Program Zákon

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 85/1994 SB.

ČL. I

V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.,

se článek VII a příloha k zákonu č. 85/1994 Sb. zrušují.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O TELEKOMUNIKACÍCH

ČL. II

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 82 se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí:

"(12) Účastník veřejné telekomunikační služby je povinen zaplatit za podání námitky proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny za poskytnutou veřejnou telekomunikační službu jednorázový poplatek.

(13) Vláda nařízením stanoví výši poplatku. ".

2. V § 101 odst. 1 písm. b) se slova "66 a 75" nahrazují slovy "66, 75 a 82 ".

3. V § 109 odst. 1 se slova "a § 75 odst. 2" nahrazují slovy ", § 75 odst. 2 a § 82 odst. 13 ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

ČL. III

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.

2. V § 10 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

3. V § 10 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

ČL. IV

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova " , pokud není dále stanoveno jinak ".

2. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správní poplatek za vydané povolení k provozování výherních hracích přístrojů, vybraný obecním úřadem, je příjmem rozpočtu obce ve výši 50 %; zbývající část tohoto správního poplatku odvede obecní úřad na účet státního rozpočtu, spravovaný územním finančním orgánem místně příslušným podle sídla obecního úřadu, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení nabylo právní moci. Obecní úřad současně zašle územnímu finančnímu orgánu kopii povolení s vyznačením data, v němž nabylo právní moci. ".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

3. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova " , pokud není dále stanoveno jinak ".

4. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správní poplatek za vydané povolení k provozování výherních hracích přístrojů, vybraný krajským úřadem, je příjmem rozpočtu kraje ve výši 50 %; zbývající část tohoto správního poplatku odvede krajský úřad na účet státního rozpočtu, spravovaný územním finančním orgánem místně příslušným podle sídla krajského úřadu, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení nabylo právní moci. Krajský úřad současně zašle územnímu finančnímu orgánu kopii povolení s vyznačením data, v němž nabylo právní moci. ".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 131/2003 SB.

ČL. V

V části osmé článku VIII bodě 1 zákona č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

se za slovy "bodu 75" čárka nahrazuje slovem "a " a slova "a čl. III bodu 1" se zrušují.

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 354/2003 SB.

ČL. VI

V části třetí článku IV zákona č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních,

se bod 4 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O CELNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. VII

V § 5 odst. 4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,

se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 39a) zní:

"n) vykonává kontrolu označení provozovny a ukládá pokuty a povinnost odstranit nedostatky podle živnostenského zákona 39a),

39a) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena o) a p).

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

ČL. VIII

V § 6 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

písmeno a) zní:

"a) která vydává pouze zaknihované akcie nebo listinné akcie na jméno, tím není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou, ".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI SILNIČNÍ

ČL. IX

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb. a zákona č. 102/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 se slova "po železnici" zrušují.

2. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určeného výlučně k přepravě nákladů ( § 2 odst. 1 ), s kterým nepodnikají, nepoužívají jej při samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla), ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla. ".

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ČL. X

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání," zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně přepočtenou na českou měnu" nahrazují slovy "326 000 Kč ".

3. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu" nahrazují slovy "vznikla daňová povinnost podle § 23 ".

4. V § 4 odst. 1 písmeno r) zní:

"r) správcem daně je příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 , ".

5. V § 4 odst. 1 se za písmeno w) vkládají nová písmena x) a y), která znějí:

"x) místem podnikání u fyzických osob povinných k dani místo, kde uskutečňuje ekonomické činnosti,

y) veřejnoprávním subjektem stát a jeho organizační složky, kraje, obce, jakož i právnické osoby, které byly založeny nebo zřízeny zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, ".

Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno z).

6. V § 4 odst. 2 se v úvodní části textu větě první slova "elektrická energie" nahrazují slovem "elektřina " a věta druhá se zrušuje.

7. V § 4 odst. 3 písm. d) se za slova "vlastní činností" vkládají slova "obchodní majetek, kterým je " a slovo "oceněné" se nahrazuje slovem "oceněný ".

8. V § 5 odst. 2 se za slovo "rozumí" vkládá slovo "soustavná ", za slova "zemědělské výroby a" se vkládá slovo "soustavné " a za slova "účetních znalců" se vkládají slova " , a to vykonávané za účelem získání příjmů ".

9. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Veřejnoprávní subjekt se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani, a to i v případě, kdy za to přijímá úhradu. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Veřejnoprávní subjekt se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 3.

(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se pro účely tohoto zákona považuje organizační složka státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská část. ".

10. V § 6 odst. 2 se za slova "dlouhodobého nehmotného majetku" vkládají slova " , který je obchodním majetkem " a věta poslední se nahrazuje větami "Do obratu veřejnoprávního subjektu se dále nezahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 . Do obratu osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby povinné k dani, které uskutečňují ekonomické činnosti v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné v tuzemsku, se zahrnují pouze výnosy nebo příjmy za plnění uskutečněná touto provozovnou. ".

11. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a Místo plnění při dodání plynu a elektřiny

(1) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny obchodníkovi je místo, kde má obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro kterou je toto zboží dodáno, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje.

(2) Obchodníkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí osoba povinná k dani, která nakupuje plyn nebo elektřinu zejména za účelem jejich dalšího prodeje a její vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.

(3) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny jiné osobě než osobě uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud osoba, které je takto zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění pro toto nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba, které je zboží dodáno, sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro kterou je toto zboží dodáno, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje. ".

