Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8 , § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 :

ČL. I

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a vyhlášky č. 548/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 11b a 11c zní:

"(1) Položka "A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. Dále obsahuje povolenky na emise skleníkových plynů (dále jen "povolenky na emise") 11b) bez ohledu na výši ocenění a další obdobná práva, zejména individuální preferenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen "preferenční limity") 11c) bez ohledu na výše ocenění; u prvního držitele 1lc) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

l1b) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

11c) Například zákon č. 256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. , zákona č. 41/2004 Sb. , zá kona č. 85/2004 Sb. , zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb. , nařízení vlády č. 244/2004 Sb. , o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb. , a nařízení vlády č. 196/2005 Sb. , o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. ".

2. V § 7 odst. 6 se na konci věty doplňují slova "zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění ".

3. Poznámka pod čarou č. 18 zní:

"18) § 81 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. ".

4. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) Položka "B. II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje pohledávky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu pohledávky. ".

5. V § 15 odst. 4 se poslední věta zrušuje.

6. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Položka "A. I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků" obsahuje zejména oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů a oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky. V případě aktivního zůstatku se tato položka uvádí v pasivech rozvahy (bilance) v záporné hodnotě. ".

7. V § 24 odstavec 3 zní:

"(3) Položka "B. III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje závazky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu závazku. ".

8. V § 24 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

9. V § 26 odst. 5 se na konci písmene h) doplňují věty "Dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů a spotřebu povolenek na emise. Spotřeba preferenčních limitů a povolenek na emise je vykázána bez ohle du na jejich následné vyřazení 27a). ".
Poznámka pod čarou č. 27a zní:

"27a) § 12 zákona č. 695/2004 Sb. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skle níkových plynů a o změně některý ch zákonů. ".

10. V § 27 na konci odstavce 7 se doplňují věty "Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Ocenění povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem 11b) nebo držitelem 11c) se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34. Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady. ".

11. V § 30 odst. 1 se na konci písmene w) doplňuje věta "Dále účetní jednotka uvede údaj o individuáln ím referenčním množství mléka 11c), individuální produkční kvótě 11c), indivi duálním limitu prémiových právu 11c) a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost. ".

12. V § 32 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) vy řazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, ".

13. § 34 včetně nadpisu zní:

"§ 34 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekv ivalencí u cenných papírů a podí

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, například tuzemská nebo zahraniční burza, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů na veřejném trhu v krátkodobém horizontu, se účtují jako náklad nebo výnos.

(2) Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocen í ) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúč tuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení prostřednictvím účtů nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného znehodnocení podle předchozí věty na účty výnosů.

(3) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92. ".

14. § 35 včetně nadpisu zní:

"§ 35 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajiš ť ovacích derivátů

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajiš ť uje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, se účtují jako náklad nebo výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajiš ť ujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 92. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány ná klady nebo výnosy spojené se za jišťovanými položkami.

(3) Derivát se považuje za zajiš ť ovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky:

a) na počátku zajištění je zajišť ovací vztah formálně zdokumentován,

b) zajištění je efektivní,

c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posu zovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajiš ť ovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu za ji š ť ovacího vztahu je poměr mezi změnami reálné ho d noty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajiš ť ovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajiš ť ovac ího derivátu odpovídající zajišť ovanému riziku v intervalu 80 % - 125 %. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

(5) Přestane-li splňovat zajiš ť ovací derivát podmínky podle odstavce 3 , účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

(6) Za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity a očekává se jeho splnění dodáním komodity. ".

15. § 36 včetně nadpisu zní:

"§ 36 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)
Změny reálné hodnoty derivátů určen
ý ch k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 35 odst. 3 a 4 , se účtují jako náklad nebo výnos. ".

16. § 36a včetně nadpisu zní:

"§ 36a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní j ednotka nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)
Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní
jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako náklad nebo výnos. ".

17. V § 39 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) povolenky na emise a preferenční limity. ".

18. V § 42 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, bez ohledu na to, zda je účtováno výsledkově nebo rozvahově. ".

19. V příloze č. 1 název položky A. I.3. pasiv zní: "Oceňovací rozd í ly z přecenění finančního majetku a závazků ".

20. V příloze č. 1 název položky B. II.15. aktiv zní: "Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí ".

21. V příloze č. 1 název položky B. III.16. pasiv zní: "Závazky z pevných termínovaných operací a opcí ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Pro účtování o preferenčních limitech nabytých v účetních obdobích, která předcházela účetnímu období započatému v roce 2006, použijí účetní jednotky účetní metody, které byly použity při jejich nabytí, a to až do doby jejich vyřazení bez ohledu na nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.