Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

ČL. I

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

(4) Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. ".

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slovem "zákona" vypouští čárka a doplňují se slova "v budovách (dále jen "byty a nebytové prost ory"), ".

3. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova "právního vztahu" nahrazují slovy "práva, které se zapisuje do katastru ".

4. V § 2 odst. 3 se slova "louky, pastviny" nahrazují slovy "trvalé travní porosty ".

5. V § 2 odst. 4 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která včetně poznámek pod čarou č. 2g) a 2h) znějí:

"g) oprávnění rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy nebo statutárního města hospodařit s majetkem obce, 2g)

h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší, 2h)

2g) § 31 zákona č. 576/1990 Sb. , o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

2h) § 7 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník .
§ 21 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.
§ 10 zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách.
§ 27 zákona č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ( zákon o nadacích a nadačních fondech). ".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).

6. V § 3 písm. b) se slovo "staveb" nahrazuje slovem "budov " a za slovo "nemovitostí," se vkládají slova "čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů ".

7. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "o stavbách," vkládají slova "o bytech a nebytových prostorech, ", spojka "a" se nahrazuje čárkou a za slova "o právních vztazích" se doplňují slova "a právech a skutečnostech uvedených v § 2 odst. 4 písm. b) až i), ".

8. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo "leží," vkládají slova "a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu, ".

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se zrušují slova "příslušností stavby k části obce a" a za slovo "využití" se doplňují slova "a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena, ".

10. V § 5 odst. 1 písm. d) a f) se zrušují slova ", příslušností stavby k části obce".

11. V § 5 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) poznámku 7) v katastru do 30 dnů po doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru; tuto poznámku katastrální úřad zruší do 30 dnů po doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení pominuly. ".

12. V § 5 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

13. § 6 včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) zní:

"§ 6

Zápis jiných údajů a jejich změn se provádí na základě

a) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného [ § 10 odst. 1 písm. d) ], jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu, 10a) je-li takové rozhodnutí nebo souhlas vyžadován,

b) rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu, 10b) který zároveň stanoví státnímu orgánu povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu.

10a) § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb. , ve znění zákona č. 83/1998 Sb .
§ 8 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona .
§ 2 , § 14 písm. b) a § 15 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu.
§ 31 zákona č. 138/1973 Sb. , o vodách (vodní zákon ).
Zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

10b) § 51 zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zá kona č. 548/1991 Sb.
§ 7 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění zák ona č. 425/1990 Sb . a zákona č. 242/1992 Sb.
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb.
, o ochraně přírody a krajiny.
§ 9 zákona č. 284/1991 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb . ".

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 10d) zní:

"§ 6a

(1) Jiné údaje katastru než údaje o právních vztazích, závazné údaje katastru ( § 20 ) a údaje o polohovém určení nemovitostí a katastrálních území je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud

a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo

b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost těchto údajů. 10d)

(2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících a evidencích veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřad tyto údaje může porovnat s údaji katastru; v případě zjištěných rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru uvede do souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při tomto jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyb v katastrálním operátu ( § 8 ).

10d) § 27 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. ".

15. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru" nahrazují slovy "jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru " .

16. § 13 zní:

"§ 13

(1) Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu. Lze ji provést

a) novým mapováním,

b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav.

(2) Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území.

(3) Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu. Pokud má být obnova katastrálního operátu provedena podle odstavce 1 písm. a) nebo b) , oznámí její zahájení katastrální úřad dotčené obci.

(4) Při obnově katastrálního operátu se do katastrální mapy doplňují parcely zemědělských a lesních pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem podle § 29 odst. 3 , pokud to umožňuje kvalita jejich původního zobrazení. ".

17. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a Obnova katastrálního operátu novým mapováním

K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí, pokud geometrické určení a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současnému vedení katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného stavu. ".

18. V § 14 odst. 1 větě první se za slovo "operátu" vkládají slova "novým mapováním ".

19. V § 14 odstavec 6 zní:

"(6) Pokud dojde k rozporu v tvrzení vlastníků a jiných oprávněných o průběhu hranic pozemků, považují se za platné ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu. Ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném katastrálním operátu se vyznačí jako sporné. ".

20. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15 Obnova katastrálního operátu přepracováním

(1) Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa z grafické formy do formy grafického počítačového souboru.

