Program Zákon

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2 , § 14 odst. 1 , § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb. , (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky,

e) směrnou účtovou osnovu,

f) účetní metody,

g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví.

§ 2

(1) Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona a na které se vztahují zvláštní právní předpisy; jedná se zejména o tyto účetní jednotky:

a) politické strany a politická hnutí,1)

b) občanská sdružení,2)

c) církve a náboženské společnosti,3)

d) obecně prospěšné společnosti,4)

e) zájmová sdružení právnických osob,5)

f) organizace s mezinárodním prvkem,6)

g) nadace a nadační fondy,7)

h) společenství vlastníků jednotek,8)

i) veřejné vysoké školy9) a

j) jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání,10) s výjimkou obchodních společností (dále jen "účetní jednotky").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.11)

(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,11a)

b) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí ustanovení § 18 , 24 , 30 , 34 , 35 , 36 , 41 , 42 a 43 zákona, v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,

c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

ČÁST DRUHÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 4 ODST. 8 ZÁKONA Č

HLAVA I ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek uvedených v § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

(5) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo v zjednodušeném rozsahu podle § 18 odst. 3 zákona . Zjednodušeným rozsahem se rozumí rozvaha (bilance) v rozsahu podle § 5 odst. 4 , výkaz zisku a ztráty v rozsahu podle § 6 odst. 2 a příloha k účetní závěrce v rozsahu podle § 30 .

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(2) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky.

(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" (netto) a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "D. Výsledek hospodaření po zdanění" za běžné účetní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A.II.1. Účet výsledku hospodaření" uvedené v pasivech rozvahy (bilance) za běžné účetní období.

(4) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost, sestavují zahajovací rozvahu. Účetní jednotky, které vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurs, sestavují ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni prohlášení konkursu účetní závěrku v plném rozsahu. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením a mohou ho použít i účetní jednotky nově vzniklé splynutím.

§ 5 Rozvaha (bilance)

(1) V rozvaze (bilanci) se položky aktiv uvádějí v hodnotě neupravené o opravné položky a oprávky, to je v brutto. Opravné položky a oprávky k příslušným aktivům se uvedou v aktivech rozvahy (bilance) v záporných hodnotách. Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za minulé účetní období. V případě, že informace uváděné za minulé a za běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona a úprava se odůvodní v příloze.

(2) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem. Položky v aktivech, s výjimkou opravných položek a oprávek, se uvádějí s kladným znaménkem, jestliže převažuje na účtu stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal. Položky pasiv se uvádějí s kladným znaménkem, jestliže převažuje na účtu stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. V prvním sloupci se uvádějí částky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu dni účetního období. Ve druhém sloupci se uvádějí stavy aktiv a pasiv k poslednímu dni účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje. Výjimku tvoří položka pasiv "A.II.1. Účet výsledku hospodaření", která se vykazuje pouze k poslednímu dni uzavíraného účetního období, a položka pasiv "A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení", která se vykazuje pouze k prvnímu dni účetního období.

(3) Položky rozvahy (bilance) v nulové výši za minulé účetní období i za běžné účetní období se neuvádějí.

(4) Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi, pokud jedna položka rozvahy obsahuje několik účtových skupin a v rámci skupiny bude existovat několik skupinových účtů, pak bude položka rozvahy úhrnem mezisoučtů příslušných účtových skupin.

§ 6 Výkaz zisku a ztráty

(1) Ve výkazu zisku a ztráty se uvádějí k rozvahovému dni konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů, rozdělené na hlavní činnost a hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění se uvede samostatně za hlavní činnost a samostatně za hospodářskou činnost. Za účetní jednotku jako celek se dílčí výsledky hospodaření sumarizují. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí.

(2) Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Sumy jednotlivých nákladových a výnosových položek vzniknou sumarizací skupinových účtů v rámci účtových skupin podle zadání v příloze č. 2.

(3) Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši se neuvádějí.

HLAVA II OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

§ 7 Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. Dále obsahuje povolenky na emise, kterými jsou povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství 11b) bez ohledu na výši ocenění a další obdobná práva, zejména individuální preferenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen "preferenční limity") 11c) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele 11c) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů (dále jen "technické zhodnocení"), a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1 ,

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

b) drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 5 ,

c) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1 , pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem".

(3) Položka "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" a položka "A.I.2. Software" obsahují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software, které byly buď vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování a nebo byly nabyty od jiných osob.

(4) Položka "A. I.3. Ocenitelná práva" obsahuje zejména ocenitelná práva k předmětům průmyslového a obdobného vlastnictví, k výsledkům duševní tvůrčí činnosti a další ocenitelná práva podle zvláštních právních předpisů.

(5) Položka "A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje nehmotný majetek, zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč, který byl pořízen nejpozději 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.

(6) Položka "A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který podle své povahy nelze uvést v jiných položkách dlouhodobého majetku zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění.

(7) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet.

(8) Položka "A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(9) Položka "A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

(10) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

(11) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti 11d) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto vybavení nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity 11e) a energetické audity 11f) , lesní hospodářské plány 11g) a plány povodí 11h) a povodňové plány.

§ 8 Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím podle § 11 odst. 7 .

(2) Položka "A. II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky" obsahuje zejména umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty 12) , a obdobný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby nebo není zbožím, včetně movitých kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, a včetně souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) .

(3) Za dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se považují kromě pozemků, uměleckých děl, předmětů a sbírek i církevní stavby, například kostely, kaple, kláštery a galerie, za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti, kterým je statut, řád nebo stanovy, a to v souladu se zásadami hospodaření církve nebo náboženské společnosti.

(4) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a) stavby14) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů;14)

b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu,8)

e) nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou,

f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona,

g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.

(5) Položka "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" obsahuje

a) samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" se považují za drobný hmotný majetek a účetní jednotka o něm účtuje jako o zásobách.

b) předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

(6) Položka "A.II.3. Stavby" a položka "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" dále obsahuje technické zhodnocení,15) a to od částky stanovené zákonem o daních z příjmů, pokud účetní jednotka má právo o něm účtovat a odpisovat jej a dále obsahuje technické zhodnocení

a) drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v odstavci 8 ,

b) drobného hmotného majetku.

(7) Položka "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" obsahuje

a) ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar,

b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

(8) Položka "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata" obsahuje bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů. Položka obsahuje též koně, například tažné a dostihové, a dále osly, muly a mezky.

(9) Položka "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, který byl pořízen nejpozději 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.

(10) Položka "A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje bez ohledu na pořizovací cenu

a) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 38 odst. 3 písm. d),

b) technické zhodnocení provedené na majetku oceněném podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce "A. II.3. Stavby,

c) jiný majetek, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku, neobsažený v majetkových položkách "A.II.1. Pozemky", "A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky", "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí", "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů", "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata", "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" a "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek".

(11) Položka "A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(12) Položka "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

(13) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, to je pro způsobilost k provozu. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

§ 9 Dlouhodobý finanční majetek

(1) Dlouhodobým finančním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastněný účetní jednotkou za účelem

a) majetkové účasti, zejména podílů v obchodní společnosti, nebo

b) obchodování s nimi, nebo

c) dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků se záměrem jejich zhodnocení formou budoucího výnosu.

