Program Zákon

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY

§ 1

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen "stát") do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen "rozhodný den") byly příslušné hospodařit1) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen "zřizovatel"), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a) práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1 ,

b) závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)

c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1 .

(3) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 , pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území4) mají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni své sídlo.

§ 2

(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 organizačními složkami kraje. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 3

(1) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) se stává Stálá divadelní scéna se sídlem Denisova 148, 339 01 Klatovy, identifikační číslo 00075094 (dále jen "Stálá divadelní scéna"), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

(2) Stálá divadelní scéna zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2005 je Plzeňský kraj povinen přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

(3) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Plzeňského kraje věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) byla příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(4) Na Plzeňský kraj dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(5) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíše Stálá divadelní scéna s Plzeňským krajem nejpozději do 28. února 2005 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2005 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16) Nejpozději do 31. března 2005 budou k protokolu připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) podle zvláštního právního předpisu,14) jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.

§ 3a

(1) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) se stává Úrazová nemocnice v Brně se sídlem Ponávka 6, 662 50 Brno, identifikační číslo 00209813 (dále jen "Úrazová nemocnice"), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací statutárního města Brna.

(2) Úrazová nemocnice zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 4 měsíců od dne, kdy se stane Úrazová nemocnice jeho příspěvkovou organizací, je statutární město Brno povinno přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu 6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

(3) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Brna věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) byla příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.

(4) Na statutární město Brno dnem účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu 7a) příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.

(5) O předání a převzetí majetku státu sepíše Úrazová nemocnice se statutárním městem Brnem nejpozději do 3 měsíců od dne, kdy se Úrazová nemocnice stane příspěvkovou organizací statutárního města Brna, protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 2 měsíců od jeho vyhotovení s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí 16) . K protokolu budou připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené podle zvláštního právního předpisu 14) ke dni předcházejícímu dni, kdy se stane Úrazová nemocnice příspěvkovou organizací statutárního města Brna, jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.

(6) Pokud nebude v Úrazové nemocnici poskytována statutárním městem Brnem zdravotní péče, je statutární město Brno povinno ji bezplatně převést zpět státu. Toto ustanovení se použije i při prodeji či pronájmu Úrazové nemocnice.

§ 4

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen "obec") z vlastnictví státu věci, s nimiž k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v této příloze .

(2) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a) práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1 ,

b) závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)

c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1 .

(3) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 .

§ 5

(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 4 organizačními složkami obce. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 4 příspěvkovými organizacemi obce. Příspěvkové organizace obce přitom zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 6

Zrušen ke dni 31.12.2003 novelou č. 211/2003 Sb.

§ 7

(1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona mohou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 a 4 nakládat s majetkem státu, s nímž jsou příslušné hospodařit, pouze v rámci jim stanoveného předmětu činnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na převod vlastnictví majetku státu podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby.11)

(3) Výjimku z odstavce 1 může ze závažných důvodů povolit věcně příslušné ministerstvo. Tím není dotčen postup pro nakládání s majetkem státu stanovený zvláštním právním předpisem.12)

§ 8

(1) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíší předávající organizační složky státu a státní příspěvkové organizace s nabývajícími kraji a obcemi v období od nabytí účinnosti zákona nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2) Protokol podle odstavce 1 obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Dále bude v protokolu uveden seznam příloh, které k němu budou připojeny nejpozději do 31. března 2003 na základě zpracování výsledků řádné účetní závěrky provedené k 31. prosinci 2002 podle zvláštního právního předpisu.14) K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace k předávaným nemovitostem,15) kterou odevzdá předávající nabyvateli již ke dni podpisu protokolu. Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a hejtmanem nebo starostou za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(3) Protokol podle odstavce 1 , jsou-li předmětem předání nemovitosti, je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16) Pokud tak nabyvatel neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

Přechod některých zřizovatelských a zakladatelských funkcí

§ 9

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zřizovatele státních příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu Ministerstvu kultury, v příloze č. 3 Ministerstvu zdravotnictví. Ustanovení § 1 a 2 se nepoužijí.

§ 10

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zakladatele státních podniků17) včetně státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci k rozhodnému dni vykonávaly okresní úřady, Ministerstvu pro místní rozvoj.

