Program Zákon

Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8 , § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. , (dále jen "zákon"):

ČL. I

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky,

e) směrnou účtovou osnovu,

f) účetní metody,

g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví. ".

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 11a) zní:

"§ 2

(1) Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona a na které se vztahují zvláštní právní předpisy; jedná se zejména o tyto účetní jednotky:

a) politické strany a politická hnutí, 1)

b) občanská sdružení, 2)

c) církve a náboženské společnosti, 3)

d) obecně prospěšné společnosti, 4)

e) zájmová sdružení právnických osob, 5)

f) organizace s mezinárodním prvkem, 6)

g) nadace a nadační fondy, 7)

h) společenství vlastníků jednotek, 8)

i) veřejné vysoké školy 9) a

j) jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, 10) s výjimkou obchodních společností (dále jen "účetní jednotky").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis. 11)

(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů, 11a)

b) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí ustanovení § 15 , 18 , 24 , 30 , 34 , 35 , 36 , 41 , 42 a 43 zákona , v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,

c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

1) Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 116/1985 Sb. , o podmínkách činnosti organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
10) Například zákon
č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb. , o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992 Sb. , o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb. , o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb. , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 381/1991 Sb. , o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákon č. 220/1991 Sb. , o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.

11) Například vyhláška č. 505/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

11a) Například zákon č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ".

3. V nadpisu části druhé se v závorce slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8 ".

4. V části druhé nadpis hlavy I zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVANÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo v zjednodušeném rozsahu podle § 18 odst. 3 zákona . Zjednodušeným rozsahem se rozumí rozvaha (bilance) v rozsahu podle § 5 odst. 4 , výkaz zisku a ztráty v rozsahu podle § 6 odst. 3 a příloha k účetní závěrce v rozsahu podle § 30 . ".

6. V § 4 odst. 3 druhé větě se za slova "vykazují v" vkládá slovo "tisících ".

7. V § 4 odst. 4 se věta první nahrazuje větami: "Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost, sestavují zahajovací rozvahu. Účetní jednotky, které vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurs, sestavují ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni prohlášení konkursu účetní závěrku v plném rozsahu. ".

8. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi, pokud jedna položka rozvahy obsahuje několik účtových skupin a v rámci skupiny bude existovat několik skupinových účtů, pak bude položka rozvahy úhrnem mezisoučtů příslušných účtových skupin. ".

9. V § 6 odst. 1 se na konci první věty tečka mění v čárku a vkládají se slova "rozdělené na hlavní činnost a hospodářskou činnost. ".

10. V § 6 odst. 1 se druhá věta nahrazuje větami "Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění se uvede samostatně za hlavní činnost a samostatně za hospodářskou činnost. Za účetní jednotku jako celek se dílčí výsledky hospodaření sumarizují. ".

11. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Sumy jednotlivých nákladových a výnosových položek vzniknou sumarizací skupinových účtů v rámci účtových skupin podle zadání v příloze č. 2. ".

12. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

13. V § 7 odst. 2 se v úvodní části textu slova "v ocenění " zrušují.

14. V § 7 odst. 2 se v úvodní části textu slova "zvláštním právním předpisem," nahrazují slovy "zákonem o daních z příjmů (dále jen "technické zhodnocení"), ".

15. V § 7 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1 , pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem". ".

16. V § 7 odst. 3 se slova "k obchodování s nimi" nahrazují slovy "a určeny k obchodování ".

17. V § 7 odst. 3 se za slova "a nebo" vkládá slovo "byly ".

18. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Položka "A. I.3. Ocenitelná práva" obsahuje zejména ocenitelná práva k předmětům průmyslového a obdobného vlastnictví, k výsledkům duševní tvůrčí činnosti a další ocenitelná práva podle zvláštních právních předpisů. ".

