Program Zákon

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I PRODEJ A VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

§ 1

(1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2) Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek, 1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi, 2) archiválií, 3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.

§ 2

(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen "osvědčení"). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.

(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen "vlastník"), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(3) Vlastník může na základě plné moci 3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.

(4) Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů. 3b)

(5) Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, 3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu, 1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

§ 3

(1) Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu ; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D .

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

§ 4

(1) Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.

(2) Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní příslušnost odborné organizace podle věty druhé určit, předloží se žádost kterékoli oborově příslušné odborné organizaci.

(3) Vlastník je povinen umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty a poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost.

§ 5

(1) Lhůta pro vydání osvědčení odbornou organizací je 21 kalendářních dnů od doručení žádosti odborné organizaci.

(2) Pokud odborná organizace po posouzení předmětu kulturní hodnoty osvědčení nevydá, žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1 postoupí ministerstvu. O svém postupu současně písemně vyrozumí vlastníka .

(3) Minis terstvo ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti odborné organizaci vydá vlastníku osvědčení, nebo vykazuje-li předmět kulturní hodnoty znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu 1) a byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, osvědčení nevydá a zahájí řízení podle zvláštního právního předpisu. 1) Osvědčení nevydá rovněž v případě, že předmět kulturní hodnoty je předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů. 3b)

(4) Byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu a osvědčení nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, který je uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vydá o tom ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 3 rozhodnutí.

§ 6

(1) Osvědčení se vlastníku vydává ve třech st ejnopisech označených B, C a D . Odborná organizace nebo ministerstvo archivují stejnopis označený A po dobu 20 let.6)

(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4 , § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3 . Příjemcem poplatku je odborná organizace.

(3) Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let.

(4) Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání.

§ 7

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty vyváží (dále jen "vývozce"), je povinna předložit stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu propouštějícímu tento předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a v případě, že tímto celním úřadem bude vnitrozemský celní úřad, i pohraničnímu celnímu úřadu, u kterého předmět kulturní hodnoty vystupuje do zahraničí a který výstup do osvědčení vyznačí.

(2) Celní úřad propouštějící předmět kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku potvrdí všechny předložené stejnopisy osvědčení. Pohraniční celní úřad odešle stejnopis označený B ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění vývozu. Stejnopis označený C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis označený D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu.

(3) Zpětný dovoz předmětu kulturní hodnoty vyvezeného na dobu určitou potvrdí celní úřad na stejnopisech označených C a D. Stejnopis označený C náleží vlastníkovi, stejnopis označený D je povinna fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty dováží (dále jen "dovozce"), odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo. Dovozce je rovněž povinen na vyžádání předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě uložení předmětu.

(4) V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.

(5) Odborné organiz ace sledují dodržování lhůt k vývozu na dobu určitou a jejich nedodržení oznámí písemně ministerstvu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty.

§ 7a

(1) V případě, že vývozce podá u celního úřadu celní prohlášení, kterým navrhuje propustit předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty, který je vyvážen bez osvědčení, a vývozce neprokáže, že o předmět kulturní hodnoty nejde, tento předmět zajistí, informuje o tom neprodleně oborově a místně příslušnou odbornou organizaci podle sídla celního úřadu a umožní jí ohledání předmětu. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno.

(2) Odborná organ izace je povinna neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne podání informace, vyhotovit pro celní úřad posudek o tom, zda vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.

(3) Vývozce je povine n strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.

(4) Náklady související se zajištěním předmětu a se zpracováním posudku hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

§ 7b

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zák onem provádí ministerstvo a celní orgány. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající ze zvláštního zákona. 6a)

Sankce

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo

b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.

(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost ( § 4 odst. 3 ),

b) nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz neuskutečn il ( § 7 odst. 4 ), nebo

c) nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou stanovenou v osvědčení.

(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu ( § 7 odst. 1 ), nebo

b) nes trpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu ( § 7a odst. 3 ).

(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci, anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu ( § 7 odst. 3 ).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

(6) Dopustí-li se protiprávního jednání uvedeného v § 8 odst. 1 až 4 právnická osoba, uloží se jí pokuta ve výši podle odstavce 5 .

(7) Odborné organizaci , která písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůt k vývozu na dobu určitou ve stanovené lhůtě ( § 7 odst. 5 ), se uloží pokuta ve výši 20 000 Kč.

§ 8a

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká uplynutím 3 roků od jeho spáchání.

(3) Za protiprávní jednání podle § 8 odst. 1 , § 8 odst. 2 písm. a) a c) a § 8 odst. 4 lze právnické osobě uložit propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání protiprávního jednání užita nebo určena. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(4) Přestupky a protiprávní jednání právnických osob po dle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem, 6b) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. 6c)

(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 9

(1) Osvědčení podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.7)

(2) S výjimkou § 5 odst. 4 , § 7a odst. 1 , § 8 a 8a se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení.8) Odvolání proti rozhodnutí podle § 7a odst. 1 nemá odkladný účinek.