12. V § 10 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací a zábavní, pořádání kongresů, výstav a veletrhů, včetně organizování těchto služeb a poskytnutí s nimi přímo souvisejících služeb, ".

13. V § 10 odst. 6 v úvodní části textu se slova "která nemá" nahrazují slovy "které nemají ".

14. V § 10 odst. 6 písm. c) se slova "a poskytnutí informací" nahrazují slovy " , poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby ".

15. V § 10 odst. 6 písm. f) se slova "dopravních prostředků" nahrazují slovy "prostředků pro dopravu ".

16. V § 10 odst. 6 písm. h) se slova "provozování rozhlasového a televizního vysílání" nahrazují slovy "rozhlasové a televizní vysílání ".

17. V § 10 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) poskytnutí přístupu k přepravní, distribuční nebo přenosové soustavě pro plyn nebo elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo elektřiny jejím prostřednictvím, včetně přímo souvisejících služeb. ".

18. V § 10 odst. 7 v úvodní části textu se slova "která nemá" nahrazují slovy "které nemají " a za slova "podle § 6 odst. 1" se doplňují slova "anebo osobě identifikované k dani ".

19. V § 10 odst. 9 se v úvodní části textu slova "dopravního prostředku" nahrazují slovy "prostředku pro dopravu ".

20. V § 10 odst. 11 se slovo "provozování " zrušuje.

21. V § 11 odst. 3 se slova "základ daně se sníží" nahrazují slovy "je pořizovatel oprávněn snížit základ daně " a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro snížení základu daně platí obdobně § 42 . ".

22. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Převod nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, se považuje za dodání zboží. ".

23. V § 13 odst. 2 se slovo "bylo" nahrazuje slovem "je ".

24. V § 13 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně. ".

25. V § 13 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) zní:

"i) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh 10a), jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období 10b) daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly se shodnou výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně podle § 63 . Toto ustanovení se použije nejdříve pro vratné obaly dodané spolu se zbožím po nabytí účinnosti tohoto zákona.

10a) Zákon č. 477/2001 Sb. , o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve zněn í pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ".

26. V § 13 odst. 5 se za slovo "rozumí" vkládá slovo "trvalé " a slova "a použití" se nahrazují slovy "a poskytnutí ".

27. V § 13 odst. 7 písm. g) se slovo "nebo" na konci textu písmene zrušuje.

28. V § 13 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovy " , nebo " a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny podle § 7a . ".

29. V § 13 se na konci textu odstavce 8 doplňuje věta "Při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které nemajíc tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, plátci nebo osobě identifikované k dani, je osoba, pro kterou se toto dodání zboží uskutečnilo, povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 , pokud je místo plnění v tuzemsku. ".

30. V § 13 se na konci textu odstavce 9 doplňuje věta "Při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které nemají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, je osoba, která dodává toto zboží, povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 , pokud je místo plnění v tuzemsku. ".

31. V § 13 odst. 10 písm. b) poslední větě se slovo "nebo" zrušuje.

32. V § 13 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"d) přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce za teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu. 11a)

11a) § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpis ů . ".

33. V § 13 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 11b) znějí:

"e) dodání vratného obalu spolu se zbožím kupujícímu, pokud zákon nestanoví jinak; pokud je vratný obal dodán za úplatu, není jeho dodání považováno za dodání zboží pouze v případě, že je kupujícímu při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty po vrácení vratného obalu 11b), nebo

f) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

11b) § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ".

34. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování služeb, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně. ".

35. V § 14 odst. 4 písm. a) se slovo "využití" nahrazuje slovy "dočasné využití ".

36. V § 14 odst. 4 písmeno b) zní:

"b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně. ".

37. V § 14 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu 11a). ".

38. V § 15 odst. 1 se slova "plátci, je plátce povinen" nahrazují slovy "plátci nebo osobě identifikované k dani, jsou tyto osoby povinny ".

39. V § 15 odst. 3 se slovo "provozování" zrušuje.

40. V § 15 odst. 6 se slova "dopravního prostředku" nahrazují slovy "prostředku pro dopravu ".

41. V § 15 odst. 7 se slova "dopravního prostředku" nahrazují slovy "prostředku pro dopravu ".

42. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje dodání zboží s instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou nebo zasílání zboží podle § 18 . Pořizovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu. ".

43. V § 16 odst. 4 se za slovo "provozovnu" vkládají slova "a není plátcem podle § 94 odst. 11 " a slova "dokladu o přemístění" se nahrazují slovy "daňového dokladu podle § 35 ".

44. V § 16 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z třetí země, ".

45. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené v § 13 odst. 7 . ".

46. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí vratného obalu za úplatu. ".

47. V § 17 odst. 1 se slova "prodávajícím, prostřední osobou nebo zmocněnou třetí osobou" zrušují.

48. V § 17 odst. 7 písmeno c) zní:

"c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod. ".

49. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat a zaplatit daň podle § 108 na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu. ".

50. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu z tuzemska, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu plátcem, který zboží dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou, s výjimkou dodání nových dopravních prostředků, dodání zboží s montáží nebo instalací osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, a s výjimkou dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny, jestliže je zboží dodáno pro osobu, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně v tomto státu. Zasíláním zboží se rozumí i dodání zboží za podmínek vymezených v první větě z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani. ".

51. V § 19 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci množstevních limitů stanovených v § 80 . ".

52. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. ".