19. V § 7 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

20. V § 8 odst. 4 písm. b) se ve druhé větě nahrazuje slovo "neuvedené" slovem "nevykázané ".

21. V § 8 odst. 4 se dosavadní písmeno a) označuje písmenem b) a dosavadní písmeno b) se označuje písmenem a).

22. V § 8 odst. 5 se za slova "o daních z příjmů," vkládají slova "pokud účetní jednotka má právo o něm účtovat a odpisovat jej a dále obsahuje technické zhodnocení ".

23. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

24. V § 8 odst. 5 písm. b) se středník nahrazuje tečkou a slova za středníkem se zrušují.

25. V § 8 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. ".

26. V § 9 odst. 1 se v úvodní části textu slova "nebo v případech, kdy účetní jednotka má úmysl držby do splatnosti, nakupovaný nebo vlastněný za účelem" nahrazují slovy "nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastněný účetní jednotkou za účelem ".

27. V § 9 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

28. V § 10 se slova "jsou tvořeny kumulovanými odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ode dne zahájení odpisování až do výše ocenění tohoto majetku." nahrazují slovy "vyjadřují opotřebení příslušného majetku ve finančním vyjádření, kterým se snižuje ocenění příslušného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví a současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů. ".

29. V § 11 odst. 1 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

30. § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) další movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku, vedené jako materiál. ".

31. V § 11 odst. 2 se slovo "dodavateli" nahrazuje slovem "dodavatelem ".

32. V § 11 odst. 7 se v poslední větě za slovy "nakupuje za účelem prodeje " čárka mění v tečku a zbytek věty se zrušuje.

33. V § 11 odst. 8 se slovo "dodavateli" nahrazuje slovem "dodavatelem ".

34. V § 12 název zní: "Pohledávky z obchodních závazkových vztahů ".

35. V § 12 odst. 1 ve větě první se slova "závazky k odběratelům vyplývajícím z obchodního styku" nahrazují slovy "dodávky a služby odběratelům vyplývající z obchodních závazkových vztahů ".

36. V § 12 odst. 4 se v první větě slova "pohledávky za " zrušují.

37. V § 12 odst. 4 se v první větě slova "v obchodním styku" nahrazují slovy "vyplývající z obchodních závazkových vztahů ".

38. V § 12 odst. 5 se slova "obchodního styku" nahrazují slovy "obchodních závazkových vztahů ".

39. V § 13 odst. 1 se slova "záloh na vydání jménem zaměstnavatele, " zrušují.

40. V § 14 odst. 5 se slova "vymezené v § 27 odst. 7 " zrušují.

41. V § 15 odstavec 1 zní:

"(1) Položka "B. II.14. Pohledávky za účastníky sdružení" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve sdružení, které nemá právní subjektivitu, na základě smlouvy o sdružení uzavřené dle občanského zákoníku 19) za ostatními účastníky tohoto sdružení. ".

42. V § 15 odst. 3 se slovo "emitovaných" nahrazuje slovem "vydaných ".

43. V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

44. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Položka "B.III.2. Ceniny" obsahuje stav zejména poštovních známek, kolků, dálničních kupónů, karet (benzinových, telefonních), které představují určitou majetkovou hodnotu s limitem čerpání, z níž po vydání do používání bude moci být čerpáno, stav stravovacích poukázek do provozoven veřejného stravování a stav jiných poukázek a karet, majících povahu cenin. " .

45. V § 16 odst. 3 se v první větě za slovo "obsahuje" vkládá slovo "disponibilní ".

46. V § 16 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "V této položce se uvádějí i dluhové cenné papíry držené do splatnosti, kdy splatnost je kratší než jeden rok. ".

47. V § 18 odst. 1 se ve třetí větě slova "vymezené v § 27 odst. 7 " zrušují.

48. V § 18 odst. 1 se ve čtvrté větě slova "a hodnota bezúplatně nabytých zásob " zrušují.

49. V § 18 odst. 2 se v třetí větě za slova "zřizovacích listin," vkládají slova "zakladatelských listin, ".

50. V § 18 odst. 3 se v první větě za slova "z přecenění" vkládá slovo "finančního ".

51. § 19 zní:

"§ 19

Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje rezervy podle zvláštního právního předpisu. 22)".