(2) Při obnově katastrálního operátu přepracováním se vypočtou a do katastru zavedou výměry parcel vypočtené ze souřadnic grafického počítačového souboru, pokud nebyly dříve určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu. ".

21. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu pozemkových úprav. Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena souvislá část katastrálního území a považuje-li to s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné. V územích, kde je katastrální operát obnoven na podkladě výsledků pozemkových úprav, se nepoužijí ustanovení § 16 . ".

22. Nad § 16 se vkládá nový nadpis, který zní:

"Námitky a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu ".

23. V § 16 odst. 1 se číslovka "30" nahrazuje slovy "10 pracovních ".

24. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru. ".

25. V § 16 odst. 3 se věta první nahrazuje touto větou:
"Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. ".

26. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(3) Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem určeným zvláštním právním předpisem, 12a) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví.

12a) § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 284/1991 Sb. , ve znění zákona č. 217/1997 Sb . ".

27. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 12b) znějí:
"Geometrický plán není nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního předpisu. 12b) V těchto případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového plánu. Náležitosti upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis.

12b) § 4 odst. 2 zákona č. 284/1991 Sb. , ve znění zákona č. 38/1993 Sb . a zákona č. 217/1997 Sb .
Zákon č. 229/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

28. Poznámka pod čarou č. 13) zní:

"13) § 12 odst.2 zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. ".

29. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"(3) Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s úředním oprávněním. 13a)

13a) § 13 odst.1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. ".

30. Poznámka pod čarou č. 14) zní:

"14) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností, ve znění zákon a č. 164/1999 Sb . ".

31. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

"§ 21a

Právo k údajům katastru vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální. Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 3 . Šířit údaje katastru lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. ".

32. V § 22 odstavce 2, 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 14a) znějí:

"(2) Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem ve formě stanovené prováděcím právním předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení.

(3) K údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě za úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud právní předpis 14a) stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům, děje se tak bezúplatně.

14a) Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
§ 12 zákona č. 289/1995 Sb.,
§ 2 vyhlášky č. 98/1992 Sb. , o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem,
§ 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb. , o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků,
§ 128 zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád. ".

33. V § 22 se odstavce 5 a 6 zrušují.

34. V § 23 písm. e) se slova "katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem" nahrazují slovy "k zápisu do katastru ".

35. V § 23 písm. h) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i) užije údajů katastru k jiným účelům, než je stanoveno v § 1 odst. 3 ,

j) šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo nedodrží podmínky šíření údajů katastru stanovené prováděcím právním předpisem. ".

36. V § 24 písm. b) a v § 25 odst. 2 se písmeno "h)" nahrazuje písmenem "j) ".

37. V § 27 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

"c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, ".

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena e) až l).

38. Poznámka pod čarou č. 17) zní:

"17) § 7 zákona č. 200/1994 Sb. ".

39. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.

40. V § 30 odst. 1 písm. d) se za slovo "plánů" vkládají slova ", vyhotovování upřesněných přídělových plánů ".

41. V § 30 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů a úplaty za ně, ".

42. V § 30 odst. 1 písm. f) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) výměnný formát poskytovaných a přebíraných údajů informačního systému katastru,

h) podmínky šíření údajů katastru. ".

43. V § 30 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Přejímání a porovnávání údajů katastru a jiných informačních systémů upraví nařízení vlády. ".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A POZEMKOVÝCH ÚŘADECH

ČL. II

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., se mění takto:

V § 9a odst. 2 v první větě se čárka za slovem "vlastníků" nahrazuje tečkou a slova "a to ještě před vydáním rozhodnutí podle § 9 odst. 6." se zrušují.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ZEMĚMĚŘICTVÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM

ČL. III

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, ".

2. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: "Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem. ". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je uveden v odstavci 4 . ".

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČL. IV

1. Zemědělské pozemky, které byly v katastru dosud evidovány v druhu pozemku louka a pastvina, se od účinnosti tohoto zákona evidují v druhu pozemku trvalé travní porosty.

2. Fyzické osoby, kterým bylo vydáno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, do dne účinnosti tohoto zákona, mohou ode dne účinnosti tohoto zákona ověřovat i kopie geometrických plánů, upřesněné přídělové plány a nové soubory geodetických informací katastru nemovitostí.

ČÁST PÁTÁ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

ČL. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČL. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.