ČÁST II ZMĚNA VYHLÁŠKY Č. 41/1985 SB., O NEOBCHODNÍCH VÝVOZECH A DOVOZECH VĚCÍ,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 10

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 178/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb., č. 534/1990 Sb. a č. 398/1991 Sb., se mění takto:
V příloze č. 2 se položka "1. starožitnosti" vypouští.

ČÁST III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 11

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 239/1959 Ú. l., o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 122/2000 Sb. , o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

3) Zákon č. 97/1974 Sb. , o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3a) § 31 a následující občanského zákoníku.

3b) Zákon č. 20/1987 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 122/2000 Sb.

4)

zrušena ke dni 25.2.2004 novelou č. 80/2004 Sb.

5)

zrušena ke dni 25.2.2004 novelou č. 80/2004 Sb.

6) Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

6a) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

6c) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

7) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 130/1993 Sb.

8) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

I. Předměty z oborů mineralogie, pal eontologie, botaniky, zoologie a entomologie

doba vzniku

1. herbáře obsahující více než 50 herbářových položek opatřených schedami (++)

starší 50 let

2. soubory preparovaných těl vymřelých živočichů, čítající více než 5 kusů (+) a soubory preparovaných i nepreparovaných částí těl živočichů čítající více než 5 kusů (+)

3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických předmětů, čítající více než 5 kusů (++)

4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním stavu i broušené cena tržní vyšší než 10 000

II. Předměty z oboru archeologie

doba vzniku

archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích (+)

III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy

doba vzniku

1. malby, kresby a původní grafické listy provedené školenými a neškolenými tvůrci na jakémkoliv podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady

starší 50 let

2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich části provedené školenými a neškolenými tvůrcijakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál

starší 50 let

3. oltáře a jejich součásti

starší 50 let

4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně, klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části jejich umělecké výzdoby

starší 50 let

5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní,
např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky,
monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy,
olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky,
pacifikály, procesní kříže, almužní hole, oplatnice
, pokladničky

starší 50 let

6. paramenta a další textilie, např. korouhve, praporce, baldachýny

starší 50 let

7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla, kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla, kadidelnice, schránky na kadidlo

starší 50 let

8. varhany a jejich části

starší 50 let

9. zvony a zvonky

starší 50 let

10. betlémy a jejich části

starší 50 let

11. erby a insignie všech duchovních stavů a řeholních řádů a kongregací

starší 50 let

12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníky

starší 100 let

13. relikviáře a devocionálie všeho druhu

do roku 1960 včetně

14. funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty, rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní kříže, lucerny

starší 50 let

15. judaika

starší 50 let

IV. Předměty z oboru výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III.

doba vzniku

1. malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 30 000 Kč

starší 50 let

2. kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 10 000 Kč

starší 50 let

3. koláže, asambláže, mozaiky cena tržní vyšší než 30 000 Kč

starší 50 let

4. originální grafická díla všech technik včetně serigrafií a tiskové matrice (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 6 000 Kč,za soubor cena tržní vyšší než 30 000 Kč

starší 50 let

5. miniatury provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 6 000 Kč

starší 50 let

6. sochařská díla včetně reliéfů a objektů vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsob em jako originál cena tržní vyšší než 30 000 Kč

starší 50 let

7. autorské lité plakety a medaile cena tržní vyšší než 6 000 Kč

starší 50 let

V. Předměty z oboru fotografické tvorby

doba vzniku

1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferrotyp ie, chromofotografie včetně negativů

do roku 1918 včetně

2. autorizovaná umělecká fotografie včetně negativůcena tržní vyšší než 6 000 Kč

starší 50 let

VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů uvedených v bodě III .

doba vzniku

1. nábytek(+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kčza soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč

do roku 1938 včetně

2. interiérové vybavení a doplňky včetně zrcadel, vitráží a mřížícena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1938 včetně

3. osvětlovací tělesacena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1938 včetně

4. kamna cena tržní vyšší než 50 000 Kč

do roku 1918 včetně

5. a) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé na území ČR (+)

do roku 1938 včetně

b) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti,
stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy,značené, vzniklé mimo území ČR

do roku 1860 včetně

c) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti,
stolní ozdob y, např. vázy, žardiniéry, mísy,neznačené

do roku 1860 včetně

6. a) porcelánové a keramické plastiky značené,vzniklé na území ČR

do roku 1938 včetně

b) porcelánové a keramické plastiky značené,vzniklé mimo území ČR

do roku 1860 včetně

c) porcelánové a keramické plastiky neznačené

do roku 1860 včetně

7. porcelánové a keramické lékárenské nádoby (+)

do roku 1918 včetně

8. předměty ze skla čirého, barevného, řezaného, broušeného,
malovaného a zlaceného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000
Kčza soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč

do roku 1918 včetně

9. předměty ze skla litého a lisovaného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 5 000 Kčza soubor cena tržní vyšší než 25 000 Kč

do roku 1918 včetně

10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých kamenůcena tržní vyšší než 100 000 Kč

do roku 1938 včetně

11. hodiny a hodinky cena tržní vyšší než 50 000 Kč

do roku 1938 včetně

12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď, litina, železo, slitiny kovů)cena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1938 včetně