52. V § 20 odst. 2 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané ", slovo "emitovaných" se nahrazuje slovem "vydaných ", slova "to je emitentem." se zrušují a za slovy "účetní jednotkou " se čárka mění v tečku.

53. V § 20 odst. 5 se ve druhé větě slova "ani směnky, které mají povahu cenných papírů " zrušují.

54. V nadpisu § 21 se slova "obchodního styku"nahrazují slovy "obchodních závazkových vztahů ".

55. V § 21 odst. 1 se slova "obchodním styku" nahrazují slovy "obchodních závazkových vztazích ".

56. V § 21 odst. 3 se slova "obchodním styku" nahrazují slovy "obchodních závazkových vztazích ".

57. V § 21 odst. 4 se slovo "styků" nahrazuje slovy "závazkových vztahů ".

58. V § 23 odst. 5 se v druhé větě slovo "prostředků" nahrazuje slovem "dotací " a zbytek věty se zrušuje.

59. V § 24 odst. 7 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané ", slovo "emitovaných" se nahrazuje slovem "vydaných ", čárka za slovy "účetní jednotkou" se mění v tečku a slova "to je emitentem. " se zrušují.

60. V § 24 odst. 8 se slovo "emitované" nahrazuje slovem "vydané ".

61. V § 24 odst. 9 se za slovo "závazků" vkládá slovo "stanovené ".

62. V § 24 odst. 10 se za slovo "papírů" vkládají slova "včetně směnek ".

63. § 25 zní:

"§ 25

(1) Položka "B.IV.1. Výdaje příštích období" obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale úhrady dosud nebyly uskutečněny. Jedná se o pasivní účet s přírůstky účtovanými v jeho prospěch.

(2) Položka "B.IV.2 Výnosy příštích období" obsahuje úhrady, které jsou přijaty v běžném účetním období, příslušné výkony budou realizovány až v období následujícím. Uvedený účet je pasivní, výnosy jsou účtovány v jeho prospěch.

(3) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní" obsahuje ke dni sestavení účetní závěrky zjištěné kursové rozdíly pasivní povahy, vznikající při přepočtu hodnot dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, včetně dlouhodobých termínových vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.

(4) Položka "Pasiva celkem" obsahuje úhrnnou hodnotu pasiv. ".

64. V § 26 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) položka "A.I.1. Spotřeba materiálu" obsahuje náklady na spotřebu materiálu včetně majetku účtovaného jako zásoby a úbytky materiálu do normy přirozených úbytků, například z důvodu vysychání, rozprášení a vylití, ".

65. V § 26 odst. 1 písm. c) se za slova "na spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek," vkládají slova "např. dodávky vody nebo stlačeného vzduchu pro technologické účely, ".

66. V § 26 odstavec 2 zní:

"(2) Nakupované služby

a) položka "A.II.5. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o něm účtovat dle § 28 zákona ,

b) položka "A.II.6. Cestovné" obsahuje náklady na pracovní cesty podle zvláštních právních předpisů, 23)

c) položka "A.II.7. Náklady na reprezentaci" obsahuje náklady na reprezentaci, například pohoštění, dary a obdobná plnění,

d) položka "A.II.8. Ostatní služby" obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.II.5. Opravy a udržování", "A.II.6. Cestovné" a "A.II.7. Náklady na reprezentaci"; obsahuje rovněž pořizovací cenu nakoupeného drobného nehmotného majetku zařazeného do užívání v účetní jednotce. Tuto cenu neuvádí účetní jednotka jako položku aktiv v rozvaze (bilanci). ".

67. V § 26 odst. 3 písm. a) se slova . "veškeré ","před zdaněním ", "v ocenění cenou obvyklou v místě a čase ", "před zdaněním " zrušují.

68. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova "zaměstnavatel povinen" nahrazují slovy "účetní jednotka povinna ".

69. V § 26 odst. 3 písm. c) se slova "dobrovolného plnění penzijního" nahrazují slovy "plnění ze smluv o dobrovolném penzijním ".

70. V § 26 odst. 3 písm. e) se slovo "zejména" nahrazuje slovem "například ".

71. V § 26 nadpis odstavce 4 zní: "Daně a poplatky ".

72. V § 26 odst. 4 písm. a) se slova "za účetní období k rozvahovému dni," nahrazují slovy "podle zákona o dani silniční, ".

73. V § 26 odst. 4 písm. b) se slovo "zaplacenou " zrušuje a za slova "daň z nemovitostí," se vkládají slova "splatnou podle zákona o dani z nemovitostí, ".

74. V § 26 odst. 4 písm. c) se ve všech větách slova "náklady na " zrušují, ve větě za středníkem se za slova "ostatní daně" vkládají slova "(daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí) ".

75. V § 26 odst. 5 písm. a) se slova "bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, náklady na splatné závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení" nahrazují slovy "smluvní pokuty a úroky z prodlení daňově uznatelné ".

76. V § 26 odst. 5 písm. b) se slova "bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, náklady na splatné závazky z ostatních pokut a penále" nahrazují slovy "ostatní pokuty a penále daňově neuznatelné, ".

77. V § 26 odst. 5 písm. d) se slova "náklady na platební povinnost z titulu " zrušují.

78. V § 26 odst. 5 písm. d) se druhá věta zrušuje.

79. V § 26 odst. 5 písm. e) se slova "náklady na " zrušují.

80. V § 26 odst. 5 písm. f) se slova "náklady na " zrušují.

81. V § 26 odst. 5 písm. g) se slova "náklady na " zrušují.

82. V § 26 odst. 6 písm. c) se slova "náklady na úbytek cenných papírů a podílů z důvodu prodeje" nahrazují slovy "prodané cenné papíry a podíly ".

83. V § 26 odst. 6 písm. d) se slova "na úbytek materiálu z důvodu prodeje v ocenění stanoveném zákonem," nahrazují slovy "vzniklé při vyřazení majetku, ".

84. V § 26 odst. 7 písmeno a) zní:

"a) položka "A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami" obsahuje finanční příspěvky určené pro vlastní organizační složky na provoz, pokud jsou účetními jednotkami, v rámci hlavní činnosti vymezené příslušnou zřizovací listinou, ".

85. V § 26 odst. 7 písm. b) se slova "náklady na " zrušují.

86. V § 26 odst. 8 se za slovem "obsahuje" zrušují slova "náklady na " a za slovem "zejména" zrušují slova "náklady na ".

87. V § 26 odst. 9 se slova "náklady na výši splatné daně" nahrazují slovy "splatnou daň " a slovo "zjištěné" nahrazuje slovem "zjištěnou ".

88. V § 26 odst. 10 se v první větě za slova "v prvním účetním období" vkládají slova "při vzniku účetní jednotky ".

89. V § 26 odst. 11 se slovo "náklady" nahrazuje slovy "úhrn nákladů ".

90. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova "výnosy z tržeb" nahrazují slovem "tržby ".

91. V § 27 odst. 1 písm. b) se slova "výnosy z tržeb" nahrazují slovem "tržby ".

92. V § 27 odst. 1 písm. c) se slova "výnosy z tržeb" nahrazují slovem "tržby ".

93. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova "výnosy, případně snížení výnosů ze změny" nahrazují slovy "zvýšení, případně snížení ".

94. V § 27 odst. 2 písm. b) se slova "výnosy, případně snížení výnosů ze změny" nahrazují slovy "zvýšení, případně snížení ".

95. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova "výnosy, případně snížení výnosů ze změny" nahrazují slovy "zvýšení, případně snížení ".

