Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje text v tomto znění: "Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmno žovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh. Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny. ".

2. V příloze č. 1 bod 4 zní:

"4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)

Allium cepa L.

 

- skupina Cepa

Cibule

Echalion

- skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

Celer bulvový

Celer řapíkatý

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová

Mangold

Brassica oleracea L.

Brokolice

Kadeřávek

Kedluben

Kapusta hlávková

Kapusta růžičková

Květák

Zelí hlávkové bílé

Zelí hlávkové červené

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

Vodnice

Capsicum annuum L.

Paprika, chilli

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá

Eskariol

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

Čekanka pro puky

Čekanka průmyslová

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

Okurka salátová

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

Cynara cardunculus L.

Artyčok

Karda

Daucus carota L.

Mrkev

Mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

Petroselinum crispum (Mill .)

Nyman ex A. W. Hill

Petržel

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový

Hrách kulatosemenný

Hrách cukrový

Raphanus sativus L.

Ředkvička

Ředkev

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Černý kořen

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.)

Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová

Kukuřice pukancová".

3. V příloze č. 1 bodu 5 se v levém sloupci slova "Primus avium (L.) L." nahrazují slovy "Prunus avium (L.) L. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Žádosti o prodloužení registrace podle § 34 odrůd druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] se považují za včas podané, jsou-li podány nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Odrůdy druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] lze bez registrace uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2009.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.