§ 11 Přechod majetku do správy Pozemkového fondu České republiky

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z okresních úřadů do správy Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond") pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleží podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, pokud tento majetek stát nabyl po 24. červnu 1991, s výjimkou pozemků, které Pozemkový fond podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku nespravuje,18) a pokud tento zákon dále nestanoví jinak.

(2) Na Pozemkový fond současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(3) Podle odstavce 1 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.

(4) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Pozemkový fond do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol podepisuje přednosta okresního úřadu a osoba pověřená statutárním orgánem Pozemkového fondu.

(5) Dnem 1. července 2003 přecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, s nimiž ke dni 30. června 2003 je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6) Podle odstavce 5 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky uvedené v § 17 odst. 1 písm. a) , b) a d) zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. Do správy Pozemkového fondu podle odstavce 5 rovněž nepřecházejí pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.

(7) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 5 sepíše Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkový fond do 30. června 2003 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí. 13)

(8) Protokol podle odstavce 4 a 7 je listinou, kterou Pozemkový fond zašle s ohlášením vzniku správy podle tohoto zákona k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

§ 12 Přechod majetku do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen "pojišťovna")

a) nemovité věci užívané pojišťovnou na základě práv, kterých nabyla podle zvláštního zákona jako právní nástupce správy všeobecného zdravotního pojištění zřízené při Ministerstvu zdravotnictví České republiky,19)

b) nemovité věci užívané pojišťovnou na základě smluv o převodu práva hospodaření s národním majetkem, uzavřených před 31. prosincem 1993 mezi pojišťovnou jako nabyvatelem a převodci tohoto majetku.

(2) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví pojišťovny, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví věcí podle odstavce 1 . Stanou-li se před uplynutím této doby pro pojišťovnu nepotřebnými, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku pojišťovny ve lhůtě tří měsíců od jejího doručení, naloží pojišťovna s těmito věcmi podle svého uvážení.

(3) O předání a převzetí majetku státu sepíší původní předávající organizační složky státu a ostatní příspěvkové organizace s pojišťovnou nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a pojišťovny a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a statutárním zástupcem pojišťovny za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(4) Protokol podle odstavce 3 je listinou, kterou pojišťovna zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16) Pokud tak pojišťovna neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

§ 13 Příslušnost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "Agentura") hospodařit s pozemky, se kterými k tomuto dni byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou alespoň zčásti součástí zvláště chráněného území vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.20) Na Agenturu současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(2) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Agentura do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Agentury a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)

(3) Protokol podle odstavce 2 je listinou, kterou Agentura zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

(4) Dnem 1. ledna 2005 přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území uvedených v ustanovení § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, a nacházejí se v současně zastavěných územích obcí. Agentura je příslušnou hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 a hospodaří s nimi ke dni 31. prosince 2004. Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových současně přechází výkon práv a závazků České republiky s těmito pozemky souvisejících, které Agentura vykonávala a plnila.

(5) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 4 sepíší Agentura a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 31. prosince 2005 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Agentury a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)

(6) Protokol podle odstavce 5 je listinou, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 4 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

§ 14

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu z vlastnictví České republiky sportovní zařízení,21) u kterých trvají vztahy trvalého užívání, nebo se změnily na výpůjčku.22)

§ 15

(1) O předání a převzetí majetku státu sepíší předávající organizační složky státu s nabývajícími občanskými sdruženími působícími v oblasti tělovýchovy a sportu (dále jen "nabyvatel") nejpozději do 31. prosince 2003 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2) Protokol podle odstavce 1 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu za předávajícího a statutárním zástupcem nabyvatele.

(3) Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16)

(4) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví nabyvatele, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví podle § 14 . Stanou-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebnými, musí být přednostně nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku nabyvatele ve lhůtě dvou měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s těmito věcmi bez uvedených omezujících podmínek.

§ 15a

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z vlastnictví České republiky bezúplatně do vlastnictví odborových organizací, které mají podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, postavení právnické osoby, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví těchto odborových organizací, jestliže zároveň

a) k těmto pozemkům bylo uvedeným odborovým organizacím nebo jejich právním předchůdcům zřízeno právo trvalého užívání,

b) trvalé užívání se podle zvláštních právních předpisů22) změnilo na výpůjčku,

c) výpůjčka ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá,

d) pozemky slouží k naplňování poslání a činnosti odborových organizací v souladu s čl. 27 Listiny základních práv a svobod.