(2) Položka "A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách" obsahuje majetkové účasti, to je podíly podle zvláštního právního předpisu,16) ustanovení o množství hlasovacích práv podle zvláštního právního předpisu se nepoužije.

(3) Položka "A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem" obsahuje majetkové účasti, to je podíly nejméně ve výši dvaceti procent, avšak s nižším podílem účasti, než je uvedeno v odstavci 2 .

(4) Položka "A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje dluhové cenné papíry, které mají stanovenu splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držby až do jejich splatnosti.

(5) Položka "A.III.4. Půjčky organizačním složkám" obsahuje půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, poskytnuté účetní jednotkou vlastním organizačním složkám, pokud jsou účetními jednotkami.

(6) Položka "A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky" obsahuje ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok neuvedené v jiných položkách dlouhodobého finančního majetku.

(7) Položka "A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje ostatní cenné papíry neobsažené v jiných položkách dlouhodobého finančního majetku, termínové vklady s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetek přenechaný do užívání jiné účetní jednotce formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých věcí sjednaných před 1. lednem 2001 při dodržení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.17)

(8) Položka "A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje složky ocenění dlouhodobých cenných papírů a podílů v průběhu jejich pořízení. V položce se uvádí dlouhodobý finanční majetek, jehož doba splatnosti nebo doba držby je delší než jeden rok.

§ 10 Oprávky k dlouhodobému majetku

Položky "A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje", "A.IV.2. Oprávky k softwaru", "A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům", "A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.6. Oprávky ke stavbám", "A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí", "A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů", "A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům", "A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" a "A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahují oprávky k příslušnému dlouhodobému majetku, které vyjadřují opotřebení příslušného majetku ve finančním vyjádření, kterým se snižuje ocenění příslušného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví a současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů.

§ 11 Zásoby

(1) Položka "B.I.1. Materiál na skladě" zejména obsahuje

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,

c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,

d) náhradní díly,

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,

f) další movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku, vedené jako materiál.

(2) Položka "B.I.2. Materiál na cestě" obsahuje majetek uvedený v odstavci 1 , který byl vyúčtován dodavatelem, avšak nebyl dosud účetní jednotkou fyzicky převzat.

(3) Položka "B.I.3. Nedokončená výroba" obsahuje produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokončené výkony jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty.

(4) Položka "B.I.4. Polotovary vlastní výroby" obsahuje odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

(5) Položka "B.I.5. Výrobky" obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

(6) Položka "B.I.6. Zvířata" obsahuje mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček a hus na výkrm.

(7) Položka "B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách" obsahuje zejména movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položka obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje.

(8) Položka "B.I.8. Zboží na cestě" obsahuje zejména movité věci uvedené v odstavci 7 vyúčtované dodavatelem, avšak účetní jednotkou dosud nepřevzaté.

(9) Položka "B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob.

§ 12 Pohledávky z obchodních závazkových vztahů

(1) Položka "B.II.1. Odběratelé" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splněné a vyúčtované dodávky a služby odběratelům vyplývající z obchodních závazkových vztahů. Do této položky nenáleží pohledávky směnečné.

(2) Položka "B.II.2. Směnky k inkasu" obsahuje směnečné krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za odběrateli a jinými dlužníky z cizích směnek a ze směnek na vlastní řad.

(3) Položka "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje pohledávky za směnky předané bance k proplacení, do doby splatnosti směnky a pohledávky za jiné cenné papíry s termínem splatnosti, předané bance k proplacení.

(4) Položka "B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy " obsahuje dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům na dodávky vyplývající z obchodních závazkových vztahů. Do položky se neuvádějí zálohy uvedené v § 7 odst. 9 , § 8 odst. 11 a v § 11 odst. 9 .

(5) Položka "B.II.5. Ostatní pohledávky" obsahuje ostatní krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních závazkových vztahů, neuvedené v odstavcích 1 až 4 , zejména pohledávky za dodavateli z důvodu reklamace dodávek.

§ 13 Pohledávky z pracovněprávních vztahů

(1) Položka "B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci" obsahuje pohledávky za zaměstnanci zejména z titulu poskytnutých záloh na cestovné na pracovní cesty a jiných záloh, které jsou zaměstnanci povinni vyúčtovat.

(2) Položka "B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění" obsahuje pohledávky za příslušnými institucemi jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními předpisy, tak z dobrovolně hrazeného pojistného a obdobného plnění.

§ 14 Daně a dotace - pohledávky

(1) Položka "B.II.8. Daň z příjmů" obsahuje pohledávky z titulu daně z příjmů jak za běžné účetní období, tak i za minulá účetní období.

(2) Položka "B.II.9. Ostatní přímé daně" obsahuje pohledávky z titulu ostatních přímých daní, zejména daní ze závislé činnosti a funkčních požitků, které účetní jednotka jako plátce vybírá od svých zaměstnanců, členů statutárních orgánů, případně jiných osob.

(3) Položka "B.II.10. Daň z přidané hodnoty" obsahuje pohledávky zejména z titulu nároků na vrácení daně z přidané hodnoty při uplatnění nadměrného odpočtu u plátců této daně. Do této položky se zahrnují rovněž pohledávky z titulu nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu18) a ostatní pohledávky související s touto daní.

(4) Položka "B.II.11. Ostatní daně a poplatky" obsahuje pohledávky z titulu spotřebních daní například při uplatnění nároku na jejich vrácení. Obsahem této položky jsou i pohledávky z titulu silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí a pohledávky za příslušnými institucemi z titulu poplatků vyměřovaných podle zvláštních právních předpisů, například cla, správních poplatků a jiných obdobných plnění.

(5) Položky "B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem" a "B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků" obsahují nároky na dotace, pokud zvláštní právní předpisy nebo příslušné smlouvy účtování o vzniku nároků připouštějí.

§ 15 Ostatní pohledávky

(1) Položka "B. II.14. Pohledávky za účastníky sdružení" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve sdružení, které nemá právní subjektivitu, na základě smlouvy o sdružení uzavřené dle občanského zákoníku 19) za ostatními účastníky tohoto sdružení.

(2) Položka "B. II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje pohledávky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu pohledávky.

(3) Položka "B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů" obsahuje pohledávky emitentů z titulu úpisu krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů.

(4) Položka "B.II.17. Jiné pohledávky" obsahuje krátkodobé pohledávky, které se neuvádějí v jiných položkách pohledávek, zejména nároky na náhradu škody od odpovědné osoby, zálohy vyplacené jiným osobám než osobám v pracovněprávním vztahu, pokud se nejedná o zálohy uvedené v § 7 odst. 9 , § 8 odst. 11 , § 11 odst. 9 a v § 12 odst. 4 .

(5) Položka "B.II.18. Dohadné účty aktivní" obsahuje částky dlouhodobých a krátkodobých pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(6) Položka "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" obsahuje opravné položky vytvářené k jednotlivým pohledávkám podle zvláštního právního předpisu20) v případech, kdy se pohledávky vztahují k činnosti účetní jednotky podléhající dani z příjmů. V účetní závěrce se tato položka uvádí v aktivech rozvahy (bilance) v záporné hodnotě.

§ 16 Krátkodobý finanční majetek

(1) Položka "B.III.1. Pokladna" obsahuje peněžní prostředky v hotovosti, které má účetní jednotka v pokladně ke dni sestavení účetní závěrky.

