Program Zákon

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu

a) přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,

b) na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.

(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5) Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5)

§ 2

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1 . Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí nejpozději do 31. prosince 2001.

(2) Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu.

§ 3

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje.

§ 4

Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení).
Zákon č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze.

2) § 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.

3) § 5 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon ), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

4) Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 7 zákona č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

6) Například zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 290/2002 Sb. a její přechodné ustanovení je část čtvrtá § 18

Příloha č. 1

Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
Ministerstvo dopravy a spojů

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský

Správa a údržba silnic Benešov
Křižíkova 1351, 256 80 Benešov 00 064 785

Správa a údržba silnic Kladno
Železárenská 1566, 272 01 Kladno 00 065 374

Správa a údržba silnic Kolín
Klejnarská, 280 90 Kolín 00 065 765

Správa a údržba silnic Kutná Hora
Tyršova, 284 80 Kutná Hora 00 066 001

Správa a údržba silnic Mělník
Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník 00 066 320

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště 00 066 621

Správa a údržba silnic Poděbrady
U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady 00 066 931

Správa a údržba silnic Praha-západ
Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5-Zbraslav 00 067 636

Správa a údržba silnic Příbram
Drásov 262 61 Višňová u Příbrami 00 067 938

Správa a údržba silnic Rakovník
O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník 00 068 225

Správa a údržba silnic Králův Dvůr
Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr 00 065 099

Správa a údržba silnic Říčany
Žižkova 263, 251 01 Říčany 00 067 237

Budějovický

Správa a údržba silnic České Budějovice
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice 00 070 068

Správa a údržba silnic Český Krumlov
Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov 00 070 394

Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec
Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec 00 070 661

Správa a údržba silnic Písek
Vrcovická 2148, 397 11 Písek 00 071 382

Správa a údržba silnic Prachatice
Žernovická, 383 11 Prachatice 00 071 633

Správa a údržba silnic Strakonice
ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice 00 071 935

Správa a údržba silnic Tábor
Vožická 2107, 390 41 Tábor 00 072 249

Plzeňský

Správa a údržba silnic Domažlice
Sadová 324, 344 79 Domažlice 00 073 679

Správa a údržba silnic Klatovy
Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy 00 074 870

Správa a údržba silnic Kralovice
Žatecká 732, 331 41 Kralovice 00 075 779

Správa a údržba silnic Rokycany
Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany 00 075 957

Správa a údržba silnic Starý Plzenec
Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec 00 075 477

Správa a údržba silnic Stříbro
Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro 00 076 520

Karlovarský

Správa a údržba silnic Cheb
Vrázova 10, 350 99 Cheb 00 073 938

Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů
Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů 00 074 390

Správa a údržba silnic Sokolov
Chebská 282, 356 04 Sokolov00 076 147

Ústecký

Správa a údržba silnic Děčín
Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 900 078 557

Správa a údržba silnic Chomutov
Pražská 6, 430 01 Chomutov00 078 981

Správa a údržba silnic Litoměřice
Nádražní 1, 412 33 Litoměřice00 080 071

Správa a údržba silnic Louny
Poděbradova 26, 440 30 Louny00 080 268

Správa a údržba silnic Most
Žižkova 876, 436 41 Litvínov00 080 497

Správa a údržba silnic Teplice
Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic00 080 837

Správa a údržba silnic Ústí nad Labem
Gogolova 19, 400 04 Trmice00 081 345

Liberecký

Správa a údržba silnic Česká Lípa
Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa00 078 212

Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou
Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou00 079 278

Správa a údržba silnic Liberec
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI00 079 600

Správa a údržba silnic Semily
Vysocká 576, 513 30 Semily00 085 634

Králové-
hradecký

Správa a údržba silnic Hradec Králové
Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice00 083 739

Správa a údržba silnic Jičín
Koněvova 467, 506 24 Jičín00 084 328

Správa a údržba silnic Náchod
Broumovská 90, 547 01 Náchod-Malé Poříčí00 084 611

Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou
Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou00 085 341