§ 15b

(1) Nabývající odborová organizace (dále jen "nabyvatel") požádá předávající organizační složku státu (dále jen "předávající") o předání majetku uvedeného v § 15a nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; neučiní-li tak, ke změně vlastnického práva podle § 15a nedojde a výpůjčka podle zvláštních právních předpisů22) odborové organizaci nadále trvá.

(2) O předání a převzetí majetku uvedeného v § 15a sepíše předávající s nabyvatelem nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona protokol o předání a převzetí.

(3) Protokol podle odstavce 2 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí. Protokol musí být podepsán za předávajícího jeho vedoucím a za nabyvatele jeho statutárním orgánem.

(4) Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu do katastru nemovitostí16) .

(5) Majetek, který přechází do vlastnictví nabyvatele podle § 15a , musí být po dobu 5 let ode dne nabytí užíván pouze k naplňování poslání a činnosti nabyvatele. Stane-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebným, musí být přednostně nabídnut bezúplatně do vlastnictví státu; organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je předávající. Pokud předávající nepřijme písemnou nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s majetkem bez uvedených omezujících podmínek.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O PŘECHODU NĚKTERÝCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ Z MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY DO MAJETKU KRAJŮ

§ 16

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 408/2001 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Ústecký na konci textu doplňují tato slova:
"územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem 00829013".

2. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Budějovický na konci textu doplňují tato slova:
"územní středisko Záchranné služby
Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice 48199931".

3. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví na konci doplňují tato slova:
"Plzeňský kraj
územní středisko Záchranné služby v Plzni tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 45333009
Liberecký kraj
územní středisko Záchranné služby v Liberci Husova 976/37, 460 63 Liberec
46744991
Královéhradecký kraj
územní středisko Záchranné služby Hradec Králové Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové
48145122
Kraj Vysočina
územní středisko Záchranné služby v Jihlavě Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
47366630
Jihomoravský kraj
územní středisko Záchranné služby náměstí 28. října 23, 602 00 Brno 00346292
Olomoucký kraj
územní středisko Záchranné služby v Olomouci Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
00849103
Kraj Moravskoslezský
územní středisko Záchranné služby
17. listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba 48804525".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

§ 17

V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu.".

ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 18

(1) Ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy kraj nabyl podle § 1 tohoto zákona do svého vlastnictví věci, se kterými byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace poskytující služby sociální péče,23) včetně veškerých práv a závazků, a které se staly organizačními složkami kraje nebo příspěvkovými organizacemi kraje podle § 2 tohoto zákona, může obec, na jejímž území se toto zařízení nachází, kraj písemně požádat o převod věcí, práv a závazků této organizační složky kraje nebo příspěvkové organizace kraje do vlastnictví obce. Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 5 a § 6 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně.

(2) Kraj je povinen ve lhůtě tří měsíců od doručení písemné žádosti obce převést do vlastnictví obce bezúplatně věci, práva a závazky příspěvkové organizace kraje nebo organizační složky kraje poskytující službu sociální péče, jejíž věci, práva a závazky přešly na kraj podle tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2) § 38 zákona č. 219/2000 Sb.

3) § 249 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.

5) § 26 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6) § 27 zákona č. 250/2000 Sb.

7) Zákon č. 1/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

7a) Zákon č. 485/2008 Sb. , o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb. , o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. , o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. , a zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

12) Část třetí zákona č. 219/2000 Sb. , ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

13) § 5 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

14) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 103 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

16) § 7 zákona č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

17) § 20 a 20a zákona č. 77/1997 Sb. , o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb.

18) § 17 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

19) § 28 zákona č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

20) Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

21) § 2 zákona č. 115/2001 Sb. , o podpoře sportu.

22) § 59 zákona č. 219/2000 Sb. , ve znění zákona č. 229/2001 Sb.

23) § 45 zákona č. 114/1988 Sb. , o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁKONU Č. 290/2002 SB.

