Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ

ČL. I

Zákon č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb. , zákona č. 483/2001 Sb. a zákona č. 387/2004 Sb. , se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo "3,1" nahrazuje číslem "8,92 ".

2. V § 5 písm. b) se číslo "20" nahrazuje číslem "9,1 " a slova "uhlovodíkových paliv a maziv" se nahrazují slovy "minerálních olejů ".

3. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku. ".

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou př íj mem stát ho rozpočtu a u kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě pod íl u na celostátním hru bém výnosu daně, převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daňovou povinnost. ".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců do 10 pracovních dnů následujícího rozpočto vého roku. ".

6. Příloha č. 1 zní:

"PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁKONU Č. 243/2000 SB.

Procenta , kter ými se jednotlivé kraje p odílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně
podle
§ 3 odst. 1 sm. b) až f)

Kraj

Procento

Hlavní město Praha

3,183684

Středočeský

13,774311

Jihočeský

8,607201

Plzeňský

7,248716

Karlovarský

3,772990

Ústecký

8,242502

Liberecký

4,681207

Královéhradecký

6,442233

Pardubický

5,555168

Vysočina

7,338590

Jihomoravský

9,526055

Olomoucký

6,751705

Zlínský

5,251503

Moravskoslezský

9,62413 5

Úhrn

100,000000 " .

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Postup pro převod daňových příjmů podle § 6 odst. 6 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro převod daňových příjmů za rok 2004.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O DRÁHÁCH

ČL. III

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 7 se věty druhá a poslední zrušují.

2. V § 39a odst. 3 se slova "pravidla na přidělování finančních prostředků z rozpočtů krajů," zrušují.

3. V § 39b odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. § 65a se včetně poznámky pod čarou č. 12a) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Čl. IV

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 19 se věty druhá a poslední zrušují.

2. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova "dotována státem" nahrazují slovy "finančně podporována krajem ".

3. V § 19a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. V § 19b odst. 6 se slova "pravidla na přidělování finančních prostředků z rozpočtu kraje" zrušují.

5. § 40c se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA LESNÍHO ZÁKONA

ČL. V

V § 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2 , § 26 odst. 2 , § 35 odst. 1 a 3 a § 37 odst. 7 a poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46 zajiš ť uje v zastoupení státu ten orgán státní správy lesů, v jehož kompetenci je podle tohoto zákona příslušné rozhod nutí nebo úkon ( § 48 až 49 ) . Je-li tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, zajiš ť uje úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA KNIHOVNÍHO ZÁKONA

ČL. VI

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění. ".

2. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajiš ť uje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu. ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ATOMOVÉHO ZÁKONA

Čl. VII

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření prokazatelně zdůvodněných podle § 6 odst. 5 a opatření ke sní žení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování. ".

2. § 46a zní:

"§ 46a

(1) Krajský úřad v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením z přírodních zdrojů

a) provádí distribuci a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší způsobem stanoveným prováděcím právním předpi sem,

b) předává majitelům staveb výsledky měření a infor muje je o podmínkách získání dotace z e státního rozpočtu podle § 28 odst. 2 písm. e) ,

c) přijímá žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle § 28 odst. 2 písm. e) a spolu se svým stanoviskem a stanoviskem Úřadu, které si vyžádá, je předává Ministerstvu financí,

d) kontroluje ve sp olupráci s Úřadem a příslušným stavebním úřadem účinnost prováděných opatřeni na ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z přírodních radionuklidů.

(2) Dotace ze státního rozpočtu podle § 28 odst. 2 písm. e) poskytuje Ministerstvo financí. Postup při př i j ímání žádostí o poskytnutí těchto dotací, náležitosti žádosti, jakož i postup při předáván í žádostí krajským úřadem Ministerstvu financí upraví prováděcí právní předpis.

(3) Úřad

a) koordinuje a metodicky řídí distribuci a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší,

b) stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle § 28 odst. 2 písm. e) a ve spolu p ráci s kraj ský mi úřady vede e vi denci vyhledaných objektů splňují cích tyto podmínky,

c) vydává stanovisko k žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle § 28 odst. 2 písm. e) a stanovisko k posouzení účinnosti protiradonového opatření. ".

3. V § 47 odstavec 10 zní:

"(10) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 46a odst. 1 písm. a) a § 46a odst. 3 písm. b) . Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 46a odst. 2 . ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 290/2002 SB., O PŘECHODU NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU A O SOUVISEJÍCÍCH ZMĚNÁCH A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 157/2000 SB., O PŘECHODU NĚKTERÝCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ Z MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 10/2001 SB., A ZÁKONA Č. 20/1966 SB., O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. VIII

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 211/2003 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"§ 3

(1) Dnem účinnosti zvláštního právního před pisu 7) se stává Stálá divadelní scéna se sídlem Denisova 148, 339 0 1 Klatovy, iden tifikační číslo 00075094 ( dále jen " Stálá divadelní scéna " ), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního před pisu 7) státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

(2) Stálá divadelní scéna zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2005 je Plzeňský kraj povinen přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvlášt ho práv ního předpisu 7) a podat návrh na zápis do obchodního rejst ří ku.