Správa a údržba silnic Trutnov
Sportovní 508, 541 03 Trutnov 300 086 215

Pardubický

Správa a údržba silnic Chrudim
Tovární 1150, 537 83 Chrudim00 084 077

Správa a údržba silnic Litomyšl
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl00 085 901

Správa a údržba silnic Pardubice
Doubravice 98, 533 54 Pardubice00 085 031

Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí
Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí00 086 584

Jihlavský

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod00 083 437

Správa a údržba silnic Jihlava
Kosovská 16, 586 01 Jihlava00 090 450

Správa a údržba silnic Pelhřimov
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov00 071 048

Správa a údržba silnic Třebíč
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč00 091 499

Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou00 92 789

Brněnský

Správa a údržba silnic Blansko
Komenského 2, 678 11 Blansko00 088 587

Správa a údržba silnic Brno
Ořechovská 35, 619 64 Brno00 088 943

Správa a údržba silnic Břeclav
Sovadinova 8, 690 34 Břeclav00 089 311

Správa a údržba silnic Hodonín
Brněnská 3254, 695 01 Hodonín00 090 069

Správa a údržba silnic Vyškov
Křečkovská 17, 682 11 Vyškov00 092 215

Správa a údržba silnic Znojmo
Kotkova 24, 669 50 Znojmo00 092 452

Olomoucký

Správa a údržba silnic Olomouc
Lipenská 120, 772 37 Olomouc00 096 415

Správa a údržba silnic Prostějov
Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov00 091 219

Správa a údržba silnic Přerov
Tovačovská 974, 750 11 Přerov00 097 721

Správa a údržba silnic Šumperk
Zábřežská 70, 787 96 Šumperk00 098 051

Ostravský

Správa a údržba silnic Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál00 095 079

Správa a údržba silnic Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek00 095 435

Správa a údržba silnic Karviná
Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná00 095 711

Správa a údržba silnic Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín00 096 032

Správa a údržba silnic Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava00 096 857

Zlínský

Správa a údržba silnic Kroměříž
Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž00 090 832

Správa a údržba silnic Uherské Hradiště
Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště00 091 839

Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí
Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí00 098 388

Správa a údržba silnic Zlín
K majáku 5001, 761 23 Zlín00 089 702

Ministerstvo kultury

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský

Státní vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno00 069 892

Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Letenská 4, 118 01 Praha 149 276 433

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
zámek, 252 63 Roztoky u Prahy00 069 850

České muzeum výtvarných umění v Praze
Husova 19/21, 110 00 Praha 100 069 922

Budějovický

Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Riegrova 3, 370 59 České Budějovice00 073 504

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice00 073 539

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou00 073 512

Plzeňský

Státní vědecká knihovna v Plzni
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň00 078 077

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň00 228 745

Západočeská galerie v Plzni
Pražská 13, 301 50 Plzeň00 263 338

Galerie Klatovy-Klenová
zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou00 177 270

Karlovarský

Galerie výtvarného umění v Chebu
nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb00 369 021

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary66 362 768

Ústecký

Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem00 083 186

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Žižkova 835, 434 01 Most47 325 011

Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice00 083 241

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Michalská 7, 412 01 Litoměřice00 083 259

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem00 360 643

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská 29/34, 440 01 Louny00 360 724

Státní galerie výtvarného umění v Mostě
Pražská ulice, 434 01 Most00 361 160

Liberecký

Státní vědecká knihovna v Liberci
nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec00 083 194

Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11, 460 01 Liberec00 083 232

Oblastní galerie v Liberci
U tiskárny 1, 460 00 Liberec00 083 267

Králové-
hradecký

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové
Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové00 412 821

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové00 088 382

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové00 088 404

Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
Smiřických 272, 547 00 Náchod00 371 041

