Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. , k provedení § 4 odst. 8 , § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 tohoto zákona:

ČL. I

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Dále obsahuje povolenky na emise, kterými jsou povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství 11b) bez ohledu na výši ocenění a další obdobná práva, zejména individuální preferenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen "preferenční limity") 11c) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele 11c) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost. ".
Poznámka pod čarou č. 11b zní:

"11b) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V § 7 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 11d, 11e, 11f, 11g a 11h zní:

"(11) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti 11d) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto vybavení nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity 11e) a energetické audity 11f), lesní hospodářské plány 11g) a plány povodí 11h) a povodňové plány.

11d) Například zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11e) Například zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

11f) Například zákon č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

11g) Například zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

11h) Například zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. ".

3. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Položka "A. II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky" obsahuje zejména umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty 12), a obdobný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby nebo není zbožím, včetně movitých kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, a včetně souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) . ".

4. V § 8 odst. 4 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

5. V § 8 odst. 4 na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která zní:

"e) nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou,

f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona,

g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona. ".

6. V § 8 odst. 5 písm. a) větě první se slova "movitých věcí se" nahrazují slovy "majetku, které jsou charakterizovány ".

7. V § 8 odst. 5 písm. a) větě druhé se slova "movitých věcí se" nahrazují slovy "majetku, které jsou charakterizovány ".

8. V § 8 odst. 5 písmeno b) zní:

"b) předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. ".

9. V § 8 odst. 10 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) technické zhodnocení provedené na majetku oceněném podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce "A. II.3. Stavby, ".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

10. V § 30 odst. 1 písm. g) se za slovo "finančních" vkládají slova "a celních ".

11. V § 30 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) V případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) , účetní jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.

(3) Pokud účetní jednotka vlastní více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v příloze účetní závěrky také tyto údaje

a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,

b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.

(4) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 3 písm. b) , například v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v příloze účetní závěrky také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod jejího zjišťování. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 32 odst. 1 písm. h) se slova "jakož i úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení" zrušují.

13. V § 32 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámek pod čarou č. 31a, 31b a 31c zní:

"i) úhrady nákladů za přeložky 31a), překládky 31b) a náhradní pozemní komunikaci 31c) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

31a) Například zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

31b) Například zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

31c) Například zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

14. V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku. ".

15. V § 38 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením, ".

16. V § 38 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:

"f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních památek a církevních staveb oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona. ".

17. V § 38 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že se určitý majetek odpisuje, není významný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto majetku. ".

18. V § 39 na konci písmene g) se tečka nahrazuje spojkou "a" a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb. ".

19. Za § 42a se vkládá nový § 42b, který včetně nadpisu zní:

"§ 42b Metoda oceňování souboru majetku

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen "soubor majetku"). Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje

a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo

b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.

(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a) , ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2009 a později, není-li v bodech 3 a 4 stanoveno jinak.

2. V případě majetku oceňovaného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, včetně souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a), který je již ke dni účinnosti této vyhlášky oceněn podle právních předpisů účinných do dne účinnosti této vyhlášky, se výše jeho ocenění nemění.

3. Do doby, než účetní jednotka ocení majetek podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, neuvádí tento majetek v položce "A. II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky".

4. Ustanovení § 30 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.

ČL. III ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.