(2) Položka "B.III.2. Ceniny" obsahuje stav zejména poštovních známek, kolků, dálničních kupónů, karet (benzinových, telefonních), které představují určitou majetkovou hodnotu s limitem čerpání, z níž po vydání do používání bude moci být čerpáno, stav stravovacích poukázek do provozoven veřejného stravování a stav jiných poukázek a karet, majících povahu cenin.

(3) Položka "B.III.3. Účty v bankách" obsahuje disponibilní peněžní prostředky na účtech v bankách. Pokud banka umožňuje, aby byl ke konci rozvahového dne vykázán pasivní zůstatek u běžného účtu, pak se tento zůstatek uvádí v položce pasiv "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry".

(4) Položky "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahují cenné papíry určené k obchodování, držené účetní jednotkou po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování s nimi a dosahování zisků z cenových rozdílů.

(5) Položka "B.III.6. Ostatní cenné papíry" obsahuje jiné cenné papíry krátkodobé povahy, které se neuvádějí v položkách "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování". V této položce se uvádějí i dluhové cenné papíry držené do splatnosti, kdy splatnost je kratší než jeden rok.

(6) Položka "B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek" obsahuje složky ocenění krátkodobých cenných papírů a podílů v průběhu jejich pořizování.

(7) Položka "B.III.8. Peníze na cestě" obsahuje stav veškerých peněžních prostředků, které z důvodu časového nesouladu při vkladech, výběrech a převodech mezi bankovními účty účetní jednotky nebo pokladnami nebyly dosud připsány na účet nebo z účtu odepsány. Stav se v aktivech rozvahy (bilance) uvádí v kladné nebo v záporné hodnotě, podle povahy konečného zůstatku účtu 261 - Peníze na cestě.

§ 17 Jiná aktiva, aktiva celkem

(1) Položky "B.IV.1. Náklady příštích období" a "B.IV.2. Příjmy příštích období" obsahují tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. Položka "B.IV.1. Náklady příštích období" obsahuje výdaje, které se týkají nákladů v příštích účetních obdobích. Položka "B.IV.2. Příjmy příštích období" obsahuje částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami.

(2) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" obsahuje ke dni sestavení účetní závěrky zjištěné kursové rozdíly aktivní povahy, to je ztrátové, vznikající při přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, včetně dlouhodobých termínových vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.

(3) Položka "Aktiva celkem" obsahuje hodnotu aktiv brutto sníženou o hodnotu oprávek a opravných položek k příslušným aktivům.

§ 18 Vlastní zdroje

(1) Položka "A.I.1. Vlastní jmění" obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky. V položce se uvádí v případech, kdy to ukládá nebo připouští zvláštní právní předpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky, jmenovitě zapsaná do příslušného rejstříku. Položka obsahuje i dotace, pokud byly přijaty jako zdroj pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále se zde uvádí hodnota bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku snížená o oprávky, hodnota bezúplatně nabytého neodpisovaného majetku, pokud je bezúplatně nabytý majetek určen na činnost účetní jednotky. Uvádějí se zde i hodnota nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku a zdroje převedené z fondů.

(2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv v souladu se zvláštními právními předpisy20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel a hodnota bezúplatně nabytých zásob. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů21) , stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

(3) Položka "A. I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků" obsahuje zejména oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů a oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky. V případě aktivního zůstatku se tato položka uvádí v pasivech rozvahy (bilance) v záporné hodnotě.

(4) Položka "A.II.1. Účet výsledku hospodaření" obsahuje výsledek hospodaření vykázaný k rozvahovému dni za celou účetní jednotku za běžné účetní období.

(5) Položka "A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" obsahuje výsledek hospodaření za celou účetní jednotku z minulého účetního období.

(6) Položka "A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nevypořádané výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období.

§ 19

Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje rezervy podle zvláštního právního předpisu.22)

§ 20 Dlouhodobé závazky

(1) Položka "B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvěry" obsahuje cizí zdroje účetní jednotky s dobou splatnosti delší než jeden rok, zejména přijaté bankovní úvěry a dlouhodobé úvěry poskytnuté bankou při eskontu směnek.

(2) Položka "B.II.2. Vydané dluhopisy" obsahuje hodnotu dlouhodobých dluhopisů vydaných účetní jednotkou.

(3) Položka "B.II.3. Závazky z pronájmu" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku převzatého do užívání od jiné účetní jednotky, to je pronajímatele, formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých věcí sjednaných před 1. lednem 2001 při dodržení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.17)

(4) Položka "B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu přijatých záloh na dobu delší než jeden rok, od odběratelů na dodávky v obchodním styku.

(5) Položka "B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě" obsahuje směnečné dlouhodobé závazky k dodavatelům a jiným věřitelům z akceptovaných cizích směnek a ze směnek vlastních, v případě směnek jako platebních prostředků. Neuvádějí se zde dlouhodobé směnky použité jako zajišťovací prostředky.

(6) Položka "B.II.6. Dohadné účty pasivní" obsahuje částky dlouhodobých závazků podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(7) Položka "B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky, které se neuvádějí v jiných položkách dlouhodobých závazků, zejména přijaté dlouhodobé půjčky od jiných osob než od bank.

§ 21 Závazky z obchodních závazkových vztahů

(1) Položka "B.III.1. Dodavatelé" obsahuje krátkodobé závazky vůči dodavatelům vyplývající z příslušných smluvních ujednání v obchodních závazkových vztazích. Neuvádějí se zde závazky směnečné.

(2) Položka "B.III.2. Směnky k úhradě" obsahuje směnečné závazky k dodavatelům a jiným věřitelům z titulu krátkodobých vlastních nebo akceptovaných cizích směnek, pokud jsou použity jako platební prostředek. Neuvádějí se zde krátkodobé směnky mající povahu cenného papíru.

(3) Položka "B.III.3. Přijaté zálohy" obsahuje krátkodobé závazky z titulu přijatých záloh na dobu jednoho roku a kratší, od odběratelů na dodávky v obchodních závazkových vztazích.

(4) Položka "B.III.4. Ostatní závazky" obsahuje krátkodobé závazky z obchodních závazkových vztahů, které se neuvádějí v položkách "B.III.1. Dodavatelé", "B.III.2. Směnky k úhradě" a "B.III.3. Přijaté zálohy", zejména závazky k odběratelům z důvodu reklamace dodávek.

§ 22 Závazky z pracovněprávních vztahů

(1) Položka "B.III.5. Zaměstnanci" obsahuje závazky k zaměstnancům zejména z titulu nároku na výplatu mezd a odměn vyplývajících z pracovního poměru. Účetní jednotky zde uvádějí rovněž nároky na výplatu peněžních náležitostí osob ve výkonu civilní služby v účetní jednotce, pokud mají charakter mezd, to je služné.

(2) Položka "B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům" obsahuje závazky v souvislosti s pracovním poměrem vůči zaměstnancům, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například nároky na cestovní náhrady a náhrady za používání vlastních pracovních pomůcek a obdobná plnění.

(3) Položka "B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění" obsahuje závazky k příslušným institucím jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními předpisy, tak z dobrovolně hrazeného pojistného a obdobného plnění.

§ 23 Daně a dotace - závazky

(1) Položka "B.III.8. Daň z příjmů" obsahuje závazky z titulu daně z příjmů jak za běžné účetní období, tak i za minulá účetní období.

