Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 92/1996 SB., O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ PĚSTOVANÝCH ROSTLIN, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (ZÁKON O OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM)

ČL. I

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osiv a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se mění takto:

1. Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23j, které včetně nadpisu znějí:

"Poplatky za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě

§ 23a

Za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě je držitel šlechtitelských práv povinen platit po celou dobu trvání ochranných práv k chráněné odrůdě poplatky (dále jen "udržovací poplatky"), které vybírá Ústav.

§ 23b Sazby

Sazby udržovacích poplatků jsou stanoveny v sazebníku udržovacích poplatků, který je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 23c Poplatník

Poplatníkem udržovacích poplatků je držitel šlechtitelských práv.

§ 23d Osvobození od poplatků

Od placení udržovacích poplatků je osvobozena Česká republika.

§ 23e Splatnost udržovacího poplatku

(1) Udržovací poplatky se platí za každý jednotlivý rok trvání ochranných práv k chráněné odrůdě, počínaje dnem udělení ochranných práv k chráněné odrůdě ( § 16 ).

(2) První udržovací poplatek se platí bez vyměření a je splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla ochranná práva k chráněné odrůdě udělena.

(3) Udržovací poplatek za následující rok je splatný bez vyměření nejpozději dnem, ve kterém uplyne předchozí rok.

§ 23f Placení udržovacího poplatku

(1) Poplatník je povinen u každé platby udržovacího poplatku uvést, které chráněné odrůdy se platba udržovacího poplatku týká. Nelze-li jednoznačně zjistit účel platby, Ústav poplatníka vyzve, aby ve stanovené lhůtě tento účel písemně sdělil. Nevyhoví-li poplatník této výzvě, platí, že k platbě nedošlo a Ústav platbu vrátí.

(2) Není-li splatný udržovací poplatek zaplacen ve stanovené výši, vyzve Ústav poplatníka k jeho doplacení; k tomu stanoví lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že udržovací poplatek nebyl zaplacen. Ústav platbu, kterou neobdržel v plné výši, poplatníkovi vrátí do 30 dnů ode dne marného uplynutí stanovené lhůty. Ustanovení odstavce 4 tím není dotčeno.

(3) Udržovací poplatek lze řádně zaplatit nejdříve 1 rok přede dnem jeho splatnosti. Udržovací poplatek, který byl zaplacen předčasně, Ústav uzná za řádně zaplacený jen na základě písemné žádosti poplatníka, je-li zaplacen ve výši stanovené tímto zákonem.

(4) Nebyl-li udržovací poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě nebo platí-li, že nebyl zaplacen podle odstavce 2 , může jej poplatník dodatečně uhradit ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho splatnosti. V tomto případě je poplatník povinen zaplatit udržovací poplatek ve výši dvojnásobku příslušné sazby.

§ 23g

(1) Ústav zaplacený udržovací poplatek vrátí, jestliže nevznikla povinnost jej platit; to neplatí, jestliže na základě žádosti poplatníka podle § 23f odst. 3 Ústav uznal udržovací poplatek, který dosud nebyl splatný, za řádně zaplacený.

(2) Ústav vrátí bez žádosti poplatníkovi částku, o kterou zaplatil za udržovací poplatek více, než byl povinen, převyšuje-li tato částka 50 Kč.

(3) Ústav zaplacený udržovací poplatek nevrátí, došlo-li po jeho zaplacení k zániku nebo zrušení ochranných práv, a to včetně udržovacího poplatku zaplaceného předčasně podle § 23f odst. 3 .

§ 23h Způsob placení udržovacího poplatku

(1) Udržovací poplatek se platí

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky nebo pobočky zahraniční banky anebo držitele poštovní licence na příslušný účet Ústavu,

b) složením hotovosti v pokladně Ústavu; o přijetí platby Ústav vydá potvrzení,

c) šekem.

(2) Ústav ve Věstníku zveřejní číslo příslušného účtu pro placení udržovacích poplatků.