Pardubický

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č. 2, 530 02 Pardubice14 450 542

Východočeská galerie v Pardubicích
Zámek č. 3, 530 00 Pardubice00 085 278

Jihlavský

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 00 Jihlava00 094 854

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod13 582 143

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě00 167 959

Brněnský

Ústav archeologické památkové péče Brno
Kaloudova 30, 614 00 Brno48 511 005

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Úprkova 1, 695 00 Hodonín00 373 290

Olomoucký

Státní vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, 771 77 Olomouc00 100 625

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc00 100 609

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc00 494 569

Ostravský

Státní vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava00 100 579

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jurečkova 9, 763 01 Ostrava00 373 231

Zlínský

Státní galerie ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín00 094 889

Ministerstvo zemědělství

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Praha

Střední odborné učiliště potravinářské
Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice00 639 214

Střední odborné učiliště Uranie
U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice00 638 862

Střední odborné učiliště a Učiliště
Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice00 638 871

Střední odborné učiliště zemědělské
U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle00 069 621

Střední odborné učiliště zemědělské
K učilišti 165, 102 00 Praha 10-Štěrboholy00 069 604

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín00 638 846

Středočeský

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Zámek 1, 258 27 Vlašim14 798 425

Integrovaná střední škola technická
Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3-Závodí00 069 451

Integrovaná střední škola a Učiliště
Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný00 069 485

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Boží Voda 230, 277 21 Liběchov00 069 540

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou00 069 558

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště00 069 566

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové00 069 574

Střední odborné učiliště zemědělské
Opolanská 92, 289 07 Libice nad Cidlinou14 801 647

Střední odborné učiliště potravinářské
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy14 802 015

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
262 22 Hluboš 100 069 647

Střední odborné učiliště zemědělské
U stadionu 1135, 271 80 Nové Strašecí14 802 201

Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
Žatecká 1, 270 33 Jesenice00 069 663

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav00 069 515

Střední odborné učiliště a Učiliště
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany14 803 844

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
270 23 Křivoklát-Písky00 069 434

Budějovický

Integrovaná střední škola
Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou00 073 130

Střední odborné učiliště stavební a Učiliště
Nemanická 7, 371 68 České Budějovice00 582 280

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Husova 548, 374 23 Trhové Sviny00 073 148

Střední odborné učiliště zemědělské
Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň00 073 181

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska00 073 229

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
384 25 Dub u Prachatic 8300 073 245

Střední a odborné učiliště zemědělské
U sladovny 671, 388 16 Blatná00 066 079

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Palackého 81/I, 389 21 Vodňany00 073 270

Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště
Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor00 667 536

Střední odborné učiliště zemědělské
Pohorská 86, 382 41 Kaplice00 476 994

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice00 073 172

Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště
Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň00 510 912

Integrovaná střední škola lesnická
1. máje 194, 385 01 Vimperk00 073 237

Karlovarský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Plzeňská 330, 364 11 Toužim00 669 831

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Hornická 28, 362 35 Abertamy00 077 542

Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská, Odborné učiliště a Učiliště
Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb00 077 461

Plzeňský

Střední a odborné učiliště potravinářské a služeb
Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy00 077 607

Střední odborné učiliště zemědělské
U kapličky 761, 342 30 Sušice II00 077 615

Střední odborné učiliště zemědělské
nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice00 077 704

Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště
Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany00 077 755

Střední odborné učiliště zemědělské
Plzeňská 231, 348 02 Bor00 077 879

Integrovaná střední škola
Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn00 376 469

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Blatenská 313, 341 11 Horažďovice00 077 631

Střední odborné učiliště a Učiliště
Oselce 1, 335 46 Oselce00 077 691

Liberecký

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Valdštejnská 183, 472 33 Doksy00 082 490

Integrovaná střední škola
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou00 087 891

Integrovaná střední škola a Odborné učiliště potravinářské
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou15 043 151