(2) Položka "B.III.9. Ostatní přímé daně" obsahuje závazky z titulu ostatních přímých daní, zejména daní ze závislé činnosti a funkčních požitků, které účetní jednotka jako plátce vybírá od svých zaměstnanců, členů statutárních orgánů, případně jiných osob.

(3) Položka "B.III.10. Daň z přidané hodnoty" obsahuje závazky zejména z titulu odvodu daně z přidané hodnoty u plátců této daně. Do položky se zahrnují rovněž závazky z titulu neoprávněně uplatněného nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu18) a ostatní závazky související s touto daní.

(4) Položka "B.III.11. Ostatní daně a poplatky" obsahuje závazky z titulu spotřebních daní u plátců těchto daní. Obsahem této položky jsou i závazky z titulu silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí a závazky k příslušným institucím z titulu poplatků vyměřovaných podle zvláštních právních předpisů, například cla, správních poplatků a jiných obdobných plnění.

(5) Položky "B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu" a "B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků" obsahují závazky z titulu nedočerpaných nebo neoprávněně použitých dotací.

§ 24 Ostatní závazky

(1) Položka "B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů" obsahuje závazky vyplývající z majetkové účasti, to je podílu účetní jednotky v obchodní společnosti z titulu převzatých, avšak dosud nesplacených akcií, zatímních listů nebo vkladů.

(2) Položka "B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé závazky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve sdružení na základě smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu.19)

(3) Položka "B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje závazky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu závazku.

(4) Položka "B.III.17. Jiné závazky" obsahuje krátkodobé závazky, které se neuvádějí v jiných položkách krátkodobých závazků, zejména závazky z odpovědnosti za způsobenou škodu, závazky k členům statutárních orgánů a závazky vyplývající z členství v účetní jednotce.

(5) Položka "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvěry poskytnuté bankou.

(6) Položka "B.III.19. Eskontní úvěry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvěry poskytnuté bankou při eskontu směnek.

(7) Položka "B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy" obsahuje hodnotu krátkodobých dluhopisů vydaných účetní jednotkou.

(8) Položka "B.III.21. Vlastní dluhopisy" obsahuje dluhopisy vydané účetní jednotkou, které může mít v držení podle zvláštních právních předpisů. Položka se uvádí v pasivech v záporné hodnotě.

(9) Položka "B.III.22. Dohadné účty pasivní" obsahuje částky krátkodobých závazků stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(10) Položka "B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci" obsahuje zejména závazky účetní jednotky s dobou splatnosti jeden rok a kratší z titulu přijatých finančních výpomocí a půjček od jiných osob, s výjimkou bank. V položce se rovněž uvádějí krátkodobé závazky z cenných papírů včetně směnek vystavených účetní jednotkou s výjimkou dluhopisů.

§ 25

(1) Položka "B.IV.1. Výdaje příštích období" obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale úhrady dosud nebyly uskutečněny. Jedná se o pasivní účet s přírůstky účtovanými v jeho prospěch.

(2) Položka "B.IV.2 Výnosy příštích období" obsahuje úhrady, které jsou přijaty v běžném účetním období, příslušné výkony budou realizovány až v období následujícím. Uvedený účet je pasivní, výnosy jsou účtovány v jeho prospěch.

(3) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní" obsahuje ke dni sestavení účetní závěrky zjištěné kursové rozdíly pasivní povahy, vznikající při přepočtu hodnot dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, včetně dlouhodobých termínových vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.

(4) Položka "Pasiva celkem" obsahuje úhrnnou hodnotu pasiv.

HLAVA III OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

§ 26 Náklady

(1) Spotřebované nákupy

a) položka "A.I.1. Spotřeba materiálu" obsahuje náklady na spotřebu materiálu včetně majetku účtovaného jako zásoby a úbytky materiálu do normy přirozených úbytků, například z důvodu vysychání, rozprášení a vylití,

b) položka "A.I.2. Spotřeba energie" obsahuje náklady na spotřebovanou energii,

c) položka "A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek" obsahuje náklady na spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek, např. dodávky vody nebo stlačeného vzduchu pro technologické účely,

d) položka "A.I.4. Prodané zboží" obsahuje náklady na prodané zboží; v položce se uvádějí i úbytky zboží do normy přirozených úbytků, například z důvodu vysychání, rozprášení a vylití.

(2) Nakupované služby

a) položka "A.II.5. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o něm účtovat dle § 28 zákona ,

b) položka "A.II.6. Cestovné" obsahuje náklady na pracovní cesty podle zvláštních právních předpisů,23)

c) položka "A.II.7. Náklady na reprezentaci" obsahuje náklady na reprezentaci, například pohoštění, dary a obdobná plnění,

d) položka "A.II.8. Ostatní služby" obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.II.5. Opravy a udržování", "A.II.6. Cestovné" a "A.II.7. Náklady na reprezentaci"; obsahuje rovněž pořizovací cenu nakoupeného drobného nehmotného majetku zařazeného do užívání v účetní jednotce. Tuto cenu neuvádí účetní jednotka jako položku aktiv v rozvaze (bilanci).

(3) Osobní náklady

a) položka "A.III.9. Mzdové náklady" obsahuje náklady na příjmy ze závislé činnosti včetně naturálních příjmů, náklady na civilní službu patřící do mzdových nákladů, to je služné, vyplácené podle zvláštních právních předpisů a náklady na příjmy z funkčních požitků vyplácené členům vlastních statutárních nebo kontrolních orgánů,

b) položka "A.III.10. Zákonné sociální pojištění" obsahuje náklady na pojištění, které je účetní jednotka povinna podle zvláštních právních předpisů hradit na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění,

c) položka "A.III.11. Ostatní sociální pojištění" obsahuje závazky k příslušným institucím z titulu plnění ze smluv o dobrovolném penzijním připojištění zaměstnanců a obdobné dobrovolné platby a plnění za zaměstnance podle zvláštních právních předpisů,

d) položka "A.III.12. Zákonné sociální náklady" obsahuje náklady podle zvláštních právních předpisů24) související se zaměstnanci,

e) položka "A.III.13. Ostatní sociální náklady" obsahuje ostatní sociální náklady, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.III.10. Zákonné sociální pojištění", "A.III.11. Ostatní sociální pojištění" a "A.III.12. Zákonné sociální náklady", a ostatní náklady například na civilní službu a službu dobrovolníků, vyplácené jako náhrady podle zvláštních právních předpisů.

(4) Daně a poplatky

a) položka "A.IV.14. Daň silniční" obsahuje náklady na daň silniční splatnou podle zákona o dani silniční,

b) položka "A.IV.15. Daň z nemovitostí"obsahuje náklady na daň z nemovitostí, splatnou podle zákona o dani z nemovitostí,

c) položka "A.IV.16. Ostatní daně a poplatky" obsahuje ostatní daně a odvody, správní a jiné poplatky podle zvláštních právních předpisů a obdobná plnění v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou splatné daně z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období, která se uvádí v položce výkazu zisku a ztráty "34. Daň z příjmů"; položka "A.IV.16. Ostatní daně a poplatky" dále obsahuje ostatní daně (daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí) a poplatky za minulá období včetně daně z přidané hodnoty, o které již nelze zvýšit ocenění majetku, zásob a pohledávek, dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních.