§ 23i Řízení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku

a) prominout zmeškání lhůty k jeho zaplacení,

b) povolit posečkání s jeho zaplacením,

c) povolit jeho zaplacení ve splátkách.

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, platí pro řízení ve věcech udržovacích poplatků ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků. 13)

§ 23j Rozpočtové určení udržovacích poplatků

Udržovací poplatky jsou příjmem státního rozpočtu. ".

2. V § 25 odst. 1 se slova "správní poplatek podle zvláštního zákona" nahrazují slovy "udržovací poplatek ".

3. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

"PŘÍLOHA Č. 3 K ZÁKONU Č. 408/2000 SB.

Sazebník udržovacích poplatků
Udržovací poplatek za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě činí

a) za první rok trvání ochranných práv 800 Kč,

b) za druhý rok trvání ochranných práv 800 Kč,

c) za třetí rok trvání ochranných práv 800 Kč,

d) za čtvrtý rok trvání ochranných práv 800 Kč,

e) za pátý rok trvání ochranných práv 1 000 Kč,

f) za šestý rok trvání ochranných práv 1 000 Kč,

g) za sedmý rok trvání ochranných práv 1 000 Kč,

h) za osmý rok trvání ochranných práv 1 000 Kč,

i) za devátý rok trvání ochranných práv 1 200 Kč,

j) za desátý rok trvání ochranných práv 1 200 Kč,

k) za jedenáctý rok trvání ochranných práv 1 200 Kč,

l) za dvanáctý rok trvání ochranných práv 1 200 Kč,

m) za třináctý rok trvání ochranných práv 1 500 Kč,

n) za čtrnáctý rok trvání ochranných práv 1 500 Kč,

o) za patnáctý rok trvání ochranných práv 1 500 Kč,

p) za šestnáctý rok trvání ochranných práv 1 500 Kč,

r) za sedmnáctý rok trvání ochranných práv 2 000 Kč,

s) za osmnáctý rok trvání ochranných práv 2 000 Kč,

t) za devatenáctý rok trvání ochranných práv 2 000 Kč,

u) za dvacátý rok trvání ochranných práv 2 000 Kč,

v) za každý další rok trvání ochranných práv 4 000 Kč. ".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

ČL. II

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., se mění takto:

1. Položka 88 zní:

"Položka 88

Podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě rostlin ( § 8 a násl. zákona č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

1 000,- ".

2. Položka 89 se zrušuje.

3. Položka 90 zní:

"Položka 90

Podání návrhu na udělení nucené licence ( § 21 zákona č. 408/2000 Sb. )

3 000,- ".

4. Položka 91 zní:

"Položka 91

a) Zápis změny v osobě žadatele (§ 15 zákona č. 408/2000 Sb. )

500,-

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě (§ 24 zákona č. 408/2000 Sb. )

1 000,-

c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního jména, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence (§ 26 zákona č. 408/2000 Sb. )

200,-".

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČL. III

1. Pokud byl správní poplatek za platnost šlechtitelského osvědčení splatný a zaplacený podle dosavadního právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokládá se za řádně zaplacený podle tohoto zákona pro celé období, pro které byl zaplacen.

2. Pokud byl správní poplatek za platnost šlechtitelského osvědčení, který je splatný po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaplacen předem, pokládá se tento správní poplatek za udržovací poplatek podle tohoto zákona, pokud splňuje podmínky tímto zákonem stanovené.

3. Pokud nebyl správní poplatek za platnost šlechtitelského osvědčení, který byl splatný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaplacen ve stanovené výši, je poplatník povinen doplatit správní poplatek podle dosavadního právního předpisu; při výzvě Ústavu k doplacení správního poplatku se postupuje podle tohoto zákona.

4. Pokud lhůta k zaplacení správního poplatku za platnost šlechtitelského osvědčení podle dosavadního právního předpisu marně uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a tento správní poplatek byl zaplacen podle dosavadního právního předpisu v další lhůtě 6 měsíců, považuje se tento správní poplatek za udržovací poplatek podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.