Střední odborné učiliště a Učiliště
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách00 082 554

Střední odborné učiliště lesnické
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice18 384 129

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad Popelkou00 230 910

Ústecký

Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Na poříčí 5, 400 04 Trmice00 082 627

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Fláje 170, 346 01 Litvínov 100 082 619

Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
Jirkovská 119, 431 41 Údlice00 082 520

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště zemědělské
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice00 082 571

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany18 380 824

Králové-

hradecký

Střední odborné učiliště
503 56 Hlušice 100 087 751

Střední odborné učiliště
Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad00 087 726

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují00 087 823

Střední odborné učiliště potravinářské
Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice15 061 507

Střední odborné učiliště
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř00 087 815

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
Nádražní 296, 517 73 Opočno00 087 874

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Fořt 43, 543 43 Černý Důl 300 087 912

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou00 195 057

Pardubický

Střední odborné učiliště zemědělské
Žižkova 139, 533 12 Chvaletice00 087 840

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
533 71 Dolní Roveň 18900 087 831

Střední odborné učiliště zemědělské
Předměstí 427, 561 69 Králíky00 087 939

Integrovaná střední škola technicko-hospodářská
Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto00 087 947

Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu
A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí15 028 941

Střední odborné učiliště zemědělské
Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem00 087 858

Střední odborné učilištěČs. armády 485, 572 21 Polička

00 087 904

Brněnský

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov00 053 198

Střední odborné učiliště
Sadová 338, 664 43 Želešice00 053 228

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě00 054 721

Střední odborné učiliště
Purkyňova 6, 692 01 Mikulov00 540 374

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov00 225 797

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou00 837 351

Střední odborné učiliště potravinářské
Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín00 103 888

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov00 055 166

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
Uhelná 6, 669 02 Znojmo00 530 506

Střední odborné učiliště a Učiliště
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice00 056 324

Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad00 055 468

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
Vinařů 354, 696 81 Bzenec00 053 155

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Urbanova 625, 697 36 Kyjov00 053 163

Střední odborné učiliště zemědělské
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo00 055 301

Střední odborné učiliště lesnické
696 81 Bzenec-Přívoz 73500 230 936

Jihlavský

Střední odborné učiliště opravárenské
Školní 1A, 586 01 Jihlava00 056 260

Střední odborné učiliště zemědělské
Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice00 055 069

Střední odborné učiliště zemědělské
Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem00 056 286

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
675 44 Lesonice 200 230 944

Střední odborné učiliště zemědělské
Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou00 073 211

Integrovaná střední škola
Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou00 087 742

Střední odborné učiliště zemědělské
Demlova 890, 674 01 Třebíč00 055 077

Střední odborné učiliště zemědělské
Hornoměstská 35, 594 12 Velké Meziříčí00 055 450

Střední odborné učiliště lesnické
Petrovice, 592 31 Nové Město na Moravě00 230 952

Olomoucký

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov00 054 941

Střední odborné učiliště zemědělské
Stromořadí 420, 783 91 Uničov00 844 128

Střední odborné učiliště zemědělské
Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u Javorníka00 099 791

Střední odborné učiliště zemědělské
Palackého 338, 789 83 Loštice00 100 498

Středisko praktického vyučování zemědělské
9. května 194, 750 02 Přerov 45 180 369

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Gorazdovo nám. 1, 772 11 Olomouc00 100 382

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště a Učiliště
Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou00 099 783

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh00 409 014

Střední odborné učiliště potravinářské
U jatek 8, 790 01 Jeseník00 495 433

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Opavská 4, 785 01 Šternberk00 100 391

Zlínský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod00 055 107

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky00 054 771

Střední odborné učiliště potravinářské
Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí00 098 833