13. vývěsní štíty a střelecké terče a jejich části

do roku 1918 včetně

14. interiérové textilie, např. koberce, závěsy a stolové pokrývkycena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1918 včetně

15. tapiserie cena tržní vyšší než 100 000 Kč

d o roku 1938 včetně

16. oděvy a oděvní součásti (+)cena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1938 včetně

17. hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětskécena tržní vyšší než 20 000 Kč

do roku 1938 včetně

18. scénické a kostýmní návrhy, scénické modely,divadelní kostýmy (+)

starší 70 let

19. loutky, loutková divadla a jejich součásti (+)

starší 70 let

20. autorské plakáty provedené jakoukoliv grafickou nebo tiskovou technikou

starší 70 let

21. autorská užitá grafika, grafický design

starší 70 let

VII. Předměty z oboru knižní kultury

doba vzniku

1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních děl a originální kartografické práce

 

2. dokumentační materiál a osobní památky vztahujícíse k významným osobnostem kulturního a veřejného života (++)

3. dochovan é obtahy nevydaných tisků

4. prvotisky a staré tisky včetně map, atlasů a tiskových matric

do roku 1800 včetně

5. knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané na území ČR (++)

starší 100 let

VIII. Předměty z oboru hudby

doba vzniku

1. hudební nástroje včetně lidových, jejich součásti a doplňky

starší 70 let

2. partitury tištěné (++)

starší 70 let

3. rukopisné partitury a notové záznamy, dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem hudebního života (++)

IX. Předměty z oboru et nografie

doba vzniku

1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu

starší 100 let

2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu

starší 100 let

3. lidový nábytek např. skříně, truhly, misníky, kolébky a interiérové doplňky

starší 100 let

4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolika

starší 100 let

5. lidové textilie všeho druhu včetně krojů a jejich součástí (+)

starší 100 let

6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv materiálu

starší 100 let

7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby zhotovené z jakéhokoliv materiálu

starší 100 let

8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálu

starší 100 let

9. ručně psané kroniky

starší 50 let

X. Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu

doba vzniku

1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní

starší 50 let

2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízení

starší 70 let

3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku , dat a informací

starší 50 let

4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy

starší 50 let

5. tiskové formy k průmyslovému potisku textilií

starší 50 let

6. domácí a spotřební technika

starší 70 let

7. energetické a hnací stroje

starší 80 let

8 . výrobní stroje a zařízení

starší 80 let

9. vědecké a technické přístroje a zařízení

starší 80 let

10. návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu

starší 50 let

11. originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (++)

starší 50 let

12. stejnokroje, znaky a odznaky (+)

do roku 1950 včetně

13. dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (++)

XI. Předměty z oboru militária

doba vzniku

1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palnévčetně zbraní sportovních a loveckých

do roku 1950 včetně

2. těžké zbraně, bojová vozidla, letouny a dopravní prostředky

starší 50 let

3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel, letounů a dopravních prostředků

4. stejnokroje a jejich součásti včetně výstroje všeho druhu (+)

do roku 1950 včetně

5. zbroj všeho druhu včetně zbroje pro koně a její součásti (+)

do roku 1950 včetně

6. vlajky, prapory, korouhve a jejich s oučásti

do roku 1950 včetně

7. faleristické předměty všeho druhu, např. řády, vyznamenání a jejich součásti (+)

do roku 1950 včetně

8. odznaky historických pluků, vojenských útvarů,popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupin

do roku 1950 včetně

XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti

doba vzniku

1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilny

starší 70 let

2. traktory, stabilní motory, parní motory, lokomobily

starší 50 let

3. stroje na zpracován í půdy, setí a zpracování zemědělských plodin

starší 70 let

4. stroje a zařízení potravinářské výroby

starší 70 let

5. vinařské lisy kládové a vřetenové

starší 70 let

6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované

starší 70 let

7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a podobně

starší 70 let

8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa, tenata, vrše

starší 100 let

9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání z roboty

XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví

doba vzniku

1. klasické poštovní známky, celistvosti a celinyvšech známkových zemí (++)

do roku 1945 včetně

2. poštovní dostavníky, kočáry, vozy

do roku 1945 včetně

3. typáře historických razítek

do roku 1945 včetně

XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II.