53. V názvu dílu 4 se slovo "zdanitelného" zrušuje.

54. V § 21 odst. 1 na konci první věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud zákon nestanoví jinak. ".

55. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) U dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. h) a při poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. g) , pouze však u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(3) Při dodání zboží včetně převodu nemovitostí a při poskytování služeb, které uskutečňují osoby, které v souladu s příslušnými předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. ".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

56. V § 21 odst. 4 písm. b) se za slovo "případech" vkládají slova " , kromě dodání nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, kde se plnění považuje za uskutečněné okamžikem účinnosti smlouvy, ".

57. V § 21 odst. 4 písm. c) se slovo "prodeji" nahrazuje slovem "vydražení ".

58. V § 21 odst. 6 písm. a) se slovo "nebo" na konci textu písmena zrušuje.

59. V § 21 odst. 7 písm. b) se slova " , pokud je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy dodavatele," zrušují a slova "elektrické energie" se nahrazují slovem "elektřiny ".

60. V § 21 odst. 7 písm. h) se slova "nebo smlouvy obdobného typu, kterou se příkazník zavazuje obstarat nějakou činnost pro příkazce, nebo" nahrazují čárkou.

61. V § 21 odst. 7 písm. i) se slova "nebo smlouvy obdobného typu, kterou se příkazník zavazuje obstarat nějakou činnost pro příkazce" zrušují.

62. V § 21 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem "nebo " a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) dnem zjištění přeúčtovávané částky při přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb podle § 13 odst. 4 písm. h) , § 14 odst. 3 písm. g) . ".

63. V § 21 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. i) vzniká povinnost přiznat daň ke dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, za podmínek uvedených v § 13 odst. 4 písm. i) . ".

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

64. V § 22 se v názvu paragrafu slovo "zdanitelného" zrušuje.

65. § 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19a) až 19d) zní:

"§ 23 Dovoz zboží

(1) Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká dnem, kdy podle předpisů upravujících vznik celního dluhu 19a) vzniká povinnost uhradit clo, a to i v případech, kdy je zboží dovezené beze cla při

a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

b) nezákonném dovozu zboží 19b),

c) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží 19c), nebo

d) porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno 19d).

(2) Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká rovněž dnem, kdy bylo rozhodnuto o vrácení zboží po jeho předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku.

(3) Bylo-li dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a rozhodnutí o propuštění zboží bylo učiněno na písemném celním prohlášení (Jednotném správním dokladu), daňová povinnost vniká dnem propuštění do příslušného celního režimu a daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení.

(4) Bylo-li dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla, daňová povinnost vzniká dnem ukončení celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla a plátce je povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byl režim dočasného použití s částečným osvobozením od cla ukončen, nejpozději dnem uplynutím lhůty 34 měsíců, daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu.

(5) Bylo-li dovážené zboží propuštěno osobě, která není plátcem, do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla, daňová povinnost vzniká dnem ukončení celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla a osobě, která není plátcem, vzniká povinnost dnem, kdy byl režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla ukončen, nejpozději uplynutím lhůty 34 měsíců, zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu.

19a) Například čl. 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

19b) Čl. 202 nařízení Rady (E H S) č . 2913/92.

19c) Čl. 50 až čl. 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

19d) Například čl. 37 nařízení Rady (EHS) č. 918/93. ".

66. V § 24 odst. 1 se slova "nebo ke dni zaplacení, a to k tomu dni, který nastane dříve" zrušují.

67. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

"§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

(1) Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko je plátce povinen přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den uskutečnění plnění se stanoví obdobně podle § 21 .

(2) Plnění je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost je přiznat.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění mimo tuzemsko. ".

68. V § 25 odst. 1 se v úvodní části textu za slovo "plátci" vkládají slova "nebo osobě identifikované k dani".

69. V § 25 odstavec 2 zní:

"(2) Za den pořízení zboží z jiného členského státu se považuje den uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21 . Daň jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani povinni uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jim vznikla povinnost přiznat daň. ".

70. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obdobně lze postupovat při vystavení daňového dokladu za zdanitelné plnění, na které byla před jeho uskutečněním ve stejném kalendářním měsíci přijata platba. ".

71. V § 26 odst. 5 se číslice "34" nahrazuje číslicí "35 " a slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak" se zrušují.

72. V § 28 odst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo platební kalendář ".

73. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmena h) doplňují slova " , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu ".

74. V § 28 odst. 2 písm. j) se slova "nebo výši platby" zrušují.

75. V § 28 odst. 2 písm. l) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

76. V § 28 odst. 4 písm. d) se za slovo "předmět" vkládá slovo "zdanitelného ".

77. V § 28 odst. 4 písm. e) se za slovo "uskutečnění" vkládá slovo "zdanitelného ".

78. V § 28 odst. 4 písm. g) se za slovo "uskutečňované" vkládá slovo "zdanitelné ".

79. V § 28 odst. 9 se slova "před uskutečněním zdanitelného plnění plátci, který uskutečňuje zdanitelné plnění, platby podle rozpisu" nahrazují slovy "platby před uskutečněním zdanitelného plnění ".

80. V § 29 odst. 2 písm. k) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

81. V § 30 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

"(4) Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk učiněné na písemném celním prohlášení (Jednotném správním dokladu). Je-li zboží umístěno ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku, daňovým dokladem je písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, které může být učiněno i na tiskopisu jednotného správního dokladu 24a).

24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. ".

82. V § 30 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Při dovozu a vývozu plynu nebo elektřiny platí ustanovení § 34 a 35 obdobně. ".

83. V § 31 odst. 1 písm. f) se slova "nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, podle toho, který den nastane dříve" nahrazují slovy " , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu ".