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín00 099 813

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž00 054 879

Středisko praktického vyučování
Třebízského 195, 768 24 Hulín00 226 165

Ostravský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice00 100 307

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov00 489 875

Integrovaná střední škola
Školní 416, 739 91 Jablunkov00 100 340

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Komenského 215, 742 83 Klimkovice00 409 006

Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště
Bílá 144, 739 15 Staré Hamry00 100 331

Střední odborné učiliště zemědělské
Na hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek00 408 999

Střední odborné učiliště zemědělské
Olomoucká 18, 746 01 Opava00 100 412

Ministerstvo zdravotnictví

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Hlavní
město
Praha

Ústav léčebné rehabilitace
Horáčkova 1/1096, 140 00 Praha 445 245 649

Středočeský
kraj

Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu
Zdaboř, 261 05 Příbram00 023 876

Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie
262 04 Nová Ves pod Pleší00 068 683

Nemocnice s poliklinikou
Kutnohorská 581, 281 63 Kostelec nad Černými lesy00 873 811

Ústecký kraj

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem00 673 544

územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem 00829013

Budějovický
kraj

Nemocnice České Budějovice
Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice 00 072 711

územní středisko Záchranné služby
Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice 48199931

Plzeňský kraj

územní středisko Záchranné služby v Plzni
tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 45333009

Liberecký kraj

územní středisko Záchranné služby v Liberci
Husova 976/37, 460 63 Liberec46744991

Královéhradecký kraj

územní středisko Záchranné služby Hradec Králové
Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové48145122

Kraj Vysočina

územní středisko Záchranné služby v Jihlavě
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava47366630

Jihomoravský kraj

územní středisko Záchranné služby
náměstí 28. října 23, 602 00 Brno 00346292

Olomoucký kraj

územní středisko Záchranné služby v Olomouci
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc00849103

Kraj Moravskoslezský

územní středisko Záchranné služby
17. listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba 48804525

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Ústecký

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
411 74 Snědovice 100 673 714

Diagnostický ústav sociální péče
411 12 Čížkovice00 389 714

Liberecký

Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež
Lužická 7, 460 01 Liberec00 081 779

Králové-
hradecký

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
Strozziho 1333 508 20 Hořice v Podkrkonoší13 583 212

Jihlavský

Diagnostický ústav sociální péče
Dobešovská 1, 394 94 Černovice00 582 263

Brněnský

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
683 02 Habrovany 113 693 824

Příloha č. 2

Příloha obsahuje seznam organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nepřevádí na kraje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj:

Název, sídlo, identifikační číslo organizační složky státu:

Hlavní
město Praha

Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka
Loretánská 19/104 a 17/103, 118 00
Praha 148 134 546

Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla
Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 161 387 339

Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola
Holečkova 4, 150 00 Praha 548 134 368

Dětský diagnostický ústav
U Michelského lesa 222, 141 00
Praha 448 134 333

Diagnostický ústav pro mládež
Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 461 386 308

Diagnostický ústav pro mládež
Lublaňská 33, 120 00 Praha 249 625 357

Dětský výchovný ústav
Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 265 993 381

Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: "Středisko pro mládež Klíčov"
Čakovická 51, 190 00 Praha 963 110 261

Středočeský

Dětský diagnostický ústav
Pražská 151, 252 29 Dobřichovice61 384 810

Dětský výchovný ústav
280 02 Býchory 5248 665 771

Dětský výchovný ústav
Rumburská 54, 277 21 Liběchov49 518 879

Dětský výchovný ústav
257 08 Načeradec 161 664 642

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
262 12 Obořiště 161 100 544

Výchovný ústav pro mládež
Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora49 543 261

Česko-
budějovický

Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené
Riegrova 1, 370 01 České Budějovice60 075 961

Dětský diagnostický ústav
Homole 90, 370 01 České Budějovice60 076 178

Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice60 075 821

Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola
Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec60 816 911

Plzeňský

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Karlovarská 67, 328 18 Plzeň49 778 129