(3) Dnem účinnosti zvláštního právního před pisu 7) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Plzeňského kraje věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpi su 7) byla příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(4) Na Plzeňský kraj dnem účinnosti zvláštního právního předpisu 7) zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního před pisu 7) příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.

(5) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíše Stálá divadelní scéna s Plzeňským krajem nejpozději do 28. února 2005 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je li stinou, kterou nab yv atel zašle do 30. června 2005 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemo vi tostí. 16) Nejpozději do 31. března 2005 budou k protokolu připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené ke dm předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu 7) podle zvláštního právního předpisu, 14) jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.

7 ) Zák o n č. 1/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ".

2. V příloze č. 2 se slova "Stálá divadelní scéna Denisova 148, 339 01 Klatovy, 00075094" zrušují.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

Čl. IX

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odst. 1 se na konci druhé věty slova "a s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí" nahrazují slovy ", s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů ".

2. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně poznámky pod čarou č. 33) zní:

"§ 75a

Pos tup při dokončení řádného převodu daňových příjmů, které jsou určenu k rozdělení mezi státní rozpočet, kraje, obce a některé státní fondy a které již nebylo možno z časových důvodů převést z účtů státního rozpočtu na účty oprávněných příjemců do konce rozpočtového roku, upravuje zvláštní právní před p is. 33)

33 ) § 6 odst. 6 zákona č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení da ní) , ve znění zákona č. 1/2005 Sb. ".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

čl. X

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

2. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a) zní:

"§ 23a Vlastnictví movitých archeologických nálezů

(1) Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, nejsou-li vlastnictvím státu nebo obce podle odstavce 2 .

(2) Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny, nejde-li o movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, které jsou vlast nictvím této obce, nebo o movité archeologické nález y učiněné při archeologických výzkumech prováděných státní organizací nebo organizační složkou státu, které jsou vlastnictvím České republiky.

(3) Movité archeologické nálezy, které jsou vlast nictvím kraje, se ukládají v jím zřízeném muzeu. Mo vité archeologické nálezy, které jsou vlastnictvím obce , se ukládají v muzeu zřízeném touto obcí, případně v muzeu zřízeném jinou obcí nebo krajem. S movitými archeologickými nálezy, které jsou vlastnictvím České republiky, jsou příslušné hospodařit 18a) státní organi zace nebo organizační složky státu, které při provádění archeologických výzkumů podle odstavce 2 nález učinily; tyto movité archeologické nálezy se ukládají zpravidla v muzeích zřízených ministerstvem kultury nebo v jiných státních organizacích nebo organizač ních složkách státu, pokud jsou v nich trvale uchovávány sbírky muzejní povahy.

(4) Kraj a obec jsou povinny převést movitý a rcheologický nález do vlastnictví Č eské republiky za cenu stanovenou v posudku znalcem, pokud je o to ministerstvo kultury písemně požádá v e lhůtě 3 let ode dne, kdy byl movitý archeologický nález učiněn. V tomto případě je ministerstvo kultury současně po vinno uhradit kraji nebo obci nutné náklady, které jim vznikly v souvislosti s movitým archeologickým ná lezem, s výjimkou odměny a náhrady poskytnutých nálezci podle § 23 odst. 4 . Znalce určí a náklady spo jené s vyhotovením posudku nese ministerstvo kultury.

18a ) § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České repu bliky a jejím vystupování v právních vztazích. ".

ČL. XI PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Movité archeologické nálezy, které jsou podle dosavadních právních předpisů vlastnictvím České republiky a byli učiněny na území kraje, nebo jsou uloženy v muzeu zřízeném krajem, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené krajem, přecházejí do vlastnictví tohoto kraje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To se nevztahuje na movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných státní organizací nebo organizační složkou státu, které dosud nebyly uloženy v muzeu zřízeném krajem, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené krajem; s tímto majetkem České republiky je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit1) tato státní organizace nebo organizační složka státu.

2. Movité archeologické nálezy, které jsou podle dosavadních právních předpisů vlastnictvím České republiky a byly učiněny při archeologických výzkumech prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, nebo jsou uloženy v muzeu zřízeném obcí, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené obcí, přecházejí do vlastnictví této obce dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Jestliže byl movitý archeologický nález učiněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná lhůta 3 let, ve které jsou kraje a obce povinny převést movitý archeologický nález do vlastnictví České republiky podle § 23a odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.