84. V § 31 odst. 1 písm. j) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

85. V § 31 odst. 2 se za slova "na obdrženém daňovém dokladu" vkládají slova "nebo v evidenci pro daňové účely " a věta poslední se zrušuje.

86. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

87. V § 31 odst. 3 se číslice "3" nahrazuje číslicí "2 ".

88. V § 32 odst. 1 v úvodní části textu se za slova "zahraniční osobou" vkládají slova "povinnou k dani ".

89. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu ".

90. V § 32 odst. 1 písm. j) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

91. V § 32 odst. 2 se za slova "na obdrženém daňovém dokladu" vkládají slova "nebo v evidenci pro daňové účely " a věta poslední se zrušuje.

92. V § 32 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

93. V § 32 odst. 3 se číslice "3" nahrazuje číslicí "2 ".

94. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu ".

95. V § 33 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

96. V § 33 odst. 3 se číslice "3" nahrazuje číslicí "2 ".

97. V § 34 odst. 1 se za slovo "státu," vkládají slova "na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, " a slova "nebo přijetí platby, pokud platba předchází dodání zboží" se zrušují.

98. V § 34 odstavec 2 zní:

"(2) Plátce při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18 je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu nebo přijetí platby, pokud platba předchází dodání zboží. ".

99. V § 34 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu ".

100. V § 34 odst. 4 se slova "částku daně" nahrazují slovy "základní nebo sníženou sazbu daně, výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře ".

101. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova "nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle toho, který den nastane dříve" zrušují.

102. V § 35 odst. 1 písm. j) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

103. V § 35 odstavec 2 zní:

"(2) Pořizovatel je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely chybějící údaje podle odstavce 1 písm. f) , g) , i) a j) a základ daně v české měně. ".

104. V § 36 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění.

(2) Základem daně v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň. ".

105. V § 36 odst. 3 písm. a) se za slovo "poplatky" vkládají slova "podle § 38 odst. 1 písm. a) ".

106. V § 36 odst. 3 písm. d) se za slovo "plnění" vkládá čárka.

107. V § 36 odstavec 5 zní:

"(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na desetihaléře nebo na padesátihaléře. ".

108. V § 36 odst. 6 písm. f) se za slovo "nebo" vkládají slova "o přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 nebo ".

109. V § 36 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 26) zní:

"(10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. i) je základem daně peněžní částka, za kterou plátce vratný obal stejného druhu dodává v tuzemsku společně se zbožím. Tato peněžní částka se považuje za částku obsahující daň. Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím bezúplatně, pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je základem daně peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě, že peněžní částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu zjištěná podle zvláštního předpisu 26) o oceňování majetku. Celkový základ daně u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období 10b) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného druhu dodávaný v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období 10b) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném podle § 29 odst. 1 se záporným znaménkem. Stejným způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101 .

26) Zákon č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpis ů . ".

110. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte ze základu daně bez daně stanoveného podle § 36 jako součin částky za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli číslo 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla, vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z částky za zdanitelné plnění včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6 v úrovni včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

(3) V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a základem daně nebo úhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 . ".

111. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova " , které se nachází na území dovážejícího členského státu" nahrazují slovy "v tuzemsku " a za slovo "známo" se vkládají slova " , pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a) ".

112. V § 38 odst. 4 se slova "výše sazby daně" nahrazují slovy "číslo 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně " a slovo "nahoru" se zrušuje.

113. V § 38 se odstavec 5 zrušuje, dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

114. V § 42 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Pro přepočet cizí měny na české koruny se v tomto případě použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění. ".

115. V § 42 odst. 6 písm. i) se slovo " nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

116. V § 43 odst. 4 písm. h) bodech 1 a 2 se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

117. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:

"§ 46a Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu

(1) Oprava základu a výše daně se při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, provádí podle § 42 . Obdobně se postupuje také v případě opravy základu daně při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně.

(2) Opravu provádí dodavatel na základě dokladu, ve kterém je odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží dodáno do jiného členského státu.

(3) Doklad musí obsahovat

a) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zboží,

b) daňové identifikační číslo pořizovatele,

c) údaje nezbytné k provedení opravy základu daně. ".

118. V § 47 odstavec 8 zní:

"(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal. ".

119. V § 48 odst. 2 se slova "jako součásti těchto domů" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Snížená sazba daně se neuplatní u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí, modernizací a opravami výhradně nebytových prostor bytových domů a rodinných domů. ".

120. V § 50 odst. 3 písm. j) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

121. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova "provozování rozhlasového a televizního" nahrazují slovy "rozhlasové a televizní ".

122. V § 51 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) , pokud jsou přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění pořídil. ".

123. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků. ".

124. V § 53 se v nadpisu paragrafu slova "Provozování rozhlasového a televizního vysílání" nahrazují slovy "Rozhlasové a televizní vysílání " a v textu paragrafu slova "Provozováním rozhlasového nebo televizního vysílání" se nahrazují slovy "Rozhlasovým nebo televizním vysíláním ".

125. V § 54 odst. 1 písm. y) se slova "e) a t)" nahrazují slovy "d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u) ".

126. § 55 včetně nadpisu zní:

"§ 55 Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí vykonávané samostatnými likvidátory pojistných událostí a penzijní připojištění včetně jeho zprostředkování. ".

127. V § 56 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Za nabytí se nepovažuje vymezení bytů a nebytových prostor jako jednotky podle zvláštního právního předpisu 27). ".

128. V § 56 odst. 2 se slovo "pěti" nahrazuje slovem "tří ".

129. V § 56 odst. 4 se za slova "na krátkodobý nájem" vkládá slovo "stavby " a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 41) se nahrazuje větou "Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního movitého vybavení, popřípadě dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. ".

