Program Zákon

Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 296/1995 Sb. , zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb.:

§ 1

(1) Výroční finanční zprávu předkládá politická strana a politické hnutí Poslanecké sněmovně na předepsaném formuláři s přílohami.

(2) Vzor formuláře je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha VZOR F'ORMULÁŘE

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok ………..

Podatelna PSP ČR

Název politické strany / politického hnutí:

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:

Sídlo politické strany / politického hnutí:

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):

Politická strana / politické hnutí je v režimu*:

normální činnosti

pozastavení činnosti

zrušení ke dni

vstupu do likvidace ke dni ....

prohlášení konkursu na její majetek ke dni ....

Statutární orgán politické strany / politického hnutí:
Jméno, příjmení, titul, funkce, podpis:

Razítko
politické strany /politického hnutí

Datum:

* nehodící se škrtněte

Výroční finanční zprávu tvoří část I. až V.

Část. I.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce),
které tvoří účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto výkazy se přikládají v příloze k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.Počet příloh k části I ….. / počet stran …..

Část II.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.

Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.Počet stran ….. v příloze k části II.

Část III.
Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany/ politického hnutí.

a) Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí v členění podle § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poř. čís.

Název ukazatele

v tis. Kč

a

b

c

1

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů

 

2

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost)

 

3

Členské příspěvky

 

4

Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku

 

5

Úroky z vkladů

 

6

Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

7

Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí

 

8

Peněžité dary a dědictví

 

9

Ostatní příjmy

 

10

Celkem účetní výnosy (poř. čís. 1 až 9)

 

11

Nepeněžité dary a dědictví

 

12

Půjčky a úvěry

 

13

Příjmy celkem (poř. čís. 10 až 12)

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:

Vysvětlivky:

1. Příjmy se rozumí výnosy ve smyslu podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Částka v řádku č. 10 se rovná částce výnosů celkem ve výkazu zisku a ztráty.

3. Údaje v řádcích č. 11 a 12 nelze zjišťovat z výkazu zisku a ztráty.

4. Částky se zaokrouhlují na celé tisíce korun tak, že pokud je poslední trojčíslí částky vyjádřené v celých korunách menší než 500, zaokrouhluje se dolů a pokud se rovná 500 nebo je větší než 500, zaokrouhluje se nahoru.

b) Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí

Poř. čís.

Název ukazatele

v tis. Kč

a

b

c

1

Provozní výdaje

 

2

Mzdové výdaje (vč. výdajů na sociální pojištění a ostatních sociálních výdajů)

 

3

Výdaje na daně a poplatky

 

4

Výdaje na volby

 

5

Ostatní výdaje

 

6

Výdaje celkem (poř. číslo 1 až 5)

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivky:

1. Výdaji se rozumí náklady ve smyslu podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozní výdaje zahrnují:
spotřebu materiálu

spotřebu energie

spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek
opravy a udržování
cestovné náklady na reprezentaci
ostatní služby

3. Částka v řádku č. 6 se rovná částce nákladů celkem ve výkazu zisku a ztráty.

4. Částky se zaokrouhlují na celé tisíce korun tak, že pokud je poslední trojčíslí částky vyjádřené v celých korunách menší než 500, zaokrouhluje se dolů a pokud se rovná 500 nebo je větší než 500, zaokrouhluje se nahoru.

Část IV.
Přehled o přijatých darech a dárcích.
Počet stran ….. v části IV.

Dary od fyzických osob

a) peněžité dary

Jméno a příjmení dárce

Rodné číslo dárce

(bylo-li přiděleno),
jinak datum narození

Adresa místa trvalého pobytu dárce

Výše peněžitéhodaru v Kč

 

 

 

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivka:

Přesahuje-li dar výši podle § 17a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doloží se přehled o darech a dárcích dílem č. 1 příslušné darovací poukázky.

Technické náležitosti darovací poukázky a její vzor stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 438/2000 Sb.

Dary od fyzických osob

b) nepeněžité dary

Jméno a příjmení dárce

Rodné číslo dárce

(bylo-li přiděleno),

jinak datum narození

Adresa místa trvalého pobytu dárce

Hodnota daru v Kč

 

 

 

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivka:

Nepeněžitý dar se uvede v té hodnotě, v jaké je oceněn v účetnictví politické strany / politického hnutí, která musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dary od právnických osob

a) peněžité dary

Obchodní firma nebo název právnické osoby (dárce)

Identifikační číslo dárce
(bylo-li přiděleno),

jinak místo registrace

Sídlo dárce

Výše peněžitého daru v Kč

 

 

 

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivka:

Přesahuje-li dar výši podle § 17a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doloží se přehled o darech a dárcích dílem č. 1 příslušné darovací poukázky.

Technické náležitosti darovací poukázky a její vzor stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 438/2000 Sb.

Dary od právnických osob

b) nepeněžité dary

Obchodní firma
nebo název
právnické osoby (dárce)

Identifikační číslo dárce
(bylo-li přiděleno),
jinak místo registrace

Sídlo dárce

Hodnota
daruv Kč

 

 

 

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivka:
Nepeněžitý dar se uvede v té hodnotě, v jaké je oceněn v účetnictví politické strany / politického hnutí, která musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Část V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím.
Počet stran ….. v části V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím

Popis majetku

Zůstavitel

Rozhodnuti příslušného soudu

Hodnota majetku

 

 

(čj., datum rozhodnutí a den jeho právní moci)

v Kč

 

 

 

 

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
Vysvětlivky:

1. Hodnota majetku se uvede na podkladě usnesení soudu o dědictví, ve kterém je soudem určena obvyklá cena majetku podle § 175o občanského soudního řádu.

2. Pokud hodnota majetku nabytého dědictvím přesahuje 100 000 Kč, uvede se zůstavitel.