Program Zákon

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb. , a k provedení zákona č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") podmínky pro

a) stanovení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,

b) naplňování a rozdělování národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic3) za účelem přidělování nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic nebo zvyšování individuálního limitu prémiových práv chovateli krav bez tržní produkce mléka, popřípadě chovateli bahnic (dále jen "chovatel"),4)

c) nakládání s prémiovými právy na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,

prováděné Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond").

§ 2 Národní rezerva prémiových práv

(1) Počáteční stav národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic (dále jen "národní rezerva") ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení činí

a) na chov krav bez tržní produkce mléka 140 prémiových práv,

b) na chov bahnic 749 prémiových práv.

(2) Národní rezerva se zvyšuje o prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, o které byl snížen individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle § 4 .

(3) Fond nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup stav národní rezervy k 31. srpnu daného kalendářního roku.

(4) Fond národní rezervu v příslušném kalendářním roce nerozdělí, jestliže její stav zveřejněný podle odstavce 3 není vyšší než

a) 4 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka,

b) 11 prémiových práv na chov bahnic.

§ 3 Přidělení nového individuálního limitu prémiových práv a zvýšení individuálního limitu prémiových práv

(1) Žádost chovatele o přidělení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy nebo žádost o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy (dále jen "žádost") se podává Fondu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem. Nedílnou součástí žádosti je platný doklad o registraci podnikání žadatele podle obchodního zákoníku 5) a v případě žádosti o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv také doklad prokazující výši prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, jehož je žadatel držitelem ke dni podání žádosti.

(2) V žádosti žadatel uvede

a) registrační číslo hospodářství podle informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat6) (dále jen "ústřední evidence"),

b) počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, které požaduje přidělit z národní rezervy,

c) celkový počet krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, které chová ke dni podání žádosti; u krav bez tržní produkce mléka žadatel v žádosti uvede identifikační čísla krav bez tržní produkce mléka, včetně plemenné příslušnosti; u bahnic žadatel v žádosti uvede identifikační čísla bahnic,

d) výměru jím užívané zemědělské půdy vedené v evidenci půdy podle uživatelských vztahů7) (dále jen "evidence") ke dni podání žádosti s rozlišením na výměru zemědělské půdy nacházející se v

1. horské méně příznivé oblasti8) ,

2. méně příznivé oblasti se specifickými omezeními9) ,

3. ostatní méně příznivé oblasti10) ,

4. oblasti s ekologickými omezeními.11)

(3) Součástí žádosti je doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu12) o nepřítomnosti nebezpečné nákazy13)

a) infekční rhinotracheitidy skotu (IBR)13) nebo paratuberkulózy skotu13) , u krav bez tržní produkce mléka, popřípadě

b) Maedi Visna13) u bahnic, uvedených v žádosti podle odstavce 2 .

(4) Minimální počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, o jejichž přidělení lze požádat z národní rezervy, činí v případě žádosti žadatele, který není držitelem prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,

a) 3 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka,

b) 10 prémiových práv na chov bahnic.

(5) Fond při posuzování žádostí ověří údaje uvedené v žádosti a porovná je s údaji vedenými v ústřední evidenci.

(6) Fond rozhodne o zamítnutí žádosti, jestliže

a) žadatel žádá o stanovení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, nebo o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, a celkový počet krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, které chová ke dni podání žádosti, je nižší než součet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, doložený podle odstavce 1 a požadovaného počtu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, podle odstavce 2 písm. b) ,

b) žadatel, který není držitelem prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, žádá o nižší počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, než je uveden v odstavci 4 .

(7) Při rozhodování o přidělení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy Fond vyhodnotí žádosti, u nichž byla ověřena správnost údajů s údaji vedenými v ústřední evidenci prostřednictvím bodového hodnocení uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(8) Fond uspokojí z národní rezervy nejprve žadatele, který dosud není držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic14) , přičemž postupuje od žádostí s nejvyšším počtem přidělených bodů podle odstavce 7 , až do vyčerpání národní rezervy. Jestliže žádosti se shodným počtem přidělených bodů podle odstavce 7 nemohou být uspokojeny v požadované výši, Fond žádosti uspokojí v poměrné výši. Fond přitom dbá na to, aby v důsledku poměrného uspokojení žádosti nedošlo k přidělení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, v počtu menším než 3 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě 10 prémiových práv na chov bahnic.

(9) Jestliže po rozdělení prémiových práv podle odstavce 8 zůstane část národní rezervy nevyčerpána, rozhoduje Fond o žádosti žadatelů o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, obdobným způsobem jako v případě žádostí podle odstavce 8 . Fond současně s rozhodnutím o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, sdělí žadateli novou celkovou výši individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

(10) Jestliže výsledkem postupu podle odstavce 8 nebo 9 je přidělení prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, s desetinným číselným zbytkem, počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.

(11) Fond při rozdělování národní rezervy v příslušném kalendářním roce postupuje tak, aby minimální stav národní rezervy po tomto rozdělení byl nejméně

a) 1 prémiové právo na chov krav bez tržní produkce mléka,

b) 1 prémiové právo na chov bahnic.