130. V § 58 odstavec 1 zní:

"(1) Zdravotnickými službami se pro účely tohoto zákona rozumí služby zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými subjekty 45) pacientům a osobám, jimž je taková péče určena, a hrazené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 46). Za zdravotnické služby se nepovažují zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky. ".

131. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Od daně je také osvobozeno poskytování dopravních služeb nemocným nebo zraněným osobám oprávněnými osobami za použití vozidel zvlášť konstruovaných k tomuto účelu. ".

132. V § 59 se slova "dobročinnými organizacemi" nahrazují slovy "jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání ".

133. V § 61 písmena e) a f) znějí:

"e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen b) , c) , d) a e) a podle § 57 , 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž. ".

134. V § 62 odst. 1 se za slovo "pořízení" vkládají slova " , případně při změně účelu použití, " a slovo "neuplatnil" se nahrazuje slovy "nemohl uplatnit ".

135. V § 66 odst. 1 se slova "dodání zboží z tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno na místo určení ve třetí zemi" nahrazují slovy "výstup zboží z území Evropského společenství ".

136. V § 66 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 48a) a 48b) zní:

"(3) Vývoz je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk 48a), zboží vystoupilo do třetí země a výstup zboží je potvrzen na daňovém dokladu 48b). Není-li výstup zboží celním orgánem potvrzen, plátce prokazuje splnění podmínky výstupu zboží do třetí země jinými důkazními prostředky.

48a) Čl. 161, čl. 145 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

48b) Čl. 793 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93. ".

137. V § 66 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu se pro účely tohoto zákona považuje za vývoz, který je uskutečněn tehdy, pokud zboží bylo umístěno ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku a umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu bylo potvrzeno písemným rozhodnutím celního úřadu. ".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

138. V § 66 odst. 6 se slova "má plátce doklad prokazující vývoz zboží podle § 30 odst. 4" nahrazují slovy "může vývoz zboží prokázat ".

139. V § 68 odst. 3 písm. a) se slova "užívaných leteckými společnostmi provozujícími mezinárodní dopravu za úplatu" nahrazují slovy " , které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi ".

140. V § 68 odst. 13 se slova "pokud je součástí" nahrazují slovy "která spočívá v zajištění ", číslice "69" se nahrazuje číslicí "70 " a číslice "13" se nahrazuje číslicí "14 ".

141. V § 68 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu. ".

142. V § 69 odst. 4 větě první se za slova "při vývozu zboží" vkládají slova " , popřípadě jinými důkazními prostředky ".

143. V § 71 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

"(10) Od daně je osvobozen dovoz plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy a dovoz elektřiny. ".

Dosavadní odstavce 10 až 15 se označují jako odstavce 11 až 16.

144. V § 71 se za odstavec 16 vkládá nový odstavec 17, který zní:

"(17) Od daně je osvobozen dovoz vratných obalů bez úplaty či za úplatu. ".

145. V § 72 odst. 2 se v úvodní části textu slova "k uskutečnění" nahrazují slovy "pro účely uskutečňování ".

146. V § 72 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) plnění uvedených v § 13 odst. 10 písm. a) , b) , c) , e) a f) a v § 14 odst. 5 písm. a) až d) . ".

147. V § 72 se odstavec 6 zrušuje.

148. V § 72 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Pro nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých plnění osvobozených od daně, u kterých byla plátcem, který uskutečnil tato plnění, uplatněna daň na výstupu a nelze provést opravu výše daně podle § 49 odst. 2 , platí odstavce 1 až 5 obdobně. ".

149. V § 73 odst. 1 se slova "platby ve prospěch plátce uskutečňujícího zdanitelné plnění" nahrazují slovy "jednotlivých částek uvedených na těchto daňových dokladech ".

150. V § 73 odst. 9 se za slova "uskutečňuje zdanitelné plnění," vkládají slova "dojde k vrácení platby ".

151. V § 73 odst. 11 větě první se za slova "mohl být nárok na odpočet daně" vkládá slovo "nejdříve " a ve větě druhé se za slovo "přiznání" vkládají slova "za zdaňovací období roku, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn ".

152. V § 74 odst. 6 se slova "před zrušením" zrušují.

153. V § 75 odstavec 1 zní:

"(1) Nárok na uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v § 51 , a to včetně uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud tento zákon nestanoví jinak [ § 72 odst. 2 písm. d) ]. ".

154. V § 76 odst. 2 se slova "podle § 21 odst. 1" nahrazují slovy "nebo uskutečnění plnění ".

155. V § 76 odst. 4 se slova "nebo 4" zrušují.

156. V § 79 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "s tím, že při výpočtu rozdílu mezi vypořádacími koeficienty se místo vypořádacího koeficientu za rok, ve kterém byl majetek pořízen, použije vypořádací koeficient za rok, ve kterém byla tato úprava odpočtu daně provedena ".

157. § 80 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 55), 56), 57), 58) a 59) zní:

"§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou součástí českého právního řádu 55) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"), rozumí:

a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"), akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

b) zvláštní mise,

c) zastupitelství mezinárodní organizace,

d) člen diplomatické mise 56) konzulárního úřadu 57) nebo orgánu Evropských společenství 58) se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,

e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku,

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenech d) a e) , pokud s ní žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

(2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom daňovém dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu, topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen "zaplacená daň") se vrací:

a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) , která má sídlo v tuzemsku, a její osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a jejím rodinným příslušníkům podle odstavce 1 písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,

b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) , která má sídlo v tuzemsku, ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d) , maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, a jeho rodinným příslušníkům podle odstavce 1 písm. f) , maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,

c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) , která je akreditována pro Českou republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok,

d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) , která je akreditována pro Českou republiku, ale má místo trvalého pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,

e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) , maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak,

f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e) , maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak, a jejím rodinným příslušníkům uvedeným v odstavci 1 písm. f) , maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.