(5) Ostatní náklady

a) položka "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení daňově uznatelné podle ustanovení zvláštního právního předpisu s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle zvláštního právního předpisu, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále poplatky, penále a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů,

b) položka "A.V.18. Ostatní pokuty a penále" obsahuje ostatní pokuty a penále daňově neuznatelné, které se neuvádějí v položce "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení",

c) položka "A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky" obsahuje náklady na odpis pohledávek podle zvláštního právního předpisu25) a odpis pohledávek podle zvláštního právního předpisu26) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů, ztrátové položky, u kterých k úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zvláštního právního předpisu,27) a náklady na postoupené pohledávky související s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,

d) položka "A.V.20. Úroky" obsahuje úroků vůči bankám nebo jiným věřitelům včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací, například eskontace cenných papírů, a dále poplatky, penále, postižní částky a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů,

e) položka "A.V.21. Kursové ztráty" obsahuje kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu nebo platbě a na finančních účtech, to je účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26, znějících na cizí měnu, při uzavírání účetních knih k rozvahovému dni,

f) položka "A.V.22. Dary" obsahuje zejména zůstatkovou cenu odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví účetní jednotky při bezúplatném převodu z důvodu darování jiným osobám, pořizovací cenu darovaných zásob a finanční dary poskytnuté z vlastních finančních zdrojů účetní jednotky. V této položce se neuvádí pořizovací cena neodpisovaného majetku a bezúplatné převody majetku jiným osobám v rámci hlavního poslání účetní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné zřizovací listiny, pokud byl majetek pořízen z účelových finančních zdrojů,

g) položka "A.V.23. Manka a škody" obsahuje manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou vždy pohledávkou vůči hmotně odpovědné osobě, s výjimkou hodnoty chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky odděleně na analytických účtech k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení; v položce se uvádí také zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku manka a škody; škodou pro účely této vyhlášky je fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení hmotného majetku včetně zásob,

h) položka "A.V.24. Jiné ostatní náklady" obsahuje jiné náklady nezachycené na ostatních položkách nákladů, zejména náklady, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, jimiž jsou bankovní poplatky, náklady na smluvní pojištění majetku a osob, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní poplatky, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, a náklady na odstupné za uvolnění bytů; patří sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby, to je zmařené investice vztahující se k této činnosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby. Dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů a spotřebu povolenek na emise. Spotřeba preferenčních limitů a povolenek na emise je vykázána bez ohledu na jejich následné vyřazení27a) .

(6) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

a) položka "A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady na odpisy podle odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou podle § 28 zákona , dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při vyřazení z důvodu jeho likvidace v důsledku opotřebení,

b) položka "A.VI.26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady ve výši zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného při vyřazení z důvodu prodeje; uvádí se zde i pořizovací cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, k okamžiku vyřazení,

c) položka "A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly" obsahuje prodané cenné papíry a podíly v ocenění stanoveném zákonem,

d) položka "A.VI.28. Prodaný materiál" obsahuje náklady vzniklé při vyřazení majetku,

e) položka "A.VI.29. Tvorba rezerv" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu,22) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,

f) položka "A.VI.30. Tvorba opravných položek" obsahuje náklady na tvorbu opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu,20) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(7) Poskytnuté příspěvky

a) položka "A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami" obsahuje finanční příspěvky určené pro vlastní organizační složky na provoz, pokud jsou účetními jednotkami, v rámci hlavní činnosti vymezené příslušnou zřizovací listinou,

b) položka "A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky" obsahuje zaplacené členské příspěvky právnickým osobám, vyplývající z nepovinného členství účetní jednotky.

(8) Položka "A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů" obsahuje dodatečné odvody daně z příjmů, zejména doměrky daně za minulá období, snížené o vratky daně za minulá zdaňovací období.

(9) Položka "34. Daň z příjmů" obsahuje splatnou daň z příjmů právnických osob zjištěnou za příslušné zdaňovací období, týkající se výsledku hospodaření za účetní období, za které se účetní závěrka sestavuje.

(10) Výdaje přímo související se založením a zřízením účetní jednotky, vynaložené do dne vzniku právní subjektivity (dále jen "zřizovací výdaje"), se zaúčtují jako první účetní zápisy po otevření účetních knih v prvním účetním období při vzniku účetní jednotky. Uvádějí se ve výkazu zisku a ztráty v položkách nákladů, kterých se týkají. Za zřizovací výdaje se považují zejména soudní a správní poplatky a jiná obdobná plnění, výdaje na pracovní cesty související se založením účetní jednotky, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné; zřizovacími výdaji jsou též výdaje uhrazené nově založenou účetní jednotkou jiné osobě, například zakladateli, která tyto výdaje vynaložila. Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo související s přeměnou právní subjektivity organizace.

(11) Položka "Náklady celkem" obsahuje úhrn nákladů za příslušné účetní období.

§ 27 Výnosy

(1) Vlastní výkony a prodej zboží

a) položka "B.I.1. Tržby za vlastní výrobky" obsahuje tržby za vlastní výrobky,

b) položka "B.I.2. Tržby z prodeje služeb" obsahuje tržby za vlastní služby,

c) položka "B.I.3. Tržby za prodané zboží" obsahuje tržby za prodané zboží.

(2) Změny stavu vnitroorganizačních zásob

a) položka "B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby" obsahuje zvýšení, případně snížení stavu zásob nedokončených výrobků, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob, popřípadě změny stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních nedokončených výrobků k účelům reprezentace,

b) položka "B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů" obsahuje zvýšení, případně snížení stavu zásob polotovarů, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob polotovarů, popřípadě změnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních polotovarů k účelům reprezentace,

c) položka "B.II.6. Změna stavu zásob výrobků" obsahuje zvýšení, případně snížení stavu zásob výrobků, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob vlastních výrobků, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace,

d) položka "B.II.7. Změna stavu zvířat" obsahuje zvýšení, případně snížení stavu zásob zvířat, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob zvířat, popřípadě změnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zvířat v případě použití vlastních zásob zvířat k účelům reprezentace.

(3) Aktivace materiálu, zboží, vlastních výkonů a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

a) položka "B.III.8. Aktivace materiálu a zboží" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží a materiálu získaného demontáží při likvidaci dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii, v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení,

b) položka "B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb" obsahuje zejména hodnotu vlastní přepravy a jiné výkony provedené pro vlastní potřebu účetní jednotky v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení; uvádí se zde i hodnota vlastních služeb použitá pro účely reprezentace,

c) položka "B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na pořízení, jimiž je aktivace dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného ve vlastní režii účetní jednotky,

d) položka "B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na pořízení, jimiž je aktivace dlouhodobého hmotného majetku pořízeného ve vlastní režii účetní jednotky.

(4) Ostatní výnosy

a) položka "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení daňově uznatelné podle ustanovení zvláštního právního předpisu s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle ustanovení zvláštního právního předpisu, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále poplatky, penále a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů,

b) položka "B.IV.13. Ostatní pokuty a penále" obsahuje pokuty a penále daňově neuznatelné, které se neuvádějí v položce "B. IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení",

c) položka "B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky" obsahuje úhrady z pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví sledovaly pouze na podrozvahových účtech; do této položky se zahrnují i platby za postoupení pohledávek souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,

d) položka "B.IV.15. Úroky" obsahuje úroky přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění; v případě úroků, které se podle zvláštního právního předpisu zdaňují zvláštní sazbou daně a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, to je v brutto, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění, to je v netto,

e) položka "B.IV.16. Kursové zisky" obsahuje kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu nebo platbě a na finančních účtech, to je na účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26, při uzavírání účetních knih k rozvahovému dni,

f) položka "B.IV.17. Zúčtování fondů" obsahuje výnosy do výše nákladů při použití prostředků účelových fondů uváděných v položce pasiv "A.I.2. Fondy",

g) položka "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy" obsahuje zejména náhrady za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy neuvedené v jiných položkách výnosů; dále výnosy z právně zaniklých závazků, s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, nebo narovnání.