96. V § 27 odst. 2 písm. d) se slova "výnosy, případně snížení výnosů ze změny" nahrazují slovy "zvýšení, případně snížení ".

97. V § 27 odst. 4 písm. a) se slova "bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, zejména výnosy z pohledávek za " zrušují a za slova "obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení" se vkládají slova "daňově uznatelné ".

98. V § 27 odst. 4 písmeno b) zní:

"b) položka "B.IV.13. Ostatní pokuty a penále" obsahuje pokuty a penále daňově neuznatelné, které se neuvádějí v položce "B. IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" ,".

99. V § 27 odst. 4 písm. c) se slova "výnosy z úhrad" nahrazují slovy "úhrady z " a slova "výnosy z" se nahrazují slovy "platby za ".

100. V § 27 odst. 4 písmeno d) zní:

"d) položka "B.IV.15. Úroky" obsahuje úroky přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění; v případě úroků, které se podle zvláštního právního předpisu zdaňují zvláštní sazbou daně a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, to je v brutto, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění, to je v netto, ".

101. V § 27 odst. 4 písm. e) se slova "výnosy z kursových rozdílů vznikajících" nahrazují slovy "kursové rozdíly vznikající ".

102. V § 27 odst. 4 písm. g) se slova "výnosy ve výši nároku na náhradu" nahrazují slovem "náhrady ".

103. V § 27 odst. 5 písm. a) se slova "výnosy z tržeb" nahrazují slovem "tržby " a slova "jakož i " se zrušují.

104. V § 27 odst. 5 písm. b) se slovo "výnosy" nahrazuje slovem "tržby ".

105. V § 27 odst. 5 písm. c) se slova "částky výnosů" nahrazují slovem "tržby ".

106. V § 27 odst. 6 písm. a) se slova "výnosy ze skutečně přijatých příspěvků" nahrazují slovy "přijaté příspěvky" a za slovo "zřizovací" se vkládají slova "nebo zakladatelskou ".

107. V § 27 odst. 6 písmeno b) zní:

"b) položka "B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)" obsahuje přijaté dary na provozní činnost účetní jednotky; uvádí se zde i část výtěžku z veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu 28) určená na úhradu výdajů spojených s uspořádáním veřejných sbírek, ".

108. V § 27 odst. 6 písm. c) se slova "výnosy z členských příspěvků" nahrazují slovy "členské příspěvky " a slova "výnosy z příspěvků" se nahrazují slovem "příspěvky ".

109. V § 27 odst. 7 v první větě se slova "výnosy z dotací" nahrazují slovem "dotace ".

110. V § 27 odst. 7 se za větu třetí vkládá věta "Za dotaci se považuje též zaniklý závazek, ve výši poplatku, nebo jeho části, pokud povinnost uhradit tento poplatek, nebo jeho část, zanikla rozhodnutím příslušného orgánu. ".

111. V § 27 odst. 8 se slovo "výnosy" nahrazuje slovy "úhrn výnosů ".

112. Na konci § 28 se doplňují věty "Účetní jednotky jsou povinny ke dni sestavení účetní závěrky vykázat odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost:

a) hlavní činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem,

b) hospodářská činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hospodářskou činností činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo činnosti stanovené ve zřizovací listině, statutu, nebo zakládací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost. ".

113. V části druhé nadpis hlavy IV zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVE VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE" .