(3) U členů orgánu Evropských společenství uvedených v odstavci 1 písm. d) , který má sídlo v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků se daň vrací maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového přiznání, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást daňového přiznání. Pokud cena včetně daně za zboží a služby poskytnuté v souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitosti nacházející se v tuzemsku, ve které sídlí diplomatická mise nebo konzulární úřad, je vyšší než 100 000 Kč, zaplacená daň se vrátí, jestliže vysílající stát cizí diplomatické mise nebo konzulárního úřadu samostatně potvrdí přiznání nároku na vrácení daně ve stejném rozsahu pro české diplomatické mise nebo konzulární úřady anebo v případě zvláštní mise a mezinárodní organizace, jestliže mezinárodní smlouva zakládá nárok na vrácení zaplacené daně.

(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby uvedené v odstavci 1 povinen vystavit s těmito náležitostmi:

a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

c) název, popřípadě jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,

d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

e) evidenční číslo dokladu,

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) sazbu daně a základ daně,

h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

i) výši ceny včetně daně celkem.

(7) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání, které se podává příslušnému správci daně na tiskopise předepsaném a vydaném Ministerstvem financí. Daňové přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den po skončení prvního zdaňovacího období v kalendářním roce a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

(8) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 má pro účely vracení daně procesní postavení daňového subjektu podle zvláštního právního předpisu. 59)

(9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí.

(10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající výsad a imunit takto:

a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,

b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a) ,

c) člen orgánu Evropských společenství se sídlem v tuzemsku, včetně jeho rodinných příslušníků, podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla orgánu Evropských společenství,

d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího sídla v tuzemsku,

e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1 písm. e) , včetně jeho rodinných příslušníků podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České republice,

f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c) , včetně jejich členů podle odstavce 2 písm. d) , podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

(11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Pokud je podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve lhůtě stanovené správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně nevrátí, pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se podaného daňového přiznání. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

(12) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 , která uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí při vývozu zboží uplatnit nárok na vrácení daně zahraničním fyzickým osobám podle § 83 .

(13) Rozsah výsad vztahujících se k nákupu osobních automobilů v tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z jiných členských států osvobozených od daně, počet těchto osobních automobilů a lhůta, po kterou nesmí být tyto osobní automobily pronajaty, zapůjčeny, zastaveny nebo převedeny úplatně či neúplatně na jinou osobu, se řídí principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v takové míře, v jaké se přiznává české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu.

(14) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují množstevní limity pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1 , za kterých je u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň nebo je pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně takto:

a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku nakoupit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k velikosti úřadu,

b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku nakoupit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně v množství:

1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2 osobní automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní automobil,

c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku nakoupit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu b) , pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,

d) u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku se vrací daň nebo je pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně za podmínky, že ve lhůtě 24 měsíců ode dne registrace osobního automobilu nebude osobní automobil zapůjčen, zastaven nebo převeden úplatně či neúplatně na jinou osobu; pokud je osobní automobil zcizen před uplynutím lhůty 24 měsíců, musí osoba požívající výsad a imunit podle odstavce 1 vrácenou daň v plném rozsahu uhradit příslušnému finančnímu úřadu; daň nemusí být vrácena zpět příslušnému finančnímu úřadu pouze za podmínky, že osoba požívající výsad a imunit podle odstavce 1 osobní automobil, u něhož byla daň vrácena nebo jehož pořízení bylo osvobozeno od daně, převede na jinou osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1 ,

e) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí svůj služební pobyt v České republice před uplynutím 24měsíční lhůty od registrace osobního automobilu a uplatnila nárok na vrácení daně nebo osvobození od daně při pořízení osobního automobilu, vrátí příslušnému finančnímu úřadu alikvotní podíl daně, který se váže na období chybějící do uplynutí 24měsíční lhůty, v případě prodeje osobního automobilu osobě, která není osobou požívající výsad a imunit podle odstavce 1 .

(15) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit rozumí také orgány Evropských společenství 58).

(16) Osobě uvedené v odstavci 15 se zaplacená daň vrací, pokud je cena včetně daně zaplacená za zdanitelné plnění uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč a tato osoba nakoupené zboží nebo služby použije výhradně pro svou úřední potřebu.

(17) Osoba uvedená v odstavci 15 podává žádost o vrácení daně prostřednictvím Ministerstva financí místně příslušnému správci daně podle jejího sídla v tuzemsku. Pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku, je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Zaplacená daň se vrátí do šesti měsíců od obdržení žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

(18) Nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 15 se prokazuje dokladem s náležitostmi podle odstavce 6 .

55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb. , o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích,
vyhláška č. 21/1968 Sb. , o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací,
vyhláška č. 32/1969 Sb. , o Vídeňské úmluvě o konzulárních s tycích ,
vyhláška č. 40/1987 Sb. , o Úmluvě o zvláštních misích,
vyhláška č. 52/1956 Sb. , o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946,
zákon č. 125/1992 Sb. , o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s. , o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.