(5) Prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

a) položka "B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje tržby za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků,

b) položka "B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" obsahuje tržby z prodeje cenných papírů a podílů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, zachycených na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek a účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,

c) položka "B.V.21. Tržby z prodeje materiálu" obsahuje tržby za prodaný materiál,

d) položka "B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku" obsahuje výnosy z krátkodobého finančního majetku, například dividendy a úroky vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,

e) položka "B.V.23. Zúčtování rezerv" obsahuje výnosy z rozpuštění nebo zrušení rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu22) v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,

f) položka "B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku" obsahuje výnosy zejména z dividend a úroků vyplývajících z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek,

g) položka "B.V.25. Zúčtování opravných položek" obsahuje výnosy z částečného nebo úplného rozpuštění opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu20) v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(6) Přijaté příspěvky

a) položka "B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami" obsahuje přijaté příspěvky na provoz v rámci hlavní činnosti účetní jednotky vymezené příslušnou zřizovací nebo zakladatelskou listinou od vlastních organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami,

b) položka "B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)" obsahuje přijaté dary na provozní činnost účetní jednotky; uvádí se zde i část výtěžku z veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu28) určená na úhradu výdajů spojených s uspořádáním veřejných sbírek,

c) položka "B.VI.28. Přijaté členské příspěvky" obsahuje členské příspěvky podle statutu, stanov nebo jiných zřizovacích listin; v položce se uvádějí i příspěvky členů registrovaných církví a náboženských společností; neuvádějí se zde výnosy z kostelních sbírek pořádaných v rámci obřadů příslušné registrované církve nebo náboženské společnosti.

(7) Položka "B.VII.29. Provozní dotace" obsahuje dotace, pokud jsou určeny na provozní činnost účetní jednotky. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Za dotaci se považuje též zaniklý závazek, ve výši poplatku, nebo jeho části, pokud povinnost uhradit tento poplatek, nebo jeho část, zanikla rozhodnutím příslušného orgánu. Položka se snižuje o případné závazky k poskytovateli dotace z důvodu jejího nedočerpání, zneužití nebo vrácení. Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Ocenění povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem11b) nebo držitelem11c) se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34. Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

(8) Položka "Výnosy celkem" obsahuje úhrn výnosů za příslušné účetní období.

§ 28 Výsledek hospodaření

Položka "C. Výsledek hospodaření před zdaněním" obsahuje rozdíl položek "Výnosy celkem" a "Náklady celkem", s výjimkou položky "34. Daň z příjmů". Položka "D. Výsledek hospodaření po zdanění" obsahuje rozdíl položky "C. Výsledek hospodaření před zdaněním" a položky "34. Daň z příjmů". Účetní jednotky jsou povinny ke dni sestavení účetní závěrky vykázat odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost:

a) hlavní činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem,

b) hospodářská činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hospodářskou činností činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo činnosti stanovené ve zřizovací listině, statutu, nebo zakládací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

HLAVA IV USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

§ 29

(1) Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací.

(2) Účetní jednotky v příloze uvedou údaje podle § 18 odst. 2 zákona a údaje, jimiž vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky sestavují přílohu s ohledem na zvláštní právní předpisy.1)10)

§ 30

(1) Příloha obsahuje informace o

a) účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny,

b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku,

c) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od účetních metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období,

d) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona ,

e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou,

f) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období,

g) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti,

h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění,

i) existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují,

j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance),

k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci),

l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů,

m) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu29) v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.9 Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,

n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,

o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy,

p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n) , s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, o závazcích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,

q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,30)

s) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze (bilanci),

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů,

u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,

v) přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu,28) s uvedením účelu a výši vybraných částek,

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku. Dále účetní jednotka uvede údaj o individuálním referenčním množství mléka11c) , individuální produkční kvótě11c) , individuálním limitu prémiových práv11c) a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost.

(2) V případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) , účetní jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.

(3) Pokud účetní jednotka vlastní více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v příloze účetní závěrky také tyto údaje

a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,

b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.

(4) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 3 písm. b) , například v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v příloze účetní závěrky také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod jejího zjišťování.

(5) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních předpisů31) a podle rozhodnutí účetní jednotky.

(6) Informace vymezené v odstavci 1 písm. f) se uvádějí tak, aby jejich povaha neměla za následek vážnou újmu pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v odstavci 1 písm. n) , o) a u) se uvádějí tak, aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s ohledem na zvláštní právní předpis.32)

ČÁST TŘETÍ SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (K § 4 ODST. 8 Č. 563/

§ 31

(1) Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy a účtové skupiny.

(3) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.

(4) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČETNÍ METODY (K § 4 ODST. 8 Č. 563/1

§ 32 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 7 odst. 10 nebo v § 8 odst. 12 jsou zejména náklady na

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, například odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

b) úroky, zejména z úvěrů,

c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,

e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku nikoliv pro budoucí provoz,

f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

h) úhradu podílu na:

1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

i) úhrady nákladů za přeložky 31a) , překládky 31b) a náhradní pozemní komunikaci 31c) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

j) ověření způsobilosti majetku k užívání, vzniknou-li v průběhu tohoto procesu použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí ostatních výnosů a náklady na ně, s výjimkou odpisů, součástí ostatních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,

k) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování tohoto majetku; pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, zaúčtuje se pořizovaný majetek do ostatních nákladů.

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou

a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,

b) náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,

c) kursové rozdíly,

d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,

e) náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka; v případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku nabytého účetní jednotkou do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované účetní jednotkou v průběhu nájmu a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

(4) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(5) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou majetkem, který se uvádí v položce aktiv "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů".

(6) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku.

§ 33 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )

Do pořizovací ceny cenných papírů a podílů se započítávají poplatky makléřům, poradcům a burzám. Do pořizovací ceny cenných papírů a podílů se nezapočítávají úroky z úvěrů a půjček na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s jejich držbou.

§ 33a Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob (K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )

Do pořizovací ceny zásob se započítávají náklady na dopravu, clo, provizi, pojistné, vnitropodnikové náklady na přepravu a zpracování zásob. Do pořizovací ceny zásob se nezapočítávají úroky z úvěrů a půjček na pořízení zásob.

§ 33b Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek (K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )

Do pořizovací ceny pohledávek se započítávají náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize, uvedené sumy však nesmí přesáhnout výnos pohledávky.

§ 34 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona )

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, například tuzemská nebo zahraniční burza, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů na veřejném trhu v krátkodobém horizontu, se účtují jako náklad nebo výnos.

(2) Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení prostřednictvím účtů nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného znehodnocení podle předchozí věty na účty výnosů.

(3) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92.