Seznam organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonávají okresní úřady, které se stávají organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi vyjmenovaných obcí

Název
Sídlo

Organizační složka státu
Okresní knihovna v Mostě Moskevská 12, 434 21 Most 00080713
Nabyvatel: Obec Most
Okresní knihovna v Teplicích Lípová 796/13, 415 01 Teplice 00361216
Nabyvatel: Obec Teplice
Okresní knihovna
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy 00371700
Nabyvatel: Obec Svitavy
Okresní knihovna Hodonín Národní 36, 695 14 Hodonín 00090344
Nabyvatel: Obec Hodonín
Název
Sídlo

Státní příspěvková organizace
Poradna
Koliště 17, 602 00 Brno 67009085
Nabyvatel: Obec Šlapanice
Husova knihovna Praha-východ Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany 66002001
Nabyvatel: Obec Říčany
Divadlo Fráni Šrámka v Písku Tylova 68, 397 11 Písek 00071579
Nabyvatel: Obec Písek
Okresní knihovna v Písku Alšovo náměstí 85, 397 01 Písek 70869197
Nabyvatel: Obec Písek
Okresní knihovna Prachatice Husova 71, 383 01 Prachatice 00583197
Nabyvatel: Obec Prachatice
Šmidingerova knihovna Zámek 1, 386 11 Strakonice 70884552
Nabyvatel: Obec Strakonice
Okresní knihovna Tábor Jiráskova 1775, 390 01 Tábor 70886634
Nabyvatel: Obec Tábor
Okresní knihovna Plzeň-sever Pivovarská 2, 331 01 Plasy 00368555
Nabyvatel: Obec Plasy
Okresní knihovna v Chebu Obrněné brigády 18, 350 37 Cheb 00074250
Nabyvatel: Obec Cheb
Okresní knihovna Sokolov Zámecká 1, 356 00 Sokolov 0865949
Nabyvatel: Obec Sokolov
Středisko knihovnických a kulturních služeb okresu Chomutov
Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov 00360589
Nabyvatel: Obec Chomutov
Okresní knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice
Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice 00360627
Nabyvatel: Obec Litoměřice Okresní knihovna
Husova 74, 513 01 Semily 00085791
Nabyvatel: Obec Semily
Okresní knihovna v Hradci Králové Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové 00125491
Nabyvatel: Obec Hradec Králové
Knihovna Karla Dvořáčka Žižkova 1/3, 682 01 Vyškov 00092398
Nabyvatel: Obec Vyškov
Okresní knihovna Brno-venkov Tyršova 161, 667 01 Židlochovice 00089249
Nabyvatel: Obec Židlochovice
Knihovna Vincence Priessnitze Lipovská 296, 790 01 Jeseník 64095401
Nabyvatel: Obec Jeseník
Okresní knihovna v Olomouci nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc 00096733
Nabyvatel: Obec Olomouc
Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž 00091120
Nabyvatel: Obec Kroměříž
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště 00092118
Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště
Slovácké divadlo
Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště 00094846
Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště
Centrum sociálních služeb Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo 45671770
Nabyvatel: Obec Znojmo
Domov-penzion pro důchodce U Lesíka 11, 669 02 Znojmo 45671796
Nabyvatel: Obec Znojmo
Nemocnice
Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 00829938
Nabyvatel: Obec Jablonec nad Nisou
Léčebna dlouhodobě nemocných
Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou 00854875
Nabyvatel: Obec Lomnice nad Popelkou
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie dr. Farského 3101, 512 11 Vysoké nad Jizerou 00193011
Nabyvatel: Obec Vysoké nad Jizerou
Domov důchodců
Pražská 273, 471 21 Mimoň 48282901
Nabyvatel: Město Mimoň

PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU Č. 290/2002 SB.

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce zřizovatele z okresních úřadů na Ministerstvo kultury

Název
Sídlo

Státní příspěvková organizace
Muzeum skla a bižuterie
U muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
00079481
Husitské muzeum
Žižkovo náměstí 1, 390 01 Tábor
00072486

PŘÍLOHA Č. 3 K ZÁKONU Č. 290/2002 SB.

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce z okresních úřadů na Ministerstvo zdravotnictví

Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž
00567914
Psychiatrická léčebna Jihlava
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
00600601
Psychiatrická léčebna Bílá Voda
760 69 Bílá Voda u Javorníka 1
00851388
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1, 382 08 Chvalšiny
00583600
Dětská psychiatrická léčebna
Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny
00831034
Dětská psychiatrická léčebna
U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
00842052
Dětská psychiatrická léčebna
756 45 Branky č.
202 00851655