114. V § 30 odst. 1 se slovo "alespoň " zrušuje.

115. V § 30 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny, ".

116. V § 30 odst. 1 písm. b) se za slovo "zakladatelích," vkládá slovo "zřizovatelích, ".

117. V § 30 odst. 1 písm. c) se za slova "odchylkách od" vkládá slovo "účetních ".

118. V § 30 odst. 1 písm. e) se za slova "a přepočtena aktiva a závazky" vkládají slova "v cizí měně ".

119. V § 30 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období, ".

120. V § 30 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti, ".

121. V § 30 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění, ".

122. V § 30 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů, ".

123. V § 30 odst. 1 písm. p) se slova "jakož i "zrušují a slovo "jakožto" nahrazuje slovem "jako ".

124. V § 30 odst. 1 písm. q) se za slovo "oceňování" vkládají slova "finančního majetku ".

125. V § 30 odst. 1 písm. t) se slova "zejména skupině položek ", "a pro analýzu výkazů " zrušují, slovo "poskytnuté" se nahrazuje slovem "přijaté ", slova "ve výkazech" se nahrazují slovy "v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty " a za slova "hmotného majetku" se vkládají slova "ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů ".

126. Na konci poznámky pod čarou č. 31) se tečka mění v čárku a doplňují se slova "ve znění pozdějších předpisů. ".

127. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8 ".

128. V § 31 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh v rozsahu podle odstavců 1 až 3.

(5) Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna použít označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.".

129. V nadpisu části čtvrté se slova "A JEJICH POUŽITÍ " zrušují.

130. V nadpisu části čtvrté se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8 ".

131. V § 32 nadpis zní: "Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ".

132. V závorce nadpisu § 32 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8 ".

133. V § 32 odst. 1 písm. b) se slova "pokud tak účetní jednotka rozhodne, " zrušují.

134. V § 32 odst. 1 písm. d) se slova "včetně variantních řešení a rozpočtu, " zrušují.

135. V § 32 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) stavební úpravy v důsledku nové výstavby a náklady na stavební úpravy, které tvoří součást nákladů na novou výstavbu, ".

136. V § 32 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) úhradu podílu na:

1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

jakož i úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení, ".

137. V § 32 odst. 1 písm. i) se slova "zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony" nahrazují slovy "ověření způsobilosti majetku k užívání, vzniknou-li v průběhu tohoto procesu použitelné výrobky nebo výkony, ".

138. V § 32 odst. 2 písm. e) se slovo "daně" nahrazuje slovem "náklady ".

139. V § 32 odst. 3 se v první větě slova "převzatého nájemcem" nahrazují slovy "nabytého účetní jednotkou ", slovo "nájemcem" se nahrazuje slovy "účetní jednotkou " a poslední věta se zrušuje.

140. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů a podílů

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )
Do pořizovací ceny cenných papírů a podílů se započítávají poplatky makléřům, poradcům a burzám. Do pořizovací ceny cenných papírů a podílů se nezapočítávají úroky z úvěrů a půjček na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s jejich držbou.
".

141. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 33a Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )
Do pořizovací ceny zásob se započítávají náklady na dopravu, clo, provizi, pojistné, vnitropodnikové náklady na přepravu a zpracování zásob. Do pořizovací ceny zásob se nezapočítávají úroky z úvěrů a půjček na pořízení zásob.

§ 33b Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona )
Do pořizovací ceny pohledávek se započítávají náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize, uvedené sumy však nesmí přesáhnout výnos pohledávky.
".

142. V nadpisu § 34 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona ".

143. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Změny ocenění reálných hodnot u cenných papírů se vykazují jako finanční náklad nebo finanční výnos. ".

144. V § 34 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

145. V nadpisu § 35 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona ".

146. V nadpisu § 36 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona ".

147. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:

"§ 36a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona )
K položkám pohledávek a cenných papírů určených k obchodování a zaznamenaných v rozvaze v pořizovací ceně uvedou účetní jednotky dle zákona jejich reálnou hodnotu k rozvahovému dni v příloze. ".

148. V nadpisu § 37 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 zákona ".

149. V § 37 odst. 4 se slovo "zachycený" nahrazuje slovem "vedený ".

150. V nadpisu § 38 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona ".

151. V § 38 odst. 1 se za slovo "průběhu" vkládá slovo "jeho " a ve druhé větě se slovo "intenzitu" nahrazuje slovem "způsob ".

152. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

153. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla jiné právo k majetku, než je právo vlastnické, a je povinna o něm účtovat podle ustanovení § 28 zákona a odpisovat jej, ".

154. V § 38 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, ".

155. V § 38 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jako jeden celek. ".

156. V § 38 odstavec 8 zní:

"(8) Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté dotace, se vlastní jmění zvýší o částku ve výši přijaté dotace. V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, postupuje se takto:

a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů,

b) sníží se výše vlastního jmění o tuto částku a

c) současně se zvýší jiné ostatní výnosy o tuto částku. ".

157. V § 39 se v první větě slovo "dále " zrušuje.

158. V nadpisu § 40 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 zákona ".

159. V § 40 odst. 2 se slovo "zohledněny" nahrazuje slovem "stanoveny ".

160. V nadpisu § 41 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona ".

161. V § 41 odst. 2 se slova "Porušením zákazu vzájemného zúčtování navíc není" nahrazují slovy "Za vzájemné zúčtování se nepovažuje ".

162. V nadpisu § 42 se slova v závorce nahrazují slovy "K § 4 odst. 8 zákona ".

163. V § 42 odst. 1 se za slovo "ocenění" vkládá slovo "finančního ".

164. V § 42 odst. 1 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 12 ".

165. V § 42 odstavec 4 zní:

"(4) Při přepočtu cizí měny na českou měnu postupují účetní jednotky podle § 24 odst. 6 zákona .".

166. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně poznámek pod čarou č. 34), č. 34a) a č. 34b) zní:

"§ 42a

Při přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví se po uzavření účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví postupuje takto:

a) konečné stavy majetku, závazků, případně rezerv stanovených zvláštním právním předpisem 34) a vyplývající z údajů předchozích období, které nebyly podle zvláštního právního předpisu 34a) zjištěné při uzavírání účetních knih, se převedou jako počáteční zůstatky příslušných účtových skupin nebo příslušných syntetických účtů v rozvaze; hodnota časového rozlišení 34b) se uvede v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 38,

b) smluvní závazky z nedočerpaných finančních prostředků určených na předem stanovený účel v rámci poslání účetní jednotky podle stanov, statutu nebo jiné zřizovací nebo zakládací listiny se uvedou v pasivech rozvahy jako počáteční zůstatek účtové skupiny 91,

c) je-li při uzavření peněžního deníku zjištěna informace o nevyrovnané průběžné položce, uvede se v aktivech jako počáteční zůstatek účtové skupiny 26, a to podle povahy zůstatku buď v kladné nebo záporné hodnotě,

d) kladný rozdíl mezi položkou aktiv celkem k prvnímu dni účetního období a mezi součtem počátečních zůstatků účtových skupin pasivních nebo počátečních zůstatků syntetických účtů pasiv k prvnímu dni účetního období se uvede jako počáteční zůstatek účtové skupiny 90; je-li zjištěný rozdíl záporný, uvede se v pasivech rozvahy v záporné hodnotě jako počáteční zůstatek účtové skupiny 93.

34) Zákon č. 593/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 3 až 6 vyhlášky č. 507/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

34b) § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ".

167. V příloze č. 1 se v položce Aktiva B.II.16. nahrazuje slovo "emitovaných" slovem "vydaných ".

168. V příloze č. 1 se v položce Pasiva B.II.2. nahrazuje slovo "Emitované" slovem "Vydané ".

169. V příloze č. 1 se v položce Pasiva B.III.20 nahrazuje slovo "Emitované" slovem "Vydané ".

170. V příloze č. 3, účtová skupina 34, v názvu účtu 348 se slovo "orgánů " zrušuje.

171. V příloze č. 3 se v názvu účtové skupiny 35 slova "ke sdružení" nahrazují slovy "za sdružením ".

ČL. II USTANOVENÍ PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ

Ustanovení § 38 odst. 8 se použije poprvé v účetním období začínajícím nejdříve 1. lednem 2005.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna v 2004.

Ministr: Mgr. Sobotka v. r.