§ 35 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů (K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona )

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, se účtují jako náklad nebo výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky:

a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,

b) zajištění je efektivní,

c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu je poměr mezi změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % - 125 %. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3 , účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

(6) Za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity a očekává se jeho splnění dodáním komodity.

§ 36 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování (K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona )

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 35 odst. 3 a 4 , se účtují jako náklad nebo výnos.

§ 36a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)
Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako náklad nebo výnos.

§ 37 Postup tvorby a použití opravných položek (K § 4 odst. 8 zákona )

(1) Účetní jednotky uvedené v § 2 opravné položky stanovené v § 26 odst. 3 zákona nevytvářejí a ani o nich neúčtují, s výjimkou stanovenou v odstavci 2 .

(2) Účetní jednotky uvedené v § 2 účtují o opravných položkách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny zvláštním právním předpisem,20) a to pouze v případech, pokud jsou tvořeny v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(3) Opravné položky se tvoří na vrub nákladů. Opravné položky vymezené v odstavci 2 se uvádějí v aktivech rozvahy (bilance) v položce "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" v záporné hodnotě.

(4) Výše opravných položek nesmí přesáhnout výši pohledávek, k nimž jsou opravné položky tvořeny. Jsou-li opravné položky vytvořeny ve výši jednoho sta procent jmenovitých hodnot pohledávek, mohou být tyto pohledávky odepsány a opravné položky k nim zrušeny. Odepsané pohledávky se dále sledují na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném případě nastat úhrada, nebo do okamžiku, kdy pohledávky právně zanikly. Přijatá úhrada za původně již odepsanou pohledávku se uvádí ve výkazu zisku a ztráty do výnosů v položce "B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky". O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky vedený na příslušném podrozvahovém účtu.

(5) Částečné snížení nebo zrušení opravných položek se zahrne ve prospěch výnosů. Snížení, popřípadě zrušení opravné položky se zahrne do výnosů také v případech, kdy inventarizace prokáže jejich nepřiměřenou výši nebo neopodstatněnost.

(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravnou položku.

(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.

(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na příslušný účet nákladů.

§ 38 Odpisování majetku (K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona )

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například s ohledem na výkony nebo způsob používání.

(2) Podle ustanovení § 28 zákona se dále odpisuje

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla jiné právo k majetku, než je právo vlastnické, a je povinna o něm účtovat podle ustanovení § 28 zákona a odpisovat jej,

b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,

c) technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku,

d) ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997,

e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením,

f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních památek a církevních staveb oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.

(3) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství v Kč/t nebo v Kč/m3 je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu v t nebo v m3 prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat se odpisy stanoví podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při vyřazení ze stáda - brakaci, to je čitatele, a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda, to je jmenovatele.

(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl.

(6) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je nájemce oprávněn technické zhodnocení účtovat a odpisovat, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Pokud účetní jednotka tvoří fond reprodukce investičního majetku jako peněžní fond, a nezajistí ke dni účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí fondu reprodukce investičního majetku finančními prostředky, sníží se výsledkově o tento rozdíl fond reprodukce investičního majetku.

(8) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

(9) Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté dotace, se vlastní jmění zvýší o částku ve výši přijaté dotace. V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, postupuje se takto:

a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů,

b) sníží se výše vlastního jmění o tuto částku a

c) současně se zvýší jiné ostatní výnosy o tuto částku.

(10) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že se určitý majetek odpisuje, není významný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto majetku.

§ 39

Podle ustanovení § 28 zákona se neodpisují

a) umělecká díla,12) která nejsou součástí stavby, sbírky,13) movité kulturní památky,13) předměty kulturní hodnoty12) a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,13)

b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud nejsou uvedeny do stavu způsobilého k užívání,

c) finanční majetek,

d) zásoby,

e) najatý nebo obdobně užívaný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak,

f) pohledávky,

g) povolenky na emise a preferenční limity a

h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb.

§ 40 Postup tvorby a použití rezerv (K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Účetní jednotky uvedené v § 2 nevytvářejí rezervy stanovené v § 26 odst. 3 zákona a ani o nich neúčtují, s výjimkou stanovenou v odstavci 2 .

(2) Účetní jednotky uvedené v § 2 účtují o rezervách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny zvláštním právním předpisem,22) a to pouze v případech, kdy jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů.

(3) Rezervy se tvoří na vrub nákladů. Jejich použití, částečné snížení nebo zrušení pro nepotřebnost se zahrnuje do výnosů.

(4) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(5) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(6) Rezervy podléhají inventarizaci, při které se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Pominou-li důvody, pro které byly rezervy vytvořeny, je povinna je účetní jednotka zrušit.

(7) Postup při tvorbě rezerv účetní jednotka upraví vnitřním předpisem.

§ 41 Vzájemné zúčtování (K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví se nepovažuje zúčtování

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,

c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení,

d) kladných a záporných kursových rozdílů cizích měn v rámci téhož účetního případu.

(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemné započtení pohledávek a závazků podle zvláštních právních předpisů33) na rozvahových účtech, jedná-li se o pohledávky a závazky s dobou splatnosti jednoho roku a kratší a ve stejné měně.

(3) V účetní závěrce se za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání rozdílů zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu.

§ 42 Metoda kursových rozdílů (K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění finančního majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu se uvádějí podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.21 Kursové ztráty" nebo v položce "B.IV.16. Kursové zisky".

(2) Kursové rozdíly podle odstavce 1 lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech ve skupinách 21, 22 a 26 vyúčtovat na vrub příslušných nákladů a ve prospěch příslušných výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

(3) Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, bez ohledu na to, zda je účtováno výsledkově nebo rozvahově. Pokud není cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly uvádějí prostřednictvím rozvahového účtu v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků". Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 zákona reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kursový rozdíl uvádí podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.24. Jiné ostatní náklady" nebo v položce "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy".

(4) Při přepočtu cizí měny na českou měnu postupují účetní jednotky podle § 24 odst. 6 zákona.

(5) Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použije oficiální střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

(6) Kursové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, se uvádějí

a) podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.21 Kursové ztráty" nebo v položce "B.IV.16. Kursové zisky",pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtových skupin 21, 22 a 26,

b) podle povahy v rozvaze (bilanci) v položce aktiv "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" nebo v položce pasiv "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní", pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtové skupiny 06 a na účtech pohledávek, závazků, úvěrů a finančních výpomocí.

§ 42a

Při přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví se po uzavření účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví postupuje takto:

a) konečné stavy majetku, závazků, případně rezerv stanovených zvláštním právním předpisem34) a vyplývající z údajů předchozích období, které nebyly podle zvláštního právního předpisu34a) zjištěné při uzavírání účetních knih, se převedou jako počáteční zůstatky příslušných účtových skupin nebo příslušných syntetických účtů v rozvaze; hodnota časového rozlišení34b) se uvede v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 38,

b) smluvní závazky z nedočerpaných finančních prostředků určených na předem stanovený účel v rámci poslání účetní jednotky podle stanov, statutu nebo jiné zřizovací nebo zakládací listiny se uvedou v pasivech rozvahy jako počáteční zůstatek účtové skupiny 91,

c) je-li při uzavření peněžního deníku zjištěna informace o nevyrovnané průběžné položce, uvede se v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 26, a to podle povahy zůstatku buď v kladné nebo záporné hodnotě,

d) kladný rozdíl mezi položkou aktiv celkem k prvnímu dni účetního období a mezi součtem počátečních zůstatků účtových skupin pasivních nebo počátečních zůstatků syntetických účtů pasiv k prvnímu dni účetního období se uvede jako počáteční zůstatek účtové skupiny 90; je-li zjištěný rozdíl záporný, uvede se v pasivech rozvahy v záporné hodnotě jako počáteční zůstatek účtové skupiny 93.