§ 4 Snížení nebo odnětí individuálního limitu prémiových práv

(1) Neuplatní-li chovatel v příslušném kalendářním roce v rámci poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám vztahujících se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic15) , individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic v plné výši16) , sníží Fond jeho individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic o neuplatněná prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

(2) Fond sníží individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic chovateli, který jej nebo jeho část nabyl od jiného chovatele, a to o 15 % převáděných prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic17) ; Fond snížení neprovede, jestliže snížení nedosahuje alespoň 1 prémiové právo na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

(3) Snížení podle odstavce 2 se neprovede, jde-li o převod nebo přechod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,

a) v rámci prodeje celého podniku nebo jeho části18) ,

b) v rámci nájmu podniku nebo jeho části,

c) v rámci darování mezi příbuznými v řadě přímé19) ,

d) v rámci dědění20) ,

e) v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace15) ,

f) na dobu určitou, podle předpisu Evropských společenství.16)

(4) Snížení podle odstavce 2 se rovněž neprovede, jde-li o vyšší moc nebo o mimořádné ohrožení chovu krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, podle předpisů Evropských společenství21) .

(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v kalendářním roce, v němž se národní doplňkové platby k přímým podporám, vztahující se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic15) , neposkytují.

(6) Jestliže výsledkem postupu podle odstavce 2 je snížení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, s desetinným číselným zbytkem, počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.

§ 5 Převod a přechod prémiových práv

(1) Převod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství2) , chovatel a osoba, v jejíž prospěch byl převod uskutečněn (dále jen "nabyvatel"), písemně oznámí Fondu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy takový převod nastal. V oznámení chovatel a nabyvatel uvede a doloží, zda se jedná o převod podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a f) . K oznámení chovatel a nabyvatel přiloží doklad, kterým byl převod uskutečněn.

(2) Fond nepotvrdí účinnost převodu podle předpisů Evropských společenství2) , jde-li o převod

a) méně než 3 prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě 10 prémiových práv na chov bahnic na osobu, která nemá dosud přidělena prémiová práva,

b) mezi chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí nejméně 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni, a chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí méně než 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni,

c) mezi chovatelem, který obhospodařuje travní porosty podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu, a chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí méně než 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni.

(3) Nejde-li o převod podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a f) , Fond v rozhodnutí podle odstavce 2 , kterým potvrdí účinnost převodu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanoví i snížení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic nabyvatele podle § 4 odst. 2 .

(4) Pro přechod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství2) , se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně s tím, že oznámení podává nabyvatel a k oznámení přiloží doklad o nabytí dědictví nebo o právním nástupnictví v případě zániku právnické osoby bez likvidace.

§ 6 Přechodná ustanovení

(1) Individuální limity pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, stanovené chovateli podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., se považují za individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka podle předpisů Evropských společenství a podle tohoto nařízení.

(2) Individuální limity pro získání prémií na chov bahnic, stanovené chovateli podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., se považují za individuální limit prémiových práv na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství a podle tohoto nařízení.

(3) Chovatel, který je držitelem individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanovených podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., ohlásí do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení převod nebo přechod těchto individuálních limitů Fondu; nesplní-li chovatel tuto ohlašovací povinnost, Fond mu neposkytne národní doplňkovou platbu k přímým podporám14) vztahující se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

(4) Lhůta pro ohlášení převodu nebo přechodu individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanovených podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., a učiněných ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Fondu, činí 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(5) Na ohlášení chovatele, učiněné podle odstavců 3 a 4 , se použije ustanovení § 5 přiměřeně.

(6) Individuální limity pro získání prémií na chov koz, stanovené podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., nelze uplatnit a pozbývají právní účinky.

(7) Pro rozdělení národní rezervy podle § 2 odst. 1 lze žádost podle ustanovení § 3 odst. 1 podat nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 7 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz.

2. Nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka.

3. Nařízení vlády č. 445/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz.

4. Nařízení vlády č. 446/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka.

§ 8 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství: Ing. Zgarba v. r.

Příloha Bodové hodnocení žádostí o přidělení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic z národní rezervy

1. Bodové hodnocení žádosti žadatele, který není držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic

Označení podmínky

Podmínka

Počet bodů při splnění podmínky

Část A

1

Fyzická osoba ve věku do 40 let ke dni podání žádosti

10

2

Žadatel nesplňující podmínku 1

6

Část B

1

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí 100%

10

2

Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

8

3

Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a zároveň 2 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50%

7

4

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %

7

5

Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence nůdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

5

6

Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a zároveň 5 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50%

4

7

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OB 24) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

4

8

Žadatel, který nesplňuje podmínku 7 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OB 24) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50 %

3

2. Bodové hodnocení žádosti žadatele, který je držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic

Označení podmínky

Podmínka

Počet bodů při splnění podmínky

1

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí 100%

10

2

Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy 23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

8

3

Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a zároveň 2 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50%

7

4

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %

7

5

Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

5

 

6

Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a zároveň 5 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OA 24) nebo oblasti se specifickými omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50%

4

7

Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OB 24) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %

4

8

Žadatel, který nesplňuje podmínku 7 a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti typu OB 24) na celkové výměře obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 50 %

3

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.

3) Čl. 122 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl. 112 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

4) § 2 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.

5) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

6) Vyhláška č. 136/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

7) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. , zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

8) § 4 nařízení vlády č. 241/2004 Sb. , o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.

9) § 6 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

10) § 5 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

11) § 7 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

12) § 10 a 13 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

13) Příloha č. 2 k zákonu č. 166/1999 Sb. , ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

14) Čl. 128 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

15) Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

16) Čl. 78, 79, 108 a 109 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004.

17) Čl. 117 a 127 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

18) § 476 a násl. obchodního zákoníku .

19) § 628 a násl. občanského zákoníku .

20) § 460 a násl. občanského zákoníku .

21) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92. Čl. 40 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

22) § 4 nařízení vlády č. 241/2004 Sb. , o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.

23) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. , zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

24) § 5 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

25) § 6 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.