Želiv, Žirov, Žirovnice.

Okres Písek

Blehov, Branišovice u Ratiboře, Březí u Kovářova, Březí u Milevska, Hrazany, Hrazánky, Chyšky, Klisín, Klisinec, Kovářov, Osletín, Podchýšská Lhota, Přeštěnice, Radvánov, Ratiboř, Rohozov, Střítéž u Milevska, Týnice, Vlksice, Zhoř u Milevska

Okres Plzeň - jih

Bezděkov u Kasejovic, Budislavice, Čečovice, Čmelíny, Hradiště u Kasejovic, Chloumek u Kasejovic, Kasejovice, Kladrubce, Klikařov, Kotouň, Liškov, Měrčín, Mladý Smolivec, Mohelnice u Nepomuka, Nekvasovy, Neurazy, Nezdřev, Nová Ves u Horažd'ovic, Nová Ves u Nepomuka, Oselce, Partoltice, Podhůří u Nepomuka, Přebudov, Radochovy, Řesanice, Soběsuky u Nepomuka, Starý Smolivec, Újezd u Kasejovic, Víska, Vojovice, Záhorčičky, Životice u Kasejovic.

Okres Plzeň - sever

Březím Čestětín, Dolní Jamné, Hrad Nečtiny, Chudeč, Kamenná Hora, Kejšovicé, Krašov, Krsy, Mezi, Polínka, Potok, Račín u Nečtin, Trhomné, Zhořec u Manětína.

Okres Prachatice

Běleč u Těšovic, Bohumilice v Čechách, Bošice, Budilov, Čkyně, Dolany u Čkyně, Horosedly u Čkyně, Hradčany u Čkyně, Jelemek, Kralovice, Lažíšt'ka, Lčovice, Nebahovy, Onšovice u Čkyně, Prachatice, Předenice u Čkyně, Spůle u Čkyně, Staré Prachatiee, Těšovice u Prachatic, Zálezly u Čkyně, Zdenice, Žernovice.

Okres Přerov

Boškov, Jindřichov u Hranic, Kovářov u Potštátu, Kyžlířov, Lipná, Padesát Lánů, Partutovice.

Okres Příbram

Bor u Sedlčan, Hudčice, Jesenice u Sedlčan, Kosova Hora, Koupě, Krašovice, Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice, Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, Podmoky, Vletíce, Volenice u Březnice, Vysoká u Kosovy Hory L, Vysoká u Kosovy Hory II, Zhoř nad Vltavou.

Rychnov nad Kněžnou

Bačetín, Bohdašín v Orlických Horách, Bystré v Orlických Horách, Dobré, Dobřany v Orlických Horách, Janov v Orlických Horách, Kamenice u Dobrého, Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Ohnišov, Rovné u Dobrého, Sněžné, Spáleniště, Šediviny, Sudín, Tis, Zákraví.

Okres Strakonice

Bělčice, Březí u Blatné, Černětice, Čestice, Dobrš, Drážov, Dřešín, Dřešínek, Hornosín, Chvalšovice, Jetišov, Katovice, Kváskovice u Drážova, Lhota pod Kůstrým, Libětice, Malenice, Marčovice, Metly, Nahořany u Čkyně, Nihošovice, Nuzín, Počátky u Volyně, Podruhlí, Předmíř, Předslavice, Račí u Nišovic, Radešov u Čestic, Řiště, Starov, Strašice v Pošumaví, Střídka, Škůdra, Švejcarova Lhota, Tisov, Úlehle, Vacovice, Víska u Strakonic, Zámlyní, Záhrobí, Zálesí u Drážova, Zechovice, Zvotoky:

Okres Svitavy

Banín, Borová u Poličky, Lavičné, Lezník, Oldřiš u Poličky, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Radiměř, Rohozná u Poličky, Střítež u Poličky.

Okres Šumperk

Drozdov, Habartice u Jindřichova, Hanušovice, Horní Studénky, Hynčice nad Moravou, Hynčina, Chrastíce, Jedlí, Křivá Voda, Podlesí-město, Pusté Žibřidovice, Staré Město pod Kralickým Sněžníkern, Stříbrnice, Šléglov, Vlaské, Vysoký Potok, Zborov na Moravě, Zlatý Potok.

Okres Tábor

Babčice, Bendovo Záhoří, Blanička, Bradáčov, Domamyšl, Hartvíkov, Horní Světlá u Bradáčova, Chrbonín, Janou u Mladé Vožice, Kozmice u Chýnova, Krchova Lomná, Lejčkov, Malešín u Vodice, Malý Ježov, Nahořany u Mladé Vožice, Nové Dvory u Pořína, Oblajovice, Pojbuky, Pořín, Prasetín, Radostovice u Smilových Hor, Radvanov u Mladé Vožice, Rodná, Smilovy Hory, Stojslavice, Velký Ježov, Vodice u Tábora, Zadní Lomná, Zadní Střítež.

Okres Třebíč

Bransouze, Brtnický Číchov, Čechtín, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Vilémovice, Hroznatín, Chlum nad Jihlavou, Kouty u Třebíče, Nový Telečkov, Radonín, Radošov, Rohy, Třebíčský Číchov, Věstoňovice, Zašovice.

Okres Ústí nad Orlicí

Bystřec, České Petrovice, Dolní Heřmanice v Čechách, Horní Heřmanice v Čechách, Jamné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Koburk, Kunvald, Mistrovice nad Orlicí, Rýdrovice, Výprachtice.

Okres Žďár nad Sázavou

Albrechtice u Rozsoch, Blažejovice u Rozsoch, Blažkov, Bobrůvka, Bohdalec, Bohdalov, Bolešín, Borovnice u Jimramova, Branišov nad Pernštejnem, Bratrušín, Bystřice nad Pernštejnem, Černá, Divišov, Dlouhé na Moravě, Dolní Bory; Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, Domanínek, Hlinné, Hluboké u Dalečína, Hodíškov, Horní Bory, Horní Rožínka, Chroustov u Bohdalova, Jámy, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Kněževes nad Oslavou, Koníkov, Krásné nad Svratkou, Krásněves, Křídla, Kundratice u Rozsoch, Malá Losenice, Malé Tresné, Maršovice u Nového Města na Moravě,Míchov, Nová Ves, Nové Dvory u Velké Losenice, Nové Město na Moravě, Nyklovice, Obyčtov, Odranec, Olešínky, Olešná na Moravě, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pikárec, Podlesí u Sněžného, Podolí nad Bobrůvkou, Pohledec, Pokojov, Polom u Sulkovce, Pořežín, Račice u Dlouhého, Radenice, Radešín nad Bobrůvkou, Radešínská Svratka, Radňovice, Radostín nad Oslavou, Radostín u Vojnova Městce, Rodkov, Rousměrov, Rovečné, Rovné, Rozsochy, Roženecké Paseky, Rudolec, Řečice nad Bobrůvkou, Sazomín, Sedliště u Jimramova, Sklené nad Oslavou, Slavkovice, Starý Telečkov, Strachujov, Suky, Sulkovec, Trhonice, Ubušín, Unčín, Vatín, Věcov, Velká Losenice, Velké Tresné, Vepřová, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Věstím Věstínek, Vojetín u Rozsoch, Vojnův Městec, Vojtěchov u Lísku, Zahradiště, Znětínek, Zubří u Nového Města na Moravě, Zvole nad Pernštejnem.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 178/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. II

K zákonu se váže novela č. 299/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. II