§ 42b Metoda oceňování souboru majetku

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen "soubor majetku"). Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje

a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo

b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.

(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a) , ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.

ČÁST PÁTÁ

§ 43 Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Položky "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" a "A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem" obsahují též dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení zařazené do těchto položek v ocenění před nabytím účinnosti této vyhlášky, a to až do vyřazení tohoto majetku.

(3) Ustanovení § 35 a 36 se použijí až v účetním období začínajícím 1. ledna 2004 a později. Změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly účtovány před 1. lednem 2004 prostřednictvím rozvahových účtů na účtech účtové skupiny 92 a budou podle § 35 a 36 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, se poté zaúčtují do ostatních nákladů a výnosů.

§ 44 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr: Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 424/1991 Sb. , o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 116/1985 Sb. , o podmínkách činnosti organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

10) Například zákon č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb. , o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992 Sb. , o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb. , o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb. , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 381/1991 Sb. , o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákon č. 220/1991 Sb. , o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.

11) Například vyhláška č. 505/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

11a) Například zákon č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

11b) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11c) Například zákon č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. , zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb. , nařízení vlády č. 244/2004 Sb. , o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., a nařízení vlády č. 196/2005 Sb. , o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

11d) Například zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11e) Například zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

11f) Například zákon č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

11g) Například zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

11h) Například zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon č. 71/1994 Sb. , o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

13) Zákon č. 122/2000 Sb. , o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1974 Sb. , o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14) Například zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

15) § 33 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 66a odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

17) Bod 3 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 492/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

18) § 81 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.

19) § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 a 8a zákona č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

20a) Například podle § 628 a násl. občanského zákoníku , zákon č. 290/2002 Sb. , o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. , o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

21) Například § 18 zákona č. 111/1998 Sb. ,
§ 17 zákona č. 248/1995 Sb.

22) § 7 . ,9 a10 zákona č. 593/1992 Sb.

23) Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní právní předpisy související.

24) § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb.

25) § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

26) Čl. V - Přechodná ustanovení k čl. I - zákona č. 149/1995 Sb. , ve znění zákona č. 248/1995 Sb.

27) Zákon č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

27a) § 12 zákona č. 695/2004 Sb. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

28) Zákon č. 117/2001 Sb. , o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

29) Zákon č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní právní předpisy související.

30) § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

31) Například vyhláška č. 456/2001 Sb. , o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,
zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

31a) Například zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

31b) Například zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

31c) Například zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33) § 580 zákona č. 40/1964 Sb.

34) Zákon č. 593/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 3 až 6 vyhlášky č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

34b) § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1 USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

AKTIVA

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Základní stádo a tažná zvířata

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Půjčky organizačním složkám

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky ke stavbám

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM

I. Zásoby celkem

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba

4. Polotovary vlastní výroby

5. Výrobky

6. Zvířata

7. Zboží na skladě a v prodejnách

8. Zboží na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky celkem

1. Odběratelé

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy

5. Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

14. Pohledávky za účastníky sdružení

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní

19. Opravná položka k pohledávkám

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

1. Pokladna

2. Ceniny

3. Účty v bankách

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8. Peníze na cestě

IV. Jiná aktiva celkem

1. Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období

3. Kursové rozdíly aktivní

Aktiva celkem

PASIVA

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

I. Jmění celkem

1. Vlastní jmění

2. Fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

II. Výsledek hospodaření celkem

1. Účet výsledku hospodaření

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

I. Rezervy celkem

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky celkem

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky celkem

1. Dodavatelé

2. Směnky k úhradě

3. Přijaté zálohy

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

15. Závazky k účastníkům sdružení

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. Jiné závazky

18. Krátkodobé bankovní úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

IV. Jiná pasiva celkem

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

3. Kursové rozdíly pasivní

Pasiva celkem

PŘÍLOHA Č.2 USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

1. Spotřeba materiálu

2. Spotřeba energie

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4. Prodané zboží

II. Služby celkem

5. Opravy a udržování

6. Cestovné

7. Náklady na reprezentaci

8. Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

9. Mzdové náklady

10. Zákonné sociální pojištění

11. Ostatní sociální pojištění

12. Zákonné sociální náklady

13. Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

14. Daň silniční

15. Daň z nemovitosti

16. Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18. Ostatní pokuty a penále

19. Odpis nedobytné pohledávky

20. Úroky

21. Kursové ztráty

22. Dary

23. Manka a škody

24. Jiné ostatní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

27. Prodané cenné papíry a podíly

28. Prodaný materiál

29. Tvorba rezerv

30. Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

32. Poskytnuté členské příspěvky

VIII. Daň z příjmů celkem

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1. Tržby za vlastní výrobky

2. Tržby z prodeje služeb

3. Tržby za prodané zboží

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

5. Změna stavu zásob polotovarů

6. Změna stavu zásob výrobků

7. Změna stavu zvířat

III. Aktivace celkem

8. Aktivace materiálu a zboží

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. Ostatní výnosy celkem

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13. Ostatní pokuty a penále

14. Platby za odepsané pohledávky

15. Úroky

16. Kursové zisky

17. Zúčtování fondů

18. Jiné ostatní výnosy

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

21. Tržby z prodeje materiálu

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23. Zúčtování rezerv

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25. Zúčtování opravných položek

VI. Přijaté příspěvky celkem

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27. Přijaté příspěvky (dary)

28. Přijaté členské příspěvky

VII. Provozní dotace celkem

29. Provozní dotace

Výnosy celkem

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

34. Daň z příjmů

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtové skupiny:

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

06 - Dlouhodobý finanční majetek

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

Účtové skupiny:

11 - Materiál

12 - Zásoby vlastní výroby

13 - Zboží

Účtová třída 2 - Finanční účty

Účtové skupiny:

21 - Peníze

22 - Účty v bankách

23 - Krátkodobé bankovní úvěry

24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

25 - Krátkodobý finanční majetek

26 - Převody mezi finančními účty

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtové skupiny:

31 - Pohledávky

32 - Závazky

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

35 - Pohledávky za sdružením

36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

37 - Jiné pohledávky a závazky

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - volná

Účtová třída 5 - Náklady

Účtové skupiny:

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady

53 - Daně a poplatky

54 - Ostatní náklady

55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

58 - Poskytnuté příspěvky

59 - Daň z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

Účtové skupiny:

60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží

61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob

62 - Aktivace

64 - Ostatní výnosy

65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

68 - Přijaté příspěvky

69 - Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.

Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty

Účtové skupiny:

90 - Vlastní jmění

91 - Fondy

92 - Oceňovací rozdíly

93 - Výsledek hospodaření

94 - Rezervy

95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky

96 - Závěrkové účty

97 - 99 - Podrozvahové účty

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 476/003 Sb., jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II

K zákonu se váže novela č. 548/2004 Sb., jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II

K zákonu se váže novela č. 400/2005 Sb. , jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II

K zákonu se váže novela č. 471/2008 Sb. , jejíž přechodná ustanovení jsou Čl. II