doba vzniku

1. razidla

starší 50 let

2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová,
papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie,
podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady
bezhotovostního styku (++)

starší 50 let

3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+)

starší 50 let

4. plakety, medaile, žetony, známky (+)

starší 50 let

XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného času

doba vzniku

1. stejnokroje za městnanců státní správy a samosprávy,členů spolků a dalších dobrovolných sdružení (+)

do roku 1950 včetně

2. insignie a předměty příbuzné, např. ferule, rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy, prapory

do roku 1950 včetně

3. cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré další doklady cechovního života

 

4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady spolkového života, např. poháry, diplomy, pamětní listy

do roku 1950 včetně

5. sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní a oděvy, soutěžní me daile a ceny a vyznamenání

starší 70 let

XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání

1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické pomůcky všech stupňů a typů škol

do roku 1950 včetně

2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízení

do roku 1950 včetně

XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty

doba vzniku

1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmenty

starší 50 let

2. architek tonické články a fragmenty a další součásti architektury provedené z jakéhokoliv materiálu

starší 70 let

3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty,provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál

starší 50 let

4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené z jakéhokoliv materiálu

starší 70 let

5. studny, kašny a jejich části

starší 70 let

(+) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů.
(++) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.
Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná s e o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.
Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek, např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis, souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava, souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí, autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý sběratelskou činností.Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek, např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis, souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava, souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí, autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý sběratelskou činností.

PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU Č. 71/1994 SB. SEZNAM ODBORNÝCH ORGANIZACÍ

I. Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie

odborná organizace

územní působnost

obory mineralogie, paleontologie

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský krajLiberecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

obory botanika, zoologie

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

obor entomologie

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

II. Předměty z oboru archeologie

odborná organizace

územní působnost

obor klasická archeologie

Národní muzeum

Česká republika

ostatní obory

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy

odborná organizace

územní působnost

všechny předměty s výjimkou judaik

Národní památkový ústav
úst
řední pracoviště

Česká republikahlavní město Praha

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Středočeský kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Plzni

Plzeňský krajKarlovarský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ústecký krajLiberecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích

Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci

Olomoucký kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě

Moravskoslezský kraj

pouze judaika

Židovské muzeum v Praze

Česká republika

IV. Předměty z oborů výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1

odborná organizace

územní působnost

Národní galerie v Praze

hlavní město Praha
Středočeský kra
j
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Zlínský krajMoravskoslezský kraj

V. Předměty z oboru fotografické tvo rby

odborná organizace

územní působnost

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1

odborná organizace

územní působnost

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

VII. Předměty z oboru knižní kultury

odborná organizace

územní působnost

Národní knihovna

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravská zemská knihovna

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký krajMoravskoslezský kraj

Literární rukopisy a předměty z pozůstalosti osobností literárního života

Památník národního písemnictví

Česká r epublika

pouze komeniana

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Česká republika

VIII. Předměty z oboru hudby

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký krajMoravskoslezský kraj

IX. Předměty z oboru etnografie

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj Kraj Vysočina

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

X. Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu

odborná organizace

územní působnost

Národní technické muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kr
aj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Technické muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký krajMoravskoslezský kraj

XI. Předměty z oboru militária

odborná organizace

územní působn ost

těžké zbraně, bojová vozidla, letouny,dopravní prostředky a jejich prototypy

 

Vojenský historický ústav

Česká republika .

ostatní předměty

Vojenský historický ústav

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Jihočeský kraj
Pl zeňský kraj
Karlovarský kraj
Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

,Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výro by, lesnictví a myslivosti

odborná organizace

územní působnost

obor výroba potravin a potravinářský průmysl

Národní zemědělské muzeum v Praze

Česká republika

ostatní obory

Národní zemědělské muzeum v Praze

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký krajPardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví

odborná organizace

územní působnost

Poštovní muzeum

Česká republika

XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. přílohy č. 1

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného času

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský krajOlomoucký kraj

XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty

odborná organizace

územní působnost

Národní památkový ústav
ústřední pracoviště

Česká republikahlavní město Praha

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště pro střední Čechy v Praze

Středočeský kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Plzni

Plzeňský krajKarlovarský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ústecký krajLiberecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích

Pardubický krajKrálovéhradecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina Zlínský kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci

Olomoucký kraj

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě

Moravskoslezský kraj

PŘÍLOHA Č. 3 ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODLE ZÁKONA Č. 71/1994 SB. , O PRODEJI A VÝVOZU PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO VÝVOZ Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DOBU URČITOU

Z technických důvodů není možné vyobrazení

PŘÍLOHA Č. 4 ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODLE ZÁKONA Č. 71/1994 SB. , O PROD EJI A VÝVOZU PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO TRVALÝ VÝVOZ Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Z technických důvodů není možné vyobrazení