56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb. , o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

57) Č l. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb. , o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

58) Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

59) Zákon č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

158. V § 81 se na konci odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou programů předvstupní pomoci ".

159. V § 81 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

160. V § 82 odst. 1 se slova "ekonomickou činnost," nahrazují slovy "plnění ", slova "je povinen" se nahrazují slovy "jsou povinni " a slova "plátce, pro kterého" se nahrazují slovy "plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které ".

161. V § 82 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání ".

162. V § 82 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1 . ".

163. V § 82 odst. 5 písm. h) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

164. V § 82 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

165. V § 83 odst. 1 se slova "ekonomickou činnost," nahrazují slovy "plnění ", slova "je povinen" se nahrazují slovy "jsou povinni " a slova "plátce, pro kterého" se nahrazují slovy "plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které ".

166. V § 83 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží a poskytnuté služby v tuzemsku může uplatnit i evidovaná osoba podle § 88 odst. 1 , která je identifikována v kterémkoliv členském státě k zvláštnímu režimu pro poskytování elektronické služby, pokud nakoupené zboží nebo poskytnutou službu použije pro účely poskytnutí elektronické služby podle zvláštního režimu. Pro tuto osobu se neuplatní odstavce 3 , 11 a 12 . ".

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

167. V § 83 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání ".

168. V § 83 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

169. V § 84 odst. 3 písm. g) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

170. V § 84 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

171. V § 85 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

172. V § 85 odst. 9 písm. h) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

173. V § 86 odst. 6 písm. h) se slovo "nahoru" nahrazuje slovy "nebo na padesátihaléře ".

174. V § 86 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. ".

175. V § 88 odst. 1 se slova "písm. q)" nahrazují slovy "písm. o) ".

176. V § 89 odst. 1 se druhá věta zrušuje.

177. V § 89 odst. 2 písm. a) se slova "osoba, která" nahrazují slovy "plátce, který ".

178. V § 89 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba, ".

179. V § 89 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova "ubytování nebo dopravy ".

180. V § 89 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a součtem skutečných úhrad za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. ".

181. V § 89 odstavec 7 zní:

"(7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou poskytnuty mimo území Evropského společenství, cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Jestliže služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou poskytnuty jak mimo území Evropského společenství, tak i na území Evropského společenství, je cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám mimo území Evropského společenství a na území Evropského společenství. ".

182. V § 89 odst. 11 se slova "a základem daně je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,24) která je považována za cenu" nahrazují slovy "daně a daň se vypočítá z ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu 25), která se považuje za peněžní částku ".

183. V § 89 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:

"(14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k dani, která není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických činností, nemusí uplatňovat zvláštní režim a uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.

(15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby. Poskytnutí této služby je zdanitelným plněním, pokud není osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 13 . Daň se vypočítá z úplaty, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutou službu, která se považuje za peněžní částku včetně daně. Pokud jsou služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty jak mimo území Evropského společenství, tak i na území Evropského společenství, je poskytnutí služby spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám cestovního ruchu mimo území Evropského společenství a na území Evropského společenství. ".

184. V § 90 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "zákona" nahrazuje slovem "ustanovení ".

185. V § 90 odst. 4 písm. a) se slova "přímo spojené s tímto plněním" zrušují.

186. V § 93 odst. 2 se slova "cla,13)" nahrazují slovy "cla 14), ".

187. V § 94 odst. 1 se za slova "obrat za" vkládá slovo "nejvýše ".

188. V § 94 odst. 6 se slova "10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně" nahrazují slovy "326 000 Kč " a za slova "členském státě" se vkládají slova "od osoby registrované k dani ".

189. V § 94 odst. 11 se za slovo "registrovaná" vkládají slova "k dani " a slova "uvedeným na osvědčení o registraci" se nahrazují slovy "uskutečnění tohoto plnění ".

190. V § 95 odst. 2 se ve větě druhé za slova "k registraci" vkládá slovo "nejpozději " a ve větě třetí za slova "k registraci" vkládá slovo "nejpozději ".

191. V § 95 odst. 3 se slova "15 dnů ode" zrušují.

192. V § 95 odst. 4 se slova "15 dnů ode" zrušují.

193. V § 95 odst. 6 se slova "15 dnů ode" zrušují.

194. V § 95 odst. 8 se věta první nahrazuje větou "Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci. ".

195. V § 95 odst. 9 se slova "15 dnů ode dne" nahrazují slovy "ke dni ".

196. V § 95 odst. 10 se slova "15 dnů ode" zrušují.

197. V § 95 odst. 11 se slova "15 dnů ode" zrušují.

198. V § 96 odst. 1 větě první se za slovo "podnikání" vkládají slova " , včetně veřejnoprávního subjektu, ", slova "10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně přepočtenou na českou měnu" se nahrazují slovy "326 000 Kč " a ve větě druhé se za slovo "státě" vkládají slova "od osoby registrované k dani ".

199. V § 96 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Osobou identifikovanou k dani je osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou jí poskytovány služby podle § 10 odst. 7 osobou registrovanou k dani v jiném členském státu nebo zahraniční osobou povinnou k dani. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

200. V § 96 odst. 3 se za slova "podnikání" vkládají slova " , včetně veřejnoprávního subjektu, ".

201. V § 97 odst. 1 se slova "15 dnů ode" zrušují.

202. V § 97 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Osoba identifikovaná k dani podle § 96 odst. 2 je povinna podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla pro účely přiznání a zaplacení daně místně příslušnému správci daně nejpozději do dne, kdy jí byla poskytnuta služba, a osobou identifikovanou k dani se stává dnem poskytnutí služby nebo dodání zboží. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

203. V § 97 odst. 3 se číslice "2" nahrazuje číslicí "3 " a slova "15 dnů ode dne" se nahrazují slovy "dne prvního ".

204. V § 97 odst. 4 se za slovo "podnikání" vkládají slova ", včetně veřejnoprávního subjektu, " a slova "10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně přepočtenou na českou měnu" se nahrazují slovy "326 000 Kč ".