Výchovný ústav pro děti a mládež
Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň48 342 998

Dětský výchovný ústav
Měcholupy 2, 339 01 Klatovy61 781 517

Výchovný ústav pro mládež
338 10 Terešov 148 380 253

Karlovarský

Výchovný ústav pro mládež
Školní 9, 362 25 Nová Role00 077 941

Výchovný ústav pro děti a mládež
Jiráskova 344, 364 52 Žlutice00 077 917

Ústecký

Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
tř. Vítězství 70, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem47 274 379

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
441 01 Buškovice 20349 123 947

Výchovný ústav pro děti a mládež
Čapkova 5, 407 53 Jiříkov00 412 040

Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty
pod Milešovkou61 515 442

Výchovný ústav pro mládež
Pšov 1, 441 01 Podbořany-Pšov49 123 734

Výchovný ústav pro děti a mládež

431 58 Místo 66

61 345 741

Liberecký

Dětský diagnostický ústav
U Opatrovny 3, 460 01 Liberec46 748 083

Dětský výchovný ústav
Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře62 237 047

Výchovný ústav pro děti a mládež
Školní 438, 463 31 Chrastava00 361 348

Králové-
hradecký

Obchodní akademie, Obchodní škola
a Praktická škola pro tělesně postižené
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně49 290 274

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové62 690 001

Výchovný ústav pro mládež
Dvořákova 474, 543 71 Hostinné60 153 385

Dětský výchovný ústav
Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí60 884 754

Dětský výchovný ústav
Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí60 153 261

Husův domov
Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem62 048 660

Dětský výchovný ústav
Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov60 153 628

Pardubický

Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec60 103 264

Výchovný ústav pro děti a mládež
5. května 383, 561 69 Králíky49 314 904

Jihlavský

Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Jirákova 285, 394 94 Černovice00 410 802

Dětský výchovný ústav
Dělnická 1, 586 01 Jihlava60 545 933

Výchovný ústav pro děti a mládež
Horní 617, 394 64 Počátky00 073 342

Výchovný ústav pro mládež
K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí48 895 440

Speciální školy pro žáky s více vadami
Březejc
Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí48 897 574

Brněnský

Speciální školy pro zrakově postižené
Hlinky 156, 603 00 Brno62 157 370

Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež
Hlinky 156, 603 00 Brno65 353 650

Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky s vadami řeči
Veslařská 234, 637 00 Brno62 157 787

Dětský diagnostický ústav
Hlinky 140, 603 69 Brno00 567 256

Diagnostický ústav pro mládež
Veslařská 246, 637 00 Brno62 158 384

Výchovný ústav pro děti a mládež
Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov49 438 905

Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola
Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě62 073 079

Výchovný ústav pro mládež
Zámek 1, 671 38 Višňové49 438 921

Olomoucký

Výchovný ústav pro mládež
Novosady 248, 751 14 Dřevohostice00 842 796

Výchovný ústav pro děti a mládež
Kouty nad Desnou 3, 788 12 Loučná nad Desnou00 843 016

Dětský výchovný ústav
Ústavní 9, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček00 601 811

Dětský výchovný ústav
751 25 Veselíčko 100 842 788

Výchovný ústav pro mládež
Klášterní 251, 790 55 Vidnava00 843 024

Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež
Komenského 154, 790 65 Žulová64 988 287

Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené
Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc00 844 071

Ostravský

Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené
Dostojevského 12, 746 01 Opava47 813 229

Dětský diagnostický ústav
735 81 Bohumín-Šunychl 46362 331 264

Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky00 601 969

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín00 601 586

Dětský výchovný ústav
Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko62 331 507

Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež
Slezská 23/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka62 348 043

Zlínský

Speciální školy pro sluchově postižené
Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí00 843 598

Dětský výchovný ústav
Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem63 458 896

Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické
768 72 Chvalčov 4763 458 811

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště
Zámecká 107, 768 04 Střílky47 935 740