205. V § 98 se v nadpisu paragrafu za slova "náhrada za" vkládají slova "neuplatnění daně při ".

206. V § 98 odst. 1 se za slova "ve výši" vkládá slovo " " a za slovo "výnosů" se vkládají slova "za zdanitelná plnění ".

207. V § 98 odst. 2 se za slova "ve výši" vkládá slovo " ".

208. V § 101 odst. 1 se slova "u dovezeného zboží podle § 20" nahrazují slovy "vyměřované v souvislosti s dovozem zboží podle § 20 66a). ".

Poznámka pod čarou č. 66a) zní:

"66a) Například čl . 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 1913/91. ".

209. V § 107 se slova "10 000 EUR" nahrazují slovy "326 000 Kč bez daně ".

210. V § 107 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Osoba identifikovaná k dani, které byly poskytnuty služby podle § 10 odst. 7 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, může požádat o zrušení registrace k 31. lednu následujícího kalendářního roku, pokud jí nevznikla v průběhu běžného roku žádná povinnost přiznat a zaplatit daň. Při podání žádosti o zrušení postupuje podle odstavce 1 . ".

211. V § 108 odst. 1 písm. b) se slovo " , kterému" nahrazuje slovy "nebo osoba identifikovaná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, kterým ".

212. V § 108 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena e) až l).

213. V § 108 odst. 1 písm. g) se slova "osobě, která není" nahrazují slovy "osobám, které nejsou " a slova "35 000 EUR" se nahrazují slovy "1 140 000 Kč ".

214. V § 108 odst. 1 písm. i) se slova "§ 10 odst. 1, 2, 4, 5, 9, 12 a 13" nahrazují slovy "§ 10 odst. 1 , 2 , 4 , 5 , 12 a 13 " a na konci textu písmena se doplňují slova ", případně uskutečňuje jinou ekonomickou činnost v tuzemsku ".

215. V § 108 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova " , popřípadě uskutečňuje jinou ekonomickou činnost v tuzemsku ".

216. V § 108 odst. 1 se dosavadní písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena m) a n).

217. § 109 se včetně nadpisu zrušuje.

218. V § 111 bodu 17 se číslice "2004" nahrazuje číslicí "2005 ".

219. V § 113 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

220. Příloha č. 2 zní:

"PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU Č. 235/2004 SB.

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě
- Opravy zdravotnických prostředků, uvedených v Příloze č. 1 k tomuto zákonu.
- Opravy invalidních vozíků, zařazené v SKP 35.43.92.
- Shromažďování úprava a rozvod vody zařaz
ené v SKP 41, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní služby zařazené v SKP 90.01.
- Ubytovací služby zařa
zené v SKP 55.23, které zahrnují pouze ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích v rámci jejich studia.
- Stavební a montážní práce zařazené v SKP 45 spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení, včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
- Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 60, která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu, ostatní pozemní osobní dopravu, podzemní dopravu a dopravu lanovými dráhami včetně dopravy visutými lanovkami a lyžařskými vleky.
- Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 61, která zahrnuje osobní lodní dopravu cestujících a jejich zavazadel.
- Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 62, která zahrnuje osobní leteckou přepravu cestujících a jejich zavazadel.
- Zdravotní péče, zařazená v SKP 85.1, pokud není osvobozena od daně podle
§ 58 .
- Sociální péče, zařazená v SKP 85.32. pokud není osvobozena od dan
ě podle § 59 .
- Úklidové práce prováděné v domácnostech, zařazené v SKP 74.70.12 a 74.70.13.
- Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0.
- Kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na výstavy, koncerty,
filmová a divadelní představení, ohňostroje , vyhlídkové v ěže, do zábavných parků, cirkusů , muzeí, zoologických a botanických zahrad, historických objektů a obdobné.
- Umělecké a ostatní zábavné služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, herců, interpretů estrádních kabaretních, malířů, sochařů, řezbářů, cizelérů
, výtvarníků a podobných samostatných umělců.
- Pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které zahrnují provoz pohřebních ústavů a krematorií, včetně dodání zboží přímo souvisejícího s poskytováním těchto služeb.
- Sportovní činnost zařazená v SKP 92.6.
- Ostatní rekreační činnost zařazená v SKP 92.72, 92.72.1, 92.72.11 a 92.72.12.
Pro uplatnění snížená sazby daně se používá Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003.
Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob v určeném dopravním spojení podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona
č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve zněni pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb. . o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 388/2000 Sb. , Ministerstva dopravy a spojů o veřejné linkové osobní dopravě, a tarifních a přepravních podmínek, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech.
Stavbami pro sociální bydlení se rozumí domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení určená pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob.
".

221. V příloze č. 3 první odrážce se slova "elektrické energie" nahrazují slovem "elektřiny ".

ČL. XI PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před nabytím účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.

2. Městské části v územně členěném statutárním městě (městské obvody) a městské části Hlavního města Prahy, které jsou samostatnými osobami povinnými k dani, se stávají plátci ke dni účinnosti tohoto zákona, pokud statutární město nebo Hlavní město Praha, jehož jsou součástí, bylo plátcem podle dosavadních předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ ÚČINNOST

ČL. XII

Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení s výjimkou části desáté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.